Hotărârea nr. 99/2015

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Iaşi a terenurilor din anexele 1 - 4 ca urmare a necesitaţii inventarierii terenurilor deţinute de către Municipiul Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Iași a terenurilor din anexele 1 - 4 ca urmare a necesitații inventarierii terenurilor deținute de către Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand în vedere nota de fundamentare nr. 26259/20.03.2015 întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Avand în vedere adresa Serviciului Juridic - Compartimentului de Aplicare ale Legilor Proprietății cu nr. 18607/27.02.2015;

Avand în vedere prevederile Legii Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicata;

Avand în vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Iași, a terenurilor din anexa 1 - 4 după cum urmează :

Anexa 1. Teren în suprafață de 540 mp. situat în Iași - Bdl. Tudor Vladimirescu nr. 32, Cvartal 18 parcelele CAT 601/1 și 609/1;

Anexa 2. Teren în suprafață de 903 mp. situat în Iași - Stradela Sf. Andrei nr. 3A, Cvartal 36 parcela CC 1356;

Anexa 3. Teren în suprafață de 2100 mp. situat în Iași - Stradela Sf. loan, nr. 31 Cvartal 11 parcela CC 4609;

Anexa 4. Teren în suprafață de 3670 mp. situat în Iași - Șes Bahlui str Alexandru Bărbat,nr. 2D Cvartal 189 parcela A 598.

Art.2. Anexele 1 - 4 fac parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Instituției Arhitectului sef - Serviciul G.I.S.- Cadastru și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Instituția Arhitectului sef-Serviciul G.I.S.- Cadastru.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 99 din 31 martie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 99 din 31 martie 2015