Hotărârea nr. 102/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului Contabil pe anul 201 5 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bilanțului Contabil pe anul 201 5 al Regiei Autonome de Transport Public Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.04.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Regia Autonomă de Transport Public Iași;

Având în vedere Legea contabilității nr.82/1991, republicată în M.O. 454/18.06.2008, cu toate modificările ulterioare ;

Având în vedere O.M.F. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ;

Având în vedere O.M.F. nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;

Având în vedere Raportul de audit financiar si certificare a Bilantului Contabil pe anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Public Iasi;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bilantul Contabil pe anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Public Iași.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi, Directiei Generale Tehnice si Investitii, Regiei Autonome de Transport Public Iasi si Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art. 3: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Regia Autonoma de Transport Public Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 102 din 29 aprilie 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

f

2

2 / 2 la H.C.L. nr. 102 din 29 aprilie 2016