Hotărârea nr. 98/2015

HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea Anexei 1.1. a HCL nr. 11/2015 privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi reactualizat

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea și modificarea Anexei 1.1. a HCL nr. 11/2015 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.03.2015; Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la

proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 28028/26.03.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere prevederile HCL nr. 11/2015 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere adresa nr. 12154/16.02.2015 a Compartimentelor de Aplicare a Legilor Proprietatii;

Având în vedere adresa nr. 12153/12.02.2015 a Serviciului Juridic;

Având în vedere rapoartele de evaluare nr. 111282.7/16.02.2014 si

111282.6/16.02.2014;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea si modificarea Anexei 1.1. a HCL 11/2015 de însușire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, astfel:

a)    terenul situat in stradela Sf. Andrei f.n., inventariat la poz. 189 din Anexa 1.1, numar de inventar 89842, va avea urmatoarele elementele de identificare “suprafata 219 mp, sector cadastral 37, parcelele AG1362, CR1361, iar valoarea de inventar 429565.08 lei”;

b)    se completeaza cu urmatoarele terenuri:

-    teren str. Mosu nr. 1, tarla 66, parcela 3936/1, suprafata 287 mp, valoarea de inventar 108174.00 lei;

-    teren str. Mosu nr. 1, tarla 66, parcela 3936/2, suprafata 270 mp, valoarea de inventar 103847.00 lei;

Art.2. Prezenta hotarare modifica in mod corespunzator orice alta hotarare de consiliu local de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Călin Scripcaru    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 98 din 31 martie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

25

Pentru

24

Împotrivă

1

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 98 din 31 martie 2015