Hotărârea nr. 95/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 1 a HCL 184/31 iulie 2013

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 1 a HCL 184/31 iulie 2013

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.26500/23.03.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 20192/04.03.2015 a Directiei de Asistenta Comunitara

Iasi;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.184/31 iulie 2013 privind atribuirea in folosinta gratuita a unor spatii disponibile din incinta punctelor termice modernizate;

Având în vedere    Hotărârea    Consiliului    Local    nr.10/2015    privind    însușirea

inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere    Hotărârea    Consiliului    Local    nr.11/2015    privind    însușirea

inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea poz. 2 din Anexa 1 a HCL 184/2013, in sensul ca spatiul din incinta PT 2 Galata din str. Calea Galatii nr. 5-7, atribuit in folosinta gratuita Directiei de Asistenta Comunitara are suprafata de 50 mp, urmand a fi utilizat pentru activitati specifice copiilor proveniti din familii aflate in dificultate.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;Direcției Tehnice și Investiții; Directiei de Asistenta Comunitara lasi si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3.Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcția Tehnică și Investiții; Directia de Asistenta Comunitara Iasi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 95 din 31 martie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 95 din 31 martie 2015