Hotărârea nr. 103/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea componentei Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C. Fotbal S.A. prevazuta in Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr. 223/31.07.2014

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea componentei Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C. Fotbal S.A., prevazuta in Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr. 223/31.07.2014

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.04.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere adresa inaintata de domnul Nistor Marian Constantin, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 30372/21.03.2016, prin care solicita aprobarea incetarii calitatii de membru in A.G.A. la S.C. Fotbal S.A.;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.223/31.07.2014 privind desemnarea unor persoane imputernicite sa reprezinte interesele Municipiului Iasi in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor la societatile comerciale la care Municipiul Iasi este actionar;

Avand in vedere Nota de fundamentare intocmita de Serviciul Resurse Umane si Directia Generala Tehnica si Investitii, inregistrata sub nr. 40933/14.04.    2016 ;

Având în vedere propunerea formulată si aprobată în plenul ședintei privind inlocuirea domnului Nistor Marian Constantin cu domnul Liviu Popescu in componenta Adunarii Generale a Actionarilor din cadrul S.C. Fotbal S.A. Iasi , consemnată și în procesul verbal al ședintei;

Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin.(3) lit.c) coroborat cu dispozitiile art.37 din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Sectiunii a II-a „Despre adunarile generale”, precum si celelalte dispozitii din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere ca Municipiul Iasi are calitatea de actionar la SC Fotbal SA;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba modificarea componentei Adunarii Generale a Actionarilor din cadrul S.C. Fotbal S.A., prevazuta in Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr. 223/31.07.2014, in sensul inlocuirii domnului Nistor Marian Constantin, cu domnul Liviu Popescu.

(2) Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr.223/31.07.2014 raman neschimbate.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; persoanelor nominalizate la articolul 1, Directiei Juridice, Serviciului Resurse Umane, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si Investitii, S.C. Fotbal S.A. si Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art. 3: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată

de S.C. Fotbal S.A.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 103 din 29 aprilie 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

f

2

3 / 3 la H.C.L. nr. 103 din 29 aprilie 2016