Hotărârea nr. 1/2016

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iasi domnului MATEI VISNIEC

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului MATEI VISNIEC

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.01.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7008/22.01.2016, intocmita de Serviciul Relatii Internationale;

Având în vedere Laudatio atasat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Matei Visniec.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Relatii Internationale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Relatii Internationale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 1 din 29 ianuarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 1 din 29 ianuarie 2016