Hotărârea nr. 104/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 14 la Actul Constitutiv al Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi– ARSACIS

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Adițional nr. 14 la Actul Constitutiv al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași- ARSACIS

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.04.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Nota de fundamentare intocmita de ARSACIS cu privire la aprobarea Actului Aditional nr. 14 la Actul Constitutiv al Asociatiei,

Avand in vedere referatul Directiei Generale Tehnice si Investitii inregistrat sub nr. 41.915 din 18.04.2016,

Avand in vedere prevederile art. 16, alin. 2 lit. e) si lit. h) din Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi, aprobat in conformitate cu prevederile H.G. nr. 855/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

Având în vedere Hotărârea nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, conform Actului Adițional nr. 14 - parte integrantă a prezentei hotărâri - Anexa 1.

Art. 2. Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași - ARSACIS, cu sediul în Iași, Str. Octav Băncila, nr.1, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Iași cu nr.7/A/24.01.2008, să semneze prin reprezentantul sau legal Presedintele Asociatiei - dl. Victor Chirila, in numele si pe seama Mun. Iasi, Actul Aditional nr. 14 la Actul Constitutiv al ARSACIS.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; ARSACIS, S.C. Apavital S.A, Directiei Programe și Servicii pentru Comunitate, Directiei Generale Tehnice si Investitii si Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art. 4: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de ARSACIS si S.C. Apavital S.A.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 104 din 29 aprilie 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 104 din 29 aprilie 2016