Hotărârea nr. 93/2015

HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invăţământ particular pentru învăţământul general obligatoriu din Municipiul Iaşi (anul şcolar 2014 - 2015)

Municipiul Iași Consiliul Local

privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ particular pentru învățământul general

obligatoriu din Municipiul Iași (anul școlar 2014 - 2015)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturală, Învățământ, Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nominalizările formulate si aprobate în unanimitate în plenul sedintei, a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Iași în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ particular pentru învățământul general obligatoriu din Municipiul Iași, consemnat si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 26534/23.03.2015, întocmit de Serviciul Investiții din cadru Direcției Tehnice și Investiții;

Având în vedere solicitările unităților de învățământ preuniversitar particular din Municipiul Iași;

Având în vedere prevederile OMEN nr. 4619/22.09.2014, privind Metodologia -cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Secțiunea a 2-a, art. 96, alin. (5), privind conducerea unităților de învățământ ;

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) din Legea Educatiei Nationale nr.

1/2011;

Având în vedere Adresa nr. 1582/25.02.2015, emisă de către Inspectoratul Școlar Județean Iași, prin care solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Iași

pentru consiliile de administrație ale unităților de învățământ particular pentru învățământ general obligatoriu de la nivelul Municipiului Iași pentru anul școlar 2014 - 2015;

Având în vedere adresa mai sus menționată prin care Inspectoratul Școlar Județean Iași comunică faptul că la nivelul Municipiului Iași, în anul școlar 2014 -2015, funcționează ca unități de învățământ particular pentru învățământul general obligatoriu (clasa pregătitoare - clasa a X -a) un număr de 13 școli, după cum urmează : 7 școli primare, 4 școli gimnaziale, 2 unități școlare liceeale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se nominalizează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Iași în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ particular pentru învățământul general obligatoriu din Municipiul Iași, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 2014 - 2015.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și Investiții, Inspectoratului Școlar Județean Iași (Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26, Iași), unităților de învățământ particular din Anexa nr. 1 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Călin Scripcaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 93 din 31 martie 2015

Anexa Nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.93 din 31 martie 2015

privind reprezentanții Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ particular pentru învățământ general obligatoriu din Municipiul Iași (anul școlar 2014-2015)

Nr.

Crt.

Unitatea de învățământ

9

Nivel de învățământ

9

Reprezentantul Consiliului Local

1.

UAIC - ȘCOALA PRIMARĂ "JUNIOR"

primar

Aur Marius Catalin

2.

ȘCOALA PRIMARĂ LORELAY IAȘI

primar

Preda Anca

3.

ȘCOALA PRIMARĂ IOANA IAȘI

primar

Baciu Florin

4.

ȘCOALA PRIMARĂ "ATELIER NR. 1"

IAȘI

primar

Cristian Catalin

5.

ȘCOALA PRIMARĂ " HANSEL UND GRETEL" IAȘI

primar

Buzea Anca

6.

ȘCOALA PRIMARĂ FEG IAȘI

primar

Ostaficiuc Marius Eugen

7.

ȘCOALA PRIMARĂ " EUROED" IAȘI

primar

Vranceanu Simona Elena

8.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEVEN HILLS

primar, gimnazial

Gavrilă Camelia

9.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ " PARADIS" IAȘI

primar, gimnazial

Ghizdovaț Vlad

10.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ " VARLAAM MITROPOLITUL" IAȘI

primar, gimnazial

Matăsăru Petre Daniel

11.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

INTERNAȚIONALĂ SPECTRUM IAȘI

primar, gimnazial

Bulgariu Catălin

12.

COLEGIUL " RICHARD WURMBRAND"

primar, gimnazial, liceal

Harabagiu Gabriel Vasile

13.

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "

SPIRU HARET" IAȘI

liceal

Boca Adrian Florin

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru

3 / 3 la H.C.L. nr. 93 din 31 martie 2015