Hotărârea nr. 96/2015

HOTĂRÂRE privind revocarea HCL 383/04.10.2010

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind revocarea HCL 383/04.10.2010

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de muncă si protectie socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 26550/23.03.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresele nr. 8363/28.01.2015 si 22631/11.03.2015 ale Ministerului Apararii Nationale - Directia Domenii si Infrastructura;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 383/04.10.2010 privind aprobarea protocolului încheiat în data de 16.09.2010,_între Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Primăria Municipiului Iași necesar proiectului “Construirea de locuințe prin programele Agenției Naționale Pentru Locuințe";

Având în vedere H.G. nr.1146/2010 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Iași și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași, județul Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba revocarea Hotărârii Consilliului Local nr. 383/04.10.2010 privind aprobarea protocolului încheiat în data de 16.09.2010, între Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Primăria Municipiului Iași necesar proiectului “Construirea de locuințe prin programele Agenției Naționale Pentru Locuințe".

Art.2. Predarea, respectiv primirea imobilului ce face obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 383/2010, se va face pe baza de proces verbal.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Ministerului Apararii Nationale - Directia Domenii si Infrastructura; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcției Tehnice și Investiții si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Călin Scripcaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 96 din 31 martie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 96 din 31 martie 2015