Hotărârea nr. 91/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizarea şi funcţionare al instituţiei publice de spectacole şi concerte Ateneul Tătăraşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare al instituției publice de spectacole și concerte Ateneul Tătărași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 412 din 13.02.2015 întocmit de Ateneul Tătărași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 413 din 13.02.2015 întocmită de Ateneul Tătărași;

Având în vedere având în vedere prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 191 / 2014 privind aprobarea Organigramei și statului de funcții pe anul 2014 pentru instituția publica de spectacole și concerte Ateneul Tătărași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al instituției publice de spectacole și concerte Ateneul Tătărași conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Resurse Umane P.P.S, Ateneului Tatarași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Ateneului Tatarași

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Călin Scripcaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 91 din 31 martie 2015

Anexa 1 la

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 91 din 31 03 2015

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al instituției publice de spectacole și concerte Ateneul Tătărași

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

5

Art. 1

(1)    Ateneul Tătărași este o instituție publică de spectacole și concerte, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local Iași, fiind finanțată din subvenții acordate de la bugetul local al municipului Iași și din venituri proprii.

(2)    Ateneul Tătărași este o instituție publică producătoare de spectacole și de concerte, de importanță locală, precum și gazdă de spectacole.

(3)    Ateneul Tătărași este organizat și funcționează potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 21/2007, privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, al celorlalte acte normative în vigoare și cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 2

(1)    Ateneul Tătărași are sediul pe strada Ion Creangă, nr. 14, municipiul Iași, județul Iași, având cod poștal nr. 700320, cod fiscal nr. 16070835.

(2)    Toate actele oficiale, facturile, anunțurile, publicațiile și alte asemenea documente ale Ateneului Tătărași vor conține denumirea completă a instituției, precum și indicarea sediului, numărul de telefon al instituției, codul de identificare fiscală precum și adresa de mail a instituției.

CAPITOLUL II - MISIUNEA ȘI ACTIVITĂȚILE ATENEULUI TĂTĂRAȘI

Art. 3

(1)    Misiunea Ateneului Tătărași este aceea de a produce și de a promova evenimentele și activitățile cultural-artistice.

(2)    Pentru îndeplinirea misiuni menționate la alin. (1) Ateneul Tătărași și-a propus să desfășoară următoarele activități:

2.1.    produce și susține spectacole de teatru proprii sau în colaborare cu alte autorități și instituții, destinate tuturor categoriilor de spectatori;

2.2.    promovează piesele și textele de teatru reprezentative ale dramaturgiei române și universale, clasice și contemporane;

2.3.    descoperă și pune în valoare talentul artiștilor din domeniul artei interpretative, al regiei și scenografiei, și sprijină debutul și afirmarea tinerelor talente;

2.4.    realizează sau dezvoltă proiecte culturale locale, naționale și internaționale în domenii conexe artei teatrale în parteneriat cu artiști, organizații neguvernamentale, instituții de spectacole, alte instituții de cultură și structuri de profil din țară;

2.5.    desfășoară activități de promovare pentru propriile producții artistice, atât la sediul, cât și în turnee și deplasări;

2.6.    desfășoară activități specifice - suport pentru interpretare artistică, producția, promovarea și difuzarea de spectacole, încurajând inițiativa independentă în domeniul artelor, prin stimularea creativității și talentului;

2.7.    stimulează inovația în creația dramaturgică și spectacologică;

2.8.    inițiază programe cultural-artistice adecvate de petrecere a timpului liber pentru diversele categorii de public (cursuri pentru copii și adulți, lansări de carte, prelegeri, proiecții de film;

2.9.    organizează cursuri pentru pregătirea, perfecționarea și dezvoltarea profesională a personalului propriu;

2.10.    organizează activități cultural-artistice, de educație permanentă prin programe proprii și/sau în parteneriat cu instituții de specialitate;

2.11.    dezvoltă parteneriate și schimburi culturale în domeniul teatrului;

(3)    Pentru a-și face cunoscute activitățile, Ateneul Tătărași poate produce, multiplica, distribui și comercializa, cu amănuntul, caiete-program, broșuri, cărți, reviste, flyere, precum și orice alte publicații (ex. Pulsul Ateneului) conforme codurilor CAEN în vigoare.

(4)    De asemenea, poate produce, multiplica, distribui, comercializa și transmite cu amănuntul, spectacole proprii înregistrate pe suport digital, DVD-uri, CD-uri, conform codurilor CAEN în vigoare și cu respectarea prevederilor legale.

(5)    În baza aprobărilor primite de la ordonatorul pricipal de credite Ateneul Tătărași poate obține fonduri și din închirierea spațiilor și a dotărilor pe care le gestionează;

Art. 4

Ateneul Tătărași are deplină autonomie în stabilirea și realizarea repertoriului, a proiectelor, precum și a programelor cultural-artistice proprii sau în colaborare, în colaborare cu politicile culturale ale ordonatorului pricipal de credite.

Art. 5

(1)    Activitatea Ateneului Tătărași este programată pe ani calendaristici și pe stagiuni.

(2)    Stagiunea teatrală începe, de regulă, la data de 15 septembrie a fiecărui an și reprezintă perioada de până la zece luni consecutive în care Ateneul Tătărași realizează și prezintă producții artistice.

(3)    Stabilirea timpului liber și a perioadei de acordare a concediilor de odihnă pentru angajații

Ateneului Tătărași se face, potrivit legislației în vigoare, de regulă în perioada de pauză dintre stagiuni (iulie-august).

(4)    În timpul stagiunilor, Ateneul Tătărași programează spectacole de regula 3 zile pe săptămână, de vineri până duminică inclusiv. De marți până vineri, se programează de regulă alte tipuri de activități cultural artistice (prelegeri, lansări de carte, expoziții, proiecții de film etc) , ziua de luni find de regulă zi liberă.

(5)    Zilele de activitate suplimentară ale personalului artistic și de scenă se recuperează, de regulă, în perioada pauzei dintre stagiuni (iulie-august).

CAPITOLUL III - PATRIMONIUL

Art. 6

(1)    Patrimoniul Ateneului Tătărași este format din bunurile aflate în proprietatea publică a municipiului Iași, înscrise pe listele de inventar, predate pe bază de proces-verbal, pe care le administrează în condițiile legii, ca un bun proprietar.

(2)    Patrimoniul poate fi completat prin achiziții publice, transferuri, donații, sponsorizări și alte modalități prevăzute de lege.

(3) Ateneul Tătărași administrează, în condițiile legii, imobilul prevăzut la art. 2, alin. (1) imobil care are în componență sala mare - (220 locuri) și sala mică de spectacole (bar club - 70 locuri), cât și spații aferente desfășurării activității artistice auxiliare și spații pentru desfășurarea activității administrative.

CAPITOLUL IV - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Art. 7 - Cheltuielile Ateneului Tătărași sunt finanțate din subvenții acordate de la bugetul local al municipiului Iași și din venituri proprii.

Art. 8

(1) Veniturile proprii necesare finanțării activității Ateneului Tătărași se pot obține din:

a)    vânzarea biletelor de intrare la spectacolele de teatru sau la alte manifestări cultural-artistice proprii;

b)    onorarii obținute în urma invitării la festivaluri sau turnee artistice, precum și din coproducții cu alte instituții;

c)    vânzarea de publicații proprii (caiete-program);

d)    activitățile de închiriere a spațiilor pe care instituția le administrează (sala mare de spectacole, sala mică de spectacole, sala Galeriile de Artă) precum și a dotărilor (instalația de sunet, instalația de lumni, videoproiectorul etc);

e)    taxe din cursurile pentru copii și adulți organizate de instituție;

f)    alte activități specifice, realizate de Ateneul Tătărași în conformitate cu atribuțiile sale legale.

(2) Ateneul Tătărași poate beneficia de bunuri materiale și fonduri bănești primite sub formă de servicii, donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale; liberalitățile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiții ori sarcini care afectează autonomia Ateneului Tătărași sau care sunt contrare obiectului său de activitate.

Art. 9.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Ateneului Tătărași se fundamentează având în vedere propunerile privind programul minimal, celelalte proiecte care nu sunt incluse în programul minimal, cheltuielile de personal, precum și necesitățile de întreținere reabilitare și dezvoltare a bazei materiale (cheltuieli de funcționare).

CAPITOLUL V - PERSONALUL ȘI CONDUCEREA ATENEULUI TĂTĂRAȘI

Art. 10

(1)    Personalul Ateneului Tătărași se structurează în personal tehnic și administrativ, de conducere sau de execuție, angajat în condițiile legii, care își desfășoară activitatea de regulă în baza contractului individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată sau determinată;

(2)    Angajarea, promovarea, sancționarea și concedierea personalului se realizează în condițiile legii.

(3)    Personalul contractual al Ateneului Tătărași respecta normele de conduită profesională prevăzute de Legea nr. 477 / 2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare precum și pe cele din Regulamentul Intern.

(4)    Personalul contractual poate sesiza persoanele sau instituțiile competente, potrivit

dispozițiilor prezentului regulament, cu privire la încălcarea prevederilor Legii nr.    477

/ 2004, precum și cu privire la constrângerea sau amenințarea exercitată asupra unui angajat contractual pentru a-l determina să încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

Art. 11

(1)    Managementul Ateneului Tătărași este asigurat de un manager (director), desemnat, potrivit legii, în urma concursului de proiecte de management, pe baza contractului de management încheiat.

(2)    Prin decizie, Managerul (directorul) înființează Consiliul Administrativ, organism cu rol deliberativ, format din persoanele/funcțiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. (a),(b) din O.G. 21/2007.

(3)    Prin decizie, Managerul (directorul) înființează Consiliul Artistic, organism cu rol consultativ, format din personalități culturale din instituție și din afara acesteia, conform art. 19

alin. (2) din O.G. 21/2007.

(4)    Managerul (directorul) va împuternici prin decizie persoana competentă să cerceteze încălcarea prevederilor Legii nr. 477 / 2004, privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

(5)    Managerul (directorul) are următoarele atribuții principale:

5.1.    conduce, coordonează și răspunde de organizarea și funcționarea activității

Ateneului Tătărași;

5.2.    avizează și propune spre aprobare autorității proiectul de buget al instituției;

5.3.    decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituției, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite pentru bugetul acesteia;

5.4.    aprobă angajarea, promovarea, sancționarea și concedierea personalului Ateneului Tătărași, în condițiile legii;

5.5.    negociază clauzele contractului colectiv de muncă la nivel de instituție, în condițiile legii;

5.6.    negociază clauzele contractelor încheiate în temeiul legilor speciale;

5.7.    reprezintă Ateneul Tătărași în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, în limitele de competență stabilite prin lege și contractul de management;

5.8.    avizează și transmite ordonatorului principal de credite, în vederea aprobării, statul de funcții al Ateneulu Tătărași precum și actualizările acestuia ori de câte ori intervin modificări de natură să justifice un astfel de demers;

5.9.    asigură îndeplinirea tuturor hotărârilor adoptate de Consiliul Administrativ;

5.10.    stabilește prin decizii scrise responsabilitățile privind apărarea împotriva incendiilor, protecția muncii, etc.;

5.11.    aprobă planurile de pază și protecție împotriva incendiilor și urmărește aplicarea lor în practică;

5.12.    aprobă centralizatorul anual al programării concediilor de odihnă ale salariaților

Ateneului Tătărași;

5.13.    aprobă prin act administrativ Regulamentul Intern;

5.14.    avizează și transmite, în vederea aprobării de către Consiliul Local proiectele de Regulamente de organizare și funcționare (ROF) și de Organigrame;

5.15.    răspunde de utilizarea eficientă, conform prevederilor legale, a bugetului;

5.16.    întocmește împreună cu Consiliul artistic repertoriul stagiunii, în conformitate cu obiectivele asumate prin contractul de management;

5.17.    dispune încheierea contractelor cu artiștii-creatori (regizori, scenografi, actori, coregrafi, autori, traducători, adaptatori, compozitori, ș.a.m.d.) pentru proiectele artistice și negocierea onorariilor;

5.18.    participă la castingurile realizate în vederea distribuirii rolurilor și stabilește de comun acord cu regizorii sau cu autorii distribuția unui spectacol;

5.19.    dispune aplicarea de sancțiuni disciplinare personalului Ateneului Tătărași, potrivit legii;

5.20.    monitorizează activitatea de achiziții publice, avizează programul anual de

achiziții publice, și răspunde de legalitatea acestora;

5.21.    încheie contracte individuale de muncă pe durată determinată și nedeterminată cu respectarea prevederilor Codului muncii și, după caz, din legile speciale;

5.22.    îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa, potrivit dispozițiilor legale;

5.23.    decide, în funcție de necesități și cu respectarea prevederilor legale în materie,

constituirea unor comisii permanente sau temporare pentru desfășurarea unor

activități precum:

1)    negocierea onorariilor colaboratorilor artistici;

2)    evaluarea, expertizarea și avizarea ofertelor de donații și achiziții;

3)    evaluarea și recepția bunurilor gestionate;

4)    evaluarea și valorificarea bunurilor scoase din funcțiune;

5)    evaluarea și inventarierea patrimoniului;

6)    casarea bunurilor.

(6)    În exercitarea atribuțiilor sale, managerul (directorul) Ateneului Tătărași emite decizii;

(7)    Managerul (directorul) poate delega șefilor de structuri funcționale unele din atribuțiile sale, în condițiile legii.

Art. 12

Managerul (directorul) coordonează direct activitatea Șefilor de structuri funcționale din subordine cât și a următoarelor structuri organizaționale:

1)    Biroul programe culturale și PR;

2)    Serviciul tehnic admnistrativ;

3)    Compartimentul financiar-contabil;

4)    Consilierul juridic;

Art. 13

În absența managerului (directorului) continuitatea procesului managerial este asigurată de persoana delegată în baza deciziei managerului (directorului).

Art. 14

Șeful serviciului tehnic administrativ este angajat în condițiile legii și are următoarele atribuții principale:

14.1.    îndrumă, coordonează și asigură organizarea activității Serviciului tehnic administrativ de scenă;

14.2.    este membru de drept în Consiliul administrativ;

14.3.    întocmește și răspunde de elaborarea programului anual de achiziții publice (cu excepția programelor și proiectelor artistice), pe clasificații funcționale, care constituie anexă la Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Ateneului Tătărași;

14.4.    identifică și fundamentează necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții, iar pe parcursul execuției bugetare coordonează derularea și finalizarea în bune condiții a proiectelor și programelor de investiții;

14.5.    inițiază, elaborează, și/sau monitorizează, după caz, toate proiectele cu conținut tehnic din cadrul instituției;

14.6.    coordonează exploatarea, mentenanță, întreținerea, și după caz modernizarea utilajelor și capabilităților tehnice existente în întreaga instituție;

14.7.    coordonează activitățile de dezvoltare a bazei tehnico-materiale din întreaga instituție, în corelație cu necesitățile impuse de obiectivele de performanță ale acesteia, de necesitatea creșterii eficienței muncii, de normativele în vigoare privind sănătatea și securitatea muncii, precum și de administrarea situațiilor de urgență;

14.8.    planifică, coordonează și controlează activitățile specifice angajațiilor din subordine;

14.9.    coordonează activitățile de pregătire, organizare și desfășurare a evenimentelor culturale aflate în programul anual al instituției, din punct de vedere tehnic;

14.10.    colaborează la elaborarea proiectului de buget al instituției;

14.11.    coordonează pregătirea și susținerea tehnică a spectacolelor în regim de turneu, în țară și în străinătate;

14.12.    coordonează pregătirea și susținerea tehnică a spectacolelor și a altor evenimente prezentate de organizatori și producători diverși, interni și internaționali, în sălile instituției;

14.13.    colaborează cu regizorii artistici și cu scenografii privind transformarea cerințelor acestora în soluții artistice de sunet, lumini, video-foto, alte efecte speciale precum și integrarea lor în conceptul spectacolelor;

14.14.    colaborează cu toate structurile funcționale aflate în subordinea managerului

(directorului);

14.15.    stabilește atribuțiunile de serviciu ale personalului din subordine, potrivit calificărilor acestuia în corelație cu sarcinile care trebuie îndeplinite;

14.16.    colaborează cu contabilul-șef și cu șeful biroului Programe culturale și PR pentru rezolvarea problemelor care necesită soluții comune (implementarea proiectelor, elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, producția de spectacole, turnee și evenimente, elaborarea programului anual de investiții, ședințele comisiilor de lucru constituite din dispoziția managerului (directorului) etc;

14.17.    semnează și vizează, referatele de necesitate, devizele, comenzile, alte documente de natură tehnică și financiar-contabilă (ALOP), conform prerogativelor care i-au fost încredințate;

14.18.    întocmește fișa de pontaj a personalului din subordine;

14.19.    este președintele următoarelor comisii de lucru organizate la nivel de instituție prin dispoziția managerului (directorului):

1)    comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării

sistemului de control intern/managerial;

2)    comisia centrală de inventariere, care verifică periodic buna administrare și

gestionare a patrimoniului instituției;

14.20.    urmărește și coordonează arhivarea și păstrarea documentelor justificative și a documentelor specifice structurii pe care o conduce;

14.21.    răspunde de întocmirea fișelor de post și a fișelor de evaluare a salariaților aflați în subordine;

14.22.    urmărește și verifică activitatea de perfectare a contractelor cu furnizorii de utilități;

14.23.    preia și alte răspunderi încredințate de manager (director).

Art. 15

Contabilul-Șef este angajat în condițiile legii și are următoarele atribuții principale:

15.1.    îndrumă, coordonează și asigură organizarea și desfășurarea activității economice a instituției în conformitate cu dispozițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

15.2.    este membru de drept în Consiliul administrativ;

15.3.    asigură valorificarea în mod eficent a integrității întregului patrimoniu al instituției în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și normele sau reglementările interne ale instituției; coordonează în mod direct activitatea compartimentului financiar-contabil;

15.4.    urmărește respectarea legislației în vigoare cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv conform legislației în vigoare;

15.5.    coordonează și urmărește întocmirea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli, în baza propunerilor structurilor funcționale ale instituției și realizează fundamentarea proiectelor de buget, bugetelor anuale și a suplimentărilor de buget;

15.6.    coordonează și urmărește întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli și defalcat pe trimestre în conformitate cu Fila de Plan transmisă de către ordonatorul principal de credite;

15.7.    urmărește și analizează modul de realizare a execuției lunare a Bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv realizarea veniturilor proprii propuse și încadrarea în cheltuielile planificate;

15.8.    trimestrial și ori de câte ori este nevoie, informează direcțiunea cu privire la situația financiară a instituției și face propuneri pentru îmbunătățirea acesteia, dacă este cazul;

15.9.    urmărește întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile Legii 82/1991, a balanțelor de verificare și a situațiilor financiare trimestriale și anuale și depunerea lor la ordonatorul principal de credite, la termenele stabilite prin lege;

15.10.    urmărește ca situațiile financiare să reprezinte o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului instituție (art.10 din Legea 82/1991);

15.11.    urmărește utilizarea și ținerea la zi a registrelor de contabilitate - Registrul Jurnal, Registru Inventar, Cartea Mare;

15.12.    coordonează buna desfășurare a lucrărilor de inventariere dispuse prin decizie de către manager (director);

15.13.    urmărește și coordonează arhivarea și păstrarea documentelor justificative și a

documentelor contabile conform prevederilor legale;

15.14.    angajează unitatea, prin semnătură, alături de manager (director) în toate operațiunile patrimoniale;

15.15.    participă la organizarea sistemului informațional al instituției și la folosirea cât mai eficientă a datelor contabilității;

15.16.    răspunde de întocmirea fișelor de post și a fișelor de evaluare a salariaților aflați în subordine;

15.17.    răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operațional de casă și a celorlalte dispoziții privind operațiunile cu numerar, efectuând personal sau prin altă persoană împuternicită, cel puțin lunar și inopinant controlul casieriei, atât sub aspectul existenței faptice a valorilor bănești cât și sub aspectul securității acestora;

15.18.    supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informațional;

15.19.    urmărește termenele de plată pentru bunurile livrate / lucrările executate / serviciile prestate în conformitate cu obligațiile contractuale asumate de instituție;

15.20.    derulează activitățiile necesare înregistrării datoriilor și raportării plăților restante / arieratelor;

15.21.    răspunde de eficența și calitatea lucrărilor executate în cadrul compartimentului financiar-contabil la termenele stabilite prin legislația în vigoare, reglementări interne sau alte acte normative;

15.22.    răspunde de buna pregătire profesională a salariaților din subordine și propune, la sfârșitul anului bugetar, în vederea stabilirii cursurilor de perfecționarea pentru anul calendaristic următor, măsuri pentru perfecționarea cunoștințelor acestora;

15.23.    răspunde de respectarea prevederilor tuturor reglementările interne ale instituției pentru personalul din compartimentul financiar-contabil (Cod de conduită, Regulament Intern, Regulament de Organizare și funcționare etc);

15.24.    răspunde de respectarea tuturor procedurilor de sistem și a documentației sistemului de

control intern managerial pentru personalul din compartimentul    financiar-

contabil;

15.25.    avizează referatul de evalaure a ofertelor pentru toate achjizițiile efectuate de instituție;

15.26.    întocmește fișa de pontaj a personalului din subordine;

15.27.    are calitatea de vicepreședinte în comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial;

15.28.    urmărește respectarea principiilor contabile (prudenței, permanenței metodelor, continuității activității, evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv, comparabilității informațiilor, intangibilității bilanțului de deschidere, necompensării etc) și ale evaluării patrimoniului;

15.29.    răspunde de implementarea măsurilor recomandate de Instituțiile de control externe sau serviciile de specialitate din cadrul Municipiului Iași, pe linie financiar-contabilă;

Art. 16

Șef Birou programe culturale și PR este angajat în condițiile legii și are următoarele atribuții principale:

16.1.    îndrumă, coordonează și asigură organizarea activității biroului programe culturale și PR;

16.2.    este membru de drept în Consiliul administrativ și la solicitarea managerului (directorului) instituției poate face parte și din Consiliul artistic;

16.3.    coordonează elaborarea calendarului anual de proiecte și programe cultural-artistice pentru întreaga stagiune;

16.4.    colaborează la elaborarea proiectului de buget al instituției;

16.5.    identifică și fundamentează necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru anumite programe și proiecte cultural-artistice;

16.6.    planifică, coordonează și controlează activitățile specifice angajațiilor din subordine;

16.7.    coordonează activitățile de pregătire, organizare și desfășurare a evenimentelor culturale aflate în programul anual al instituției;

16.8.    planifică și coordonează deplasările în turneu;

16.9.    coordonează pregătirea și susținerea artistică a spectacolelor și a altor evenimente prezentate de organizatori și producători diverși, interni și internaționali, în sălile instituției;

16.10.    colaborează cu toate structurile funcționale aflate în subordinea managerului

(directorului);

16.11.    stabilește atribuțiunile de serviciu ale personalului din subordine, potrivit calificărilor acestuia în corelație cu sarcinile care trebuie îndeplinite;

16.12.    colaborează cu contabilul-șef și cu șeful serviciului tehnic administrativ pentru rezolvarea problemelor care necesită soluții comune (implementarea proiectelor, elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, producția de spectacole, turnee și evenimente, elaborarea programului anual de investiții, ședințele comisiilor de lucru constituite din dispoziția managerului (directorului) etc;

16.13.    întocmește fișa de pontaj a personalului din subordine;

16.14.    este memebru în comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial;

16.15.    urmărește și coordonează arhivarea și păstrarea documentelor justificative și a

documentelor specifice structurii pe care o conduce;

16.16.    răspunde de întocmirea fișelor de post și a fișelor de evaluare a salariaților aflați în subordine;

16.17.    urmărește și verifică activitatea de întocmire, perfectare și realizare a contractelor cu colaboratorii artistici;

16.18.    preia și alte răspunderi încredințate de manager (director).

Art.17

(1) Managerul este sprijinit în procesul de luare a deciziilor de două organisme:

1)    Consiliul administrativ - cu rol deliberativ;

2)    Consiliul Artistic - cu rol consultativ.

(3) Managerul (directorul) pune în aplicare deciziile Consiliului administrativ și Consiliului artistic, potrivit dispozițiilor legale și prezentul Regulament.

Art. 18

(1)    Consiliul administrativ se pronunță asupra problemelor importante ale Ateneului Tătărași.

(2)    Consiliul administrativ se înființează prin decizia managerului (directorului), care este și președintele Consiliului.

(3)    Din Consiliul administrativ fac parte:

1)    managerul (directorul);

2)    șeful serviciului tehnic administrativ;

3)    contabilul-șef;

4)    șeful biroului programe culturale și PR;

5)    consilierul juridic;

6)    reprezentantul salariaților,

7)    reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de către acesta.

Art. 19

Consiliul Administrativ dezbate, analizează, propune sau decide, după caz, asupra:

19.1.    fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli - inclusiv a programului de investiții și achiziții publice;

19.2.    finanțării proiectelor și programelor;

19.3.    propunerilor de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli;

19.4.    propunerilor de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a Organigramei și a Regulamentului Intern;

19.5.    deliberează, la cererea managerului (directorului), asupra proiectelor de colaborări,

coproducții, acceptări de donații etc.;

15 / 23 la H.C.L. nr. 91 din 31 martie 2015

19.6.    analizează și dezbate Statul de funcții al instituției, cu încadrarea în volumul resurselor financiare, înaintându-l ordonatorului principal de credite spre aprobare;

19.7.    propune măsurile necesare pentru buna gospodărire a mijloacelor materiale și financiare care constituie patrimoniul Ateneului Tătărași;

19.8.    avizează modificări ale prețului biletelor de intrare la spectacolele de teatru / evenimente cultural-artistice, taxelor de închiriere a spațiilor și / sau a dotărilor pe care le are în administrare sau gestiune, precum și ale taxelor de cursuri;

19.9.    în măsura în care este solicitat și în limita competențelor sale, analizează și propune în legătură cu alte probleme care privesc organizarea și buna funcționare a activității;

19.10.    aprobă casarea bunurilor achiziționate din veniturile proprii ale Ateneului Tătărași;

Art. 20

(1)    Consiliul Administrativ funcționează regulamentar în prezența a jumătate plus unu din numărul total al membrilor și ia hotărâri cu majoritatea simplă a celor astfel prezenți;

(2)    Reuniunile Consiliului Administrativ se convoacă de către președinte ori de câte ori este necesar, sau la cererea a cel puțin două treimi dintre membrii săi;

(3)    Consiliul Administrativ se reunește, de regulă, lunar sau de câte ori este nevoie;

(4)    În funcție de subiectele aflate pe ordinea de zi, președintele poate invita și alte persoane a căror prezență este considerată utilă. Persoanele astfel invitate pot să își exprime opiniile și punctele de vedere, dar nu au drept de vot;

(5)    Deliberările Consiliului Administrativ se consemnează într-un registru de procese verbale; procesele verbale se contrasemnează de către toți participanții la reuniunea respectivă;

(6)    Evidența întrunirilor și a chestiunilor discutate se face de către secretarul Consiliului Administrativ numit de către manager (dirctor) dintre membrii Consiliului;

Art. 21

(1)    Consiliul Artistic este un organism cu rol consultativ în ceea ce privește alcătuirea repertoriului, structura proiectelor și programelor, strategia artistică a Ateneului Tătărași;

(2)    Consiliul Artistic se înființează prin decizia managerului (directorului), ca organism colectiv de specialitate, cu caracter consultativ, conform legislației în vigoare;

(3)    Consiliul Artistic are ca structură organizatorică un Președinte în persoana managerului (directorului) și cel puțin 4 membrii cu funcții de specialitate artistică din cadrul instituției și/sau personalități ale vieții culturale care nu sunt angajate de Ateneul Tătărași;

(4)    Evidența întrunirilor și a problemelor/aspectelor discutate este ținută de un secretar numit de manager (director) dintre membrii consiliului artistic;

(5)    Atribuțiile Consiliului artistic sunt următoarele:

5.1.    face propuneri cu privire la programul și politica repertorială din cadrul unei stagiuni teatrale;

5.2.    analizează calitatea artistică a producției teatrale, concepția regizorală și scenografică, după depunerea proiectelor regizorale;

(6)    Consiliul artistic se convoacă din dispoziția managerului (directorului) cel puțin de două ori pe parcursul unui an, sau ori de câte ori este necesar;

(7)    Hotărârile Consiliului artistic se iau cu majoritate de voturi, dar au numai caracter consultativ, decizia aparținându-i managerului (directorului);

(8)    Dacă un membru al Consiliului artistic absentează la două întruniri consecutive ale consiliului, aceasta va fi considerată ca o renunțare la calitatea de membru în Consiliul artistic putând fi înlocuit;

CAPITOLUL VI - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 22

Biroul programe artistice și PR, este condus de un șef de birou, care se află în subordinea managerului (directorului) și are următoarele atribuții:

A. În domeniul cultural-artistic:

A.1. cercetează creația dramatică contemporană autohtonă și internațională, are contacte și discuții periodice cu autorii, propune linii de perspectivă ale repertoriului;

A.2. investighează permanent noile apariții din literatura dramatică națională și internațională ce pot interesa repertoriul Ateneului Tătărași, stabilește relații și contacte cu autorii dramatici de pretutindeni, realizează demersurile necesare obținerii cesiunilor de reprezentare;

A.3. prezintă propuneri pentru alcătuirea repertoriului Ateneului Tătărași;

A.4. o dată stabilit repertoriul Ateneului Tătărași, răspunde de graficul montării spectacolelor;

A.5. avizează propunerile regizorilor artistici privind distribuția spectacolului și colaboratorii săi;

A.6. se ocupă de programarea lunară a reprezentării spectacolelor și o supune managerului (directorului) spre aprobare;

A.7. coordonează și supraveghează activitatea artistică curentă a Ateneului Tătărași;

A.8. urmărește, după premieră și după reluări, modul în care sunt reprezentate spectacolele aflate în repertoriu, în scopul menținerii calității artistice a acestora;

A.9. ia măsuri pentru soluționarea tuturor situațiilor create de indisponibilitatea unui interpret;

17 / 23 la H.C.L. nr. 91 din 31 martie 2015

A.10. realizează documentarea referitoare la operele dramaturgiei românești și universale din repertoriu;

A.11. propune, în baza analizei făcute, texte pentru repertoriul fiecărei stagiuni;

A.12. întocmește documentarea necesară montării spectacolelor;

A.13. întocmește contractele cu colaboratorii artistici (regizori, actori, scenografi, etc) și urmărește respectarea termenelor prevăzute în contractele încheiate cu autorii și alți colaboratori; A.14. se informează permanent în vederea descoperirii de texte care să fie puse în scenă de către Ateneul Tătărași;

A.    15. răspunde de rezolvarea tuturor problemelor de protocol privind invitații la vizionări, premiere, evenimente;

B. În domeniul resurselor umane:

B.    1. coordonează și asigură consultanța de specialitate în vederea derulării în condiții de legalitate a procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale angajaților;

B.2. gestionează fișele de evaluare profesională anuală ale angajaților Ateneului Tătărași;

B.3. asigură secretariatul concursurilor de recrutare sau examenelor pentru promovarea personalului în funcție de grad sau treaptă profesională;

B.4. stabilește structura de personal pe baza căreia se determină fondurile destinate cheltuielilor cu salariile, potrivit legii;

B.5. păstrează și completează registrul de evidență a deciziilor privind activitatea specifică de resurse umane a Ateneului Tătărași;

B.6. completează Registrul de evidență a salariaților, întocmit potrivit reglementărilor legale în vigoare sub formă electronică;

B.7. gestionează fișele de post întocmite de structurile funcționale din cadrul instituției, întocmește și completează, în condițiile legii, dosarele personale ale angajaților Ateneulu Tătărași;

B.8. asigură întocmirea documentației pentru concursuri, angajări, promovări, salarizare, pensionări, încetarea raporturilor de muncă, sancționări, acordarea drepturilor de natură salarială și a premiilor cuvenite personalului, în condițiile legii;

B.9. întocmește, și, după caz, actualizează Regulamentul de organizare și funcționare, Regulamentul intern, precum și Organigrama instituției;

B.10. stabilește structura de personal pe baza căreia se determină fondurile destinate cheltuielilor cu salariile, potrivit legii;

B.11. asigură întocmirea contractelor individuale de muncă, și ale actelor adiționale la contractele individuale de muncă, potrivit legii;

B.12. calculează, potrivit legii, vechimea în muncă a salariaților și stabilește cuantumul sporului de vechime al acestora;

B.13. eliberează la solicitarea angajatului documente care atestă activitatea desfășurată de acesta, vechimea în muncă, în meserie, în specialitate;

B. 14. asigură și răspunde de aplicarea corectă a prevederilor legale privind sistemul de salarizare a personalului Ateneului Tătărași;

B.15. asigură întocmirea proiectului anual al statului de funcții al instituției, a proiectelor statelor modificatoare, pe care le supune spre avizare managerului (directorului) în vederea transmiterii spre aprobare ordonatorului pricipal de credite;

B.16. completarea și actualizarea REVISAL în termenul și în condițiile legii;

B.    17. întocmește adeverințele cuprinzând drepturile salariale și de personal.

C. În domeniul comunicării și PR-ului:

C.    1. prospectarea pieței, în vederea atragerii unor noi categorii de public, în vederea măririi numărului de beneficiari ai activităților Ateneului Tătărași;

C.2. elaborează și pune în practică strategii de promovare a produselor proprii și de atragere a publicului;

C.3. elaborează și coordonează strategii de marketing și programele ce cuprind: obiective, tactici și bugete corespunzătoare; asigurând controlul îndeplinirii acestora;

C.4. participă la organizarea de manifestări cultural-artistice proprii sau în colaborare cu alte instituții partenere;

C.5. redactează conținutul caietelor program;

C.6. monitorizează comunicările din mass-media despre activitatea Ateneului Tătărași;

C.7. organizează și asigură conferințele de presă ale Ateneului Tătărași;

C.8. răspunde solicitărilor referitoare la orice informații privind Ateneul Tătărași, conform obligațiilor stabilite prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

C.9. asigură comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public, conform obligațiilor stabilite prin Legea nr. 544/2001;

C.10. gestionează web site-ul, blogul și pagina oficială de facebook a Ateneului Tătărași;

C.11. caută surse alternative de venituri în vederea organizării evenimentelor

cultural-artistice proprii;

D. În domeniul secretariatului:

D.1. asigură corespondența între structurile funcționale ale instituției precum și corespondența cu terții;

D.2. asigură înregistrarea tuturor documentelor în registrele specifice;

D.3. asigură completarea și răspunde pentru calendarul cultural-artistic al instituției;

D.4. asigură secretariatul comisiei SCIM;

D.5. asigură atribuțiile funcției de arhivar în cadrul instuției;

D.6. răspunde de păstrarea în ordine a documentelor primite sau a celor elaborate;

D.7. întocmește estimarea de plată a colaboratorilor de la fond plata cu ora și o predă către compartimentul financiar-contabil;

D.8. întocmește contractele de închirere cu terții;

Art. 23

Serviciul tehnic administrativ de scenă, este condus de un șef de serviciu, care se află în subordinea managerului (directorului) și are următoarele atribuții:

A. Pe linie tehnică de scenă:

A.1. asigură confecționarea decorurilor de scenă pentru spectacole de teatru proprii;

A.2. organizează și verifică activitățile de montare a decorurilor, repartizarea recuzitei și a costumelor la fiecare repetiție și spectacol;

A.3. răspunde de buna desfășurare a repetițiilor și spectacolelor, de integritatea fizică a tuturor participanților la activitățile mai sus menționate și ia toate măsurile de prevenire a accidentelor; A.4. asigură sonorizarea pentru repetiții și spectacole, conform necesităților stabilite de realizatorii artistici ai spectacolului;

A.5. execută lucrări de reparații curente ale instalațiilor din dotare, de sunet și sonorizare a tuturor spectacolelor din repertoriu;

A.6. asigură luminile pentru repetiții și spectacole, conform necesităților stabilite de realizatorii artistici ai spectacolului;

execută lucrări de reparație curentă și cunoaște schema de iluminare a tuturor spectacolelor din repertoriu

A.7. coordonează lucrările specifice pentru spectacolele aflate în situația de turneu: pregătirea și împachetarea costumelor, recuzitei și a altor accesorii de costum necesare reprezentării spectacolului în turneu, sau reprezentare pe alte scene, dezmembrarea unor elemente de decor pentru a putea fi transportate;

A.8. coordonează lucrările de plantație decor - marcat pentru premierele în lucru, conform cerințelor scenografului și regizorului;

A.9. asigurarea recuzitei consumabile pentru fiecare spectacol în parte;

A.    10. asigură afișajul necesar promovării spectacolelor și evenimentelor Ateneului Tătărași;

B. Pe linie administrativă:

B.    1. stabilește circumstanțele de încadrare pentru aplicarea fiecărei proceduri sau pentru cumpărarea directă, conform prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare și a procedurilor instituționale;

B.2. organizează buna desfășurarea a procedurilor de achiziție publică de bunuri și servicii, aplicând și finalizând procedurile de atribuire și constituind dosarul de achiziție publică, pe care în final îl arhivează;

B.3. participă la activități de aprovizionare pe SEAP (serviciul electronic de achiziții publice); B.4. asigură exploatarea și mentenanța în condiții de siguranță pentru: instalațiile de scenă, instalațiile de sunet, instalațiile de lumini, cortine de incendiu, sistemul de scenă pentru manevrarea decorurilor;;

B.5. întocmește documentația tehnice privind executarea și recepția lucrărilor de investiții și reparații, inclusiv a reparațiilor capitale, în conformitate cu legislația în vigoare;

B.6. pregătește personalul din instituție pe linie de PSI, situații de urgență și securtate în muncă; B.7. asigură întreținerea clădirii în ansamblu, precum și curățenia în spațiile aferente publicului, birourilor administrative, subsolurilor tehnice și a curții exterioare, întreținerea și repararea instalațiilor sanitare precum și a tehnicii de lucru (rețeaua de calculatoare, rețeaua de internet, rețeaua telefonică, imprimante, xerox etc);

B.8. realizează aprovizionarea cu bunuri, produse și servicii, necesare producției de costume, decoruri, recuzită și funcționării tuturor structurilor funcționale ale instituției;

Art. 24

Compartimentul financiar-contabil, este condus de contabilul-șef, care se află în subordinea managerului (directorului) și are următoarele atribuții:

(1)    asigură organizarea și desfășurarea activității financiar contabile în conformitate cu dispozițiile legale;

(2)    asigură întocmirea coresctă și la timp a tuturor situațiilor financiar-contabile ale instituției;

(3)    urmărește, periodic, realizarea în bune condiții a indicatorilor financiari aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli al instituției;

(4)    asigură întocmirea documentelor de planificare financiară potrivit metodologiei în vigoare, în colaborare cu șefii serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul instituției, urmărind utilizarea eficientă a mijloacelor financiare puse la dispoziție;

(5)    asigură plata integrală și la timp a drepturilor bănești ale personalului și a colaboratorilor artistici implicați în spectacolele instituției;

(6)    urmărește vărsarea, la termen și în cuantumurile stabilite, a sumelor ce constituie venituri bugetare ori obligații către alte persoane fizice și juridice;

(7)    raportează, lunar, situația privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația efectivelor și a realizării fondului de salarii, pe elemente componente, la termenele ordonate;

(8)    organizează contabilitatea cheltuielilor finanțate din mijloace bugetare și fonduri cu destinație specială, prin care se asigură evidența plăților de casă, cât și a cheltuielilor efective pe structura clasificației bugetare;

(9)    răspunde de folosirea eficientă a sumelor primite de la buget și a priorităților de finanțare, de ținerea la zi a evidențelor contabile și a indicatorilor programului de cheltuieli aprobați, precum și de prezentarea la termen a situațiilor financiare trimestriale și anuale și a altor purtători de informații;

(10)    urmărește execuția contractelor comerciale semnate de instituție, la termenele și în condițiile contractuale stabilite;

(11)    asigură întocmirea, prelucrarea și ținerea în actualitate a procedurilor operaționale scrise, emise în reglementarea activității specifice;

(12)    întocmește documentația specifică privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale ale instituției, îndrumă și controlează modul de punere în aplicare a acestora;

(13)    întocmește referatul privind propunerea efectuării inventarierii la termenele stabilite și în conformitate cu dispozițiile legale;

(14)    asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative și contabile, precum și gestionarea, folosirea și evidența formularelor cu regim special în conformitate cu dispozițiile legale;

(15)    asigură îndeplinirea sarcinilor de competența sa cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv;

(16)    efectuează operațiunile de încasări și plăți în conformitate cu dispozițiile legale;

(17)    întocmește, ține evidența și asigură avizarea documentelor contabile primare privind existența și mișcarea bunurilor din patrimoniul instituției;

(18)    asigură vânzarea biletelor de spectacole, prin casieria instituției;

(19)    asigură plata colaboratorilor artistici implicați în evenimentele cultural-artistice ale institutiei;

(20)    îndeplinește orice alte atribuții încredințate de conducerea instituției sau rezultate din legi și alte acte normative;

Art. 25

(1) Consilierul juridic este subordonat managerului (directorului) și are următoarele atribuții principale:

(1)    este membru de drept în Consiliul administrativ;

(2)    avizează și semnează toate actele cu caracter juridic ale instituției;

(3)    întocmește proiectele anumitor contracte sau al actelor cu caracter juridic și le avizează;

(4)    reprezintă interesele instituției în fața tuturor instanțelor judecătorești;

(5)    urmărește legislatia cu caracter normativ și semnalează conducerii modificările actelor normative ce au legătură cu activitatea instituției.

(6)    certifică în privința legalității toate documentele instituției.

CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII FINALE

5

Art. 26

(1)    Ateneul Tătărași dispune de ștampilă proprie.

(2)    Ateneul Tătărași are arhivă proprie, care va funcționa începând cu anul 2015, în care vor fi păstrate documentele stabilite prin nomenclatorul arhivistic al instituției aprobat potrivit dispozițiilor Legii nr. 16/1996 a arhivelor naționale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 27

(1)    Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare intră în vigoare la data aprobării lui Hotărâre de Consiliul Local.

(2)    Orice modificare și completare a prezentului regulament vor fi propuse de către manager (director), în vederea aprobării prin Hotărâre de Consiliul Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru

23 / 23 la H.C.L. nr. 91 din 31 martie 2015