Hotărârea nr. 94/2015

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iaşi şi Uniunea Veteranilor de Război şi a Urmaşelor Veteranilor- Filiala Judeţeană Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat

între Municipiul Iași și Uniunea Veteranilor de Război și a Urmașelor Veteranilor-Filiala Județeană Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.25654/19.03.2015 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitarea nr. 16307/19.02.2015 formulată de Uniunea Veteranilor de Război și Urmașelor Veteranilor -Filiala Județeană Iași ;

Având în vedere prevederile art.124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 132/04.05.2010 cu modificările și completările ulterioare, precum și contractul de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iași și Uniunea Veteranilor de Război și Urmașelor Veteranilor -Filiala Județeană Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iași și Uniunea Veteranilor de Război și Urmașelor Veteranilor -Filiala Județeană Iași pentru spațiul cu altă destinație decât locuință situat în municipiul Iași, str. Elena Doamna nr.37, corp A, parter, județul Iași, cu un nou termen de 1 (unu) an.

Art.2. Contractul de comodat nr. 67783/26.07.2010 se va modifica prin act adițional ce va fi emis de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, termenul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre urmând a se derula în perioada 01.06.201531.05.2016.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze actul adițional la contractul de comodat ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Uniunii Veteranilor de Război și Urmașelor Veteranilor -Filiala Județeană Iași; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Călin Scripcaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 94 din 31 martie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 94 din 31 martie 2015