Hotărârea nr. 100/2016

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.04.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 43180/20.04.2016 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 - privind bugetul de stat pentru anul 2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă suplimentarea bugetului local pentru anul 2016, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei 1.2.3 (Programul obiectivelor de investiții pe anul 2016 - Spitale), astfel:

•    la venituri cu suma de + 4.538,61 mii lei astfel:

11.02.09 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat    +

2.389,61 mii lei

37.02.01 Donații și sponsorizări    + 9,00

mii lei

42.02.16.03 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate    +

2.140,00 mii lei

•    la cheltuieli cu suma de + 5.012,61 mii lei astfel:

65.02.20 Învățământ - bunuri și servicii    +

9,00 mii lei

65.02.55 Învățământ - alte transferuri    +

2.389,61 mii lei

66.02.51 Sănătate - transferuri între unități ale    +

administrației publice    2.140,00 mii

lei

66.02.51 Sănătate - transferuri între unități ale administrației publice (din excedent)    +

474,00 mii lei

Art. 2. Se suplimentează bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 2.614,00 mii lei, conform Anexei nr.3 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr.3.1 (Secțiunea de funcționare) și Anexei nr. 3.2 (Secțiunea de dezvoltare), astfel:


la venituri în sumă de + 2.614,00 mii lei la cheltuieli în sumă de + 2.614,00 mii lei

Art. 3 Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2016).

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice a Judetului Iasi, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi, Directiei Generale Tehnice si Investitii si Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art. 5: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică si Finanțe Publice Locale și Direcția Generala Tehnica și Investiții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Constantin Axinia    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 100 din 29 aprilie 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 100 din 29 aprilie 2016