Hotărârea nr. 90/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi pe anul 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Comunitară Iași pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protectie Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 5679/25.02.2015 întocmit de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași;

Având în vedere Prevederile H.C.L.nr.6/2005 prin care s-a înființat serviciul public de interes local, cu personalitate juridică respectiv Direcția de Asistență Comunitară Iași;

Având în vedere Dispozițiile Legii nr.188/1999 republicată 2 și modificată, ale Legii nr.53/2003 republicată - Codul Muncii și ale Legii nr.292/2011 privind sistemul național de asistență socială;

Având în vedere Avizul nr.9742/2015 emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Comunitară Iași pe anul 2015, potrivit Anexelor 1, 2, si 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotarâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Direcției de Asistență Comunitară Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Asistență Comunitară Iași

Aducerea la cunoștiință publică a prezentei hotărari va fi efectuată de către Centrul de Informații pentru cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 90 din 31 martie 2015

MUNICIPIUL IAȘI

ANEXA 2


STAT DE FUNCȚII

9

al Direcției de Asistență Comunitară Iași valabil în anul 2015

Nr.

crt.

Funcția de execuție

Funcția de conducere

Nivel

studii

Grad

1

Director executiv

S

II

2

Director executiv adjunct

S

II

Serviciul Autoritate Tutelara,Protecția Minorilor și Familiei

3

Șef serviciu

S

II

4

Consilier

S

Superior

5

Consilier

S

Superior

6

Consilier

S

Superior

7

Inspector

S

Principal

8

Inspector

S

Superior

9

Inspector

S

Superior

10

Inspector

S

Superior

11

Inspector

S

Asistent

12

Inspector

S

Principal

13

Inspector

S

Principal

14

Inspector

S

Debutant

15

Inspector

S

Superior

16

Inspector

S

Principal

17

Inspector

S

Superior

18

Inspector

S

Asistent

19

Inspector

S

Debutant

20

Inspector

S

Superior

Serviciul Alocații si Indemnizații Pentru Co

pii

21

Șef serviciu

S

II

22

Consilier

S

Superior

23

Consilier

S

Asistent

24

Consilier

S

Superior

25

Consilier

S

Superior

26

Consilier

S

Asistent

27

Inspector

S

Asistent

28

Inspector

S

Asistent

29

Inspector

S

Superior

30

Inspector

S

Asistent

31

Inspector

S

Superior

32

Inspector

S

Superior

33

Inspector

S

Principal

34

Inspector

S

Principal

35

Inspector

S

Asistent

36

Inspector

S

Debutant

37

Inspector

S

Debutant

38

Referent

M

Superior

Serviciul

de Beneficii de Asistență Socială

39

Șef serviciu

S

II

40

Consilier

S

Principal

41

Inspector

S

Superior

42

Inspector

S

Superior

43

Inspector

S

Principal

44

Referent

M

Superior

45

Referent

M

Superior

46

Referent

M

Superior

47

Inspector

S

Asistent

48

Referent

M

Superior

49

Referent

M

Superior

50

Inspector

S

Asistent

51

Inspector

S

Superior

52

Consilier

S

Superior

53

Consilier

S

Principal

54

Consilier

S

Superior

55

Inspector

S

Principal

56

Inspector

S

Asistent

57

Inspector

S

Asistent

58

Inspector

S

Asistent

59

Inspector

S

Asistent

60

Inspector

S

Debutant

Serviciu Buget Contabilitate

61

Șef serviciu

S

II

62

Consilier

S

Superior

63

Consilier

S

Principal

64

Consilier

S

Debutant

65

Inspector

S

Superior

66

Inspector

S

Asistent

67

Inspector

S

Superior

68

Consilier

S

Principal

Serviciul Resurse Umane

69

Șef serviciu

S

II

70

Consilier

S

Superior

71

Consilier

S

Superior

72

Inspector

S

Superior

73

Inspector

S

Superior

74

Referent

M

Superior

75

Consilier

S

Principal

76

Inspector

S

Asistent

77

Consilier

S

Superior

78

Inspector

S

Superior

Compartiment Asistenți Personali și Indemnizații pentru Persoanele cu Handicap Grav

790

debutant

79

Asistent personal

M

Debutant

80

Asistent personal

M

Debutant

81

Asistent personal

M

Debutant

82

Asistent personal

M

Debutant

83

Asistent personal

M

Debutant

84

Asistent personal

M

Debutant

85

Asistent personal

M

Debutant

86

Asistent personal

M

Debutant

87

Asistent personal

M

Debutant

88

Asistent personal

M

Debutant

89

Asistent personal

M

Debutant

90

Asistent personal

M

Debutant

91

Asistent personal

M

Debutant

92

Asistent personal

M

Debutant

93

Asistent personal

M

Debutant

94

Asistent personal

M

Debutant

95

Asistent personal

M

Debutant

96

Asistent personal

M

Debutant

97

Asistent personal

M

Debutant

98

Asistent personal

M

Debutant

99

Asistent personal

M

Debutant

100

Asistent personal

M

Debutant

101

Asistent personal

M

Debutant

102

Asistent personal

M

Debutant

103

Asistent personal

M

Debutant

104

Asistent personal

M

Debutant

105

Asistent personal

M

Debutant

106

Asistent personal

M

Debutant

107

Asistent personal

M

Debutant

108

Asistent personal

M

Debutant

109

Asistent personal

M

Debutant

110

Asistent personal

M

Debutant

111

Asistent personal

M

Debutant

112

Asistent personal

M

Debutant

113

Asistent personal

M

Debutant

114

Asistent personal

M

Debutant

115

Asistent personal

M

Debutant

116

Asistent personal

M

Debutant

117

Asistent personal

M

Debutant

118

Asistent personal

M

Debutant

119

Asistent personal

M

Debutant

120

Asistent personal

M

Debutant

121

Asistent personal

M

Debutant

122

Asistent personal

M

Debutant

123

Asistent personal

M

Debutant

124

Asistent personal

M

Debutant

125

Asistent personal

M

Debutant

126

Asistent personal

M

Debutant

127

Asistent personal

M

Debutant

128

Asistent personal

M

Debutant

129

Asistent personal

M

Debutant

130

Asistent personal

M

Debutant

131

Asistent personal

M

Debutant

132

Asistent personal

M

Debutant

133

Asistent personal

M

Debutant

134

Asistent personal

M

Debutant

135

Asistent personal

M

Debutant

136

Asistent personal

M

Debutant

137

Asistent personal

M

Debutant

138

Asistent personal

M

Debutant

139

Asistent personal

M

Debutant

140

Asistent personal

M

Debutant

141

Asistent personal

M

Debutant

142

Asistent personal

M

Debutant

143

Asistent personal

M

Debutant

144

Asistent personal

M

Debutant

145

Asistent personal

M

Debutant

146

Asistent personal

M

Debutant

147

Asistent personal

M

Debutant

148

Asistent personal

M

Debutant

149

Asistent personal

M

Debutant

150

Asistent personal

M

Debutant

151

Asistent personal

M

Debutant

152

Asistent personal

M

Debutant

153

Asistent personal

M

Debutant

154

Asistent personal

M

Debutant

155

Asistent personal

M

Debutant

156

Asistent personal

M

Debutant

157

Asistent personal

M

Debutant

158

Asistent personal

M

Debutant

159

Asistent personal

M

Debutant

160

Asistent personal

M

Debutant

161

Asistent personal

M

Debutant

162

Asistent personal

M

Debutant

163

Asistent personal

M

Debutant

164

Asistent personal

M

Debutant

165

Asistent personal

M

Debutant

166

Asistent personal

M

Debutant

167

Asistent personal

M

Debutant

168

Asistent personal

M

Debutant

169

Asistent personal

M

Debutant

170

Asistent personal

M

Debutant

171

Asistent personal

M

Debutant

172

Asistent personal

M

Debutant

173

Asistent personal

M

Debutant

174

Asistent personal

M

Debutant

175

Asistent personal

M

Debutant

176

Asistent personal

M

Debutant

177

Asistent personal

M

Debutant

178

Asistent personal

M

Debutant

179

Asistent personal

M

Debutant

180

Asistent personal

M

Debutant

181

Asistent personal

M

Debutant

182

Asistent personal

M

Debutant

183

Asistent personal

M

Debutant

184

Asistent personal

M

Debutant

185

Asistent personal

M

Debutant

186

Asistent personal

M

Debutant

187

Asistent personal

M

Debutant

188

Asistent personal

M

Debutant

189

Asistent personal

M

Debutant

190

Asistent personal

M

Debutant

191

Asistent personal

M

Debutant

192

Asistent personal

M

Debutant

193

Asistent personal

M

Debutant

194

Asistent personal

M

Debutant

195

Asistent personal

M

Debutant

196

Asistent personal

M

Debutant

197

Asistent personal

M

Debutant

198

Asistent personal

M

Debutant

199

Asistent personal

M

Debutant

200

Asistent personal

M

Debutant

201

Asistent personal

M

Debutant

202

Asistent personal

M

Debutant

203

Asistent personal

M

Debutant

204

Asistent personal

M

Debutant

205

Asistent personal

M

Debutant

206

Asistent personal

M

Debutant

207

Asistent personal

M

Debutant

208

Asistent personal

M

Debutant

209

Asistent personal

M

Debutant

210

Asistent personal

M

Debutant

211

Asistent personal

M

Debutant

212

Asistent personal

M

Debutant

213

Asistent personal

M

Debutant

214

Asistent personal

M

Debutant

215

Asistent personal

M

Debutant

216

Asistent personal

M

Debutant

217

Asistent personal

M

Debutant

218

Asistent personal

M

Debutant

219

Asistent personal

M

Debutant

220

Asistent personal

M

Debutant

221

Asistent personal

M

Debutant

222

Asistent personal

M

Debutant

223

Asistent personal

M

Debutant

224

Asistent personal

M

Debutant

225

Asistent personal

M

Debutant

226

Asistent personal

M

Debutant

227

Asistent personal

M

Debutant

228

Asistent personal

M

Debutant

229

Asistent personal

M

Debutant

230

Asistent personal

M

Debutant

231

Asistent personal

M

Debutant

232

Asistent personal

M

Debutant

233

Asistent personal

M

Debutant

234

Asistent personal

M

Debutant

235

Asistent personal

M

Debutant

236

Asistent personal

M

Debutant

237

Asistent personal

M

Debutant

238

Asistent personal

M

Debutant

239

Asistent personal

M

Debutant

240

Asistent personal

M

Debutant

241

Asistent personal

M

Debutant

242

Asistent personal

M

Debutant

243

Asistent personal

M

Debutant

244

Asistent personal

M

Debutant

245

Asistent personal

M

Debutant

246

Asistent personal

M

Debutant

247

Asistent personal

M

Debutant

248

Asistent personal

M

Debutant

249

Asistent personal

M

Debutant

250

Asistent personal

M

Debutant

251

Asistent personal

M

Debutant

252

Asistent personal

M

Debutant

253

Asistent personal

M

Debutant

254

Asistent personal

M

Debutant

255

Asistent personal

M

Debutant

256

Asistent personal

M

Debutant

257

Asistent personal

M

Debutant

258

Asistent personal

M

Debutant

259

Asistent personal

M

Debutant

260

Asistent personal

M

Debutant

261

Asistent personal

M

Debutant

262

Asistent personal

M

Debutant

263

Asistent personal

M

Debutant

264

Asistent personal

M

Debutant

265

Asistent personal

M

Debutant

266

Asistent personal

M

Debutant

267

Asistent personal

M

Debutant

268

Asistent personal

M

Debutant

269

Asistent personal

M

Debutant

270

Asistent personal

M

Debutant

271

Asistent personal

M

Debutant

272

Asistent personal

M

Debutant

273

Asistent personal

M

Debutant

274

Asistent personal

M

Debutant

275

Asistent personal

M

Debutant

276

Asistent personal

M

Debutant

277

Asistent personal

M

Debutant

278

Asistent personal

M

Debutant

279

Asistent personal

M

Debutant

280

Asistent personal

M

Debutant

281

Asistent personal

M

Debutant

282

Asistent personal

M

Debutant

283

Asistent personal

M

Debutant

284

Asistent personal

M

Debutant

285

Asistent personal

M

Debutant

286

Asistent personal

M

Debutant

287

Asistent personal

M

Debutant

288

Asistent personal

M

Debutant

289

Asistent personal

M

Debutant

290

Asistent personal

M

Debutant

291

Asistent personal

M

Debutant

292

Asistent personal

M

Debutant

293

Asistent personal

M

Debutant

294

Asistent personal

M

Debutant

295

Asistent personal

M

Debutant

296

Asistent personal

M

Debutant

297

Asistent personal

M

Debutant

298

Asistent personal

M

Debutant

299

Asistent personal

M

Debutant

300

Asistent personal

M

Debutant

301

Asistent personal

M

Debutant

302

Asistent personal

M

Debutant

303

Asistent personal

M

Debutant

304

Asistent personal

M

Debutant

305

Asistent personal

M

Debutant

306

Asistent personal

M

Debutant

307

Asistent personal

M

Debutant

308

Asistent personal

M

Debutant

309

Asistent personal

M

Debutant

310

Asistent personal

M

Debutant

311

Asistent personal

M

Debutant

312

Asistent personal

M

Debutant

313

Asistent personal

M

Debutant

314

Asistent personal

M

Debutant

315

Asistent personal

M

Debutant

316

Asistent personal

M

Debutant

317

Asistent personal

M

Debutant

318

Asistent personal

M

Debutant

319

Asistent personal

M

Debutant

320

Asistent personal

M

Debutant

321

Asistent personal

M

Debutant

322

Asistent personal

M

Debutant

323

Asistent personal

M

Debutant

324

Asistent personal

M

Debutant

325

Asistent personal

M

Debutant

326

Asistent personal

M

Debutant

327

Asistent personal

M

Debutant

328

Asistent personal

M

Debutant

329

Asistent personal

M

Debutant

330

Asistent personal

M

Debutant

331

Asistent personal

M

Debutant

332

Asistent personal

M

Debutant

333

Asistent personal

M

Debutant

334

Asistent personal

M

Debutant

335

Asistent personal

M

Debutant

336

Asistent personal

M

Debutant

337

Asistent personal

M

Debutant

338

Asistent personal

M

Debutant

339

Asistent personal

M

Debutant

340

Asistent personal

M

Debutant

341

Asistent personal

M

Debutant

342

Asistent personal

M

Debutant

343

Asistent personal

M

Debutant

344

Asistent personal

M

Debutant

345

Asistent personal

M

Debutant

346

Asistent personal

M

Debutant

347

Asistent personal

M

Debutant

348

Asistent personal

M

Debutant

349

Asistent personal

M

Debutant

350

Asistent personal

M

Debutant

351

Asistent personal

M

Debutant

352

Asistent personal

M

Debutant

353

Asistent personal

M

Debutant

354

Asistent personal

M

Debutant

355

Asistent personal

M

Debutant

356

Asistent personal

M

Debutant

357

Asistent personal

M

Debutant

358

Asistent personal

M

Debutant

359

Asistent personal

M

Debutant

360

Asistent personal

M

Debutant

361

Asistent personal

M

Debutant

362

Asistent personal

M

Debutant

363

Asistent personal

M

Debutant

364

Asistent personal

M

Debutant

365

Asistent personal

M

Debutant

366

Asistent personal

M

Debutant

367

Asistent personal

M

Debutant

368

Asistent personal

M

Debutant

369

Asistent personal

M

Debutant

370

Asistent personal

M

Debutant

371

Asistent personal

M

Debutant

372

Asistent personal

M

Debutant

373

Asistent personal

M

Debutant

374

Asistent personal

M

Debutant

375

Asistent personal

M

Debutant

376

Asistent personal

M

Debutant

377

Asistent personal

M

Debutant

378

Asistent personal

M

Debutant

379

Asistent personal

M

Debutant

380

Asistent personal

M

Debutant

381

Asistent personal

M

Debutant

382

Asistent personal

M

Debutant

383

Asistent personal

M

Debutant

384

Asistent personal

M

Debutant

385

Asistent personal

M

Debutant

386

Asistent personal

M

Debutant

387

Asistent personal

M

Debutant

388

Asistent personal

M

Debutant

389

Asistent personal

M

Debutant

390

Asistent personal

M

Debutant

391

Asistent personal

M

Debutant

392

Asistent personal

M

Debutant

393

Asistent personal

M

Debutant

394

Asistent personal

M

Debutant

395

Asistent personal

M

Debutant

396

Asistent personal

M

Debutant

397

Asistent personal

M

Debutant

398

Asistent personal

M

Debutant

399

Asistent personal

M

Debutant

400

Asistent personal

M

Debutant

401

Asistent personal

M

Debutant

402

Asistent personal

M

Debutant

403

Asistent personal

M

Debutant

404

Asistent personal

M

Debutant

405

Asistent personal

M

Debutant

406

Asistent personal

M

Debutant

407

Asistent personal

M

Debutant

408

Asistent personal

M

Debutant

409

Asistent personal

M

Debutant

410

Asistent personal

M

Debutant

411

Asistent personal

M

Debutant

412

Asistent personal

M

Debutant

413

Asistent personal

M

Debutant

414

Asistent personal

M

Debutant

415

Asistent personal

M

Debutant

416

Asistent personal

M

Debutant

417

Asistent personal

M

Debutant

418

Asistent personal

M

Debutant

419

Asistent personal

M

Debutant

420

Asistent personal

M

Debutant

421

Asistent personal

M

Debutant

422

Asistent personal

M

Debutant

423

Asistent personal

M

Debutant

424

Asistent personal

M

Debutant

425

Asistent personal

M

Debutant

426

Asistent personal

M

Debutant

427

Asistent personal

M

Debutant

428

Asistent personal

M

Debutant

429

Asistent personal

M

Debutant

430

Asistent personal

M

Debutant

431

Asistent personal

M

Debutant

432

Asistent personal

M

Debutant

433

Asistent personal

M

Debutant

434

Asistent personal

M

Debutant

435

Asistent personal

M

Debutant

436

Asistent personal

M

Debutant

437

Asistent personal

M

Debutant

438

Asistent personal

M

Debutant

439

Asistent personal

M

Debutant

440

Asistent personal

M

Debutant

441

Asistent personal

M

Debutant

442

Asistent personal

M

Debutant

443

Asistent personal

M

Debutant

444

Asistent personal

M

Debutant

445

Asistent personal

M

Debutant

446

Asistent personal

M

Debutant

447

Asistent personal

M

Debutant

448

Asistent personal

M

Debutant

449

Asistent personal

M

Debutant

450

Asistent personal

M

Debutant

451

Asistent personal

M

Debutant

452

Asistent personal

M

Debutant

453

Asistent personal

M

Debutant

454

Asistent personal

M

Debutant

455

Asistent personal

M

Debutant

456

Asistent personal

M

Debutant

457

Asistent personal

M

Debutant

458

Asistent personal

M

Debutant

459

Asistent personal

M

Debutant

460

Asistent personal

M

Debutant

461

Asistent personal

M

Debutant

462

Asistent personal

M

Debutant

463

Asistent personal

M

Debutant

464

Asistent personal

M

Debutant

465

Asistent personal

M

Debutant

466

Asistent personal

M

Debutant

467

Asistent personal

M

Debutant

468

Asistent personal

M

Debutant

469

Asistent personal

M

Debutant

470

Asistent personal

M

Debutant

471

Asistent personal

M

Debutant

472

Asistent personal

M

Debutant

473

Asistent personal

M

Debutant

474

Asistent personal

M

Debutant

475

Asistent personal

M

Debutant

476

Asistent personal

M

Debutant

477

Asistent personal

M

Debutant

478

Asistent personal

M

Debutant

479

Asistent personal

M

Debutant

480

Asistent personal

M

Debutant

481

Asistent personal

M

Debutant

482

Asistent personal

M

Debutant

483

Asistent personal

M

Debutant

484

Asistent personal

M

Debutant

485

Asistent personal

M

Debutant

486

Asistent personal

M

Debutant

487

Asistent personal

M

Debutant

488

Asistent personal

M

Debutant

489

Asistent personal

M

Debutant

490

Asistent personal

M

Debutant

491

Asistent personal

M

Debutant

492

Asistent personal

M

Debutant

493

Asistent personal

M

Debutant

494

Asistent personal

M

Debutant

495

Asistent personal

M

Debutant

496

Asistent personal

M

Debutant

497

Asistent personal

M

Debutant

498

Asistent personal

M

Debutant

499

Asistent personal

M

Debutant

500

Asistent personal

M

Debutant

501

Asistent personal

M

Debutant

502

Asistent personal

M

Debutant

503

Asistent personal

M

Debutant

504

Asistent personal

M

Debutant

505

Asistent personal

M

Debutant

506

Asistent personal

M

Debutant

507

Asistent personal

M

Debutant

508

Asistent personal

M

Debutant

509

Asistent personal

M

Debutant

510

Asistent personal

M

Debutant

511

Asistent personal

M

Debutant

512

Asistent personal

M

Debutant

513

Asistent personal

M

Debutant

514

Asistent personal

M

Debutant

515

Asistent personal

M

Debutant

516

Asistent personal

M

Debutant

517

Asistent personal

M

Debutant

518

Asistent personal

M

Debutant

519

Asistent personal

M

Debutant

520

Asistent personal

M

Debutant

521

Asistent personal

M

Debutant

522

Asistent personal

M

Debutant

523

Asistent personal

M

Debutant

524

Asistent personal

M

Debutant

525

Asistent personal

M

Debutant

526

Asistent personal

M

Debutant

527

Asistent personal

M

Debutant

528

Asistent personal

M

Debutant

529

Asistent personal

M

Debutant

530

Asistent personal

M

Debutant

531

Asistent personal

M

Debutant

532

Asistent personal

M

Debutant

533

Asistent personal

M

Debutant

534

Asistent personal

M

Debutant

535

Asistent personal

M

Debutant

536

Asistent personal

M

Debutant

537

Asistent personal

M

Debutant

538

Asistent personal

M

Debutant

539

Asistent personal

M

Debutant

540

Asistent personal

M

Debutant

541

Asistent personal

M

Debutant

542

Asistent personal

M

Debutant

543

Asistent personal

M

Debutant

544

Asistent personal

M

Debutant

545

Asistent personal

M

Debutant

546

Asistent personal

M

Debutant

547

Asistent personal

M

Debutant

548

Asistent personal

M

Debutant

549

Asistent personal

M

Debutant

550

Asistent personal

M

Debutant

551

Asistent personal

M

Debutant

552

Asistent personal

M

Debutant

553

Asistent personal

M

Debutant

554

Asistent personal

M

Debutant

555

Asistent personal

M

Debutant

556

Asistent personal

M

Debutant

557

Asistent personal

M

Debutant

558

Asistent personal

M

Debutant

559

Asistent personal

M

Debutant

560

Asistent personal

M

Debutant

561

Asistent personal

M

Debutant

562

Asistent personal

M

Debutant

563

Asistent personal

M

Debutant

564

Asistent personal

M

Debutant

565

Asistent personal

M

Debutant

566

Asistent personal

M

Debutant

567

Asistent personal

M

Debutant

568

Asistent personal

M

Debutant

569

Asistent personal

M

Debutant

570

Asistent personal

M

Debutant

571

Asistent personal

M

Debutant

572

Asistent personal

M

Debutant

573

Asistent personal

M

Debutant

574

Asistent personal

M

Debutant

575

Asistent personal

M

Debutant

576

Asistent personal

M

Debutant

577

Asistent personal

M

Debutant

578

Asistent personal

M

Debutant

579

Asistent personal

M

Debutant

580

Asistent personal

M

Debutant

581

Asistent personal

M

Debutant

582

Asistent personal

M

Debutant

583

Asistent personal

M

Debutant

584

Asistent personal

M

Debutant

585

Asistent personal

M

Debutant

586

Asistent personal

M

Debutant

587

Asistent personal

M

Debutant

588

Asistent personal

M

Debutant

589

Asistent personal

M

Debutant

590

Asistent personal

M

Debutant

591

Asistent personal

M

Debutant

592

Asistent personal

M

Debutant

593

Asistent personal

M

Debutant

594

Asistent personal

M

Debutant

595

Asistent personal

M

Debutant

596

Asistent personal

M

Debutant

597

Asistent personal

M

Debutant

598

Asistent personal

M

Debutant

599

Asistent personal

M

Debutant

600

Asistent personal

M

Debutant

601

Asistent personal

M

Debutant

602

Asistent personal

M

Debutant

603

Asistent personal

M

Debutant

604

Asistent personal

M

Debutant

605

Asistent personal

M

Debutant

606

Asistent personal

M

Debutant

607

Asistent personal

M

Debutant

608

Asistent personal

M

Debutant

609

Asistent personal

M

Debutant

610

Asistent personal

M

Debutant

611

Asistent personal

M

Debutant

612

Asistent personal

M

Debutant

613

Asistent personal

M

Debutant

614

Asistent personal

M

Debutant

615

Asistent personal

M

Debutant

616

Asistent personal

M

Debutant

617

Asistent personal

M

Debutant

618

Asistent personal

M

Debutant

619

Asistent personal

M

Debutant

620

Asistent personal

M

Debutant

621

Asistent personal

M

Debutant

622

Asistent personal

M

Debutant

623

Asistent personal

M

Debutant

624

Asistent personal

M

Debutant

625

Asistent personal

M

Debutant

626

Asistent personal

M

Debutant

627

Asistent personal

M

Debutant

628

Asistent personal

M

Debutant

629

Asistent personal

M

Debutant

630

Asistent personal

M

Debutant

631

Asistent personal

M

Debutant

632

Asistent personal

M

Debutant

633

Asistent personal

M

Debutant

634

Asistent personal

M

Debutant

635

Asistent personal

M

Debutant

636

Asistent personal

M

Debutant

637

Asistent personal

M

Debutant

638

Asistent personal

M

Debutant

639

Asistent personal

M

Debutant

640

Asistent personal

M

Debutant

641

Asistent personal

M

Debutant

642

Asistent personal

M

Debutant

643

Asistent personal

M

Debutant

644

Asistent personal

M

Debutant

645

Asistent personal

M

Debutant

646

Asistent personal

M

Debutant

647

Asistent personal

M

Debutant

648

Asistent personal

M

Debutant

649

Asistent personal

M

Debutant

650

Asistent personal

M

Debutant

651

Asistent personal

M

Debutant

652

Asistent personal

M

Debutant

653

Asistent personal

M

Debutant

654

Asistent personal

M

Debutant

655

Asistent personal

M

Debutant

656

Asistent personal

M

Debutant

657

Asistent personal

M

Debutant

658

Asistent personal

M

Debutant

659

Asistent personal

M

Debutant

660

Asistent personal

M

Debutant

661

Asistent personal

M

Debutant

662

Asistent personal

M

Debutant

663

Asistent personal

M

Debutant

664

Asistent personal

M

Debutant

665

Asistent personal

M

Debutant

666

Asistent personal

M

Debutant

667

Asistent personal

M

Debutant

668

Asistent personal

M

Debutant

669

Asistent personal

M

Debutant

670

Asistent personal

M

Debutant

671

Asistent personal

M

Debutant

672

Asistent personal

M

Debutant

673

Asistent personal

M

Debutant

674

Asistent personal

M

Debutant

675

Asistent personal

M

Debutant

676

Asistent personal

M

Debutant

677

Asistent personal

M

Debutant

678

Asistent personal

M

Debutant

679

Asistent personal

M

Debutant

680

Asistent personal

M

Debutant

681

Asistent personal

M

Debutant

682

Asistent personal

M

Debutant

683

Asistent personal

M

Debutant

684

Asistent personal

M

Debutant

685

Asistent personal

M

Debutant

686

Asistent personal

M

Debutant

687

Asistent personal

M

Debutant

688

Asistent personal

M

Debutant

689

Asistent personal

M

Debutant

690

Asistent personal

M

Debutant

691

Asistent personal

M

Debutant

692

Asistent personal

M

Debutant

693

Asistent personal

M

Debutant

694

Asistent personal

M

Debutant

695

Asistent personal

M

Debutant

696

Asistent personal

M

Debutant

697

Asistent personal

M

Debutant

698

Asistent personal

M

Debutant

699

Asistent personal

M

Debutant

700

Asistent personal

M

Debutant

701

Asistent personal

M

Debutant

702

Asistent personal

M

Debutant

703

Asistent personal

M

Debutant

704

Asistent personal

M

Debutant

705

Asistent personal

M

Debutant

706

Asistent personal

M

Debutant

707

Asistent personal

M

Debutant

708

Asistent personal

M

Debutant

709

Asistent personal

M

Debutant

710

Asistent personal

M

Debutant

711

Asistent personal

M

Debutant

712

Asistent personal

M

Debutant

713

Asistent personal

M

Debutant

714

Asistent personal

M

Debutant

715

Asistent personal

M

Debutant

716

Asistent personal

M

Debutant

717

Asistent personal

M

Debutant

718

Asistent personal

M

Debutant

719

Asistent personal

M

Debutant

720

Asistent personal

M

Debutant

721

Asistent personal

M

Debutant

722

Asistent personal

M

Debutant

723

Asistent personal

M

Debutant

724

Asistent personal

M

Debutant

725

Asistent personal

M

Debutant

726

Asistent personal

M

Debutant

727

Asistent personal

M

Debutant

728

Asistent personal

M

Debutant

729

Asistent personal

M

Debutant

730

Asistent personal

M

Debutant

731

Asistent personal

M

Debutant

732

Asistent personal

M

Debutant

733

Asistent personal

M

Debutant

734

Asistent personal

M

Debutant

735

Asistent personal

M

Debutant

736

Asistent personal

M

Debutant

737

Asistent personal

M

Debutant

738

Asistent personal

M

Debutant

739

Asistent personal

M

Debutant

740

Asistent personal

M

Debutant

741

Asistent personal

M

Debutant

742

Asistent personal

M

Debutant

743

Asistent personal

M

Debutant

744

Asistent personal

M

Debutant

745

Asistent personal

M

Debutant

746

Asistent personal

M

Debutant

747

Asistent personal

M

Debutant

748

Asistent personal

M

Debutant

749

Asistent personal

M

Debutant

750

Asistent personal

M

Debutant

751

Asistent personal

M

Debutant

752

Asistent personal

M

Debutant

753

Asistent personal

M

Debutant

754

Asistent personal

M

Debutant

755

Asistent personal

M

Debutant

756

Asistent personal

M

Debutant

757

Asistent personal

M

Debutant

758

Asistent personal

M

Debutant

759

Asistent personal

M

Debutant

760

Asistent personal

M

Debutant

761

Asistent personal

M

Debutant

762

Asistent personal

M

Debutant

763

Asistent personal

M

Debutant

764

Asistent personal

M

Debutant

765

Asistent personal

M

Debutant

766

Asistent personal

M

Debutant

767

Asistent personal

M

Debutant

768

Asistent personal

M

Debutant

769

Asistent personal

M

Debutant

770

Asistent personal

M

Debutant

771

Asistent personal

M

Debutant

772

Asistent personal

M

Debutant

773

Asistent personal

M

Debutant

774

Asistent personal

M

Debutant

775

Asistent personal

M

Debutant

776

Asistent personal

M

Debutant

777

Asistent personal

M

Debutant

778

Asistent personal

M

Debutant

779

Asistent personal

M

Debutant

780

Asistent personal

M

Debutant

781

Asistent personal

M

Debutant

782

Asistent personal

M

Debutant

783

Asistent personal

M

Debutant

784

Asistent personal

M

Debutant

785

Asistent personal

M

Debutant

786

Asistent personal

M

Debutant

787

Asistent personal

M

Debutant

788

Asistent personal

M

Debutant

789

Asistent personal

M

Debutant

790

Asistent personal

M

Debutant

791

Asistent personal

M

Debutant

792

Asistent personal

M

Debutant

793

Asistent personal

M

Debutant

794

Asistent personal

M

Debutant

795

Asistent personal

M

Debutant

796

Asistent personal

M

Debutant

797

Asistent personal

M

Debutant

798

Asistent personal

M

Debutant

799

Asistent personal

M

Debutant

800

Asistent personal

M

Debutant

801

Asistent personal

M

Debutant

802

Asistent personal

M

Debutant

803

Asistent personal

M

Debutant

804

Asistent personal

M

Debutant

805

Asistent personal

M

Debutant

806

Asistent personal

M

Debutant

807

Asistent personal

M

Debutant

808

Asistent personal

M

Debutant

809

Asistent personal

M

Debutant

810

Asistent personal

M

Debutant

811

Asistent personal

M

Debutant

812

Asistent personal

M

Debutant

813

Asistent personal

M

Debutant

814

Asistent personal

M

Debutant

815

Asistent personal

M

Debutant

816

Asistent personal

M

Debutant

817

Asistent personal

M

Debutant

818

Asistent personal

M

Debutant

819

Asistent personal

M

Debutant

820

Asistent personal

M

Debutant

821

Asistent personal

M

Debutant

822

Asistent personal

M

Debutant

823

Asistent personal

M

Debutant

824

Asistent personal

M

Debutant

825

Asistent personal

M

Debutant

826

Asistent personal

M

Debutant

827

Asistent personal

M

Debutant

828

Asistent personal

M

Debutant

829

Asistent personal

M

Debutant

830

Asistent personal

M

Debutant

831

Asistent personal

M

Debutant

832

Asistent personal

M

Debutant

833

Asistent personal

M

Debutant

834

Asistent personal

M

Debutant

835

Asistent personal

M

Debutant

836

Asistent personal

M

Debutant

837

Asistent personal

M

Debutant

838

Asistent personal

M

Debutant

839

Asistent personal

M

Debutant

840

Asistent personal

M

Debutant

841

Asistent personal

M

Debutant

842

Asistent personal

M

Debutant

843

Asistent personal

M

Debutant

844

Asistent personal

M

Debutant

845

Asistent personal

M

Debutant

846

Asistent personal

M

Debutant

847

Asistent personal

M

Debutant

848

Asistent personal

M

Debutant

849

Asistent personal

M

Debutant

850

Asistent personal

M

Debutant

851

Asistent personal

M

Debutant

852

Asistent personal

M

Debutant

853

Asistent personal

M

Debutant

854

Asistent personal

M

Debutant

855

Asistent personal

M

Debutant

856

Asistent personal

M

Debutant

857

Asistent personal

M

Debutant

858

Asistent personal

M

Debutant

859

Asistent personal

M

Debutant

860

Asistent personal

M

Debutant

861

Asistent personal

M

Debutant

862

Asistent personal

M

Debutant

863

Asistent personal

M

Debutant

864

Asistent personal

M

Debutant

865

Asistent personal

M

Debutant

866

Asistent personal

M

Debutant

867

Asistent personal

M

Debutant

868

Asistent personal

M

Debutant

Birou Financiar Salarizare

869

Șef birou

S

II

870

Consilier

S

Asistent

871

Referent de specialitate

SSD

Principal

872

Consilier

S

Superior

873

Consilier

S

Principal

874

Inspector

S

Asistent

875

Inspector

S

Superior

Birou Proiecte Programe

876

Șef birou

S

II

877

Inspector

S

Asistent

878

Inspector

S

Asistent

879

Consilier

S

Superior

880

Inspector

S

Principal

881

Consilier

S

Superior

Compartiment Audit

882

Auditor

S    |Superior

Compartiment juridic

883

Consilier juridic

S

Asistent

884

Consilier juridic

S

Principal

Compartiment Informatic

885

Consilier

S

Superior

886

Inspector

S

Principal

Birou Achiziții și Prelucrarea Datelor

887

Șef birou

S

II

888

Inspector

S

Superior

889

Inspector

S

Asistent

890

Inspector

S

Superior

891

Inspector de specialitate

S

I

892

Programator

S

II

Serviciul Administrativ Aprovizionare

893

Șef serviciu

S

II

894

Insp.specialitate

S

Ia

895

Insp.specialitate

S

II

896

Referent

M

Ia

897

Insp.specialitate

S

I

898

Functionar

M

899

Inspector de specialitate

S

Ia

900

Șofer

M

I

901

Șofer

M

I

902

Șofer

M

I

903

Șofer

M

I

904

Muncitor necalificat

I

905

Muncitor necalificat

I

906

Magaziner

M

I

Birou Asistență Persoane Vârstnice

907

Șef birou

S

II

908

Asistent social

Pract.

S

Practicant

909

Asistent social

S

910

Inspector sp.

Ia

S

911

Inspector sp.

Ia

S

912

Instructor de educație

M

Birou Asistență Persoane cu Nevoi Speciale

913

Șef birou

S

II

914

Asistent social

Pract.

S

915

Asistent medical

M

916

Inspector sp

Ia

M

917

Instructor de educație

Pr

M

918

Muncitor calificat

III

M

Birou de Incluziune Socială

919

Șef birou

S

II

920

Asistent social

Pract.

S

921

Asistent social

Pract.

S

922

Psiholog

Pract.

S

923

Administrator

I

M

924

Asistent medical

PL

Centrul Social cu Destinație Multifunțională Bucuria

925

Șef centru

S

II

926

Asistent social

Pract.

S

927

Asistent medical

M

928

Referent

I

M

929

Muncitor calificat

I

M

930

Muncitor necalificat

II

M

Centrul de Zi Prichindel

931

Șef centru

S

II

932

Asistent medical

M

933

Psiholog

S

Specialist

934

Instructor de educație

M

Principal

935

Instructor de educație

M

Principal

936

Instructor de educație

M

Principal

937

Instructor de educație

M

Principal

938

Muncitor calificat

M

I

939

Muncitor calificat

M

II

940

Muncitor calificat

M

II

941

Inspector de specialitate

S

debutant

Centrul de Servicii Integrate Pentru Victimele Violenței în Familie

942

Șef centru

S

II

943

Asistent social

S

944

Psiholog

S

945

Asistent medical

M

946

Muncitor calificat

M

I

947

Inspector de specialitate

S

IA

Serviciul Cabinete Medicale Școlare si Universitare

948

Șef serviciu

S

949

Medic Primar

S

950

Medic Primar

S

951

Medic specialist

S

952

Medic Primar

S

953

Medic Primar

S

954

Medic Specialist

S

955

Medic Primar

S

956

Medic Specialist

S

957

Medic Specialist

S

958

Medic Primar

S

959

Medic Specialist

S

960

Medic Primar

S

961

Medic Primar

S

962

Medic

S

963

Medic Specialist

S

964

Medic Primar

S

965

Medic Primar

S

966

Medic Primar

S

967

Medic

S

968

Medic Primar

S

969

Medic specialist

S

970

Medic Specialist

S

971

Medic Specialist

S

972

Medic Specialist

S

973

Medic Primar

S

974

Medic Specialist

S

975

Medic Specialist

S

976

Medic primar

S

977

Medic primar

S

978

Medic Specialist

S

979

Medic primar

S

980

Medic primar

S

981

Medic

S

982

Medic primar

S

983

Medic

S

984

Medic Specialist

S

985

Medic Primar

S

986

Asistenta Medicala PL

PL

987

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

988

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

989

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

990

Asistenta Medicala Princ. S

S

991

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

992

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

993

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

994

Asistenta Medicala Princ. S

S

995

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

996

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

997

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

998

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

999

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1000

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1001

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1002

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1003

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1004

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1005

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1006

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1007

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1008

Asistenta Medicala Princ. S

S

1009

Asistenta Medicala Princ. S

S

1010

Asistenta Medicala PL

PL

1011

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1012

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1013

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1014

Asistenta Medicala PL

PL

1015

Asistenta Medicala PL

PL

1016

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1017

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1018

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1019

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1020

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1021

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1022

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1023

Asistenta Medicala Princ. S

S

1024

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1025

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1026

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1027

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1028

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1029

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1030

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1031

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1032

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1033

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1034

Asistenta Medicala Princ.PL

PL

1035

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1036

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1037

Asistenta Medicala Princ.PL

PL

1038

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1039

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1040

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1041

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1042

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1043

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1044

Asistenta Medicala PL

PL

1045

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1046

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1047

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1048

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1049

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1050

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1051

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1052

Asistenta Medicala PL

PL

1053

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1054

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1055

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1056

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1057

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1058

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1059

Asistenta Medicala Princ. S

S

1060

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1061

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1062

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1063

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1064

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1065

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1066

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1067

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1068

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1069

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1070

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1071

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1072

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1073

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1074

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1075

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1076

Asistenta Medicala Princ.PL

PL

1077

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1078

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1079

Asistenta Medicala Princ.PL

PL

1080

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1081

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1082

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1083

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1084

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1085

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1086

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1087

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1088

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1089

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1090

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1091

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1092

Sora medicala Principala

M

1093

Sora medicala

M

1094

Sora medicala

M

1095

Sora medicala Principala

M

1096

Asistenta Medicala Princ. PL

M

1097

Îngrijitor

G

1098

Îngrijitor

G

1099

Îngrijitor

G

Serviciul Cabinete Stomatologice Școlare si Universitare

1100

Șef serviciu

S

1101

Medic

S

1102

Medic primar

S

1103

Medic

S

1104

Medic

S

1105

Medic

S

1106

Medic

S

1107

Medic

S

1108

Medic

S

1109

Medic Primar

S

1110

Medic

S

1111

Medic

S

1112

Medic Primar

S

1113

Medic

S

1114

Medic

S

1115

Medic

S

1116

Medic primar

S

1117

Medic

S

1118

Medic

S

1119

Medic primar

S

1120

Medic Primar

S

1121

Medic

S

1122

Medic Primar

S

1123

Medic Primar

S

1124

Medic Primar

S

1125

Medic Primar

S

1126

Medic

S

1127

Medic

S

1128

Medic Primar

S

1129

Medic / Medic primar

S

1130

Medic

S

1131

Medic

S

1132

Medic Primar

S

1133

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1134

Asistenta Medicala Princ. SSD

SSD

1135

Asistenta Medicala Princ. SSD

SSD

1136

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1137

Asistenta Medicala Princ. SSD

SSD

1138

Asistenta Medicala PL

PL

1139

Asistenta Medicala Princ. SSD

SSD

1140

Asistenta Medicala Princ. SSD

SSD

1141

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1142

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1143

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1144

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1145

Asistenta Medicala Princ. M

M

1146

Asistenta Medicala SSD

SSD

1147

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1148

Asistenta Medicala Princ.SSD

SSD

1149

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1150

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1151

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1152

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

Compartiment Asistență Comunitară

1153

Mediator sanitar

M

1154

Mediator sanitar

M

1155

Mediator sanitar

M

1156

Statistician

M

Cămin de Pensionari " Sf. Cuvioasa Parascheva"

1157

Director

S

II

1158

Contabil sef

M

1159

Administrator

M

I

1160

Contabil

M

IA

1161

Referent

M

IA

1162

Referent

M

I

1163

Funcționar

M

1164

Magaziner

M

1165

Paznic

1166

Paznic

1167

Paznic

1168

Paznic

1169

Spălătoreasă

G

1170

Spălătoreasă

G

1171

Spălătoreasă

G

1172

Șofer

M

I

1173

Muncitor calificat

M

I

1174

Muncitor calificat

M

I

1175

Muncitor calificat

M

I

1176

Muncitor calificat

M

III

1177

Muncitor calificat

M

III

1178

Muncitor calificat

G

I

1179

Muncitor calificat

G

I

1180

Muncitor calificat

G

I

1181

Muncitor calificat

G

III

1182

Muncitor calificat

G

III

1183

Muncitor calificat

G

I

1184

Muncitor calificat

G

I

1185

Muncitor calificat

G

I

1186

Medic primar

S

1187

Psiholog

S

Specialist

1188

Asistent social

S

Practicant

1189

Asistent social

S

Practicant

1190

Profesor CFM

S

1191

Preot

S

1192

Insructor de educație

M

1193

Instructor de ergoterapie

M

1194

Instructor de ergoterapie

M

1195

Masor

M

1196

Asistent medical

PL

PR

1197

Asistent medical

PL

PR

1198

Asistent medical

PL

PR

1199

Asistent medical

PL

1200

Asistent medical

PL

1201

Infirmier

G

1202

Referent

M

IA

1203

Infirmier

G

1204

Infirmier

G

1205

Infirmier

G

1206

Infirmier

G

1207

Infirmier

G

1208

Infirmier

G

1209

Instructor de ergoterapie

M

1210

Infirmier

G

1211

Infirmier

G

1212

Infirmier

G

1213

Infirmier

G

1214

Infirmier

G

1215

Infirmier

G

1216

Infirmier

G

1217

Îngrijitor

G

1218

Îngrijitor

G

1219

Îngrijitor

G

1220

Îngrijitor

G

1221

Îngrijitor

G

1222

Îngrijitor

G

1223

Îngrijitor

G

1224

Îngrijitor

G

1225

Îngrijitor

G

Cămin Bătrâni Sf. Constantin și Elena

1226

Director

S

II

1227

Contabil sef

S

II

1228

Inspector de specialitate

S

IA

1229

Inspector de specialitate

S

II

1230

Inspector de specialitate

S

II

1231

Administrator

M

I

1232

Casier

M

1233

Muncitor calif.(bucatar)

M

I

1234

Muncitor calif.(bucatar)

M

I

1235

Muncitor calif.(ospatar)

M

II

1236

Muncitor calif.(ospatar)

G

II

1237

Muncitor calif.(fochist)

G

I

1238

Muncitor calif.

G

III

1239

Muncitor calif.

G

I

1240

Muncitor necalif.

G

I

1241

Muncitor necalif.

G

I

1242

Șofer

G

I

1243

Paznic

G

1244

Paznic

G

1245

Paznic

G

1246

Paznic

M

1247

Spălătoreasă

M

1248

Spălătoreasă

M

1249

Medic

S

1250

Psiholog

S

Specialist

1251

Preot

S

1252

Asistent social

S

Specialist

1253

Maseur

M

1254

Asistent medical

SSD

1255

Asistent medical

PL

1256

Asistent medical

PL

1257

Asistent medical

PL

1258

Asistent medical

PL

1259

Psihopedagog

S

1260

Infirmier

M

1261

Infirmier

M

1262

Infirmier

M

1263

Infirmier

M

1264

Infirmier

M

1265

Infirmier

M

1266

Infirmier

G

1267

Infirmier

G

1268

Infirmier

G

1269

Infirmier

G

1270

Infirmier

G

1271

Infirmier

G

1272

Infirmier

G

1273

Îngrijitor

G

1274

Îngrijitor

G

1275

Îngrijitor

G

1276

Îngrijitor

G

1277

Îngrijitor

G

1278

Îngrijitor

G

1279

Îngrijitor

G

1280

Îngrijitor

G

1281

Îngrijitor

G

1282

Infirmier

G

Cantina de Ajutor Social

1283

Director

S

II

1284

Contabil șef

S

II

1285

Asistent social

S

Specialist

1286

Psiholog

S

Principal

1287

Referent

M

II

1288

Referent

M

II

1289

Inspector de specialitate

S

I

1290

Muncitor calificat-bucătar

M

II

1291

Șofer

M

I

1292

Muncitor calificat-bucătar

M

II

1293

Paznic

G

1294

Paznic

G

1295

Paznic

G

1296

Muncitor necalificat

G

I

1297

Muncitor calificat-bucătar

M

II

1298

Muncitor necalificat

G

I

1299

Muncitor calif. Patiser

M

I

1300

Asistent social

S

Practicant

1301

Muncitor calificat mecanic-

M

IVAnexa nr. 3


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

CUPRINS

I.    Dispoziții generale

II.    Structura organizatorică și principalele tipuri de relații

Secțiunea 1. Managementul Direcției de Asistență Comunitară Secțiunea 2. Atribuțiile personalului cu funcție de conducere Secțiunea 3. Principalele tipuri de relații în structura organizatorică Secțiunea 4. Patrimoniul și finanțele Direcției de Asistență Comunitară

III.    Serviciile Direcției de Asistență Comunitară

IV.    Birourile Direcției de Asistență Comunitară

V. Compartimentele Direcției de Asistență Comunitară

VI.    Centrele sociale din cadrul Direcției de Asistență Comunitară

VII.    Instituțiile - ordonatori terțiari de credite - conform organigramei D.A.C.

Secțiunea 1. Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Paraschiva“ Secțiunea 2. Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena“ Secțiunea 3. Cantina de Ajutor Social

Capitolul I. Dispoziții generale

Prezentul Regulament de organizare și funcționare (R.O.F.) este actul administrativ care detaliază modul de organizare a Direcției de Asistență Comunitară și a instituțiilor sale subordonate, stabilește regulile de funcționare, politicile, procedurile și atribuțiile ce revin compartimentelor din cadrul structurii organizatorice aprobate, conform legii.

Art.1. Direcția de Asistență Comunitară este serviciul public de interes local, cu personalitate juridică, în conformitate cu art.113 din Legea 292/2011 a asistenței sociale, care funcționează în subordinea Primarului municipiului Iași, înființată prin Hotărârea nr.6/17.01.2005 a Consiliului local al municipiului Iași.

Prin serviciul public de interes local, în înțelesul prezentului Regulament, se înțelege direcția de specialitate cu personalitate juridică, subordonată și structurată pe competențe, potrivit organigramei.

Art.2. Direcția de Asistență Comunitară este subordonată direct Primarului municipiului Iași, pe linie legislativă Secretarului municipiului Iași și este condusă și controlată de către Directorul executiv, conform organigramei.

Art.3. Sediul administrativ al Direcției de Asistență Comunitară este în municipiul Iași, str. Mitropolit Varlaam nr.54.

Art.4. Pe actele emise de Direcția de Asistență Comunitară se va menționa Municipiul Iași - Direcția de Asistență Comunitară, ca serviciu public de interes local.

Art.5. Direcția de Asistență Comunitară dispune de cod fiscal și cont bancar propriu, de ștampilă și sigiliu propriu, precum și de patrimoniu distinct.

Art.6. Obiectul de activitate al Direcției de Asistență Comunitară îl constituie aplicarea legislației ce reglementează materia, precum și realizarea ansamblului de măsuri, programe, activități profesionalizate, servicii specializate, de protejare a persoanelor, grupurilor și comunităților cu probleme speciale, aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii, un mod normal și decent de viață și, de asemenea, dezvoltarea comunitară prin măsuri de prevenire a marginalizării sociale.

Art.7. Direcția de Asistență Comunitară realizează, la nivel local, măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în dificultate.

Art.8. Direcția de Asistență Comunitară este un serviciu public care elaborează politici și strategii, programe de dezvoltare, derulează proiecte de dezvoltare comunitară în vederea prevenirii stării de dificultate a unor grupuri precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Art.9. În problemele de specialitate, Direcția de Asistență Comunitară întocmește proiecte de hotărâri și decizii, însoțite obligatoriu de rapoarte de specialitate, pe care le prezintă în vederea supunerii spre aprobare autorității locale competente.

Art.10. Durata de funcționare a serviciului public de interes local, respectiv al Direcției de Asistență Comunitară, este nelimitată.

Art.11. Serviciul public de interes local poate fi înființat, restructurat, desființat prin Hotărârea Consiliului local, cu votul majorității consilierilor în funcție.

Art.12. Direcția de Asistență Comunitară își desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament de organizare și funcționare, a Regulamentului de ordine interioară, a Codului etic și a prevederilor legale în vigoare.

Capitolul II. Structura organizatorică și principalele tipuri de relații

Art.13. Structura organizatorică a Direcției de Asistență Comunitară este aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Iași privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a statului de funcții ale instituției.

Art.14. Structura de conducere a Direcției de Asistență Comunitară este constituită din director executiv, director executiv adjunct, conducătorii serviciilor, birourilor și compartimentelor de muncă, așa cum sunt definite în structura organizatorică aprobată, conform legii.

Art.15. Regimul juridic al raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din Direcția de Asistență Comunitară este reglementat de Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată.

Art.16. Salariații angajați cu contract individual de muncă își desfășoară activitatea în baza raporturilor de muncă, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată și actualizată.

Art.17. Normele de conduită profesională a funcționarilor publici sunt reglementate de Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici (republicată) și sunt obligatorii pentru funcționarii publici, precum și pentru persoanele care ocupă temporar o funcție publică în cadrul Direcției de Asistență Comunitară.

Art.18. Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice. Secțiunea 1. Managementul Direcției de Asistență Comunitară

Art.19. Conducerea curentă a Direcției de Asistență Comunitară este asigurată de directorul executiv care este subordonat direct Primarului municipiului Iași și pe linie legislativă Secretarului municipiului Iași.

Art.20. Directorul executiv asigură conducerea, îndrumarea și controlul serviciului public de interes local Direcția de Asistență Comunitară, a tuturor serviciilor din structura instituției și instituțiilor sale subordonate, urmărind aplicarea și respectarea legislației în vigoare.

Art.21. Conducătorul serviciului public de interes local, directorul executiv, acționează permanent în mod corespunzător, în virtutea atribuțiilor ce îi revin, pentru aplicarea legislației în vigoare în domeniul de activitate al Direcției de Asistență Comunitară.

Art.22. Angajarea salariaților se face în condițiile legii de către conducătorul serviciului public de interes local, în limita posturilor din organigrama și statul de funcții aprobate de către Consiliul local, la propunerea șefilor de departamente din structura instituției, funcție de necesitatea de resurse umane care se impune pentru buna desfășurare a activității.

Art.23. Numărul și structura de personal sunt aprobate prin Hotărâre a Consiliului local Iași.

Art.24. În exercitarea funcției, directorul executiv emite decizii și are, în principal, următoarele atribuții:

a)    propune autorității administrației publice locale, care asigură administrarea și finanțarea instituției, aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

b)    elaborează rapoarte generale privind activitatea instituției, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă autorității administrației publice locale care asigură administrarea și finanțarea;

c)    propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d)    întocmește anual raportul de activitate.

e)    aprobă instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului anual asupra sistemului de control intern/managerial conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, republicat și actualizat. Art.25. Directorul executiv adjunct coordonează activitatea financiar contabilă din cadrul instituției de la Serviciul Buget Contabilitate și a Biroului Financiar Salarizare, răspunde în mod direct de activitatea serviciilor, a birourilor și a centrelor direct subordonate, respectiv de: Serviciul Administrativ Aprovizionare, Biroul Asistență Persoane Vârstnice cu Centrele de zi din subordine, Centrul de zi „Prichindel“, Biroul de Incluziune Socială cu Centrul social și Adăpostul de noapte din subordine, Biroul Asistență Persoane cu Nevoi Speciale cu Centrele din subordine, Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare, Serviciul Cabinete Stomatologice Școlare și Universitare și Compartimentul Asistență Comunitară.

Art.26. Pentru departamentele pe care le are în subordine, Directorul executiv adjunct are, în principal, următoarele atribuții:

a)    stabilește obiectivele individuale pentru șefii de servicii, de birouri și de compartimente;

b)    evaluează performanțele profesionale ale șefilor de servicii, de birouri și de compartimente;

c)    elaborează și revizuiește fișele posturilor pentru șefii de servicii, de birouri și de compartimente;

d)    repartizează structurilor funcționale din subordine corespondența și lucrările atribuite spre rezolvare;

e)    analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine în vederea îmbunătățirii activității structurilor funcționale din subordine;

f) urmărește, în calitate de Președinte, activitatea Comisiei de implementare/dezvoltare a Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 actualizat și republicat, precum și respectarea reglementărilor conținute de documentația specifică.

Secțiunea 2. Atribuțiile personalului cu funcție de conducere în D.A.C.

Art.27. Șefii de servicii, de birouri și de compartimente au în principal următoarele atribuții, competențe și responsabilități în funcție de specificul structurilor pe care le conduc și funcție de limitele de competență stabilite în fișa postului :

a)    conduc, organizează, coordonează, controlează și răspund de activitatea structurilor pe care le coordonează;

b)    stabilesc obiectivele generale, obiectivele specifice și indicatorii de performanță ale structurilor pe care le coordonează;

c)    stabilesc obiectivele individuale pentru personalul din subordine;

d)    evaluează performanțele profesionale pentru personalul din subordine;

e)    răspund de aducerea la cunoștința personalului din subordine a Regulamentului de organizare și funcționare, a Regulamentului de ordine interioară, a Codului etic și a tuturor măsurilor/ deciziilor conducerii Direcției de Asistență Comunitară, care au implicații asupra personalului din subordine;

f)    elaborează și revizuiesc fișele posturilor pentru personalul din subordine;

g)    răspund de soluționarea curentă a problemelor, verifică și semnează lucrările structurii pe care o coordonează;

h)    stabilesc măsurile necesare pentru cunoașterea și aplicarea legilor și dispozițiilor conducerii instituției, care vizează domeniile de activitate ale structurilor pe care le coordonează;

i)    propun și, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătățirii activității din cadrul structurii pe care o coordonează, colaborează și conlucrează cu celelalte structuri din cadrul instituției;

j)    analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine în vederea îmbunătățirii activității structurii pe care o coordonează;

k)    asigură și răspund de aplicarea prevederilor legale privind întocmirea, circuitul și păstrarea actelor și documentelor în cadrul structurii pe care o coordonează;

l)    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) și urmăresc respectarea de către personalul din subordine a reglementărilor conținute de acesta;

m)    urmăresc respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul din subordine;

n)    răspund de creșterea gradului de competență profesională și de asigurarea unui comportament corect în cadrul instituției, în scopul creșterii prestigiului funcționarilor publici și a personalului contractual din Direcția de Asistență Comunitară.

Secțiunea 3. Principalele tipuri de relații în structura organizatorică a D.A.C.

Art.28. Principalele tipuri de relații funcționale și modul de stabilire al acestora sunt:

A.    Relații de autoritate ierarhice:

9

a)    subordonarea directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară față de Primarul municipiului Iași;

b)    subordonarea directorului executiv adjunct față de directorul executiv în cadrul Direcției de Asistență Comunitară;

c)    subordonarea șefilor compartimentelor din structura Direcției de Asistență Comunitară față de conducerea instituției în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare, a actelor administrative și a structurii organizatorice;

d)    subordonarea salariaților încadrați în funcții de execuție față de șefii ierarhici.

B.    Relații de autoritate funcționale - sunt stabilite de către departamentele din structura organizatorică a Direcției de Asistență Comunitară cu instituțiile publice din subordine: Căminul de Pensionari “Sfânta Cuvioasă Parascheva”, Căminul de Bătrâni “Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Cantina de Ajutor Social.

C.    Relații de cooperare:

a) sunt stabilite între departamentele de muncă din structura organizatorică a Direcției de Asistență Comunitară și departamentele din Primăria municipiului Iași. Aceste relații de cooperare se stabilesc numai în limitele atribuțiilor departamentului sau a competențelor acordate prin acte normative sau administrative emise în condițiile legii.

b)    sunt stabilite între departamentele de muncă din structura organizatorică a Direcției de Asistență Comunitară sau între acestea și departamentele corespondente din cadrul instituțiilor publice subordonate;

c)    sunt stabilite între departamentele de muncă din structura organizatorică a Direcției de Asistență Comunitară și departamente din celelalte structuri ale administrației centrale sau locale, O.N.G.- uri, etc. din țară sau din stăinătate. Aceste relații de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuțiilor departamentului sau a competențelor acordate prin acte normative sau administrative emise în condițiile legii.

D.    Relații de reprezentare:

a)    conducerea sau personalul departamentelor de muncă din structura organizatorică a instituției reprezintă Direcția de Asistență Comunitară în relațiile cu celelalte structuri ale administrației centrale sau locale, organisme, O.N.G.-uri etc., din țară sau străinătate numai în limitele atribuțiilor sau a competențelor acordate prin acte normative sau administrative emise în condițiile legii;

b)    salariații care reprezintă instituția în cadrul unor organizații naționale/internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter național/internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și instituției publice.

E.    Relații de inspecție și control - sunt stabilite prin Decizia Directorului executiv funcționarilor numiți în cadrul Compartimentului Audit sau personalului mandatat de acesta, conform competențelor stabilite prin legile și actele normative în vigoare.

Art.29. În vederea realizării atribuțiilor prevăzute în prezentul Regulament de organizare și funcționare, șefii ierarhici vor repartiza atribuțiile departamentelor de muncă pe salariați, întocmind Fișa postului.

Art.30. Prezentul Regulament de organizare și funcționare se modifică și se completează conform legislației în vigoare, anterior aprobării acestuia prin Hotărâre de Consiliu local al municipiului Iași. Art.31. Personalul angajat răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate a departamentului.

Secțiunea 4. Organizarea și structura Direcției de Asistență Comunitară

Art.32. Direcția de Asistență Comunitară este organizată și structurată astfel:

a)    Servicii ;

b)    Birouri ;

c)    Compartimente ;

d)    Instituții - ordonatori terțiari de credite - conform organigramei aprobate de Consiliul local Iași. Art.33. Structura organizatorică a Direcției de Asistență Comunitară cuprinde, în funcție de volumul, complexitatea, importanța și specificul activității, următoarele tipuri de departamente, având un număr minim de persoane, astfel:

a)    Serviciu - 8 persoane - în cazul funcționarilor publici, min.7 posturi de execuție +1 post de conducere

b)    Birou - 6 persoane - min. 5 posturi de execuție +1 conducere.

c)    Compartiment/oficiu - minim 1 persoană.

Art.34. Subdiviziunile manageriale și subdiviziunile executive ale Direcției de Asistență Comunitară cuprind, conform organigramei propuse spre aprobare Consiliului local, următoarele departamente:

A.    Serviciile Direcției de Asistență Comunitară Iași

1)    Serviciul Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și a Familiei

2)    Serviciul Alocații și Indemnizații pentru Copii

3)    Serviciul de Beneficii de Asistență Socială

4)    Serviciul Resurse Umane

5)    Serviciul Buget Contabilitate

6)    Serviciul Administrativ Aprovizionare

7)    Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare

8)    Serviciul Cabinete Stomatologice Școlare și Universitare

B.    Birourile Direcției de Asistență Comunitară Iași

1)    Birou Proiecte Programe

2)    Birou Achiziții și Prelucrarea Datelor

3)    Birou Financiar Salarizare

4)    Birou Asistență Persoane Vârstnice

5)    Birou Asistență Persoane cu Nevoi Speciale

6) Birou de Incluziune Socială

C.    Compartimentele Direcției de Asistență Comunitară Iași

1)    Compartiment Asistenți Personali și Indemnizații Pentru Persoane cu Handicap Grav

2)    Compartimentul Juridic

3)    Compartiment Informatic

4)    Compartiment Audit

5)    Compartiment Asistență Comunitară

D.    Centre Sociale din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași

1)    Centrul de Servicii Integrate pentru Victimile Violenței în Familie

2)    Centrul Social cu destinație Multifuncțională „Bucuria"

3)    Centrul de Zi „Prichindel"

4)    Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice „Vovidenia”

5)    Centrul de Zi pentru Vârstnici „Alexandru cel Bun”

6)    Centrul de Zi pentru Vârstnici „Mușatini”

7)    Centrul de Zi pentru Vârstnici „Moara de Foc”

8)    Centrul de Zi Pentru Vârstnici „Aleea Rozelor”

9)    Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Comunitare

10)    Centrul de Zi pentru Vârstnici „Nicolina”

11)    Centrul de Servicii Comunitare „Mușatini”

12)    Centrul de Servicii Comunitare „Sfântul Mina”

13)    Centrul de Servicii Comunitare „Cantemir”

14)    Centrul de zi pentru persoane cu deficiențe de auz și de vorbire „Sfântul Prooroc Zaharia”

15)    Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilități

16)    Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare „C.A.Rosetti"

17)    Adăpostul de Noapte M2

E.    Instituții - ordonatori terțiari de credite:

9    9

1)    Cămin de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”

2)    Cămin de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”

3)    Cantina de Ajutor Social

Secțiunea 5. Patrimoniul și finanțele Direcției de Asistență Comunitară Iași

Art.35. Patrimoniul Direcției de Asistență Comunitară este format din bunurile mobile și imobile preluate pe bază de protocol de la Primăria Iași și din donațiile acceptate de la terți, în vederea desfășurării în bune condiții a activității, precum și din imobilele pe care le pune la dispoziție Consiliul local municipal.

Art.36. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției de Asistență Comunitară se asigură atât din bugetul local cât și din bugetul de stat. Bugetul Direcției de Asistență Comunitară se aprobă anual de către Consiliul local municipal.

Art.37. Directorul executiv al Direcției de Asistență Comunitară, în calitatea de ordonator de credite secundar, întocmește și prezintă spre aprobare Consiliului local proiectul de buget al Direcției de Asistență Comunitară.

Art.38. Trimestrial, ordonatorul secundar de credite întocmește darea de seamă contabilă asupra execuției bugetare care se depune la departamentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului local.

Art.39. Direcția de Asistență Comunitară își va putea completa veniturile din orice surse permise de lege, altele decât cele bugetare.

Art.40. Veniturile extrabugetare ale Direcției de Asistență Comunitară se încasează, administrează, utilizează și contabilizează de către aceasta, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art.41. Bugetul Direcției de Asistență Comunitară se ține de către Serviciul Buget Contabilitate, iar execuția bugetară a ordonatorilor terțiari de credite: Căminul de Pensionari "Sfânta Cuvioasă Parascheva", Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena" și Cantina Ajutor Social se ține de către aceștia, urmând a fi centralizate de către ordonatorul secundar de credite.

Art.42. În bugetul Direcției de Asistență Comunitară sunt prevăzute distinct bugetele Căminului de Pensionari "Sfânta Cuvioasă Parascheva", ale Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena" și ale Cantinei de Ajutor Social.

Art.42. Angajarea și efectuarea cheltuielilor pentru ordonatorii terțiari se aprobă de către ordonatorul secundar de credite și se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea dispozițiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate și destinația acestora.

Art.44. Directorii Căminului de Pensionari "Sfânta Cuvioasă Parascheva", a Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena" și a Cantinei de Ajutor Social sunt ordonatori terțiari de credite, aprobând efectuarea plăților în limita creditelor bugetare primite și în baza vizei de control financiar intern, conform legislației în vigoare.

Bugetele instituțiilor anterior menționate se supun aprobării directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară și fac parte integrantă din bugetul Direcției.

Capitolul III. Serviciile Direcției de Asistență Comunitară

1. Serviciul Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei

Misiunea și scopul Serviciului Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei este de a promova drepturile copilului, de a supraveghea, controla și îndruma activitatea de ocrotire a minorului și/sau a persoanei care nu se poate reprezenta singură, de a responsabiliza familiile în îngrijirea și educarea copiilor precum și de a implementa măsurile de protecție socială prin acordarea de servicii sociale primare familiilor și persoanelor aflate în situație de dificultate.

Serviciul este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară Iași și asigură aplicarea dispozițiilor actelor normative ce reglementează materia, prin:

-    Legea nr.292/2011 asistenței sociale;

-    Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată și republicată;

-    Ordinul nr.219/2006 privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate emis de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului;

-    Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind metoda managementului de caz în domeniul protecției drepturilor copilului, emis de Secretarul de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului;

-    Hotărârea nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

-    Hotărârea nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare;

-    Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată;

-    Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

-    Legea nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată și actualizată;

-    Ordinul nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;

-    Legea nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, actualizată;

-    Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată și actualizată;

-    Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil.

Pentru îndeplinirea sarcinilor, Serviciul de Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei colaborează cu serviciile care oferă asistență socială din cadrul Direcției de Asistență Comunitară, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Iași precum și cu instituțiile, agențiile responsabile pentru a facilita accesul la drepturi, cu ONG-urile, cu voluntari din țară și din străinătate, care pot oferi sprijin tehnic, financiar sau material, colaborează permanent cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și cu toate celelalte organisme și instituții care au competențe și atribuții în ocrotirea minorului și familiei aflate în dificultate.

Serviciul de Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei, oferă servicii următoarelor categorii de beneficiari:

-    familiilor aflate în divorț, în vederea medierii conflictelor și încredințării copiilor rezultați în timpul căsătoriei;

-    persoanelor vârstnice care încheie acte notariale și care, conform legii, necesită asistare la încheierea acestor documente;

-    persoanelor care execută pedepse private de libertate cât și familiilor acestora;

-    minorului care se află în conflicte de interese cu reprezentanții săi legali sau cel în numele căruia urmează a se încheia un act notarial prin efectuarea anchetelor sociale necesare instanței de tutelă;

-    persoanelor care urmează să fie declarate interzise, sau sunt declarate interzise, în vederea ocrotirii și protejării intereselor lor, prin efectuarea anchetelor sociale necesare instanței de tutelă și supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile acestora;

-    persoanelor cu dizabilități - copii, adulți;

-    diverse alte situații de criză (violență domestică, abuz, adicție, etc.) pentru care Codul civil sau altă legislație de specialitate impune luarea unor măsuri;

-    copiilor singuri acasă, sau a celor cu risc de separare de familia lor de origine sau care au fost integrați în familiile după ce au beneficiat de o măsură de protecție specială;

-    familiilor cu copii în dificultate sau cele în care există copii cu devianță de comportament.

În derularea activităților Serviciului de Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

-    ocrotirea intereselor minorilor și a oricăror persoane aflate în situație de risc social prin respectarea standardului de calitate a serviciilor, în acest sens;

-    clarificarea situației juridice a patrimoniului sau persoanelor limitative enumerate de lege, prin eliberarea, emiterea de acte administrative de dispoziție, de conservare, de administrare, curatele speciale, anchete sociale la solicitarea instanțelor;

-    întocmirea și actualizarea periodică a bazei de date privind activitatea specifică serviciului;

-    respectarea legislației în vigoare și adaptarea activității serviciului la reglementările prevăzute de legislația în vigoare.

Serviciul de Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei are următoarele atribuții principale:

a)    de a evalua situații de criză declanșate de:

-    divorț;

-    existența unui membru al familiei care execută o pedeapsă privată de libertate;

-    existența unui membru al familiei care prezintă dizabilități fizice și/sau psihice;

-    existența în familie a unui minor care manifestă un comportament deviant;

-    apariția unor diverse conflicte de interes între membrii aceleiași familii;

-    existența în familie a unui membru consumator de alcool;

-    diverse alte situații.

În aceste situații se elaborează un referat de anchetă socială care va cuprinde și planul de intervenție.

b)    de a analiza posibilitatea de reintegrare în familie a copiilor instituționalizați sau pentru care există o măsură de protecție alternativă instituționalizării, specifice fiecărei situații în parte și monitorizează, conform legii, situația copiilor reintegrați.

2. Serviciul Alocații și Indemnizații pentru Copii

Are ca scop îmbunătățirea echilibrului social și al familiei, prin susținerea acesteia în

vederea creșterii copilului.

Serviciul este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară Iași și asigură aplicarea dispozițiilor următoarelor acte ce reglementează materia prin:

-    Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată;

-    H.G. nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii;

-    O.U.G nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;

-    H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010;

-    Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în 2008 cu modificările și completările ulterioare;

-    O.U.G. nr.14/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006, secțiunea referitoare la creșterea copilului în vârstă de 0-7 ani;

-    Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;

-    H.G. nr.38/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010;

-    O.U.G. nr.2/2011 pentru modificarea Legii nr.277/2010.

-    Legea nr.166/2012 privind aprobarea O.U.G.nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială;

-    H.G.nr.1291/2012 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G.nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobate prin H.G.nr. 52/2011, pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin H.G.nr. 38/2011, a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii, aprobate prin H.G.nr. 577/2008;

-    Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;

-    Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de Conduită a funcționarului public.

Serviciul Alocații și Indemnizații pentru Copii are următoarele atribuții:

-    asigură primirea, înregistrarea și verificarea dosarelor/cererilor însoțite de documentele justificative, pe parcursul programului cu publicul;

-    oferă informații referitoare la prestațiile sociale acordate (alocații și indemnizații), telefonic sau la ghișeu, conform programului afișat;

-    întocmește, după caz, dispoziții de acordare, respingere, modificare, suspendare, reluare, încetare, altele, dacă este cazul, a plății drepturilor cuvenite, conform legislației în vigoare;

-    întocmește centralizatoarele și/sau borderourile prevăzute de legislație și normele de aplicare a acesteia pentru procesarea dosarelor/dispozițiilor de acordare, respingere, modificare, încetare, altele, dacă este cazul, a plății drepturilor cuvenite;

-    asigură transmiterea dosarelor/dispozițiilor de acordare, respingere, modificare, suspendare, reluare, încetare, altele, dacă este cazul, a plății drepturilor cuvenite către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Iași, în original sau copie, după caz, cu respectarea strictă a condițiilor și termenelor prevăzute de legislație și normele de aplicare a acesteia;

-    efectuează anchete sociale, la depunerea dosarelor, la intervale de 6 luni, pentru verificarea pe teren a condițiilor prevăzute de legislație pentru acordarea și menținerea în plată a prestațiilor sociale solicitate, în cazul apariției unor modificări, care pot determina încetarea acordării prestației sociale sau modificarea cuantumului acesteia (alocația pentru susținerea familiei), precum și în alte situații prevăzute de lege;

-    realizează corespondența, după caz, cu persoanele fizice și juridice interesate, cu respectarea strictă a condițiilor și termenelor referitoare la procesarea documentelor, conform legislației din domeniul propriu de activitate;

-    asigură introducerea informațiilor în baza electronică de date, arhivarea dosarelor, anchetelor sociale și actualizarea acestora, dacă este cazul, conform legislației în domeniu;

-    oferă consultanță și consiliere persoanelor care se adresează pentru primirea de prestații sociale, având, de multe ori, domiciliul în localități din județul Iași, sau chiar în alte județe, cu privire nu numai la prestațiile oferite prin serviciul alocații și indemnizații sau prin Direcția de Asistență Comunitară Iași, ci și prin alte organizații guvernamentale sau neguvernamentale cu activități în domeniul asistenței sociale, în special, activități și servicii destinate copiilor sau familiilor cu copii;

-    întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

-    îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului;

-    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărindu-se respectarea de către personalul din serviciu a reglementărilor conținute de acesta.

3. Serviciul de Beneficii de Asistență Socială

Acordă beneficii de asistență socială sub formă de ajutoare bănești finanțate din bugetul de

stat sau bugetul local, în anumite situații persoanelor sau familiilor, pe o perioadă determinată de timp.

Serviciul de Beneficii de Asistentă Socială este subordonat directorului executiv al

9

Direcției de Asistență Comunitară Iași și asigură aplicarea dispozițiilor următoarelor acte normative ce reglementează materia prin:

-    Legea asistenței sociale nr.292/2011;

-    Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată prin Legea nr.115/2006

și Legea nr.276/2010, H.G. nr.50/2011 ;

-    OUG 27/2013 care modifică și completează OUG nr. 70/2011, HG nr.778/2013 privind modificarea HG nr. 920/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece

-    Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, coroborate cu prevederile H.G.nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonaței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece;

-    HCL 435/2011 pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Iași, beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat și stabilirea gradului de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energia termică în perioada sezonului rece.

-    H.G. nr.799/2014, privind implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate

-    Legea nr.321/2001 privind acordarea gratuită a laptelui praf pentru copii cu vârste între 0-12 luni, modificată prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr.380/2011;

-    H.C.L. nr. 294/2012 privind acordarea de beneficii de asistență socială pe raza municipiului Iași;

-    H.C.L. nr.201/2004 privind organizarea acordării de gratuități și facilități privind transportul în comun, modificată și completată prin H.C.L. nr.159/2008;

-    Legea nr.341/2004 privind recunoștința față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989;

-    Legea nr.44/1994 republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;

-    Decretul Legii nr.118/1990, a Legii nr.189/2000 privind deținuții politici,

-    Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare;

-    Decretului Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat;

-    O.G. nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.189/2000, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare,

-    Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și H.G. nr.829/2002 privind aprobarea Planului Național anti-sărăcie și promovarea incluziunii sociale;

-    H.C.L. nr.27/03.02.2003 și H.C.L. nr.172/11.04.2005 privind încredințarea activității de salubritate, respectiv plata diferenței din valoarea tarifului de salubritate pentru veteranii de război, văduvele de război, deținuții politici și persoanele nevăzătoare, precum și hotărârile de consiliu local privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate.

În îndeplinirea sarcinilor, Serviciul de Beneficii de Asistentă Socială colaborează cu serviciile, birourile și compartimentele din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Iași, precum și cu instituțiile, agențiile responsabile pentru a facilita accesul la drepturi, cu ONG-uri, cu voluntari din țară și din străinătate, care pot oferi sprijin tehnic, financiar sau material.

Serviciul de Beneficii de Asistență Socială oferă servicii următoarelor categorii de beneficiari:

-    familiilor/persoanelor care prezintă risc de marginalizare/excludere socială, inclusiv tinerilor proveniți din centrele de plasament sau din alte instituții de ocrotire sau beneficiarilor altor măsuri de ocrotire alternativă;

-    familiilor/persoanelor paupere;

-    tuturor categoriilor de familii/persoane aflate în situații de criză declanșate de calamități/dezastre naturale;

-    altor categorii de beneficiari.

Serviciul de Beneficii de Asistență Socială desfășoară activități de:

-    prevenire, diagnosticare și intervenție în fenomenele de marginalizare/excluziune socială;

-    asigură consiliere privind problemele familiale, profesionale, psihologice, de ordin financiar și juridic, etc. și informare privind problematica socială (drepturi și obligații, servicii disponibile pe plan local și modalități de accesare a acestora, etc.) în conformitate cu prevederile legale;

-    evaluează și monitorizează modul de aplicare a măsurilor de asistență socială de care beneficiază grupurile țintă ale acestui serviciu, precum și respectarea drepturilor acestora.

Serviciul de Beneficii de Asistență Socială are următoarele atribuții:

-    asigură prin instrumente și activități specifice asistenței sociale, acordarea de beneficii sociale pentru familiile aflate în dificultate de pe raza municipiului Iași;

-    instrumentează și monitorizează dosarele pentru acordarea venitului minim garantat;

-    instrumentează și monitorizează dosarele pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece al anului în curs și transmite situația centralizatoare A.J.P.I.S. Iași precum și către furnizorii specifici, întocmește documentația necesară platii acestor beneficii;

-    asigură acordarea facilităților pentru mijloacele de transport în comun locale, precum și toate celelate gratuități/facilități prevăzute de legislația în vigoare;

-    distribuie ajutoare alimentare primite de la Uniunea Europeană, fiind depozitarii evidenței privind acordarea acestor ajutoare, pe o perioada de trei ani de la distribuire;

-    distribuie alte ajutoare umanitare primite prin colectarea de la populație sau prin colaborări cu ONG-uri din țară și din străinătate, persoanelor și familiilor paupere;

-    asigură distribuirea laptelui praf acordat în regim de gratuitate conform legii și întocmește adrese lunare privind consumul de lapte praf către D.S.P. Iași;

-    verifică corectitudinea solicitărilor de plată de la S.C. SALUBRIS S.A. privind acordarea de gratuități, respectiv plata diferenței din valoarea tarifului de salubritate pentru veteranii de război, văduvele de război, deținuții politici și persoanele nevăzătoare, precum și hotărârile de consiliu local privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate;

-    prezintă rapoarte lunare privind numărul persoanelor beneficiare de gratuități, facilități, etc.;

-    identifică situațiile de risc și stabilește măsuri de prevenție și de reinserție a persoanelor în mediul familial natural și /sau în comunitatea din care provin;

-    evaluează situațiile de criză a familiilor paupere, în vederea unui ajutor financiar în regim de urgență;

-    evaluează situațiile socio-materiale familiilor afectate de dezastre naturale și întocmește planul de servicii corespunzător;

-    realizează demersurile necesare în vederea înhumării cadavrelor neidentificate și a celor fără susținători legali, ori beneficiari ai legii venitului minim garantat, precum și a celor care, chiar dacă au avut ultimul domiciliu în alte localități, au decedat pe raza municipiului Iași, etc.;

-    realizează parteneriate și colaborează cu ONG-uri/reprezentanți ai societății civile în vederea dezvoltării și susținerii măsurilor de protecție pentru toate categoriile de beneficiari ai legii venitului minim garantat, precum și a celor care, chiar dacă au avut ultimul domiciliu în alte localități, au decedat pe raza municipiului Iași, etc.;

-    efectuează anchetele necesare pentru completarea dosarelor în vederea obținerii unor locuințe sociale, analizând situația familiilor cu risc de a fi evacuate din locuințele pe care le dețin, în vederea întocmirii unui plan de intervenție;

-    asigură relaționarea cu diverse instituții publice sau ONG-uri care oferă servicii specializate pentru toate categoriile de beneficiari ce intră în atenția acestui serviciu;

-    identifică situațiile de risc și stabilește măsuri de prevenție și de reinserție a persoanelor în mediul familial natural și /sau în comunitatea din care provin;

-    asigură realizarea corespondenței cu petenți sau diverse instituții privind solicitările privind acordarea de beneficii sau servicii sociale specifice familiilor aflate în situație de risc care își folosesc dreptul de petiționare.

-    întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

-    îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului;

-    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărindu-se respectarea de către personalul din serviciu a reglementărilor conținute de acesta.

4. Serviciul Resurse Umane

Misiunea și scopul Serviciului Resurse Umane constă în asigurarea elaborării și punerii în aplicare a politicilor de resurse umane din cadrul Direcției de Asistență Comunitară și a procedurilor de lucru specifice Serviciului.

Serviciul Resurse Umane este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară și asigură aplicarea dispozițiilor următoarelor acte normative:

-    Legea nr.188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată ;

-    Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată și actualizată;

-    Legea nr.7/2004 privind Codul de Conduită a funcționarului public, republicată;

-    Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, actualizată;

-    Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

-    Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

-    Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată;

-    O.U.G.nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice în anul 2015 precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

-    O.U.G. nr.70/2014 privind salarizarea personalului plătit din cadrul sistemului public sanitar și sistemul public de asistență socială în anul 2015;

-    Legea nr.283/2011 privind aprobarea O.U.G.nr.80/2010 pentru completarea art.11 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, actualizată;

-    Ordinul nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea salariilor, actualizată;

-    H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată;

-    Legislația privind medicina școlară - O.U.G. nr.162/2008 privind preluarea ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, H.G.nr. 56/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr.162/2008, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 502/2009 modificat prin O.M.S.nr.820/2009 privind aprobarea și modificarea modelului de protocol între Direcțiile de Sănătate Publică Județene și Autoritățile Administrației Publice Locale în vederea transferului asistenței medicale comunitare și asistenței medicale desfășurate în unitățile de învățământ, O.U.G. nr.115/2004 modificată completată, Legea nr.95/2006 privind reforma sănătății modificată, O.U.G. nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical modificată precum și orice alte acte normative care stabilesc drepturi care pot fi acordate conform legii, angajaților Direcției de Asistență Comunitară.

Serviciul Resurse Umane are următoarele activități principale:

-    angajarea salariaților prin: recrutare, selecție și integrare;

-    organizarea resurselor umane prin: analiza și reevaluarea posturilor, elaborarea documentelor organizaționale (Regulamentul de ordine interioară, Regulamentul de organizare și funcționare, Stat de funcții, organigrama).

-    gestiunea personalului: elaborarea și completarea contractelor de muncă, gestiunea dosarelor profesionale și de personal, gestiunea bazei de date a evidenței personalului;

-    planificarea resurselor umane prin: pregatirea/perfecționarea salariaților și promovarea salariaților;

-    evaluarea performanțelor resurselor umane prin: evaluarea performanțelor profesionale individuale, evaluarea aptitudinilor.

Serviciul Resurse Umane are ca principale atribuții și competențe următoarele:

-    colaborează cu serviciile din cadrul instituției pentru întocmirea documentației necesare în vederea supunerii spre aprobare către Consiliul local a propunerilor de modificare a structurilor organizatorice ale compartimentelor

funcționale din Direcția de Asistență Comunitară;

-    întocmește raportul de specialitate privind modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare;

-    întocmește proiectul organigramei;

-    întocmește proiectul statului de funcții;

-    păstrează evidența organigramei, statului de funcții, Regulamentului de organizare și funcționare, a fișelor de post pentru funcționarii publici și a fișelor de post pentru personalul contractual din instituție;

-    elaborează Regulamentul de ordine interioară, cu consultarea Sindicatului Salariaților din Administrația Publică Locală SINDIPRIM, pe care îl supune aprobării directorului executiv, îl afișează pe site-ul instituției www.dac-iasi.ro și se distribuie întregului personal (inclusiv unităților subordonate) precum și noilor angajați în prima zi de muncă ;

-    întocmește statele de personal ale instituției ;

-    asigură secretariatul privind selecționarea și recrutarea necesarului de personal pe niveluri de pregătire, pe funcții, pe specialități și corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcții ;

-    creează și administrează baza sa de date cuprinzând evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici, precum și a celorlalte categorii de angajați;

-    colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea transmiterii datelor personale ale funcționarilor publici precum și funcțiile publice vacante sau modificările intervenite în situația funcționarilor publici;

-    monitorizează posturile vacante și participă la organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturi;

-    stabilește prin decizii semnate de ordonatorul de credite salariile fiecărui angajat, calculează sporurile de care aceștia beneficiază și le comunică ulterior Biroului Financiar Salarizare pentru a se putea efectua plata;

-    ține evidența personalului în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;

-    întocmește documentele necesare și încadrarea în muncă pentru personalul nou angajat;

-    întocmește și ține evidența deciziilor de numire și eliberare din funcție a personalului, de sancționare, de acordare a unor sporuri prevăzute de lege, de detașare, de trecere temporară în altă muncă, de modificare a salariului, de promovare, de transfer, etc.;

-    întocmește statistici, sinteze, analize și informări referitoare la actele administrative din evidența serviciului resurse umane;

-    ține evidența concediilor de odihnă, a învoirilor, a concediilor medicale, a concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor pentru studii și a concediilor pentru îngrijirea copiilor până la 2 ani;

-    întocmește și ține evidența legitimațiilor angajaților Direcției de Asistență Comunitară Iași;

-    întocmește actele necesare în vederea pensionării pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțial, de invaliditate și de urmaș;

-    întocmește și eliberează adeverințe cu vechimea în muncă și în vederea completării vechimii în muncă, pentru întocmirea dosarelor de pensionare și pentru orice alte necesități;

-    elaborează și supune aprobării Planul anual de pregătire și perfecționare a funcționarilor publici și a personalului contractual pe baza propunerilor șefilor de departamente, din rapoartele de evaluare și fișele de evaluare a performanțelor profesionale;

-    întocmește și ține evidența dosarelor profesionale ale tuturor angajaților instituției;

-    ține evidența și efectuează modificările ori de câte ori situația o impune, în baza de date în format electronic, a asistenților personali ai persoanelor cu handicap;

-    asigură și răspunde de ducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor legale privind funcțiile publice, angajarea personalului, executarea contractelor individuale de muncă, modificarea sau încetarea contractelor de muncă;

-    rezolvă corespondența primită în cadrul serviciului;

-    întocmește dosarele de angajare pentru asistentul personal al persoanei cu handicap grav în baza recomandării din ancheta socială efectuată de un asistent social din cadrul Serviciilor de specialitate din cadrul Direcției sau cu atribuții în acest sens;

-    întocmește fișa postului asistentului personal, individualizată pentru fiecare situație/bolnav, ținându-se cont de recomandările unui medic de specialitate (medic de familie, medic din cadrul comisiei de evaluare și stabilire a gradului de handicap, medic medicina muncii din aparatul propriu al Primăriei, etc.);

-    evaluează situația socio-economică a potențialilor asistenți personali, în vederea angajării acestora;

-    monitorizează activitatea asistenților personali angajați pentru persoanele cu handicap;

-    primește cererile pentru acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav în conformitate cu dispozițiile Legii nr.448/2006 republicată, întocmește dosarele bolnavilor, monitorizează situația acestora, întocmește dispozițiile privind acordarea/modificarea titularului/încetarea și efectuează toată documentația necesară în vederea asigurării plății indemnizației;

-    întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

-    îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului;

-    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărindu-se respectarea de către personalul din serviciu a reglementărilor conținute de acesta.

5. Serviciul Buget Contabilitate

Misiunea și scopul Serviciului Buget Contabilitate constă în:

-    prelucrarea informațiilor financiar contabile privind întocmirea bugetului general de venituri și cheltuieli al Direcției de Asistență Comunitară;

-    furnizarea informațiilor financiar contabile privind patrimoniul public și privat;

-    întocmirea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale cu privire la execuția de casă, fluxurile de trezorerie, rezultat patrimonial, situația activelor și datoriilor, contul de execuție a creditelor, a veniturilor și cheltuielilor, etc.;

-    efectuarea încasărilor și plăților în numerar și depunerea/ridicarea numerarului la/de la trezorerie;

-    plata cheltuielilor;

-    acordarea de avansuri pentru cheltuieli materiale pentru deplasarea și verificarea deconturilor.

Serviciul Buget Contabilitate este subordonat coordonatorului financiar contabil, directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Comunitară Iași, iar activitatea acestui serviciu este reglementată de următoarele legi:

-    Legile bugetare anuale;

-    Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr.82/1991 - legea contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    O.G. nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, actualizat;

-    O.U.G.nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

-    Normele metodologice de închiderea exercițiului financiar;

-    Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

-    Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

-    Ordinul nr.42/77/2011 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

-    H.G.R. 23/2010 - privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

-    O.M.F.P. nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierei elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 923/2014 privind controlul financiar preventiv intern cu completările și modificările ulterioareși Norme privind exercitarea CFPI;

-    Legea 188/1999, privind statutul funcționarului public, republicată și modificată ;

-    Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de Conduită a funcționarului public;

-    Legea nr. 95/2006 - Legea sănătății cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată;

-    Hotărâri ale Consiliului Local Iași;

-    Alte norme sau instrucțiuni care privesc activitatea economică a instituțiilor publice.

Serviciul Buget Contabilitate are următoarele atribuții:

-    analizează oportunitatea, legalitatea și încadrarea în bugetul diferitelor categorii de cheltuieli, conform legii;

-    pregătește și întocmește proiectul de buget propriu Direcției de Asistență Comunitară, în baza propunerilor făcute către structurile cu responsabilități în acest sens;

-    primește,verifică și centralizează, conform reglementărilor legale, propunerile de buget ale unităților subordonate Direcției de asistență Comunitară;

-    urmărește execuția bugetară a Direcției de Asistență Comunitară Iași cât și a unităților din subordine;

-    asigură lunar finanțarea conturilor de cheltuieli ale Direcției de Asistență Comunitară și unităților subordonate, conform bugetului aprobat;

-    întocmește anexele pentru plata lucrărilor de investiții;

-    întocmește documentația necesară pentru deschiderea finanțării investițiilor;

-    participă în echipa de implementare, monitorizare și evaluare a programelor, conform dispozițiilor conducerii Direcției de Asistență Comunitară;

-    întocmește rapoartele statistice referitoare la execuția bugetului aprobat;

-    urmărește și stabilește baza legală a cheltuielilor, creșterea eficienței în utilizarea resurselor bugetare;

-    ordonanțează cheltuielile privind achizițiile publice de produse, servicii sau lucrări;

-    verifică, analizează legalitatea, necesitatea și oportunitatea propunerilor de modificare în timpul anului a bugetului instituției;

-    analizează și decide împreună cu șeful ierarhic plățile de efectuat;

-    întocmește bilanțul contabil trimestrial și cel anual;

-    organizează inventarierea bunurilor patrimoniale;

-    colaborează la ținerea corectă și la zi a evidenței bugetare și contabile;

-    analizează și decide împreună cu ordonatorul de credite asupra creditelor ce urmează a se deschide ordonatorilor terțiari precum și pentru fundații/ONG-uri;

-    înregistrează documentele privind fondurile cu finanțare nerambursabilă;

-    înregistrează documentele de plată către organele bancare și, în conformitate cu reglementările în vigoare, urmărește primirea la timp a extraselor de cont și verificarea acestora cu documentele însoțitoare;

-    asigură organizarea și funcționarea în bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale;

-    asigură respectarea planului de conturi general, a modelelor, registrelor și formularelor comune privind activitatea contabilă și normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice, privind întocmirea și utilizarea acestora;

-    întocmește Darea de seamă contabilă centralizată pentru unitățile subordonate;

-    întocmește raportările lunare provond situațiile contabile, plăți restante, arierate, datorii, etc;

-    organizează și conduce evidența contabilă privitoare la gestionarea valorilor materiale, a bunurilor de inventar și mijloacelor bănești la nivelul Direcției de Asistență Comunitară;

-    evidențiază și urmărește decontarea cu debitorii și creditorii;

-    evidențiază și urmărește controlul periodic asupra gestiunilor în vederea asigurării integrității patrimoniului privind bugetul propriu;

-    întocmește situațiile solicitate de către ordonatorul principal de credite privind patrimoniul instituției;

-    verifică lunar gestiunea magaziei și casieriei;

-    propune proiecte de dispoziții sau hotărâri legate de activitatea contabilă;

-    participă la întocmirea periodică a situațiilor privind execuția bugetară;

-    organizează efectuarea în termen, potrivit reglementărilor în vigoare, a operatiunilor de inventariere a valorilor materiale și bănești și a decontărilor;

-    întocmește situația privind facturile intrate și neachitate;

-    asigură controlul intern al operațiunilor economice ce se derulează în cadrul direcției prin acordarea vizei de control financiar preventiv;

-    întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

-    îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului;

-    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărindu-se respectarea de către personalul din serviciu a reglementărilor conținute de acesta.

6. Serviciul Administrativ, Aprovizionare

Are ca obiectiv principal asigurarea necesarului de resurse materiale precum și asigurarea prestărilor de servicii pentru buna funcționare a structurilor Direcției de Asistență Comunitară.

Serviciul Administrativ Aprovizionare este subordonat directorului executiv adjunct, activitatea acestui serviciu fiind reglementată de:

-    Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

-    Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, actualizat;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-    Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, actualizată;

-    H.G. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și completările ulterioare;

-    O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

-    H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

-    O.M.F.P. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind efectuarea și organizarea inventarierii elementelor de activ și pasiv.

Serviciul Administrativ Aprovizionare are ca principale atribuții și competențe următoarele:

-    asigură necesarul de materiale, echipamente, birotică, etc., pentru buna funcționare a instituției;

-    întocmește referatele privind achizițiile de mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale, urmărind derularea contractelor de furnizare, recepția, păstrarea și eliberarea acestora, astfel: pe baza referatelor de necesitate a departamentelor aprobate de conducere; prin achiziționarea materialelor/serviciilor în timp util; prin înregistrarea obiectelor de inventar în fișa de magazie; prin completarea în bonul de consum eliberat de magazia unității; prin redactarea unui proces verbal de predare - primire;

-    centralizează necesarele de produse, servicii și lucrări ale structurilor direcției în vederea întocmirii programului de achiziții anual;

-    întocmește și prezintă spre aprobare conducerii programul de achiziții de produse, servicii și lucrări;

-    participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor și a proiectelor de hotărâri, când este cazul;

-    urmărește lucrările de reparații, recompartimentări, modernizări, etc., precum și toate lucrările de orice natură ce se efectuează de către terți, cu personal specializat;

-    depistează și remediază orice defecțiuni sau disfuncțiuni care ar putea influența buna desfășurare a activităților de orice fel din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași, în regie proprie sau cu terți;

-    urmărește derularea contractelor privind furnizarea utilităților (apă, energie electrică, gaze naturale, salubritate, etc.), prin: încheierea contractelor cu furnizorii de utilități; urmărirea achitării facturilor în termen; evidența facturilor pentru plata facturilor la utilități; transmiterea facturilor de utilități pentru plată la Serviciul Buget Contabilitate;

-    se preocupă de respectarea normelor igienico-sanitare asigurând curățenia din incintele Direcției de Asistență Comunitară Iași, cu personalul angajat;

-    răspunde de curățenia, deratizarea, dezinsecția și reparația imobilelor instituției și a mijloacelor fixe sau obiecte de inventar;

-    întocmește recepția mijloacelor fixe, materialelor și obiectelor de inventar și documentelor de mișcare a acestora;

-    se ocupă cu inventarierea anuală prin verificarea în teren a patrimoniului având listele de inventar din anul precedent pentru stabilirea plusului sau minusului;

-    casează mijloacele fixe și obiectele de inventar prin întocmirea listei în vederea aprobării;

-    urmărește zilnic activitatea de transport efectuată cu parcul auto propriu din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași, pentru optimizarea consumurilor și încadrarea în limitele de carburanți;

-    primește și eliberează bunuri materiale valorice, conduce evidența fișelor cu regim special;

-    primește, păstrează și eliberează bunuri în conformitate cu legislația în vigoare;

-    eliberează bonuri de consum;

-    întocmește note de intrare - ieșire a materialelor și obiectelor de inventar, precum și fișele de magazie ale acestora;

-    răspunde de integritatea mărfurilor din gestiune și verifică respectarea încadrării în termene de valabilitate ale acestora;

-    întocmește note de fundamentare și referatele privind cheltuielile cu întreținerea și gospodărirea;

-    întocmește referatele privind mentenanța instalațiilor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aparținând instituției, urmărește derularea contractelor și participă la recepția serviciilor

-    verifică, monitorizează și optimizează consumul de energie electrică, apă, gaz, etc.;

-    se ocupă de întocmirea/prelungirea contractelor cu furnizorii și eventuala plată prin numerar a acestora, prin intermediul casieriei;

-    organizează și gestionează activitățile specifice de securitate și sănătate în muncă, așa cum sunt definite prin legislația în vigoare, pentru personalul instituției;

-    organizează și gestionează activitățile specifice în situații de urgență și apărare, așa cum sunt definite prin legislația în vigoare, pentru personalul instituției;

-    răspunde de obținerea și menținerea autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;

-    asigură instruirea și informarea personalului în probleme de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență, prin cele trei forme de instruiri: introductiv generală, la locul de muncă și periodică, gestionând fișele individuale de instruire;

-    elaborează planul de prevenire și protecție și instrucțiunile privind aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă la nivelul Direcției de Asistență Comunitară;

-    urmărește derularea contractului de servicii de medicina muncii cu un cabinet sau centru specializat;

-    gestionează și monitorizează planificările pentru controalele medicale;

-    prezintă documentele și oferă relații la solicitarea inspectorilor de muncă din cadrul I.T.M., în timpul controalelor sau cercetării accidentelor de muncă;

-    asigură respectarea normelor de pază, de securitate, de prevenire a incendiilor;

-    întocmește referatele privind verificarea și achiziția obiectelor și materialelor specifice pentru prevenirea și stingerea incendiilor necesare clădirilor în care își desfășoară activitatea salariații Direcției de Asistență Comunitară, conform legislației în vigoare;

-    întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

-    îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului;

-    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărindu-se respectarea de către personalul din serviciu a reglementărilor conținute de acesta.

7.    Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare

8.    Serviciul Cabinete Stomatologice Școlare și Universitare

Sunt servicii organizate în cadrul Direcției de Asistență Comunitară, în urma preluării cabinetelor medicale școlare și universitare și a cabinetelor stomatologice școlare și universitare, conform H.G. nr.162/2008.

Misiunea serviciilor medicale este de acordare a asistenței medicale și de medicină dentară preșcolarilor, elevilor și studenților pe toată perioada în care se afla în unitățile de învațământ (grădinițe și școli) cât și a asistenței medicale pentru studenți.

Scopul serviciilor medicale este de asigurare a dezvoltării psihosomatice armonioase a preșcolarilor, școlarilor și studenților prin aplicarea metodelor de prevenție adecvate, prin:.

-    acordarea de servicii medicale individuale și la nivelul colectivităților;

-    asigurarea unor servicii de asistență medicală preventivă și curativă;

-    asigurarea unor servicii de asistență de medicină dentară preventivă și curativă.

Serviciile sunt subordonate directorului executiv adjunct, activitatea acestora fiind reglementată de:

-    Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată;

-    Codul de deontologie medicală din 25 martie 2005 - al Colegiului Medicilor din România;

-    Codul de etică și deontologie din 9 iulie 2009 - al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România;

-    Codul deontologic din 25 iunie 2005 - al medicului dentist;

-    O.U.G. nr.162/2008 - privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, actualizată;

-    H.G. nr. 56/2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, actualizată;

-    Ordinul nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, actualizat;

-    Ordinul nr.772/2004 pentru completarea Ordinului nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților;

-    Ordinul nr.1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, actualizat

-    Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată;

-    Ordonanța de urgență nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Personalul din Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare are următoarele atribuții:

9

1.    Atribuțiile medicilor privind asistența medicală preventivă:

-    examinează toți preșcolarii din grădinițe, elevii care urmează să fie supuși examenului medical de bilanț al stării de sănătate și toți studenții din anul al II-lea de studii pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni; -dispensarizează elevii din toate clasele și studenții cu probleme de sănătate, aflați în evidența specială, în scop recuperator;

-    selecționează din punct de vedere medical elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor școlar-profesionale la terminarea școlii/a liceului;

-    examinează, eliberând avize în acest scop, elevii și studenții care urmează să participe la competiții sportive;

-    examinează elevii și studenții care vor pleca în vacanțe în diverse tipuri de tabere (de odihnă, sportive etc.), semnând și parafând fișele medicale de tabără;

-    examinează elevii și studenții care vor fi supuși imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale temporare și supraveghează efectuarea vaccinarilor și apariția reactiilor adverse postimunizare (RAPI);

-    eliberează pentru elevii și studenții cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii parțiale de efort fizic și de anumite condiții de muncă în cadrul instruirii practice în atelierele școlare și universitare;

-    vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru motivarea absențelor de la cursurile școlare;

-    eliberează adeverințe medicale la terminarea școlii generale, profesionale și de ucenici, precum și a liceului;

-    efectuează triajul epidemiologic după vacanța școlară sau ori de câte ori este nevoie, depistează activ prin examinări periodice anginele streptococice și urmărește tratamentul cazurilor depistate;

-    controlează prin sondaj igiena individuală a preșcolarilor și școlarilor;

-    verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinițe, cantine școlare în vederea prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare;

-    asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical.

2.    Atribuțiile medicilor privind asistența medicală curativă:

-    acordă la nevoie primul ajutor preșcolarilor, elevilor și studenților din unitățile de învățământ arondate medicilor respectivi;

-    examinează, tratează și supraveghează medical elevii bolnavi, izolați în infirmeriile școlare;

-    acordă consultații medicale la solicitarea elevilor și studenților din unitățile de învățământ arondate trimițându-i, după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate;

-    prescrie medicamente eliberate fără contribuție personală, pentru maximum 3 zile, elevilor și studenților care prezintă afecțiuni acute care nu necesită internare în spital;

-    la recomandarea expresă a medicului specialist, prescrie medicamente eliberate fără contribuție personală pentru elevii și studenții care prezintă afecțiuni cronice.

3. Activitatea în perioada vacanțelor școlare

Pe perioada vacanțelor școlare, se vor efectua cu precădere concediile de odihnă, iar în cazul epuizării acestora, se vor efectua următoarele activități:

-    definitivează interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fișele medicale școlare, completează adeverințele medicale pentru elevii care termină clasele a IX-a, a XII-a și ultimul an al școlii profesionale și de ucenici și consemnează în fișele medicale ale elevilor vaccinările effectuate;

-    participă la comisiile medicale de înscriere în școli profesionale, postliceale și în licee de specialitate;

-    participă la cursuri sau instruiri profesionale.

În ceea ce privește asistența stomatologică preventivă și curativă, medicii din cadrul Serviciului Cabinete Stomatologice Școlare și Universitare au următoarele atribuții:

-    aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare și a afecțiunilor orodentare;

-    efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al preșcolarilor, elevilor și studenților și trimit la specialist cazurile care depășesc competența cabinetului stomatologic;

-    depistează activ și dispensarizează afecțiunile orodentare;

-    urmăresc dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea și refacerea morfologiei dentare;

-    urmăresc refacerea morfologiei funcționale a dinților temporari și permanenți;

-    asigură profilaxia funcțională de condiționare a obiceiurilor vicioase;

-    examinează parodonțiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cornice;

-    examinează, stabilesc diagnosticul și efectuează tratamentul cariilor dentare;

-    efectuează intervenții de mică chirurgie stomatologică (extracții de dinți, incizii de abcese dentare);

-    împreună cu specialiștii stomatologi-parodontologi dispensarizează elevii și studenții care prezintă anomalii dento-maxilare și parodontopatii și efectuează tratamentele indicate de aceștia;

-    acordă primul ajutor în caz de urgență în colectivitățile arondate;

-    efectuează educația preșcolarilor și elevilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare și a anomaliilor dento-maxilare;

-    aplică și controlează respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice;

-    controlează sterilizarea corectă a aparaturii și instrumentarului medical;

-    colaborează cu medicul școlar de medicină generală, cu medicul cabinetului medical studențesc și cu medicul de familie sau de alte specialități pentru prevenirea afecțiunilor orodentare prin care se pot manifesta unele afecțiuni cornice;

-    depistează precoce leziunile precanceroase și formele de debut ale bolii canceroase la nivelul cavității bucale și îndrumă pacientul către serviciul de specialitate;

-    eliberează scutiri medicale pentru absențe din motive stomatologice, în condițiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătății și Familiei;

-    asigură aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare și tot ceea ce este necesar pentru o bună funcționare a cabinetului;

-    întocmește la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ bilanțul de sănătate orodentară care va însoți copiii și tinerii în ciclul următor.

Atribuțiile ce revin medicilor și cadrelor medii sanitare, așa cum sunt prevăzute în anexele 19 din Ordinul 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei, vor fi înscrise în fișa postului.

Medicii asigură întocmirea/ elaborarea/ actualizarea documentației necesare implementării/ dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărindu-se respectarea de către personalul din serviciu a reglementărilor conținute de acesta.

Sistemul de relații: Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare și Serviciul Cabinete Stomatologice Școlare și Universitare colaborează cu toate departementele funcționale din structura Direcției de Asistență Comunitară.

Personalul de specialitate (medici, cadre medicale sanitare) colaborează cu Direcția de Sănătate Publică a județului Iași, cu Colegiul Medicilor, Colegiul Medicilor Dentiști și Ordinul Asistenților Medicali.

Capitolul IV. Birourile Direcției de Asistență Comunitară Iași

1. Birou Proiecte Programe

Misiunea și scopul Biroului Proiecte Programe constă în atragerea de fonduri prin proiecte cu finanțare europeană/națională, implementarea și monitorizarea acestora în vederea dezvoltării serviciilor sociale pe raza municipiului Iași.

Biroul Proiecte Programe, subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară, își desfășoară activitatea în următoarea bază legislativă:

-    Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată;

-    H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

-    Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

-    Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;

-    H.G. nr.90/2003 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială, actualizată;

-    Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, actualizată.

-    Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată și actualizată;

-    Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională a Romăniei, actualizată;

-    HG 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale, actualizată.

Biroul Proiecte Programe are următoarele obiective:

-    inițierea proiectelor cu finanțare nerambursabilă europeană/națională/locală;

-    implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă europeană/națională/locală;

-    monitorizarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă europeană/națională/locală;

-    inițierea și menținerea colaborărilor cu instituții publice, O.N.G.-uri, alte instituții ce desfășoară activități în domeniul serviciilor sociale.

Atribuțiile personalului din cadrul Biroului Proiecte Programe sunt:

-    identifică și cuantifică problemele sociale comunitare;

-    consultă serviciile de specialitate și creează strategii de intervenție corespunzătoare (proiecte);

-    identifică, propune și atrage, în parteneriat, proiecte de interes local, în scopul atingerii obiectivelor specifice obiectului de activitate din domeniul social;

-    analizează propunerile de colaborare/cooperare/asociere cu alte autorități ale administrației publice locale, ONG-uri, etc.;

-    centralizează ofertele și studiile de proiecte cu posibilități de finanțare de interes pentru comunitate;

-    realizează parteneriate și colaborează cu ONG-uri și cu reprezentații societății civile în vederea dezvoltării și susținerii măsurilor de protecție a persoanelor defavorizate;

-    identifică și atrage resurse financiare externe și interne extrabugetare nerambursabile;

-    identifică și accesează fonduri nerambursabile pentru proiectele sociale;

-    identifică surse de finanțare pentru programele și proiectele propuse a se implementa/dezvolta;

-    analizează studiile existente, ghidurile de bună practică în domeniul asistenți sociale în vederea conceperii cererilor de finanțare;

-    elaborează și promovează documentele necesare punerii în valoare a oportunităților de finanțare în raport cu politicile, programele și proiectele publice specifice activităților instituției;

-    participă la seminarii de pregătire/instruire pentru contractarea/implementarea/monitorizarea de proiecte;

-    participă la alcătuirea echipei de proiect ținând cont de aria de specialitate a fiecărui membru, disponibilitatea membrilor în timpul derulării proiectelor, tipul de activități în care aceștia sunt implicați;

-    întocmește documentele de raportare periodică privind stadiul implementării proiectelor, rapoartele de monitorizare și evaluare a proiectelor;

-    urmărește încadrarea în termen a implementării proiectelor;

-    asigură comunicarea cu partenerii, colaboratorii și Organismele intermediare responsabile cu derularea programelor cu finanțare europeană, asigurând legătura dintre finanțator și instituție;

-    promovează imaginea serviciilor de specialitate;

-    organizează work-shop-uri, întâlniri între specialiștii în domeniul asistenți sociale , conferințe, cursuri și seminarii pe diferite tematici;

-    realizează materiale de prezentare, broșuri, pliante pentru proiectele în derulare;

-    răspunde la cererile de clarificări de ale Autorităților de Management, Organismelor intermediare precum și altor instituții cu atribuții de monitorizare, verificare și control;

-    realizează sistemul de arhivare a programelor/proiectelor din domeniul de activitate, prin întocmirea unei baze reale și actualizate conform legislației în vigoare;

-    întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea desfășurată și modul de îndeplinire a sarcinilor;

-    îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Biroului;

-    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărindu-se respectarea reglementărilor conținute de acesta.

2. Birou Achiziții și Prelucrarea Datelor

Scopul Biroului Achiziții și Prelucrarea Datelor constă în derularea achizițiilor publice pentru realizarea investițiilor necesare dezvoltării Direcției de Asistență Comunitară și asigură achiziționarea bunurilor necesare desfășurării în condiții normale a activităților în cadrul instituției.

Biroul Achiziții și Prelucrarea Datelor este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară Iași și răspunde de aplicarea următoarelor acte normative:

a)    O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

b)    H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

Atribuțiile personalului angajat din cadrul Biroului Achiziții și Prelucrarea Datelor:

-    coordonează întreaga activitate privind achizițiile publice, în cadrul Direcției de Asistență Comunitară și instituțiilor ce se regăsesc în structura Direcției, urmărind demararea, desfășurarea și finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, conform OUG nr. 34/2006;

-    organizează procedurile de achiziții de produse, servicii și lucrări;

-    elaborează programul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte departamente din structura Direcției;

-    elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

-    îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de O.U.G.nr. 34/2006 modificată și a H.G. nr.625/2006;

-    aplică și finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică;

-    întocmește materiale și analize de sinteză la solicitarea conducerii;

-    participă în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziție publică organizate în cadrul structurilor Direcției;

-    asigură cadrul legal de desfășurare a licitațiilor;

-    se preocupă în permanență de perfecționarea pregătirii profesionale și de însușirea legislației în vigoare din domeniul achizițiilor publice;

-    îndeplinesc orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Biroului;

-    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărindu-se respectarea reglementărilor conținute de acesta.

Celelalte departamente din structura instituției au obligația de a sprijini activitatea Biroului, în funcție de specificul documentației de atribuire și de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate, în contextul aplicării procedurii de atribuire.

3. Biroul Financiar Salarizare

Este departamentul ce are ca scop acordarea drepturilor salariale pentru angajații Direcției de Asistență Comunitară având la bază statele de funcții și de personal întocmite în colaborare cu Serviciul Resurse Umane, respectându-se prevederile legale în vigoare.

Biroul Financiar Salarizare este subordonat coordonatorului financiar contabil, directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Comunitară, iar activitatea acestui birou este reglementată de următoarele prevederi legale:

-    Legea nr.53/2003 - Codul muncii cu modificările și completările ulterioare republicat;

-    Legea nr.82/1991 - legea contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    O.M.F.P.nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat;

-    Ordinul nr.3512/2008, privind documentele financiar contabile;

-    Legea nr.263/2010 privind sistemul public de pensii;

-    H.G. nr.1091/2014 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

-    Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G.nr.1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, actualizată;

-    Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, actualizată;

-    H.C.L. nr.172/2005 privind scutirea cu 50% din valoarea tarifului de salubritate pentru veteranii de război, văduvele veteranilor de război, deținuți politici și persoane nevăzătoare;

-    H.C.L. nr. 434/2008 și H.C.L. nr. 435/2011 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure funcție de venituri;

-    O.G. nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată și actualizată;

-    O.M.F.P.nr.1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, actualizat;

-    O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, modificat și completat prin Ordinul nr.3421//2008 și Ordinul nr.547/2009;

-    O.M.F.P. nr. 522/2003 modificat și completat prin Ordinul nr.912/2004 și Ordinul nr.3291/2009;

-    Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, actualizată;

-    H.G. nr. 693/2008 pentru completarea anexei nr.1 la H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice;

-    Decretul nr.209/1976 regulamentul operațiunilor de casă;

-    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-    Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, actualizată;

-    H.G.R.nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, actualizată;

-    O.U.G. nr.70/2014 privind salarizarea personalului plătit din cadrul sistemului public sanitar și sistemul public de asistență socială în anul 2015;

-    O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015;

-    Legea 187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015.

Biroul Financiar Salarizare are ca principale activități, ce duc la atingerea obiectivelor specifice:

-    întocmirea statelor de plată ale tuturor salariaților, ale deconturilor pentru operațiuni privind asigurarile sociale de stat, declarații lunare privind obligațiile la bugetul asigurărilor sociale de stat și obligațiile de plată la bugetul general consolidat;

-    întocmirea documentelor necesare pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar și prin conturile bancare;

-    întocmirea documentelor privind plata pentru lucrări de investiții, reparații și cheltuieli curente;

-    ducerea la îndeplinire a deciziilor cu privire la răspunderea materială, disciplinară și administrativă a salariaților.

Sistemul de relații al Biroului Financiar Salarizare se referă la principalele informații primite de la departamentele funcționale din Direcția de Asistență Comunitară și din exterior, precum și cele transmise către departamentele funcționale din instituție și spre exterior, constând în:

-    colaborarea cu Serviciul Buget Contabilitate, în vederea înregistrării corecte a operațiunilor de încasări și plăți efectuate de către Biroul Financiar Salarizare;

-    colaborarea cu Serviciul Buget Contabilitate cu privire la încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli;

-    colaborează cu departamentele care gestionează venituri ale bugetului instituției;

-    preia dispozițiile către casierie pentru încasări/plăți taxe fără debit, etc. de la departamentele care utilizează aceste taxe.

Atribuțiile personalului din cadrul Biroului Financiar Salarizare sunt:

-    prelucrarea dispozițiilor de încadrare, promovare, sancționare, spor vechime, reorganizare, modificări aduse la salariul de încadrare precum și cele de încetare a raporturilor de serviciu, conform legii, comunicate de Serviciul Resurse Umane și răspunderea acordării drepturilor salariale pentru angajați;

-    verificarea foilor de prezență întocmite de șefii de departamente;

-    calcularea drepturilor salariale pentru salariații instituției și răspunderea utilizării corecte a programelor de salarii NEXUS;

-    efectuarea reținerilor din salariu;

-    întocmirea și transmiterea lunară către Trezorerie a situației privind efectuarea plății salariilor;

-    calcularea indemnizației concediilor de odihnă cuvenite anual, conform legii, pentru salariații instituției;

-    coordonarea activității casieriei instituției;

-    întocmirea programării plăților, a ordinelor de plată, a foilor de vărsământ și ALOP-ul cheltuielilor derulate de Direcția de Asistență Comunitară;

-    efectuarea plăților cu urmărirea încadrării în prevederile bugetare;

-    gestiunea numerarului la casierie;

-    întocmirea filelor CEC pentru sumele ce sunt derulate prin casieria instituției;

-    calcularea indemnizațiilor concediilor medicale pentru salariații aflați în incapacitate temporară de muncă, sarcină și lehuzie, îngrijire copil bolnav până la 3 ani;

-    ține evidenta cererilor pentru efectuarea concediilor fără plată;

-    întocmirea declarațiilor lunare privind obligațiile de plată, a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit;

-    întocmirea adeverințelor pentru salariații instituției cu privire la salarizarea acestora, adeverințe pentru medicul de familie, spital, policlinică, bancă, etc.;

-    elaborarea de lucrări pentru fundamentarea cheltuielilor de personal ale instituției;

-    întocmirea dării de seamă cu privire la calcularea, reținerea și virarea impozitului pe salarii;

-    verificarea deconturilor pentru deplasări;

-    întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

-    îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Biroului;

-    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărindu-se respectarea reglementărilor conținute de acesta.

4. Birou Asistență Persoane Vârstnice

Are ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice și prevenirea instituționalizării acestora, prin dezvoltarea serviciilor alternative, fiind destinat stimulării comunicării la orice vârstă și readucerii persoanelor de vârsta a treia în viața socială activă.

Prin activitățile desfășurate de Biroul Asistență Persoane Vârstnice, Direcția de Asistență Comunitară vine în sprijinul persoanelor de vârsta a treia prin creșterea confortului psihic, prin implicarea în activități ce au caracter recreativ și socio-cultural, precum și prin dezvoltarea unei atitudini de întrajutorare între semeni.

Biroul Asistență Persoane Vârstnice este subordonat directorului executiv adjunct, activitățile sale desfășurându-se cu respectarea următoarelor prevederi legale:

- Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată;

-    Legea nr.281/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000;

-    Legea nr.292/2011 privind asistența socială;

-    Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată;

-    Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

-    H.G. nr. 268/2007, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

-    Ordin nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

-    Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Biroul Asistentă Persoane Vârstnice are în subordonare directă:

9

1)    Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice „Vovidenia”

2)    Centrul de Zi pentru Vârstnici „Alexandru cel Bun”

3)    Centrul de Zi pentru Vârstnici „Mușatini”

4)    Centrul de Zi pentru Vârstnici „Moara de Foc”

5)    Centrul de Zi Pentru Vârstnici „Aleea Rozelor”

6)    Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Comunitare

7)    Centrul de Zi Pentru Vârstnici „Nicolina”

8)    Centrul de Servicii Comunitare „Mușatini”

9)    Centrul de Servicii Comunitare „Sfântul Mina”

10)    Centrul de Servicii Comunitare „Cantemir”

În aceste spații pensionarii din zonă, dar nu numai, beneficiază de servicii sociale primare constând în:

-    oferirea de condiții de petrecere a timpului liber care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanelor vârstnice;

-    stimularea participării persoanelor vârstnice la viața socială cu efect în planul menținerii sau ameliorării capacitaților fizice și intelectuale ale acestora;

-    facilitarea și încurajarea legăturilor interumane

-    prevenirea și diminuarea simptomelor de instituționalizare;

-    promovarea autonomiei și participării persoanelor vârstnice la viața comunității prin respectarea principiului “îmbătrânirii active”;

-    îmbunătățirea imaginii sociale a vârstnicilor și a fenomenului îmbătrânirii în general;

-    promovarea culturii și acțiunilor formative care să favorizeze accesul la mijloacele de cultură; Numărul pensionarilor este în medie de 150 pe Centru de zi.

În cadrul Biroului Asistentă Persoane Vârstnice este angajat personal contractual cu principalele atributii:

-    coordonarea și supervizarea întregii activități din cadrul Biroului și centrelor/cluburilor subordonate acestuia;

-    asigurarea și răspunderea în aplicarea legislației în vigoare privind persoanele vârstnice, prin activități specifice constând în: primirea cererilor însoțite de actele doveditoare, verificarea și înregistrarea acestora în registrul special, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale;

-    întocmirea graficului de activități în cadrul centrelor/cluburilor;

-    încheiere de parteneriate/ contracte de colaborare cu terți cu același domeniu de activitate;

-    organizare de evenimente pentru persoanele vârstnice beneficiare;

-    gestionarea bazei de date cu persoanele beneficiare;

-    supervizarea activităților voluntarilor;

-    întocmirea fișelor de post/evaluare a angajaților din subordin;

-    întocmirea, la cererea conducerii, a rapoartelor scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

-    îndeplinirea oricăror altor atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Biroului;

-    asigurarea întocmirii/elaborării/actualizării documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărindu-se respectarea reglementărilor conținute de acesta.

5. Birou Asistentă Persoane cu Nevoi Speciale

Scopul și misiunea Biroului Asistență Persoane cu Nevoi Speciale este de a acorda

servicii de asistență socială persoanelor cu dizabilități.

Beneficiarii sunt acele persoane cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale.

Biroul Asistență Persoane cu Nevoi Speciale este subordonat directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Comunitară și are în subordine directă:

1)    Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilități;

2)    Centrul de Zi pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire „Sf.Prooroc Zaharia".

În cadrul Biroului Asistență Persoane cu Nevoi Speciale sunt respectate și aplicate următoarele prevederi legale:

-    Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

-    Hotărârea de Guvern nr.268/2007, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006;

-    Legea 292/2011 privind asistența socială;

-    Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată;

-    Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și a prevederilor legale în vigoare;

-    Ordin nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

-    Legea 466/2004 privind Statutul asistentului social, actualizată;

- Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

În domeniul specific de activitate, pentru asigurarea serviciilor sociale necesare persoanelor cu handicap, personalul angajat în cadrul Biroului Asistență Persoane cu Nevoi Speciale are următoarele atribuții principale:

-    identificarea nevoilor individuale și de grup a persoanelor cu handicap aflate în nevoi și informarea asupra situațiilor de risc și a drepturilor sociale;

-    implicarea familiei persoanei cu dizabilități în activitățile de îngrijire, reabilitare și integrare a persoanei cu handicap;

-    asigurarea instruirii, în problematica specifică a persoanei cu handicap, a personalului care își desfășoară activitatea în sistemul de protecție a persoanelor cu handicap, inclusiv a asistenților personali;

-    promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu handicap;

-    sprijinirea programelor de colaborare între părinți și specialiști în domeniul handicapului, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private;

-    întocmirea, la cererea conducerii, de rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

-    îndeplinirea oricăror alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Biroului;

-    asigurarea întocmirii/elaborării/actualizării documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărindu-se respectarea reglementărilor conținute de acesta.

6. Birou de Incluziune Socială

Biroul de Incluziune Socială este subordonat directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Comunitară, având în coordonare :

1)    Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare „C.A.Rosetti”;

2)    Adăpostul de noapte M2.

Biroul de Incluziune Socială își desfășoară activitatea prin respectarea următoarei baze legislative:

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, actualizată;

-    H.G. nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, actualizată;

-    Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;

-    Legea nr. 1141996 privind locuințele, republicată și actualizată;

-    H.G. nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată;

-    Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată;

-    Hotărâre nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

-    Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și a prevederilor legale în vigoare.

Serviciile oferite prin activitățile desfășurate de către personalul Biroului sunt:

-    găzduire cu titlu temporar, cu posibilitate de prelungire după reevaluarea cazului și nevoile identificate;

-    servicii cu caracter primar;

-    servicii specializate;

-    servicii de consiliere socială;

-    servicii de suport.

Personalul din cadrul Biroului de Incluziune Socială are ca principale atribuții:

-    evaluarea situației socio-economică a persoanelor fără adăpost și identificarea nevoilor și resurselor acestora;

-    asigurarea și dezvoltarea serviciilor de specialitate pentru asistații din adăposturile de noapte;

-    oferirea de servicii de consiliere și asistență pentru tinerii proveniți din centrele de plasament, alte instituții de ocrotire sau beneficiari ai altor măsuri de ocrotire alternativă, în vederea integrării sociale ale acestora;

-    participarea la elaborarea proiectelor și strategiilor de dezvoltare a unor servicii adresate tinerilor proveniți din centre de plasament, alte instituții de ocrotire, beneficiari ai altor măsuri de ocrotire alternativă sau familii aflate în situație de risc social în vederea integrării sociale a acestora;

-    evaluarea situației socio-economică a persoanelor singure sau familiilor cu venituri reduse pentru acordarea de servicii sociale, respectiv hrană zilnică, prin Cantina de Ajutor Social;

-    întocmirea, la cererea conducerii, de rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

-    îndeplinirea oricăror altor atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Biroului;

-    asigurarea întocmirii/elaborarării/actualizării documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărindu-se respectarea reglementărilor conținute de acestea.

Capitolul V. Compartimentele Direcției de Asistență Comunitară Iași

1. Compartiment Asistenți Personali și Indemnizații pentru Persoane cu Handicap Grav

Este în cadrul Serviciului Resurse Umane, subordonat directorului executiv.

Compartimentul Asistenți Persoanali și Indemnizații pentru Persoane cu Handicap Grav oferă servicii atât asistenților personali angajați în baza unui contract individual de muncă pentru persoanele care dețin un certificat de încadrare de handicap grav cât și persoanelor cu handicap grav/reprezentanților acestora care au optat pentru primirea unei indemnizații.

Compartimentul își desfășoară activitatea respectând următorul cadrul legislativ:

-    Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată și actualizată;

-    Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

-    H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, actualizată;

-    Legea nr. 136/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Atribuțiile/responsabilitățile Compartimentului:

-    de a efectua anchetele sociale necesare verificării/ reactualizării/ completării dosarelor sociale în ce privește indemnizația lunară primită în mod direct de persoanele cu handicap grav;

-    de a evalua situațiile de criză;

-    de a întocmi documentele ce constituie încheierea, modificarea și încetarea contractului individual de muncă al asistentului personal, conform cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

-    de a transmite în termen, în programul REVISAL, deciziile/ contractele individuale de muncă/ modificările lunare, conform legislației în vigoare;

-    de a coopera permanent cu asistentul personal al persoanei cu handicap, care are calitate de salariat;

-    de a gestiona, în vederea verificării/ reactualizării/ completării, dosarele cu evidența asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

-    de a coopera cu celelalte departamente pentru respectarea legalității privind întocmirea, confirmarea, semnarea, aprobarea și circuitul documentelor din cadrul serviciului;

-    de a răspunde în termen legal scrisorilor, sesizărilor și cererilor repartizate spre soluționare de către șeful serviciului sau directorul executiv al D.A.C.;

-    de a întocmi rapoarte și dispoziții referitoare la indemnizațiile acordate persoanelor cu handicap grav pe care le are în evidență, pe perioada concediului de odihnă a asistentului personal;

-    de a întocmi, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

-    de a îndeplini orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Compartimentului;

-    de a asigura întocmirea/ elaborarea/ actualizarea documentației necesare implementării/ dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărindu-se respectarea reglementărilor conținute de acesta.

2. Compartiment Juridic

Este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară Iași și răspunde de aplicarea tuturor prevederilor legale privind activitatea instituției, apărând drepturile și interesele instituției la încheierea de acte juridice sau în fața organelor de jurisdicție.

Angajații Compartimentului Juridic au următoarele atribuții:

-    verifică și semnează pentru legalitate acte emise de Direcția de Asistență Comunitară Iași;

-    asigură, potrivit legii, reprezentarea Direcției de Asistență Comunitară, precum și a instituțiilor cu personalitate juridică subordonate, în fața instanțelor judecătorești în cauzele de contencios administrativ și în alte cauze;

-    promovează, la cererea conducerii, acțiuni judecătorești pentru recuperarea debitelor pe baza propunerilor și documentelor puse la dispoziție de departamentele de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Comunitară și a instituțiilor din subordine, pe baza împuternicirii date de conducere;

-    țin evidența tuturor cauzelor aflate în curs de judecată;

-    iau măsurile necesare pentru realizarea cerințelor, obținerea titlurilor executorii și sprijină executarea acestora;

-    organizează informarea și documentare juridică;

-    întocmesc acțiuni civile în vederea sesizării instanțelor judecătorești;

-    avizează asupra legalității toate contractele emise de Direcția de Asistență Comunitară Iași, respectiv contractele economice, contractele de închiriere, de concesiune, de asociere și Proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local propuse de către Direcția de Asistență Comunitară Iași precum și alte acte care angajează răspunderea patrimonială a organelor respective;

-    acordă consultanță în toate spețele în care este solicitat;

-    răspund la toate petițiile în termenul procedural, repartizate de șeful ierarhic superior;

-    exprimă puncte de vedere în ceea ce privește aplicarea și interpretarea diverselor acte normative în cazul luării unor măsuri la solicitarea conducerii sau a departamentelor din structura instituției;

-    colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri, regulamente, dispoziții în domeniile de competență ale Compartimentului Juridic;

-    participă la întocmirea contractelor/acordurilor de colaborare și le avizează din punct de vedere juridic

-    formulează răspunsuri la petițiile repartizate spre soluționare ce intră în sfera de competență a Compartimentului Juridic;

-    sesizează conducerii instituției aspectele legate de nerespectarea legislației în vigoare pe care le constată în activitatea departamentelor structurii instituției;

-    aduc la cunoștința departamentelor din structura instituției, noile acte normative ce intră în competența acestora, precum și modificările actelor normative în vigoare

-    aplică legislația la nivelul întregii instituții, informează și urmărește aplicarea noilor acte normative la nivelul fiecărui serviciu, birou, compartiment al Direcției de Asistență Comunitară Iași;

-    întocmesc, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

-    îndeplinesc orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Compartimentului;

-    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărind respectarea reglementărilor conținute de acestea.

3. Compartiment Informatic

Este subordonat directorului executiv, iar personalul angajat își desfășoară activitatea prin aplicarea următoarelor acte normative, specifice acestui domeniu:

-    Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată;

-    Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată;

-    Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată și actualizată;

-    Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în cadrul comunicațiilor electronice, actualizată;

-    Legea 64/2004 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, completată cu Legea nr. 105/2009 pentru ratificarea Protocolului adițional, adoptat la Strasbourg la 28 ianuarie 2003, la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă și xenofobă săvârșite prin intermediul sistemelor informatice;

-    Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (în această lege, Cartea I, Titlul II și Titlul III tratează transparența în administrarea informațiilor și serviciilor publice prin mijloace electronice și prevenirea și combaterea criminalității informatice - inclusiv protecția confidențialității și integrității datelor), actualizată;

-    Legea 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;

-    Ordinul 252/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind instruirea și specializarea în domeniul informaticii a funcționarilor publici;

-    Ordinul 52/2002 privind aprobarea cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;

-    HG 1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administrației publice.

Personalul din compartiment are următoarele atribuții:

-    asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date și protecția datelor personale;

-    asigură buna funcționare a sistemului informatic, a legăturii acestuia cu alte sisteme informatice din administrația publică și rețelei de calculatoare în instituție;

-    stabilește necesitățile de tehnică de calcul și programe informatice ale departamentelor din structura instituției și propune achiziționarea acestora;

- participă, împreună cu furnizorii de programe software, la realizarea analizei în vederea implementării programelor;

- asigură administrarea bazelor de date;

-    realizează și actualizează pagina web a Direcției de Asistență Comunitară, împreună cu serviciile/ birourile /compartimentele de specialitate din cadrul instituției;

-    întreține și depanează, din punct de vedere hardware, rețeaua de calculatoare, asigurând interfața cu furnizorul de semnal prin cablu;

-    asigură administrarea rețelei de calculatoare;

-    instalează, monitorizează și menține în bună stare de funcționare sistemele de operare pe calculatoarele din rețeaua instituției;

-    instalează și întreține aplicații de uz general: procesoare de texte, programe de calcul tabelar, programe legislative, etc.;

-    asigură îndrumarea de specialitate, pentru personalul din departamentele instituției, privitor la modul de operare în programele specifice domeniului de activitate;

-    propune soluții de management informațional pentru eficientizarea proceselor administrative ale instituției;

-    studiază prevederile legale informaționale, actualizate;

-    întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

-îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Compartimentului;

-asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărind respectarea reglementărilor conținute de acesta.

4. Compartiment Audit

Auditul Public Intern reprezintă o activitate funcțional independentă și obiectivă, care dă asigurări și consiliere conducerii instituției publice pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând activitatea acesteia.

Compartimentul Audit este direct subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară.

În cadrul Direcției de Asistență Comunitară, Auditul Public Intern este organizat în conformitate cu respectarea legislației în vigoare:

a)    Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată și actualizată;

b)    H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern;

c)    O.M.F.P. nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat și actualizat;

d)    O.M.F.P. nr.1649/2011 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

Compartimentul Audit exercită o funcție distinctă și independentă de celelalte activități ale instituției publice. Activitatea constă în desfășurarea de misiuni de audit, atât în baza planului anual de audit aprobat de conducătorul instituției cât și misiuni inopinate, ordonate de acesta.

Atribuțiile auditorului:

9

-    desfășoară misiunile în baza ordinelor de serviciu aprobate de directorul executiv;

-    are acces și poate solicita toate datele și informațiile utile și probante (inclusiv cele pe în format electronic) pe care le consideră relevante pentru scopul și obiectivele misiunii de audit;

-    exercită o funcție de evaluare independentă, care se concretizează în recomandări;

-    respectă codul de conduită etică și secretul profesional;

-    comunică rezultatele muncii (constatările și recomandările) conducătorului structurii auditate și raportează imediat directorului executiv fraudele de orice tip și neregulile grave care fac obiectul auditului;

-    îndeplinește atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate;

-    respectă termenele prevăzute prin ordinele de serviciu și ordinele directorului executiv al instituției publice;

-    întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

-    îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Compartimentului;

-    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărind respectarea reglementărilor conținute de acesta.

5. Compartiment Asistentă Comunitară

Este subordonat directorului executiv adjunct.

Asistența Medicală Comunitară presupune un ansamblu integrat de programe și servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos și bolnav, precum și pe nevoile comunității, acordate în sistem integrat cu serviciile sociale.

Serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară sunt asigurate de mediatorii sanitari și asistentul medical comunitar.

Compartimentul are următoarele atributii:

-    cultivă încrederea reciprocă între autoritățile publice locale și comunitatea de romi din care face parte;

-    facilitează comunicarea între membrii comunității de romi și personalul medico-sanitar;

-    catagrafiază gravidele și lehuzele, în vederea efectuării controalelor medicale periodice prenatale și post-partum; le explică necesitatea și importanța efectuării acestor controale și le însoțește la aceste controale, facilitând comunicarea cu medicul de familie și cu celelalte cadre sanitare;

-    explică noțiunile de bază și avantajele planificării familiale, încadrat în sistemul cultural tradițional al comunității de romi;

-    catagrafiază populația infantilă a comunității de romi;

-    explică noțiunile de bază și importanța asistenței medicale a copilului;

-    promovează alimentația sănătoasă, în special la copii, precum și alimentația la sân;

-    urmărește înscrierea nou-născutului pe listele medicului de familie, titulare sau suplimentare;

-    sprijină personalul medical în urmărirea și înregistrarea efectuării imunizărilor la populația infantilă din comunitățile de romi și a examenelor clinice de bilanț la copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 7 ani;

-    explică avantajele includerii persoanelor în sistemul asigurărilor de sănătate, precum și procedeul prin care poate fi obținută calitatea de asigurat;

-    explică avantajele igienei personale, a igienei locuinței și spațiilor comune, popularizează în comunitatea de romi măsurile de igienă dispuse de autoritățile competente;

-    facilitează acordarea primului ajutor, prin anunțarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanță și însoțirea echipelor care acordă asistență medicală de urgență;

-    mobilizează și însoțește membrii comunității la acțiunile de sănătate publică: campaniile de vaccinare, campaniile de informare, educare și conștientizare din domeniul promovării sănătății, acțiuni de depistare a bolilor cronice etc., explică rolul și scopul acestora;

-    participă la depistarea activă a cazurilor de tuberculoză și a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul Direcției de Sănătate Publică Iași;

-    la solicitarea cadrelor medicale, sub îndrumarea strictă a acestora, explică rolul tratamentului medicamentos prescris, reacțiile adverse posibile ale acestuia și supraveghează administrarea medicamentelor, de exemplu - tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoză;

-    însoțește cadrele medico-sanitare în activitățile legate de prevenirea sau controlul situațiilor epidemice, facilitând implementarea măsurilor adecvate, explică membrilor comunității rolul și scopul măsurilor de urmărit;

-    semnalează cadrelor medicale apariția problemelor deosebite din cadrul comunității: focarele de boli transmisibile, parazitoze, intoxicații, probleme de igienă a apei etc.;

-    semnalează în scris Direcției de Sănătate Publică Iași problemele identificate privind accesul membrilor comunității rome pe care o deservește, la următoarele servicii de asistență medicală primară;

-    îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Centrului;

-    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărind respectarea de către personalul din Centru a reglementărilor conținute de acesta.

Capitolul VI. Centrele sociale din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași

1. Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violentei în Familie

Este parte din structura Direcției de Asistență Comunitară, care acordă servicii specializate persoanelor victime ale violenței în familie, cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Iași.

Centrul oferă servicii specializate, în regim rezidențial, unui număr de 40 de persoane abuzate precum și copiilor minori ai acestora, Cazarea și serviciile oferite sunt gratuite, perioada de acordare ajungând pînă la 18 luni.

Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violentei în Familie este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară Iași.

Cadrul legislativ în care se desfășoară activitățile Centrului este în domeniul furnizării de servicii sociale primare și speciale, destinate prevenirii și combaterii violenței în familie:

-    Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, modificată și completată de Legea nr. 25/2012;

-    Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, actualizată;

-    Ordinul nr. 385/2004 privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a unităților pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;

-    Ordinul M.A.I. nr. 1018/2004 privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a unităților pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;

-    Ordinul nr. 384/2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea și monitorizarea cazurilor de violență în familie;

-    Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată prin Art.39 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

-    Hotărârea nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Hotărârea nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state.

Beneficiarii Centrului sunt persoane adulte, cu sau fără copii, victime ale violenței în familie, care din cauza agresiunilor de orice formă din partea unui membru al familiei sunt în imposibilitatea asigurării unei locuințe (temporare sau definitive) și care din punct de vedere medical, sunt apte de a sta în colectivitate și nu necesită supraveghere medicală prevăzută

În vederea stabilirii concrete a drepturilor și obligațiilor beneficiarilor de servicii sociale, în momentul cazării se semnează un Contract de rezidentă în regim de urgentă pe o perioadă de 14 zile calendaristice. Acesta se încheie în formă scrisă, în limba română, cu respectarea tuturor prevederilor stipulate la momentul găzduirii solicitantului.

După perioada de acomodare de 14 zile calendaristice ale beneficiarului, după elaborarea Planului individualizat de interventie și după stabilirea tuturor obiectivelor, se va încheia Contractul de rezidentă temporară cu durată de până la 18 luni.

Personalul Centrului are următoarele atribuții și responsabilități:

-    asigură buna funcționalitate a Centrului prin respectarea normelor legislative în domeniu și a Codului etic în relația cu persoanele cu care interacționează;

-    asigură soluționarea în termene legale a petițiilor ajunse în atenția Centrului și răspunde în termen legal la solicitările instituțiilor;

-    răspund de corectitudinea și realitatea datelor înscrise în documentele pe care le emit;

-    răspund de calitatea activităților desfășurate din cadrul Centrului;

-    preiau cazurile respectând principiile nediscriminării și echității;

-    realizează planul individualizat de intervenție pe baza evaluării psiho-sociale;

-    completează contractele de cazare a beneficiarilor în Centru, contracte ce vor fi contrasemnate de directorul Direcției de Asistență Comunitară;

-    țin evidența familiilor cazate în Centrul de servicii integrate și a perioadei de cazare;

-    inițiază și valorifică oportunități de dezvoltare a relațiilor de parteneriat cu alte instituții, organizații din același domeniu sau din domenii conexe;

-    identifică și valorifică oportunități de atragere și dezvoltare a fondurilor necesare furnizării serviciilor sociale;

-    îndeplinesc orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Centrului;

-    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărind respectarea reglementărilor conținute de acesta.

2. Centrul Social cu Destinație Multifuncțională „Bucuria"

Are ca obiectiv egalizarea șanselor de integrare socio-profesională a tinerilor ce provin din centrele de plasament, în număr de 75 (26 în sistem rezidențial și 49 în regim de zi).

Centrul Social cu Destinație Multifuncțională „Bucuria" este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară Iași și desfășoară activități de servicii și protecție socială în cadrul Planului Național Anti-Sărăcie și de Promovare a Incluziunii Sociale cu următoarea bază legislativă:

-    Hotărârea nr. 669/2006 privind aprobarea Strategiei naționale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului;

-    Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată și republicată;

-    Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind metoda managementului de caz în domeniul protecției drepturilor copilului, emis de Secretarul de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului;

-    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, aprobate prin H.G. nr. 1149/2002 - instrumente de sprijin pentru tinerii care părăsesc centrele de plasament și care reprezintă un grup țintă prioritar, dar și pentru alte grupuri defavorizate;

-    Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, permite ca tinerii singuri sau din familii sărace să poata beneficia de ajutoare sociale chiar din prima perioadă, după părăsirea centrelor de plasament și garantează un venit minim corespunzător unui trai decent;

-    Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și a prevederilor legale în vigoare ;

-    Hotărârea nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

-    Hotărârea nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare;

-    Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată;

-    Legea nr. 292/2011 asistenței sociale;

-    Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, actualizată, care prevede măsurile pentru realizarea strategiilor și politicilor elaborate în vederea protecției persoanelor supuse riscului de somaj, al asigurării unui nivel ridicat de ocupare și adaptare a forței de muncă la cerințele pieței muncii;

-    Ordinul nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;

-    Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată și actualizată;

-    Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil.

Personalul Centrului are următoarele atribuții:

9

-    asigură buna funcționalitate a Centrului prin respectarea normelor legislative în domeniu și a Codului etic în relația cu persoanele cu care interacționează;

-    asigură soluționarea în termene legale a documentelor ajunse în atenția Centrului și răspunde în termen legal la solicitările instituțiilor;

-    răspund de corectitudinea și realitatea datelor înscrise în documentele pe care le întocmesc și le emit;

-    răspund de calitatea activităților desfășurate din cadrul Centrului;

-    realizează planul individualizat de intervenție pe baza evaluării psiho-sociale;

-    completează contractele de cazare a beneficiarilor în Centru, contracte ce vor fi contrasemnate de directorul Direcției de Asistență Comunitară;

-    ține evidența tinerilor cazați în Centru și a perioadei de cazare;

-    urmărește respectarea regulamentului de cazare, regulamentului de ordine interioară și poate face propuneri de modificare către directorul executiv al Direcției de Asistență Comunitară;

-    desfășoară activități de promovare a imaginii Centrului în comunitate;

-    inițiază și valorifică oportunități de dezvoltare a relațiilor de parteneriat cu alte instituții, organizații din același domeniu sau din domenii conexe, cu aprobarea directorului executiv al Direcției de Asistență Comunitară;

-    identifică și valorifică oportunități de atragere și dezvoltare a fondurilor necesare furnizării serviciilor sociale;

-    îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Centrului;

-    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărind respectarea reglementărilor conținute de acesta.

3. Centrul de Zi „Prichindel“

Este subordonat directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Comunitară Iași.

Centrul de zi „Prichindel “ oferă servicii socio-educative zilnice pentru copiii care provin din familii aflate în situație de dificultate, în sistem gratuit. Capacitatea centrului este de 55 de locuri pentru copii cu vârste cuprinse între 6 luni și 3 ani.

Activitățile Centrului de zi „Prichindel” se desfășoară cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi ce cuprind serviciile pentru protecția copilului a căror misiune este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională etc. pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare, etc. pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Servicii oferite:

-    informare și consiliere individuală de specialitate: psihologică, asistență socială și psihopedagogică;

-    dezvoltare și educație timpurie pentru copii mici cu vârste cuprinse între 6 luni și 3 ani, prin program de activități structurat în funcție de vârste;

-    îngrijirea mentală și medicală a copiilor care frecventează centrul de zi prin educație informală și non-formală, prin diferite activități socio-educative derulate de către echipa multidisciplinară (educator specializat - asistent social - asistent medical - îngrijitor);

-    consilierea părinților/reprezentanților legali ai copiilor înscriși la Centrul de zi în vederea creșterii capacității de supraveghere, întreținere și educare a minorilor - menținerea copilului în familie, dezvoltarea unor relații normale cu acesta și asigurarea climatului necesar unei dezvoltări corespunzătoare a copilului din punct de vedere psiho-social;

-    informarea părinților/reprezentanților legali cu privire la drepturile sociale legale de care pot beneficia și pe care le pot accesa (alocații monoparentale sau complementare, ajutor social, cantină socială, locuințe sociale, indemnizația de șomaj, indemnizația de handicap, cursuri de recalificare, etc.).

-    prepararea și servirea hranei zilnice pentru copii.

Capitolul VII. Instituții - ordonatori terțiari de credite - conform organigramei D.A.C. Secțiunea 1. Cămin de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Iași

I. Dispoziții generale

Art.1. Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Iași este o instituție de protecție socială, în structura organigramei Direcției de Asistență Comunitară Iași, care furnizează servicii de îngrijire, în sistem rezidențial, pentru persoanele vârstnice.

Art.2. Instituția este serviciul public cu personalitate juridică și funcționează în baza Deciziei nr.642 de înființare, emisă de Consiliul Popular al Județului Iași, la data de 04.09.1997 și a Autorizației sanitare nr.634 actualizată anual.

Art.3. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, asigură îndrumarea metodologică, coordonează, controlează și evaluează serviciile acreditate prin reprezentanții săi legali - AJPIS Iași, împreună cu Direcția de Asistență Comunitară Iași

Art.4. Sediul administrativ al Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” este în Municipiul Iași, Str.Dr.Th.Codrescu nr.6.

Art.5. Pe actele emise de Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” se va menționa Municipiul Iași - Direcția de Asistență Comunitară - Cămin de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

Art.6. Obiectul de activitate îl constituie îngrijirea persoanelor vârstnice, prin asigurarea condițiilor corespunzătoare de găzduire și de hrană, îngrijiri medicale, asistență și îngrijire fizică medicală, activități de ergoterapie, socializare și de petrecere a timpului liber, asistență socială, asistență psihologică, asistență și îngrijire spiritual religioasă..

Art.7. Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” își desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, a Regulamentului de Ordine Interioară, precum și în conformitate cu legislația în vigoare:

-    Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată;

-    Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;

-    Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată;

-    Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată;

-    Legea nr.281/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000;

-    Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și a prevederilor legale în vigoare ;

-    Ordin nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

-    Hotărâre nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice.

Art.8. Durata de funcționare a Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Iași este nelimitată.

Art.9. Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” dispune de cod fiscal și cont bancar propriu, de ștampilă și sigiliu propriu, precum și de patrimoniu.

Art.10. În problemele de specialitate, Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” întocmește proiecte de hotărâri și decizii însoțite, obligatoriu, de rapoarte de specialitate, pe care le prezintă conducerii Direcției de Asistență Comunitară Iași în vederea supunerii spre aprobare autorității locale competente.

Art.11. Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Iași asigură servicii și prestații sociale pentru persoanele vârstnice conform acreditării pentru asistență și support în cadru instituționalizat, potrivit certificatului seria A nr.0006410 /2011:

-    găzduire pe perioadă nedeterminată;

-    hrană;

-    asistență și îngrijire medicală;

-    asistență și îngrijire fizică medicală;

-    asistență și îngrijire psihologică;

-    consiliere psihologică;

-    asistență spiritual religioasă;

-    socializare și petrecere a timpului liber

Art.12. În Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Iași se internează, la solicitarea persoanei vârstnice, a familiei acesteia sau a reprezentantului legal:

-    persoane vârstnice care au domiciliul stabil în municipiul Iași;

-    persoane vârstice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, 65 de ani barbați și 63 de ani femei;

-    persoane vârstnice valide, apte să se autoservească la internare;

-    persoane care nu se pot gospodări singure;

-    persoane fără susținători legali dar cu posibilitati financiare de a-și achita integral contribuția de întreținere;

-    persoane fără locuință și fără venituri proprii, dar cu susținători legali cu posibilități de a achita integral contribuția de întreținere stabilită ca obligație de plată pentru persoana vârstnică.

Art.13. Pensionarii la internare trebuie să fie valizi, apți să se autoservească, cu încadrarea în gradele de dependență III A și III B potrivit H.G.nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice

Art.14. Categoriile de persoane vârstnice, care au venituri proprii care să le permită asigurarea condițiilor de locuit și îngrijirea necesară, nu au acces în Căminul de Pensionari „Sfânta

Cuvioasă Parascheva” Iași.

Art.15. Categoriile de persoane vârstnice care au fost internate în Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” și s-au externat la cerere, dar au creat probleme deosebite care conduceau la întocmirea documentației în vederea externării acestora din cămin nu mai au acces în Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

II.    Structura organizatorică și principalele tipuri de relații

Art.16. Structura organizatorică a Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” este aprobată prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Iași privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a statului de funcții ale instituției.

Art.17. Structura organizatorică a Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” cuprinde, în funcție de complexitatea serviciilor acordate și specificul activității, 7 tipuri de compartimente, cu un total de 69 salariați.

Art.18. Numărul și structura de personal sunt aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local Iași.

Art.19. Angajarea salariaților se face în condițiile legii de către conducătorul Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” lași în limita posturilor din organigramă și statului de funcții aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local, cu înștiințarea și aprobarea ordonatorului secundar de credite, Direcția de Asistență Comunitară.

Art.20. Structura de conducere a Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” este constituită din director și conducătorii compartimentelor de muncă, așa cum sunt definite în structura organizatorică aprobată, conform legii.

Art.21. Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice. Art.22. Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” are structura organizatorică, în funcție de volumul, complexitatea, importanța și specificul activității, cu următoarele tipuri de compartimente

A.    Compartiment de asistență și îngrijire medicală;

B.    Compartiment de asistență și îngrijire socială;

C.    Compartiment de asistență și îngrijire psihologică;

D.    Compartiment de asistență și îngrijire spiritual religioasă;

E.    Compartiment de asistență și îngrijire fizică medicală;

F.    Compartiment de asistență, socializare și petrecerea timpului liber;

G.    Compartiment financiar contabil - resurse umane - registratură;

H.    Compartiment administrativ.

III.    Managementul Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Iași

Art.23. Colectivul de conducere al Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” are următoarele atribuții:

9

a)    stabilește măsurile de ansamblu privind aplicarea corectă a dispozițiilor legale și analizează periodic realizarea lor conform următoarelor acte administrative:

-    Manual de proceduri;

-    Proiect instituțional;

-    Plan de activitate.

b)    aprobă studii și programe privind dezvoltarea activității în perspectivă - Proiect instituțional;

c)    analizează periodic modul cum se asigură aplicarea asistenței sociale în unitate - Raport de activitate;

d)    aprobă structura activităților sociale, medicale și religioase și urmărește modul de îndeplinire a acestora;

e)    analizează activitatea unității - Raport de evaluare;

f)    organizează perfecționarea pregătirii profesionale a personalului angajat și analizează periodic modul cum se realizează și eficiența acestora - Plan de formare profesională;

j)    hotărăște încadrarea și promovarea în muncă a personalului angajat;

k)    asigură cunoașterea de către toți lucrătorii unității a hotărârilor și a legilor în domeniu. Periodic analizează modul cum se realizează activitatea socială, precum și eficiența acesteia - Raport de activitate, Raport de evaluare;

l)    asigură luarea măsurilor pentru apărarea și gospodărirea patrimoniului;

m)    analizează periodic modul în care personalul executiv aduce la îndeplinire atribuțiile conferite prin fișa postului - Indicatori proprii de performanță;

n)    stabilește componența colectivului de conducere;

o)    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;

p)    stabilește măsuri pentru perfecționarea organizării activității în Cămin;

r)    aprobă graficul concediilor de odihnă pentru personal;

s)    aprobă acordarea de trepte și gradații pentru personalul Căminului;

t)    directorul și contabilul șef răspund de respectarea disciplinei de plan contractual și financiar, de luare a măsurilor pentru asigurarea integrității avutului obștesc, dezvoltarea și gospodărirea eficientă a bunurilor încredințate având obligația de a refuza în condițiile legii orice operație patrimonială, care contravine dispozițiilor legale.

Art.24. Directorul Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” asigură conducerea, îndrumarea și controlul compartimentelor din structura instituției.

Art.25. Directorul Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” acționează permanent în mod corespunzător, în virtutea atribuțiilor ce îi revin, pentru aplicarea legislației în vigoare în domeniul de activitate al instituției.

Art.26. În exercitarea funcției, directorul emite decizii și are, în principal, următoarele atribuții:

-    aplică în mod corespunzător, legile, decretele, hotărârile guvernului, regulamentele și instrucțiunile date de forurile superioare și locale inclusiv cele cu caracter financiar și de gestiune;

-    întocmește planul de activitate, de dezvoltare și aprovizionare urmărind realizarea acestora cât și dările de seamă periodice, evidențiind eventualele neajunsuri care împiedică buna funcționare a instituției și face propuneri pentru remediere, ordonatorului secundar de credite;

-    îndrumă și controlează activitatea personalului din subordine și ia la timp toate măsurile necesare bunei desfășurări a muncii, stabilește graficul de muncă și programul orar al personalului, inclusiv al cadrelor sanitare, conform dispozițiilor legale în vigoare;

-    stabilește obiectivele individuale pentru șefii de compartimente;

-    repartizează structurilor funcționale din subordine corespondența și lucrările atribuite spre rezolvare;

-    analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine în vederea îmbunătățirii activității structurilor funcționale din subordine;

-    urmărește întocmirea formelor administrative în cazuri de deces în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

-    monitorizează îndeplinirea atribuțiilor de serviciu personalului din subordine, conform fișei postului;

-    supraveghează igiena asistaților și încăperilor din întregul cămin și asigură acestora dotări și o alimentație corespunzătoare;

-    ia măsuri pentru organizarea vieții culturale a persoanelor internate în Cămin, menținând legătura cu colaboratorii;

-    supraveghează ca funcționarea și organizarea acțiunilor de ergoterapie să se facă cu respectarea normelor legale;

-    asigură introducerea și ținerea la zi a tuturor evidențelor stabilite, precum și raportarea activității;

-    asigură aplicarea normelor legale în domeniul protecției muncii;

-    asigură securitatea muncii, răspunzând de procurarea la timp a materialelor de stins incendii, organizarea și instruirii echipei de pompieri și paznici;

-    organizează paza și securitatea clădirilor în vederea evitării accesului nepermis a persoanelor străine în incinta Căminului, precum și în vederea evitării scoaterii din unitate a bunurilor de inventar, materiale, alimente, etc., fără forme legale;

-    angajează salariații prin: recrutare, selecție și integrare;

-    motivează salariații prin evaluarea posturilor și salarizare;

-    organizează resursele umane prin: analiza și reevaluarea posturilor, elaborarea documentelor organizaționale (Regulamentul de ordine interioară, etc.);

-    planifică resursele umane prin: pregătirea/perfecționarea și promovarea salariaților;

-    evaluează performanțele resurselor umane prin: evaluarea performanțelor profesionale individuale, evaluarea aptitudinilor;

-    controlează zilnic prezența la seviciu a personalului și vizează condica de prezență;

-    îndeplinește, potrivit legii, atribuțiile ce-i revin în calitate de ordonator de credite, răspunde pentru buna gestionare și conservare a patrimoniului Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” privind: cheltuirea mijloacelor bugetare în limita creditelor deschise și conform destinației lor, folosirea rațională și economică a mijloacelor financiare și materiale, inventarierea la sfârșitul exercițiului, și ori de câte ori este necesar, a întregului patrimoniu a instituției, a materialelor combustibile și necombustibile, încheind procese verbale de constatare, semnalând lipsurile și făcând propuneri de imputare;

-    finanțează la timp acțiunile, conform bugetului alocat/aprobat, cu respectarea strictă a disciplinei financiare;

-    aprobă plățile, numai cu prealabila avizare a contabilului șef și numai în baza actelor justificative legal întocmite;

-    reprezintă Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” în relațiile cu terții ;

-    urmărește respectarea întocmai a instrucțiunilor în ceea ce privește Sănătatea și Securitatea Muncii și PSI;

-    monitorizează întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/ dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărind respectarea de către personalul din subordine a reglementărilor conținute de acesta.

Art.27. Coordonarea Compartimentului Financiar Contabil este asigurată de către contabilul șef aflat în subordinea directorului Căminului, având ca principale atribuții :

-    asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare și economice a Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, în conformitate cu dispozițiile legale;

-    organizează și răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară a salariilor și a cheltuielilor administrative gospodărești și propune măsuri de optimizare continuă a cheltuielilor;

-    organizează analiza periodică a utilizării mijloacelor circulante și propune măsuri pentru readucerea în circuitul economic pentru prevenirea unor imobilizări de fonduri;

-    asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispozițiile legale a obligațiilor instituției către bugetul statului, unitățile bancare și terțe instituții;

-    organizează contabilitatea în conformitate cu dispozițiile legale și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor;

-    asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare anuale și trimestriale, precum și a situațiilor lunare privind principalii indicatori economici financiari;

-    angajează Căminul, alături de ordonatorul secundar de credite Direcția de Asistență Comunitară, prin semnătură, în toate operațiunile patrimoniale;

-    răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin contabilității pentru asigurarea integrității patrimoniului;

-    răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin compartimentului financiar - contabil, cu privire la controlul financiar preventiv, în conformitate cu dispozițiile legale;

-    asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

-    rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar -contabilă;

-    în baza sarcinilor de mai sus, contabilul șef execută controlul financiar preventiv și ierarhic operativ curent;

-    întocmește planul de cheltuieli pentru acțiuni proprii;

-    întocmește notele contabile și verifică documentele care stau la baza înregistrărilor;

-    înregistrază operațiunile din notele contabile în fișele sintetice urmărind execuția bugetară în cadrul alocațiilor acordate fără a se face depășiri de credite;

-    întocmește contul de execuție lunar, comunicând și primăriei și urmărește alimentarea contului în limita alocațiilor trimestriale;

-    întocmește dispoziții de plată și încasare pentru trezoreria Iași și verifică documentația pentru încasarea salariilor;

-    întocmește lucrările în vederea încheierii dării de seamă trimestriale și anuale;

-    întocmește dările de seamă pe care le depune la Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași;

-    ține evidența imprimatelor cu regim special;

-    organizează și controlează întreaga activitate gestionară din cadrul unității și efectuează inventarierea în condițiile și termenele legale;

-    urmărește ca utilizarea mijloacelor bănești, a valorilor materiale și a bunurilor de inventar să se facă potrivit destinației lor și în limitele prevăzute de dispozițiile legale;

-    întocmește planurile de muncă și salarii pentru angajații Căminului;

-    aplică dispozițiile legale cu privire la drepturile de personal și utilizarea fondului de salarii;

-    verifică consumul de materiale și alimente;

-    verifică concordanța înregistrărilor din fișele de materiale cu fișele de magazie și teren;

-    urmărește lichidarea debitorilor și creditorilor din diverse operațiuni și confirmă soldurile unităților debitoare sau creditoare;

-    asigură exploatarea în bune condiții a parcului auto și răspunde de aplicarea normativelor în verificarea consumurilor pe fiecare conducător auto;

-    organizează, îndrumă și răspunde de întocmirea și realizarea planurilor de investiții, reparații capitale, dotare construcții, aprovizionare, muncă și salarii ale Căminului;

-    îndrumă și controlează nemijlocit munca administrativ-gospodărească din cadrul Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva";

-    propune măsurile necesare pentru organizarea și modernizarea utilajelor și inventarului gospodăresc al instituției;

-    răspunde de întocmirea, conform legislației în vigoare, a tuturor actelor sub forma cărora se materializează raporturile de muncă ale angajaților din unitate, a contractelor de muncă, a statelor de plată, a registrului REVISAL, condicile de prezență, etc.;

-    coordonează/participă la inventarierea bunurilor materiale;

-    urmărește dotarea Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva" cu mijloacele de transport corespunzătoare, exploatarea în condiții optime a acestor mijloace și casarea lor, în condiții legale;

-    asigură verificarea la timp și în bune condiții a aparatelor și utilajelor conform dispozițiilor în vigoare, luând măsurile necesare pentru buna întreținere a imobilelor și instalațiilor aferente;

-    asigură exercitarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea incendiilor,

-    controlează și răspunde de competența echipelor voluntare de P.S.I - atribuție ce poate fi delegată administratorului prin decizie,

-    aprobă actele de cheltuieli potrivit competențelor ce i se delegă, în condițiile legii, și semnează cu prima semnătură documentele bancare;

-    organizează procesul de aprovizionare ritmică a Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva", cu alimentele ce intră în componența meniurilor atribuție ce poate fi delegată administratorului prin decizie;

-    organizează depozitarea corespunzătoare, pentru conservarea alimentelor, legumelor și fructelor, pe timp de iarnă -atributie ce poate fi delegata administratorului prin decizie

-    organizează controlul asupra modului de întreținere igienică a blocului alimentar - atribuție ce poate fi delegată administratorului prin decizie;

-    controlează distribuirea hranei la bucătărie - atribuție ce poate fi delegată administratorului prin decizie;

-    controlează modul de întocmire a foii de alimentație centralizată pe Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva";

-    asigură dotarea corespunzătoare a blocului alimentar cu instalații, utilaje și obiecte de inventar gospodăresc -atribuție ce poate fi delegată administratorului prin decizie;

-    organizează controalele pentru evitarea sustragerii hranei de la asistați -atribuție ce poate fi delegată administratorului prin decizie;

-    urmărește înscrierea în limitele alocației de hrană, evitând depășirile și raționalizările care ar putea influiența negativ calitatea hranei;

-    verifică întocmirea corectă a foii de mișcare a asistaților;

-    răspunde de inventarul primit;

-    respectă și aplică instrucțiunile în ceea ce privește Sănătatea și securitatea muncii și PSI;

-    îndeplinește sarcinile ce-i revin potrivit regulamentului de organizare și funcționare a unității;

-    gospodărește în bune condiții și apără bunurile Căminului de Pensionari „Sf.Cuv.Parascheva".

-    întocmește, la cererea directorului, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

-    îndeplinește orice alte atribuții date de către directorul instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile de serviciu;

-    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărind respectarea de către personalul din subordine a reglementărilor conținute de acesta.

Art.28. Alături de conducerea Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva", funcționează următoarele Comisii:

-    Comisia pentru recepția bunurilor;

-    Comisia pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

-    Comisia pentru probleme sociale - de sprijin - compusă din asistent social, preot, administrator;

-    Comisia de perfecționare, încadrare și promovare în muncă coordonată de director în componența căreia intră referentul pe probleme de personal, responsabilii de compartimente;

-    Comisia care se ocupă de rezolvarea problemelor legate de decesul asistaților compusă din asistent social, preot, infirmiera de sector și un reprezentant al beneficiarilor.

-    Comisiile se compun din 3 - 5 membri desemnați de conducere, își desfășoară activitatea conform atribuțiilor ce le revin și a sarcinilor stabilite de colectivul de conducere.

IV. Atribuțiile responsabililor în coordonarea Compartimentelor

Art.29. Personalul din cadrul Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva" își desfășoară activitatea conform procedurilor de lucru operaționale sau de sistem și are următoarele responsabilități:

-    răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;

-    răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu și nu aduce prejudicii imaginii instituției;

-    răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituției și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

-    răspunde potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

-    răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului.

Art.30. Responsabilii Compartimentelor din structura Căminului au în principal următoarele atribuții, competențe și responsabilități în funcție de specificul structurilor pe care le coordonează și funcție de limitele de competență stabilite în fișa postului :

-    organizează, controlează și răspund de activitatea Compartimentelor pe care le coordonează;

-    stabilesc obiectivele generale, obiectivele specifice și indicatorii de performanță ale Compartimentelor pe care le coordonează;

-    stabilesc obiectivele individuale pentru personalul din subordine;

-    evaluează performanțele profesionale pentru personalul din subordine;

-    răspund de aducerea la cunoștința personalului din subordine a Regulamentului de organizare și funcționare, a Regulamentului de ordine interioară, a Codului etic și a tuturor măsurilor/ deciziilor conducerii Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva" care au implicații asupra personalului din subordine;

-    răspund de respectarea atribuțiilor și responsabilităților din fișele posturilor pentru personalul din subordine;

-    răspund de soluționarea curentă a problemelor, verifică și semnează lucrările Compartimentului pe care îl coordonează;

-    stabilesc măsurile necesare pentru cunoașterea și aplicarea legilor și dispozițiilor conducerii instituției, care vizează domeniul de activitate al Compartimentului pe care le coordonează;

-    propun și, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătățirii activității din cadrul structurii pe care o coordonează, colaborează și conlucrează cu celelalte compartimente din cadrul Căminului;

-    analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine în vederea îmbunătățirii activității structurii pe care o coordonează;

-    asigură și răspund de aplicarea prevederilor legale privind întocmirea, circuitul și păstrarea actelor și documentelor în cadrul compartimentului pe care îl coordonează;

-    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) și urmăresc respectarea de către personalul din subordine a reglementărilor conținute de acestea;

-    urmăresc respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul din subordine;

-    răspund de asigurarea unui comportament corect în cadrul Căminului, în scopul creșterii prestigiului și a personalului contractual din cadrul Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva".

V.    Principalele tipuri de relații

Art.31. Principalele tipuri de relații funcționale și modul de stabilire al acestora sunt:

A.    Relații de autoritate ierarhice:

9

-    subordonarea șefilor compartimentelor din structura Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva" față de directorul instituției, în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare, a actelor administrative și a structurii organizatorice;

-    subordonarea salariaților încadrați în funcții de execuție față de șefii ierarhici.

B.    Relații de autoritate funcționale sunt stabilite între Direcția de Asistență Comunitară Iași, ordonator secundar de credite, și compartimentele din structura organizatorică a Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva", instituție ordonator terțiar de credite.

C.    Relații de cooperare

-    sunt stabilite între compartimentele de muncă din structura organizatorică a Direcției de Asistență Comunitară și compartimentele Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva". Aceste relații de cooperare se stabilesc numai în limitele atribuțiilor compartimentului sau a competențelor acordate prin acte normative sau administrative emise, în condițiile legii;

-    sunt stabilite între compartimentele de muncă din structura organizatorică a Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva" și compartimente din alte structuri ale administrației centrale sau locale, O.N.G.- uri, etc. din țară sau din stăinătate. Aceste relații de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuțiilor compartimentului sau a competențelor acordate prin acte normative sau administrative emise în condițiile legii.

D.    Relații de reprezentare

-    directorul Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva" reprezintă instituția în relațiile cu celelalte structuri ale administrației centrale sau locale, organisme, O.N.G.-uri etc., din țară sau străinătate numai în limitele atribuțiilor sau a competențelor acordate prin acte normative sau administrative emise în condițiile legii;

-    salariații care reprezintă instituția în cadrul unor organizații naționale/internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter național/internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă instituției publice.

E.    Relații de inspecție și control sunt stabilite între compartimentele specializate în inspecție și control (Serviciul de Audit intern din Primăria Iași) și compartimentele din structura instituției sau care desfășoară activități supuse inspecției și controlului, conform competențelor stabilite prin legi și alte acte normative în vigoare.

Art.32. În vederea realizării atribuțiilor prevăzute în prezentul Regulament de Organizare și Funcționare, șefii ierarhici vor repartiza atribuțiile compartimentelor de muncă pe salariați, întocmind Fișa postului.

Art.33. Personalul angajat răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate a compartimentului.

VI.    Organizarea și structura Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva"

Art.34. Principalele obiective ale Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva" sunt :

-    asigurarea permanentă a suportului necesar îmbunătățirii activităților și creșterii calității și eficienței serviciilor acreditate ;

-    asigurarea persoanelor vârstnice instituționalizate maximum posibil de autonomie și siguranță;

-    oferirea condițiilor de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanei vârstnice;

-    menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor vârstnice din Cămin;

-    stimularea participării persoanelor vârstnice asistate la viața socială;

-    facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice din Cămin;

-    asigurarea, supravegherea și îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

-    prevenirea și tratarea consecințelor legate de procesul de îmbătrânire pentru persoanele vârstnice instituționalizate;

-    încheierea convențiilor de parteneriat și inițierea de colaborări cu alte autorități locale, instituții publice și private, pentru furnizarea serviciilor sociale de îngrijire în cămin, în condițiile legii;

-    furnizarea informațiilor și datelor solicitate de instituțiile și autoritățile publice cu responsabilități în domeniu, în condițiile legii;

-    elaborarea și implementarea de proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniu.

Art.35. Principiile care stau la baza activității Căminului sunt :

-    respectarea drepturilor și demnității umane;

-    universalitatea;

-    nediscriminarea;

-    asigurarea autodeterminării și intimității persoanelor beneficiare;

-    asigurarea dreptului de a alege;

-    implicarea activă și deplină a persoanelor beneficiare;

-    abordarea individualizată și centrată pe nevoile persoanei vârstnice;

-    cooperarea și parteneriatul;

-    recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare și valorizarea ei;

-    abordarea comprehensivă, globală și integrată;

-    orientarea pe rezultate;

-    îmbunătățirea continuă a calității serviciilor acordate.

Art.36. Căminul funcționează potrivit Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată, respectiv conform Art.18 alin.(3) cu secții pentru:

a)    persoane dependente;

b)    persoane semidependente;

c)    persoane independente.

Art.37. Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” are structura organizatorică, în funcție de volumul, complexitatea, importanța și specificul activității, cu următoarele compartimente :

A.    Compartiment de asistență și îngrijire medicală;

B.    Compartiment de asistență și îngrijire socială;

C.    Compartiment de asistență și îngrijire psihologică;

D.    Compartiment de asistență și îngrijire spiritual religioasă;

E.    Compartiment de asistență și îngrijire fizică medicală;

F.    Compartiment de asistență, socializare și petrecerea timpului liber;

G.    Compartiment financiar contabil - resurse umane registratură;

H.    Compartiment administrativ.

Art.38. Salarizarea personalului Căminului se stabilește potrivit legislației aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.

VII. Patrimoniul și finanțarea Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Iași

Art.39. Patrimoniul este format din bunurile mobile și imobile preluate din evidențele contabile ale Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat al Primăriei municipiului Iași precum și din bunurile mobile dobândite din achiziții publice, sponsorizări, donații, etc.

Art.40. De la bugetul de stat se alocă fonduri în completarea veniturilor extrabugetare ale Căminului de Pensionari „Sf. Cuv.Parascheva” Iași numai atunci când resursele bugetului local devin insuficiente (Legea 17/2000, art 21.litera c)

Art.41. De la bugetul local se alocă fonduri pentru subvenții acordate în completarea veniturilor extrabugetare ale Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” : alocații bugetare la cap.68 Asistență socială - pe baza bugetului anual de venituri și cheltuieli, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local Iași.

Art.42. Primarul Municipiului Iași, în calitate de ordonator principal de credite, alocă fondurile aprobate din bugetul local al municipiului Iași ordonatorului terțiar de credite, respectiv directorului

Căminului de Pensionari „Sf.Cuv. Parascheva” Iași, prin Direcția de Asistență Comunitară, ordonator secundar de credite, în conformitate cu prevederile Art.21 alin.(2) lit.a din Legea 17/2000.

Art.43. Trimestrial, ordonatorul terțiar de credite, directorul Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, aprobă situațiile financiare, întocmite de către Compartimentul de specialitate din instituție, respectiv Compartimentul Financiar Contabil, care se transmit Direcției de Asistență Comunitară Iași, ordonatorul secundar de credite, respectiv Primăriei municipiului Iași. Art.44. Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, în completarea surselor bugetare alocate din bugetul local, obține venituri proprii din contribuțiile beneficiarilor și alte venituri din donații și sponzorizări, în condițiile prevăzute de lege.

Veniturile extrabugetare ale Căminului se încasează, administrează și contabilizează, conform prevederilor legale.

Art.45. Angajarea și efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se aprobă de către ordonatorul secundar de credite și se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea dispozițiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate și destinația acestora, iar plata se asigură de către Compartimentul Financiar Contabil.

În situația refuzului de viză de control financiar preventiv intern, ordonatorul terțiar de credite poate dispune pe propria răspundere angajarea și efectuarea cheltuielilor respective, respectând prevederile legale în vigoare.

Art.46. Execuția de casă a bugetului și execuția bugetară sunt atribuțiile principale ale Compartimentului Financiar Contabil din cadrul Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Iași.

Art.47. Cheltuielile pentru servicii medicale, materiale sanitare, dispozitive medicale și medicamente, care nu se suportă din fondurile asigurărilor sociale de sănătate în condițiile legii, sunt asigurate de Cămin.

VIII. Compartimentele din structura funcțională a C. de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva”

A. COMPARTIMENTUL DE ASISTENTĂ ȘI ÎNGRIJIRE MEDICALĂ este subordonat directorului și coordonatorului de servicii de specialitate și are următoarele atribuții și competențe:

-    evaluează la internare gradul de dependență al persoanei vârstnice, propune repartizarea acesteia în secția corespunzătoare nevoilor identificate și întocmește în echipa interdisciplinară Planul individualizat de asistență și îngrijire/ Planul de interventie pentru fiecare asistat în parte.

Planul individualizat de asistență și îngrijire/ Planul de intervenție pentru fiecare asistat în parte, Fișa de monitorizare servicii și Fișa de evaluare/reevaluare constituie documentele principale ale Dosarului de servicii ale beneficiarului de servicii.

În fișa de monitorizare a sănătății sunt cuprinse acțiunile desfășurate efectiv cu asistații:

-    acordarea primului ajutor;

-    monitorizarea parametrilor fiziologici;

-    acordarea primului ajutor;

-    monitorizarea parametrilor fiziologici;

-    asigurarea asistenței medicale curente;

-    asigurarea administrării medicamentelor;

-    efectuarea imunizărilor;

-    efectuarea recoltării de produse biologice;

-    acordarea îngrijirii plăgilor, escarelor, ochilor, mucoaselor, fistulelor, etc.;

-    măsuri pentru calmarea și tratarea durerii;

-    acordarea consultațiilor de specialitate;

-    asigurarea igienei individuale a beneficiarilor în stare gravă;

-    asigurarea igienei paturilor și a întregului mobilier din camere;

-    sprijinirea bolnavilor grav să se alimenteze și să se deplaseze;

-    asigurarea, înlocuirea și transportul rufăriei murdare în condițiile stabilite de igienă;

-    asigurarea spălării veselei și tacâmurilor persoanelor imobilizate;

-    asigurarea păstrării și folosirii în bune condiții a inventarului pe care îl are în gestiune;

-    colaborarea cu toate compartimentele în identificarea problemelor privind îngrijirea persoanelor instituționalizate, în elaborarea și aplicarea planului individualizat de asistență și îngrijire;

-    acordarea asistenței medicale preventive, curative, de recuperare și paliative beneficiarilor, fără nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

-    recomandarea investigațiilor paraclinice pentru stabilirea diagnosticului și evaluarea statusului clinic periodic, în limita contractului încheiat cu un laborator de analize medicale;

-    efectuarea eliberărilor de medicamente și materiale sanitare pe baza Condicii de prescripție medicamente și materiale sanitare;

-    asigurarea deplasării pacienților la consultații de specialitate în alte instituții spitalicești;

-    asigurarea respectării cerințelor standardelor minime de calitate conform prevederilor Art.1 din Ordinul nr. 2126/2014 și a Legii nr.150/2004 privind siguranța alimentului, republicată;

-    asigurarea activităților de kinetoterapie și alte terapii adecvate nevoilor identificate;

-    asigurarea serviciilor de recuperare și reabilitare fizică fizioterapie, masaj;

-    reevaluarea periodică, împreună cu compartimentele de specialitate (la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie) situația vârstnicilor beneficiari de servicii sociale din Cămin;

-    desfășurarea activităților de educație sanitară, informare despre drepturile și obligațiile beneficiarilor;

-    elaborarea procedurilor în baza standardelor de calitate, în vederea creșterii calității serviciilor acordate;

-    întocmirea materialelor documentare, acțiuni și rapoarte privind beneficiarii instituționalizați;

-    reactualizarea, ori de câte ori se impune, a Planului individualizat de asistență și îngrijire;

-    asigurarea implementării și respectării standardelor Sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului;

-    desfășurarea întregii activități conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

B. COMPARTIMENTUL DE ASISTENTĂ ȘI ÎNGRIJIRE SOCIALĂ este subordonat directorului și

coordonatorului de servicii de specialitate și are următoarele atribuții și competențe:

-    asigură asistența socială a persoanelor vârstnice îngrijite în Cămin ;

-    asigură activități și măsuri de îmbunătățire a calității vieții și serviciilor;

-    încurajează și facilitează comunicarea cu familia a beneficiarilor;

-    organizează activități de socializare;

-    urmărește dezvoltarea relațiilor cu alte persoane fizice sau juridice pentru realizarea activităților propuse;

-    asigură evaluarea și reevaluarea beneficiarilor;

-    identifică modalități de prevenire a marginalizării sociale și de reintegrare socială în raport cu capacitatea psiho-afectivă;

-    acordă ajutor pentru menținerea sau readaptarea capacităților fizice și intelectuale;

-    indică serviciile de asistență socială pe baza evaluării nevoilor persoanei vârstnice .

-    în colaborare cu Direcția de Asistență Comunitară Iași, întocmește ancheta socială și efectuează în cadrul echipei multidisciplinare evaluările complexe în vederea instituționalizării persoanelor vârstnice;

-    realizează și gestionează baza de date privind serviciile acordate beneficiarilor;

-    identifică și evaluează problemele sociale ale beneficiarilor;

-    dezvoltă planuri de acțiune, planuri de interventie, programe, măsuri, activități funcție de nevoile fiecărui beneficiar și servicii specializate acreditate specifice domeniului asistenței sociale;

-    asigură în colaborare cu Compartimentul Administrativ și Direcția de Asistență Comunitară, înmormântarea persoanelor vârstnice lipsite de susținători legali sau când aceștia nu își pot îndeplini obligațiile familiale datorită stării de sănătate sau situației economice precare;

-    reevaluează periodic impreuna cu compartimentele de specialitate (la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie) situația vârstnicilor beneficiari de servicii sociale;

-    desfășoară activități de informare despre drepturile și obligațiile beneficiarilor;

-    elaborează proceduri în baza standardelor minime de calitate conform prevederilor Art.1 din Ordinul nr. 2126/2014 în vederea creșterii calității serviciilor acordate;

-    întocmește materiale documentare, acțiuni, rapoarte privind beneficiarii instituționalizați;

-    asigură respectarea cerințelor standardelor minime de calitate a serviciilor acordate;

-    își desfășoară întreaga activitate conform procedurilor operaționale de lucru;

-    urmărește aplicarea și executarea legilor și a altor reglementări legale în vigoare din domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice;

-    asigură implementarea și respectarea standardelor Sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului;

-    desfășoară întreaga activitate conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

C.    COMPARTIMENTUL DE ASISTENTĂ ȘI ÎNGRIJIRE PSIHOLOGICĂ este subordonat directorului și coordonatorului de specialitate și are următoarele atribuții și competențe:

-    încurajarea, susținerea și promovarea suportului psihologic prin psihoterapie, consiliere și asistență socială;

-    mediul de îngrijire securizat și sanogenetic persoanelor în fază terminală;

-    întreținerea psiho-fizică a celor doi parteneri asistat-salariat;

-    monitorizarea activității derulate cu ajutorul indicatorilor proprii;

-    previne degradarea;

-    facilitează manifestarea conduitelor prosociale;

-    realizează și gestionează baza de date privind serviciile acordate beneficiarilor;

-    identifică și evaluează problemele sociale ale beneficiarilor;

-    dezvoltă planuri de acțiune, planuri de interventie, programe, măsuri, activități funcție de nevoile psihologice ale fiecărui beneficiar ;

-    reevaluează periodic împreună cu compartimentele de specialitate (la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie) situația vârstnicilor beneficiari de servicii sociale;

-    desfășoară activități de informare despre drepturile și obligațiile beneficiarilor;

-    elaborează proceduri în baza standardelor minime de calitate conform prevederilor Art.1 din Ordinul nr. 2126/2014 în vederea creșterii calității serviciilor acordate;

-    întocmește materiale documentare, acțiuni, rapoarte privind beneficiarii instituționalizați;

-    asigură respectarea cerințelor standardelor minime de calitate a serviciilor acordate;

-    urmărește aplicarea și executarea legilor și a altor reglementări legale în vigoare din domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice;

-    asigură implementarea și respectarea standardelor Sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului;

-    desfășoară întreaga activitate conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

D.    COMPARTIMENTUL DE ASISTENTĂ ȘI ÎNGRIJIRE SPIRITUAL RELIGIOASĂ este

subordonat directorului și coordonatorului de servicii de specialitate, cu următoarele atribuții și competențe:

-    păstorăția (sufletelor) asistaților internați;

-    activități religioase publice în capela unității sau la patul asistatului;

-    consiliere spirituală;

-    monitorizarea activității derulate cu ajutorul indicatorilor proprii;

-    servicii și ritualuri religioase specifice;

-    realizarea și gestionarea bazei de date privind serviciile spiritual religioase acordate asistaților;

-    identificarea și evaluarea problemelor spiritual religioase ale beneficiarilor;

-    dezvoltarea planurilor de acțiune, planurilor de intervenție, programelor, măsurilor, activităților funcție de nevoile spiritual religioase ale fiecărui beneficiar;

-    reevaluarea periodică, împreună cu compartimentele de specialitate (la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie) a situației vârstnicilor beneficiari de servicii spiritual religioase ;

-    desfășurarea activității de informare despre drepturile și obligațiile beneficiarilor;

-    elaborarea procedurilor în baza standardelor de calitate, în vederea creșterii calității serviciilor acordate;

-    întocmirea materialelor documentare, acțiunilor, rapoartelor privind beneficiarii instituționalizați;

-    asigurarea respectării standardelor minime de calitate conform prevederilor Art.1 din Ordinul nr.

2126/2014;

-    sistemului de management al calității - standarde minime de calitate a serviciilor acordate;

-    urmărirea aplicării și executării legilor și a altor reglementări legale în vigoare din domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice;

-    asigurarea implementării și respectării standardelor Sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului;

-    desfășurarea întregii activități conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

E.    COMPARTIMENTUL DE ASISTENTĂ ȘI ÎNGRIJIRE FIZICĂ MEDICALĂ este subordonat directorului și coordonatorului de servicii de specialitate cu următoarele atribuții și competențe:

-    realizează și gestionează baza de date privind serviciile de asistență și îngrijire fizică medicală acordate asistaților;

-    identifică și evaluează problemele de asistență și îngrijire fizică medicală ale beneficiarilor asistați;

-    dezvoltă planuri de acțiune, planuri de intervenție, programe, măsuri și activități funcție de nevoile de asistență și îngrijire fizică medicală ale fiecărui beneficiar;

-    previne degradarea fizică și intelectuală;

-    asigură întreținerea fizică a celor doi parteneri asistat-furnizor de servicii;

-    facilitează manifestarea conduitelor prosociale;

-    responsabilizează competențele;

-    asigură atenție individuală nevoilor specifice asistaților;

-    monitorizează activitatea derulată cu ajutorul indicatorilor proprii;

-    reevaluează periodic, împreună cu compartimentele de specialitate (la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie) situația vârstnicilor beneficiari de servicii de asistență și îngrijire medicală;

-    desfășoară activități de informare despre drepturile și obligațiile beneficiarilor;

-    elaborează proceduri în baza standardelor minime de calitate în vederea creșterii calității serviciilor acordate;

-    întocmește materiale documentare, acțiuni, rapoarte privind beneficiarii instituționalizați;

-    asigură respectarea standardelor minime de calitate conform prevederilor Art.1 din Ordinul nr. 2126/2014 a serviciilor acordate;

-    asigură implementarea și respectarea standardelor Sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului;

-    desfășoară întreaga activitate conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

F.    COMPARTIMENTUL DE SOCIALIZARE ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER este subordonat directorului și coordonatorului de servicii de specialitate cu următoarele atribuții și competențe:

-    realizează și gestionează baza de date privind serviciile de asistență, socializare și petrecerea timpului liber acordate asistaților;

-    identifică și evaluează problemele de asistență, socializare și petrecerea timpului liber ale beneficiarilor asistați;

-    dezvoltă planuri de acțiune, planuri de intervenție, programe, măsuri, activități funcție de nevoile de asistență, socializare și petrecerea timpului liber ale fiecărui beneficiar;

-    desfășoară activități de terapie ocupațională în funcție de nevoile și specificul fiecărei persoane vârstnice;

-    facilitează manifestarea conduitelor prosociale;

-    responsabilizează competențele;

-    creează atmosfera familială în unitate;

-    asigură protecție socio-afectivă;

-    valorizează și diseminează experiența persoanelor cu multe amintiri;

-    acordă atenție individuală nevoilor specifice asistaților;

-    desfășoară activități permanente și ocazionale ( individuale, de grup si frontale) ;

-    socializează și resocializează asistații conform Planului individualizat de asistență și îngrijire;

-    monitorizează activitatea derulată cu ajutorul indicatorilor proprii;

-    reevaluează periodic, împreună cu compartimentele de specialitate (la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie) situația vârstnicilor beneficiari de servicii spiritual religioase ;

-    desfășoară activități de informare despre drepturile și obligațiile beneficiarilor;

-    elaborează proceduri în baza standardelor minime de calitate conform prevederilor Art.1 din Ordinul nr. 2126/2014, în vederea creșterii calității serviciilor acordate;

-    întocmește materiale documentare, acțiuni, rapoarte privind beneficiarii instituționalizați;

-    asigură implementarea și respectarea standardelor Sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului;

-    desfășoară întreaga activitate conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

G.    COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL - RESURSE UMANE - REGISTRATURĂ se află

în subordinea Contabilului șef și are următoarele atribuții:

1. Financiar-contabil

-    primește facturile de la furnizori pe care le înregistrează într-un registru special, verifică dacă facturile sunt însoțite de documente prevăzute de lege ( N.I.R., referate de necesitate, comandă ) în vederea parcurgerii fazei de lichidare - viza „bun de plată”;

-    lunar efectuează analiza contului furnizori și comunică directorului situația furnizorilor neachitați pentru a ordona, în limita disponibilului existent, prioritatea furnizorilor ce urmează a se achita;

-    calculează zilnic lista de alimente, urmărind încadrarea în alocația zilnică de hrană aprobată pe tipuri de regimuri alimentare;

-    ține evidența sintetică și analitică a debitorilor (alții decât cei din majorări de întârziere) și a creditorilor analizând periodic soldul acestora, informând directorul despre rezultatele analizei și măsurile propuse în vederea recuperării debitelor;

-    urmărește respectarea circuitului documentelor financiar-contabile în interiorul Căminului;

-    efectuează plata cheltuielilor ca fază finală a execuției bugetare prin care instituția este eliberată de obligații față de terți creditorii, întocmind ordinele de plată pe baza ordonanțărilor întocmite de responsabilii de activitate;

-    verifică autenticitatea și exactitatea datelor înscrise în documentele justificative ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

-    verifică dacă, înainte de înregistrarea lor în contabilitate, poartă certificarea șefului compartimentului de specialitate, viza de control financiar preventiv și aprobarea ordonatorului de credite;

-    întocmește dispoziții de plată și încasare de numerar prin casieria unității, având la bază documentele justificative vizate de control financiar preventiv propriu și aprobate de ordonatorul de credite;

-    operează încasările și plățile prin conturile de disponibil de la trezorerie pe baza extraselor de cont și a documentelor justificative (ordine de plată, foi de varsamant, CEC, de numerar ) precum și prin contul de garanții materiale deschis la C.E.C. constituit pentru salariații cu gestiuni;

-    completează la zi registrul jurnal și registrul inventar;

-    întocmește ordonanțările de plată pentru instituție și verifică concordanța între acestea și plăți;

-    ține evidența sintetică și analitică a contribuției de întreținere datorată de beneficiarii instituționalizați în Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva";

-    participă la valorificarea inventarelor anuale;

-    ține corespondența cu Trezoreria municipiului Iași cu privire la transmiterea B.V.C. aprobat, lista cu specimene de semnături, convenții pentru aprobarea plafoanelor maxime de plăți, etc.;

-    întocmește registru de casă;

-    organizează și exercită controlul financiar preventiv propriu;

-    respectă procedura privind parcurgerea celor patru etape ale execuției bugetare și legale, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

-    ține evidența mijloacelor fixe, completează fișa mijlocului fix, operează în contabilitatea sintetică și analitică intrarile de mijloace fixe (achiziții) și ieșirile de mijloace fixe (bonuri de mișcare, casări, etc.) și întocmește o evidență corectă a acestora;

-    ține registrul mijloacelor fixe, asigură actualizarea acestuia, ține registrul numerelor de inventar aferente mijloacelor fixe;

-    se ocupă de aprobările privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, precum și de întocmirea procesului verbal de predare - primire, în cazul transmiterii fară plată către alte instituții a bunurilor, conform legii;

-    calculează lunar consumul de carburanți pe baza foilor de parcurs și întocmește nota contabilă;

-    întocmește nota contabilă privind încasările și plățile în numerar, verifică dacă soldul de casă corespunde cu soldul contului 5311 „Casă”;

-    întocmește notele contabile privind consumurile și transferurile de obiecte de inventar în conformitate cu normele metodologice pentru unitățile bugetare;

-    ține evidența cantitativ valorică pe fișele de cont analitice la gestiunile de obiecte de inventar, materiale, alimente, medicamente și materiale sanitare, ambalaje, în ceea ce privește intrările (achiziții) și ieșirile (transferuri, consumuri, casări );

-    asigură calcularea și plata drepturilor salariale ale personalului și răspunde de întocmirea și depunerea declarațiilor lunare, trimestriale și anuale privind aceste drepturi;

-    întocmește documentele de plată către trezorerie și cele contabile, în conformitate cu reglementările în vigoare, urmărește primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora cu documentele de însoțire asigurând încadrarea corectă în clasificarea bugetară atât a cheltuielilor cât și a veniturilor încasate;

-    calculează și reține obligațiile angajatorului și angajatului față de bugetul statului, asigurările sociale, asigurările de sănătate, asigurările de șomaj, respectând prevederile legale în vigoare;

-    calculează și reține pentru salariați popririle, imputațiile, garanțiile, cotizațiile la sindicat și C.A.R.;

-    întocmește ordinele de plată aferente viramentelor la salarii și ordonanțările la plată ale acestora;

-    ține registrul contractelor încheiate cu furnizorii de produse, lucrări, servicii, actualizându-l permanent;

-    rezolvă la termenul stabilit neconformitățile semnalate de auditorul intern sau din exterior

-    asigură implementarea și respectarea standardelor Sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului;

-    desfășoară întreaga activitate conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

2. Resurse umane:

-    întocmește Organigrama și Statul de funcții anual al Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”;

-    întocmește și gestionează Programul anual de instruire și perfecționare a personalului și îl supune spre aprobare directorului Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” ;

-    gestionează Fișa postului pentru personalul angajat ;

-    se ocupă de întocmirea, completarea și ținerea la zi a dosarelor de personal pentru salariații Căminului;

-    întocmește contractele de muncă ale noilor angajați și efectuează modificări ale contractelor de muncă;

-    întocmește registrul electronic de evidență al salariaților pe care îl depune în format electronic la

I.T.M. Iasi;

-    organizează la nivel de instituție concursurile pentru ocuparea posturilor vacante cu respectarea legislației în vigoare;

-    urmărește acordarea tuturor drepturilor salariaților în conformitate cu legislația în vigoare;

-    întocmește la timp actele pentru personalul care întrerupe raportul de muncă;

-    prezintă la solicitarea conducerii situațiile reactualizate în materie de personal și drepturile bănești privind salariații pentru care întocmește lucrările;

-    asigură implementarea și respectarea standardelor Sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului;

-    desfășoară întreaga activitate conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

3. Registratura:

-    înregistrează în Registrul general intrările și ieșirile, documentele de natură internă și externă;

-    constituie zilnic mapa de corespondență pe care o repartizează funcție de rezoluția directorului;

-    efectuează operațiuni de casierie;

-    asigură implementarea și respectarea standardelor Sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului;

-    desfășoară întreaga activitate conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

H.    COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV se află în subordinea Contabilului șef și are următoarele atribuții:

I.    Administrativ

-    răspunde de administrarea bunurilor instituției, coordonează activitățile de gestionare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, de organizare a activităților de pază și P.S.I ale instituției;

-    colaborează și sprijină responsabilul cu achizițiile publice pentru organizarea și desfășurarea procedurilor legale de achiziții (licitații, cereri de oferte, negocieri, încredințări directe, etc.) în vederea achiziționării de produse, executării de lucrări și prestării de servicii, conform legislației în vigoare;

-    asigură administrarea tehnică și funcțională a clădirilor instituției, asigură condițiile optime pentru buna desfășurare a activităților în Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” ;

-    ține evidența generală a obiectelor de inventar și mijloacelor fixe în fișa de evidență și registrul mijloacelor fixe;

-    asigură mentenanța utilajelor, echipamentelor și mijloacelor auto;

-    asigură respectarea Normelor legale privind prevenirea și stingerea incendiilor;

-    asigură buna desfășurare a activității din spălătorie - lenjerie, din blocul alimentar , din atelierul de întreținere și reparații și din toate sectoarele de activitate din cadrul Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”;

-    asigură și gestionează arhiva instituției în condițiile legii;

- asigură respectarea standardelor minime de calitate conform prevederilor Art.1 din Ordinul nr. 2126/2014;

-    analizează periodic activitatea proprie și propune acțiuni corective și preventive;

-    rezolvă la termenul stabilit neconformitățile semnalate de auditorul din exterior;

-    asigură păstrarea actelor cu care lucrează și predarea lor la arhivă;

-    asigură confidențialiatea informațiilor despre care ia cunoștiință ca urmare a atribuțiilor de serviciu, cu exceptia celor care sunt prevăzute de lege ca fiind informații cu caracter public;

-    asigură implementarea și respectarea standardelor Sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului;

-    desfășoară întreaga activitate conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

2.    Aprovizionare-Achiziții publice

-    elaborează Programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul instituției;

-    elaborează documentația de atribuire sau documentația de concurs, după caz;

-    transmite anunțuri publicitare, lansează invitațiile de participare la licitația publică deschisă, restrânsă sau cerere de ofertă astfel cum sunt prevăzute de lege;

-    asigură pregătirea și desfășurarea licitațiilor și cererilor de oferte, în baza caietelor de sarcini și referatelor întocmite de compartimentul de specialitate și aprobate de conducătorul instituției;

-    colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ce au obligația de a sprijini activitatea de achiziții publice în funcție de specificul documentației de atribuire și de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;

-    colaborează cu Compartimentul Achiziții și Prelucrarea Datelor, din cadrul Direcției de Asistență Comunitară în calitate de ordonator secundar de credite, care monitorizează derularea achizițiilor publice, planificarea și evidența procesului de achiziții publice realizat în cadrul Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, ordonator terțiar de credite;

-    urmărește primirea și înregistrarea ofertelor de bunuri sau servicii primite de la diferitele societăți comerciale;

-    aplică și finalizează procedurile de atribuire;

-    întocmește și păstrează/arhivează dosarele de achiziții publice conform legii;

-    organizează toate activitățile de achiziții publice pentru achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii, conform normelor legale în vigoare;

-    redactează, avizează și transmite tuturor celor în drept contractele de achiziție publică încheiate;

-    răspunde de aplicarea legislației în vigoare cu privire la achizițiile directe;

-    realizează și deține o bază de date referitor la achizițiile publice efectuate în cadrul realizării atribuțiilor specifice;

-    asigură respectarea standardelor minime de calitate conform prevederilor Art.1 din Ordinul nr. 2126/2014 și a Legii nr.150/2004 privind siguranța alimentului, republicată;

-    asigură implementarea și respectarea standardelor Sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului;

-    desfășoară întreaga activitate conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

3.    Asigurarea hranei prin:

-    meniu diversificat conform indicațiilor medicului, același meniu sodat și desodat cu asigurarea caloriilor necesare și încadrarea în alocația zilnică de hrană stabilită penru consumurile colective cuprinzând mic dejun, prânz și masă de seară;

-    servirea mesei în sala destinată, în două serii (sala de mese are o capacitate de 100 locuri, dotate cu 25 de mese cu 4 scaune la masă) pentru persoanele vârstnice încadrate în gradele IIIA și IIIB de dependență (potrivit H.G.nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice);

-    servirea mesei la cameră persoanelor vârstnice încadrate în gradele IA, IB, IIA, IIB și IIC cazate în secția de dependenți (persoanele care nu se pot hrăni singure sunt ajutate să se hrănească sau sunt hrănite de infirmiere și îngrijitoare);

-    alimentare hidratare, conform planului de îngrijire individualizat stabilit care cuprinde reguli și norme specifice, pentru asistatul care se află în perioada terminală;

-    prepararea igienică cu utilaje, aparatură și echipamente moderne;

-    respectarea condițiilor privind respectarea normelor sanitare în vigoare;

-    aprovizionarea și depozitarea alimentelor, produselor agro-alimentare în spații corespunzătoare;

-    monitorizarea activității derulate cu ajutorul indicatorilor proprii de performanță;

-    asigurarea respectării standardelor minime de calitate conform prevederilor Art.1 din Ordinul nr. 2126/2014 și a Legii nr.150/2004 privind siguranța alimentului, republicată;

-    desfășurarea întregii activități conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

4. Găzduirea pe perioadă nedeterminată

-    cazarea persoanelor asistate în camere de 2 paturi sau de 1 pat, în condițiile stabilite prin normele igienico-sanitare și baremurile de dotare;

-    spațiile comune pentru activități sociale, culturale, religioase, pentru petrecerea timpului liber, sală de mese, spălătorie, centrală telefonică;

-    asistența, îngrijirea și supravagherea permanentă în condițiile igienico-sanitare corespunzătoare, condiții de izolare până la transferarea acestora în unitățile de profil;

-    buna întreținere și folosire a mobilierului, cazarmamentului și echipamentului existent în dotare;

-    monitorizarea activității derulate cu ajutorul indicatorilor proprii de performanță ;

-    asigurarea standardelor minime de calitate conform prevederilor Art.1 din Ordinul nr. 2126/2014;

-    desfășurarea întreagii activități conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

IX. Stabilirea, suspendarea și încetarea drepturilor de asistență socială în Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”

Art.48. Internarea în Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” se acordă la cererea persoanei vârstnice interesate și a reprezentantului legal a acesteia, conform Ordinului nr.

2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Anexa1.,Sectiunea1, Modul1, Standard2 ADMITERE și a Legii nr.17/2000, republicată și actualizată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

Art.49. Dreptul la asistență socială în Cămin se stabilește pe baza anchetei sociale, cu respectarea criteriilor prevăzute în Grila națională de evaluare a persoanelor vârstnice (H.G.nr.886/2000). Ancheta socială se relizează de un colectiv format dintr-un asistent social din cadrul Direcției de Asistență Comunitară, unul din cadrul Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” și un medic.

Accesul persoanei vârstnice în Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” se face în baza unui dosar care va cuprinde:

-    solicitarea scrisă din partea persoanei vârstnice sau a reprezentantului/susținătorului sau legal (cerere);

-    copii după actele de identitate (BI/CI/CN/CC) pentru persoana în cauză, soț/soție, reprezentant legal;

-    actele care dovedesc venitul persoanei beneficiare și al familiei acesteia (cupon pensie, adeverință salariat, certificat fiscal eliberat de organele financiare teritoriale);

-    actul doveditor pentru reprezentantul legal;

-    declarația notarială a reprezentantului/susținătorului legal cu privire la obligația achitării contribuției de întreținere în Cămin pentru persoana vârstnică beneficiară (integral sau diferența de contribuție);

-    adeverința de la medicul de familie care să ateste că nu este în evidență cu boli infectocontagioase, psihice, nu este încadrat într-o categorie de persoane cu grad de handicap; rezultatul analizelor solicitate sunt obligatorii la internare.

Art.50. Categoriile de persoane vârstnice care au venituri proprii care să le permită asigurarea condițiilor de locuit și îngrijirea necesară nu au acces în Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva" Iași.

Art.51. Categoriile de persoane vârstnice care au fost internate în Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva" și s-au extermat la cerere dar au creat probleme deosebite care conduceau la întocmirea documentației în vederea externării acestora din cămin nu mai au acces în Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva".

Art.52. Pensionarii la internare trebuie să fie valizi, apți să se autoservească cu încadrarea în gradele de dependență III A și III B potrivit H.G. 886/ 2000.

Art.53. Comisia constituită în baza Dispoziției primarului analizează dosarul persoanelor vârstnice care solicită internarea în Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva" Iași și, în funcție de situație, propune forma de asistență socială care se impune a se acorda.

Art.54. Aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la servicii de asistență socială pentru persoanele vârstnice la Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva" Iași se face de către Primarul municipiului Iași conform prevederilor Art.29 lit.a) din Legea nr.17/2000 privind asistența persoanelor vârstnice, republicată și actualizată si a Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Anexa 1, Modulul 1 - standard 3 - INCETARE SERVICII

În cazul suspendării dreptului la servicii sociale pe o perioadă de timp, asistatul are obligația de a elibera camera și a părăsi Căminul necondiționat, iar la revenire va urma aceleași proceduri de internare.

Art.55. Decizia privind stabilirea, respingerea, încetarea sau suspendarea dreptului la servicii de asistență socială poate fi contestată potrivit Legii Contenciosului Administrativ nr.554/2004, actualizată.

Art.56. La data primirii în Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva" persoana vârstnică beneficiară va fi înscrisă într-un Registru unic de evidență al beneficiarilor, actualizat permanent, va fi repartizată unui manager de caz care va realiza :

-    dosarul oficial al asistatului în două exemplare: un exemplar pentru compartimentul de specialitate și un exemplar va fi înmînat sub semnătură asistatului;

-    emiterea deciziei interne de stabilire a contribuției de întreținere;

-    informarea asistatului cu privire la serviciile ce urmează a-i fi acordate.

Art.57. În baza deciziei de internare, se încheie contractul de servicii între Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva" și persoana vârstnică beneficiară sau reprezentantul/susținătorul său legal.

Art.58. Persoanele vârstnice beneficiază de servicii în baza Planului individualizat de asistență și îngrijire (P.I.A.I.)/Planului de interventie (P.I.) întocmit de o echipă multidisplinară. P.I.A.I./P.I-l este reactualizat periodic, funcție de evoluția socio-medicală și nevoile persoanei beneficiare și este structurat pe programe de intervenție specifice pentru următoarele aspecte:

-    nevoi de sănătate și promovare a sănătății;

-    nevoi de îngrijire, securitate și promovare a bunăstării personale;

-    nevoi fizice și emoționale;

-    nevoi de socializare, de menținere/reluare a legăturilor cu familia/alte rude/prieteni/persoane importante sau apropiate, precum și modul de satifacere a acestor nevoi;

-    nevoi de petrecere a timpului liber.

Persoana beneficiară sau reprezentantul legal al acesteia are cunoștință de conținutul P.I.A.I./P.I., participă efectiv la întocmirea acestuia și îl semnează.

Art.59. Informațiile obținute privind viața privată a persoanei vârstnice beneficiare și a familiei acesteia sunt confidențiale, putând fi dezvăluite doar cu acordul acestora. Acordul persoanei beneficiare sau a reprezentantului său legal nu este necesar în următoarele situații:

-    dacă dispozițiile legale prevăd acest lucru în mod expres;

-    dacă este pusă în pericol viața/sănătatea persoanei în cauză și aceasta se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul.

Art.60. Pentru desfășurarea activității în cadrul Căminului se instituie evidența vizitatorilor prin Registru unic de vizite în care vor fi consemnate date cu privire la persoana vârstnică beneficiară (numele și prenumele, data nașterii, data internării) și date de la vizitator (numele si prenumele, gradul de rudenie, actul de identitate, data vizitei, ora, semnătura). Datele se vor consemna separat, pe fiecare persoană beneficiară pentru a avea o imagine de ansamblu asupra relației persoană vârstnică-familie și a posibilității de reintegrare după depășirea perioadei de criză.

Art.61. Învoirea persoanei vârstnice beneficiare în familie, familia extinsă sau la alte persoane apropiate/importante față de aceasta este posibilă cu acordul conducătorului instituției și în baza unei cereri scrise, vizată de medicul curant și compartimentul social în care se va specifica domiciliul persoanei, actul de identitate al acesteia și durata învoirii.

Art.62. Încetarea/sistarea serviciilor către beneficiar pe o perioadă determinată se face la cererea acestuia sau la cererea familiei care îi asigură în continuare întreținerea, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice Modul I, Standard 3-1.

Art.63. Incetarea/sistarea serviciilor către beneficiar pe o perioadă nedeterminată se face de către Primar și directorul Căminului, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 2126/2014 privind

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice Modul I, Standard 3-2.

Art.64. Externarea persoanelor găzduite în Cămin se poate face și în cazul încălcării Regulamentului de organizare și funcționare și a Regulamentului de ordine interioară de către persoana vârstnică, în baza unui raport întocmit de asistentul social, ținându-se cont de gravitatea faptei săvârșite.

Art.65. În cadrul măsurilor de asistență socială acordate persoanelor vârstnice internate în Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva" este obligatoriu a se respecta și aplica următorul pachet minimal de proceduri:

a)    proceduri specifice compartimentului administrativ;

b)    proceduri specifice compartimentului de asistență și îngrijire medicală;

c)    proceduri specifice compartimentului de asistență și îngrijire socială;

d)    proceduri specifice compartimentului de asistență și îngrijire spiritual religioasă;

e)    proceduri specifice compartimentului de asistență și îngrijire psihologică;

f)    proceduri specifice compartimentului de asistență și îngrijire fizică medicală;

g)    proceduri specifice compartimentului de socializare și petrecerea timpului liber;

h)    proceduri specifice compartimentului financiar contabil.

Art.66. Contribuția persoanelor vârstnice sau a susținătorilor legali ai acestora

-    persoanele asistate în Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva" își plătesc integral din venituri proprii sau prin susținători legali contribuția de întreținere în conformitate cu H.C.L. nr.59/2010, Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (republicată și actualizată) și a Legii nr.281/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000, H.G. nr.1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere în căminele pentru persoanele vârstnice;

-    contribuția lunară de întreținere se stabilește de către contabilul șef și asistentul social, conform Deciziei nr. 64/2014 emisă de către directorul Căminului de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva", în funcție de gradul de dependență a persoanei vârstnice îngrijite și de veniturile persoanei;

-    obligația privind plata contribuției lunare de întreținere se stabilește printr-un angajament de plată semnat de persoana vârstnică care urmează să fie îngrijită în Cămin sau de către reprezentantul său legal sau de o hotărâre judecătorească.

-    angajamentul de plată semnat în fața directorului Căminului constituie titlu executoriu, conform prevederilor Legii nr.281/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată;

-    în cazul în care persoana vârstnică asistată nu achită contribuția lunară de întreținere pâna în ultima zi lucrătoare din cursul lunii, furnizorul de servicii sociale are dreptul de a sista acordarea serviciilor (prevederile cap. VI, art. 4 din contractul pentru acordarea de servicii sociale) și în ultimă instanță de a rezilia contractul pentru acordarea serviciilor sociale;

-    în situația specificată anterior, persoana asistată are obligația de a elibera necondiționat camera pe care o ocupă, fără parcurgerea unei proceduri prealabile (emiterea unei somații), conform prevederilor cap. IX, art. 7 din contractul pentru acordarea de servicii sociale;

-    obligația privind plata contribuției se poate stabili și prin hotărâre judecătorească, atunci când persoanele obligate la plată refuză să o achite lunar, sumele reprezentând contribuția lunară de întreținere care constituie venituri extrabugetare ale Căminului.

X. Dispoziții finale și tranzitorii

Art.67. Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva" își organizează arhiva proprie pe care o păstrează în conformitate cu prevederile legale, cuprinzând următoarele acte:

-    documente de personal;

- documente financiar contabile;

- documente specifice activității sale curente.

Art.68. Prevederile prezentului regulament de organizare și funcționare a Căminului de „Sfânta Cuvioasă Parascheva" sunt aduse la cunoștiința persoanei vârstnice/reprezentantului legal al acestuia și personalului care deservește Căminul.

Art.69. Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziții legale în vigoare care privesc activitatea unităților de asistență socială.

Art.70. Modificările și completările legislative incidente prezentului Regulament de organizare și funcționare fac parte de drept din acesta.

Art.71. Orice altă modificare și completare a prezentului Regulament se aprobă de către Consiliul Local al municipiului Iași.

Secțiunea 2. Cămin de Bătrâni Sfinții împărați „Constantin și Elena” Iași

I. Dispoziții generale

Art.1. Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” este o instituție de protecție socială, în structura organigramei Direcției de Asistență Comunitară, care furnizează servicii de îngrijire, în sistem rezidențial, pentru persoanele vârstnice.

Art.2. Instituția este serviciul public cu personalitate juridică și funcționează în baza Protocolului încheiat între Consiliul Județean Iași și Consiliul local Iași din 01.01.1999, a Autorizației sanitare nr.013524/2011 actualizată anual, a certificatului seria A nr.0006406/20.11.2008 respectiv Decizia nr.43/25.11.2011 emisă de Comisia de acreditare a Furnizorilor de servicii sociale a județului Iași. Art.3. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, asigură îndrumarea metodologică, coordonează, controlează și evaluează serviciile acreditate prin reprezentanții săi legali - AJPIS Iași, împreună cu Direcția de Asistență Comunitară Iași

Art.4. Sediul administrativ al Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” este în municipiul Iași, str. Mihail Cornea nr.40-46.

Art.5. Pe actele emise de Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” se va menționa: Municipiul Iași - Direcția de Asistență Comunitară - Cămin de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Art.6. Obiectul de activitate îl constituie îngrijirea persoanelor vârstnice, prin asigurarea condițiilor corespunzătoare de găzduire și de hrană, îngrijiri medicale, asistență și îngrijire fizică medicală, activități de ergoterapie, socializare și de petrecere a timpului liber, asistență socială, asistență psihologică, asistență și îngrijire spiritual religioasă..

Art.7. Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” oferă servicii sociale în baza prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, a Regulamentului de Ordine Interioară, precum și în conformitate cu legislația în vigoare:

-    Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată;

-    Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;

-    Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată;

-    Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată;

-    Legea nr.281/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000;

-    Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și a prevederilor legale în vigoare ;

-    Ordin nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

-    Hotărâre nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice.

Art.8. Durata de funcționare a Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” este nelimitată.

Art.9. Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” dispune de cod fiscal și cont bancar propriu, de ștampilă și sigiliu propriu, precum și de patrimoniu.

Art.10. În problemele de specialitate, Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” întocmește proiecte de hotărâri și decizii însoțite, obligatoriu, de rapoarte de specialitate, pe care le prezintă conducerii Direcției de Asistență Comunitară Iași în vederea supunerii spre aprobare autorității locale competente.

Art.11. Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” asigură servicii și prestații sociale pentru persoanele vârstnice conform acreditării pentru ASISTENȚĂ ȘI SUPORT ÎN CADRU INSTITUȚIONALIZAT, potrivit certificatului seria A nr.0006406/20.11.2008:

-    găzduire pe perioadă nedeterminată;

-    hrană;

-    asistență și îngrijire medicală;

-    asistență și îngrijire fizică medicală;

-    asistență și îngrijire psihologică;

-    consiliere psihologică;

-    asistență spiritual religioasă;

-    socializare și petrecere a timpului liber.

Art.12. În Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” se internează, la solicitarea persoanei vârstnice, a familiei acesteia sau a reprezentantului legal:

-    persoane vârstnice care au domiciliul stabil în municipiul Iași;

-    persoane vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei,

-    persoane vârstnice valide, apte să se autoservească la internare;

-    persoane care nu se pot gospodări singure;

-    persoane fără susținători legali dar cu posibilitati financiare de a-și achita integral contribuția de întreținere;

-    persoane fără locuință și fără venituri proprii, dar cu susținători legali cu posibilități de a achita integral contribuția de întreținere stabilită ca obligație de plată pentru persoana vârstnică.

Art.13. Pensionarii la internare trebuie să fie valizi, apți să se autoservească, cu încadrarea în gradele de dependență III A și III B potrivit H.G.nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.

Art.14. Categoriile de persoane vârstnice care au venituri proprii, care să le permită asigurarea condițiilor de locuit și îngrijirea necesară, nu au acces în Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Art.15. Categoriile de persoane vârstnice care au fost internate în Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” și s-au externat la cerere, dar au creat probleme deosebite care conduceau la întocmirea documentației în vederea externării acestora din cămin nu mai au acces în Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Art.16. Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” își desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament de organizare și funcționare, a Regulamentului de ordine interioară, a Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și a prevederilor legale în vigoare.

II. Structura organizatorică și principalele tipuri de relații

Art.17. Structura organizatorică a Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”este aprobată prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Iași privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a statului de funcții ale instituției.

Art.18. Structura organizatorică a Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” cuprinde, în funcție de complexitatea serviciilor acordate și specificul activității, 7 tipuri de compartimente, cu un total de 57 salariați.

Art.19. Numărul și structura de personal sunt aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local Iași.

Art.20. Angajarea salariaților se face în condițiile legii de către conducătorul Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” în limita posturilor din organigramă și statului de funcții aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local, cu înștiințarea și aprobarea ordonatorului secundar de credite, Direcția de Asistență Comunitară.

Art.21. Structura de conducere a Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” este constituită din director și conducătorii compartimentelor de muncă, așa cum sunt definite în structura organizatorică aprobată, conform legii.

Art.22. Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, precum și conform Codului etic al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași.

Art.23. Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” are structura organizatorică, în funcție de volumul, complexitatea, importanța și specificul activității, cu următoarele tipuri de compartimente :

A.    Compartiment de asistență și îngrijire medicală;

B.    Compartiment de asistență și îngrijire socială;

C.    Compartiment de asistență și îngrijire psihologică;

D.    Compartiment de asistență, socializare și petrecerea timpului liber;

E.    Compartiment financiar contabil - resurse umane - registratură;

F.    Compartiment administrativ.

III. Managementul Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”

Art.24. Colectivul de conducere al Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” are următoarele atribuții:

9

a)    stabilește măsurile de ansamblu privind aplicarea corectă a dispozițiilor legale și analizează periodic realizarea lor conform următoarelor acte administrative:

-    Manual de proceduri;

-    Proiect instituțional;

-    Plan de activitate.

b)    aprobă studii și programe privind dezvoltarea activității în perspectivă - Proiect instituțional;

c)    analizează periodic modul cum se asigură aplicarea asistenței sociale în unitate - Raport de activitate;

d)    aprobă structura activităților sociale, medicale și religioase și urmărește modul de îndeplinire a acestora;

e)    analizează activitatea unității - Raport de evaluare;

f)    organizează perfecționarea pregătirii profesionale a personalului angajat și analizează periodic modul cum se realizează și eficiența acestora - Plan de formare profesională;

j)    hotărăște încadrarea și promovarea în muncă a personalului angajat;

k)    asigură cunoașterea de către toți lucrătorii unității a hotărârilor și a legilor în domeniu. Periodic analizează modul cum se realizează activitatea socială, precum și eficiența acesteia - Raport de activitate, Raport de evaluare;

l)    asigură luarea măsurilor pentru apărarea și gospodărirea patrimoniului;

m)    analizează periodic modul în care personalul executiv aduce la îndeplinire atribuțiile conferite prin fișa postului - Indicatori proprii de performanță;

n)    stabilește componența colectivului de conducere;

o)    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;

p)    stabilește măsuri pentru perfecționarea organizării activității în Cămin;

r)    aprobă graficul concediilor de odihnă pentru personal;

s)    aprobă acordarea de trepte și gradații pentru personalul Căminului;

t)    directorul și contabilul șef răspund de respectarea disciplinei de plan contractual și financiar, de luare a măsurilor pentru asigurarea integrității avutului obștesc, dezvoltarea și gospodărirea eficientă a bunurilor încredințate având obligația de a refuza în condițiile legii orice operație patrimonială, care contravine dispozițiilor legale.

Art.25. Directorul Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” asigură conducerea, îndrumarea și controlul compartimentelor din structura instituției

Art.26. Directorul Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” acționează permanent în mod corespunzător, în virtutea atribuțiilor ce îi revin, pentru aplicarea legislației în vigoare în domeniul de activitate al instituției.

Art.27. În exercitarea funcției, directorul emite decizii și are, în principal, următoarele atribuții:

-    aplică în mod corespunzător, legile, decretele, hotărârile guvernului, regulamentele și instrucțiunile date de forurile superioare și locale inclusiv cele cu caracter financiar și de gestiune;

-    întocmește planul de activitate, de dezvoltare și aprovizionare urmărind realizarea acestora cât și dările de seamă periodice, evidențiind eventualele neajunsuri care împiedică buna funcționare a instituției și face propuneri pentru remediere, ordonatorului secundar de credite;

-    îndrumă și controlează activitatea personalului din subordine și ia la timp toate măsurile necesare bunei desfășurări a muncii, stabilește graficul de muncă și programul orar al personalului, inclusiv al cadrelor sanitare, conform dispozițiilor legale în vigoare;

-    stabilește obiectivele individuale pentru șefii de compartimente ;

-    repartizează structurilor funcționale din subordine corespondența și lucrările atribuite spre rezolvare ;

-    analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine în vederea îmbunătățirii activității structurilor funcționale din subordine ;

-    urmărește întocmirea formelor administrative în cazuri de deces în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

-    monitorizează îndeplinirea atribuțiilor de serviciu personalului din subordine, conform fișei postului;

-    supraveghează igiena asistaților și încăperilor din întregul cămin și asigură acestora dotări și o alimentație corespunzătoare;

-    ia măsuri pentru organizarea vieții culturale a persoanelor internate în Cămin, menținând legătura cu colaboratorii;

-    supraveghează ca funcționarea și organizarea acțiunilor de ergoterapie să se facă cu respectarea normelor legale;

-    asigură introducerea și ținerea la zi a tuturor evidențelor stabilite, precum și raportarea activității;

-    asigură aplicarea normelor legale în domeniul protecției muncii;

-    asigură securitatea muncii, răspunzând de procurarea la timp a materialelor de stins incendii, organizarea și instruirii echipei de pompieri și paznici;

-    organizează paza și securitatea clădirilor în vederea evitării accesului nepermis a persoanelor străine în incinta Căminului, precum și în vederea evitării scoaterii din unitate a bunurilor de inventar, materiale, alimente, etc., fără forme legale;

-    angajează salariații prin: recrutare, selecție și integrare;

-    motivează salariații prin evaluarea posturilor și salarizare;

-    organizează resursele umane prin: analiza și reevaluarea posturilor, elaborarea documentelor organizaționale (Regulamentul de ordine interioară, etc.);

-    planifică resursele umane prin: pregatirea/perfecționarea și promovarea salariaților;

-    evaluează performanțele resurselor umane prin: evaluarea performanțelor profesionale individuale, evaluarea aptitudinilor;

-    controlează zilnic prezența la seviciu a personalului și vizează condica de prezență;

-    îndeplinește, potrivit legii, atribuțiile ce-i revin în calitate de ordonator de credite, răspunde pentru buna gestionare și conservare a patrimoniului Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” privind: cheltuirea mijloacelor bugetare în limita creditelor deschise și conform destinației lor, folosirea rațională și economică a mijloacelor financiare și materiale, inventarierea la sfârșitul exercițiului, și ori de câte ori este necesar, a întregului patrimoniu a instituției, a materialelor combustibile și necombustibile, încheind procese verbale de constatare, semnalând lipsurile și făcând propuneri de imputare;

-    finanțează la timp acțiunile, conform bugetului alocat/aprobat, cu respectarea strictă a disciplinei financiare;

-    aprobă plățile, numai cu prealabila avizare a contabilului șef și numai în baza actelor justificative legal întocmite;

-    reprezintă Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” în relațiile cu terții;

-    urmărește respectarea întocmai a instrucțiunilor în ceea ce privește Sănătatea și Securitatea Muncii și PSI;

-    monitorizează întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/ dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărind respectarea de către personalul din subordine a reglementărilor conținute de acesta.

Art.28. Coordonarea Compartimentului Financiar Contabil este asigurată de către contabilul șef aflat în subordinea directorului Căminului, având ca principale atribuții:

-    asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare și economice a Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, în conformitate cu dispozițiile legale;

-    organizează și răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară a salariilor și a cheltuielilor administrative gospodărești și propune măsuri de optimizare continuă a cheltuielilor;

-    organizează analiza periodică a utilizării mijloacelor circulante și propune măsuri pentru readucerea în circuitul economic pentru prevenirea unor imobilizări de fonduri;

-    asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispozițiile legale a obligațiilor instituției către bugetul statului, unitățile bancare și terțe instituții;

-    organizează contabilitatea în conformitate cu dispozițiile legale și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor;

-    asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare anuale și trimestriale, precum și a situațiilor lunare privind principalii indicatori economici financiari;

-    angajează Căminul alături de ordonatorul secundar de credite, Direcția de Asistență Comunitară, prin semnătură, în toate operațiunile patrimoniale;

-    răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin contabilității pentru asigurarea integrității patrimoniului;

-    răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin compartimentului financiar - contabil, cu privire la controlul financiar preventiv, în conformitate cu dispozițiile legale;

-    asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

-    rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar -contabilă;

-    în baza sarcinilor de mai sus, contabilul șef execută controlul financiar preventiv și ierarhic operativ curent;

-    întocmește planul de cheltuieli pentru acțiuni proprii;

-    întocmește notele contabile și verifică documentele care stau la baza înregistrărilor;

-    înregistrază operațiunile din notele contabile în fișele sintetice urmărind execuția bugetară în cadrul alocațiilor acordate fără a se face depășiri de credite;

-    întocmește contul de execuție lunar, comunicând și primăriei și urmărește alimentarea contului în limita alocațiilor trimestriale;

-    întocmește dispoziții de plată și încasare pentru trezoreria Iași și verifică documentația pentru încasarea salariilor;

-    întocmește lucrările în vederea încheierii dării de seamă trimestriale și anuale;

-    întocmește dările de seamă pe care le depune la Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași;

-    ține evidența imprimatelor cu regim special;

-    organizează și controlează întreaga activitate gestionară din cadrul unității și efectuează inventarierea în condițiile și termenele legale;

-    urmărește ca utilizarea mijloacelor bănești, a valorilor materiale și a bunurilor de inventar să se facă potrivit destinației lor și în limitele prevăzute de dispozițiile legale;

-    întocmește planurile de muncă și salarii pentru angajații Căminului;

-    aplică dispozițiile legale cu privire la drepturile de personal și utilizarea fondului de salarii;

-    verifică consumul de materiale și alimente;

-    verifică concordanța înregistrărilor din fișele de materiale cu fișele de magazie și teren;

-    urmărește lichidarea debitorilor și creditorilor din diverse operațiuni și confirmă soldurile unităților debitoare sau creditoare;

-    asigură exploatarea în bune condiții a parcului auto și răspunde de aplicarea normativelor în verificarea consumurilor pe fiecare conducător auto;

-    organizează, îndrumă și răspunde de întocmirea și realizarea planurilor de investiții, reparații capitale, dotare construcții, aprovizionare, muncă și salarii ale Căminului;

-    îndrumă și controlează nemijlocit munca administrativ-gospodărească din cadrul Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”;

-    propune măsurile necesare pentru organizarea și modernizarea utilajelor și inventarului gospodăresc al instituției;

-    răspunde de întocmirea, conform legislației în vigoare, a tuturor actelor sub forma cărora se materializează raporturile de muncă ale angajaților din unitate, a contractelor de muncă, a statelor de plată, a registrului REVISAL, condicile de prezență, etc.;

-    coordonează/participă la inventarierea bunurilor materiale;

-    urmărește dotarea Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” cu mijloacele de transport corespunzătoare, exploatarea în condiții optime a acestor mijloace și casarea lor, în condiții legale;

-    asigură verificarea la timp și în bune condiții a aparatelor și utilajelor conform dispozițiilor în vigoare, luând măsurile necesare pentru buna întreținere a imobilelor și instalațiilor aferente;

-    asigură exercitarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea incendiilor;

-    controlează și răspunde de competența echipelor voluntare de P.S.I - atribuție ce poate fi delegată administratorului prin decizie;

-    aprobă actele de cheltuieli potrivit competențelor ce i se delegă, în condițiile legii, și semnează cu prima semnătură documentele bancare;

-    organizează procesul de aprovizionare ritmică a Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” cu alimentele ce intră în componența meniurilor, atribuție ce poate fi delegată administratorului prin decizie;

-    controlează distribuirea hranei la bucătărie - atribuție ce poate fi delegată administratorului prin decizie;

-    controlează modul de întocmire a foii de alimentație centralizată pe Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” ;

-    asigură dotarea corespunzătoare a blocului alimentar cu instalații, utilaje și obiecte de inventar gospodăresc - atribuție ce poate fi delegată administratorului prin decizie;

-    organizează controalele pentru evitarea sustragerii hranei de la asistați -atribuție ce poate fi delegată administratorului prin decizie;

-    urmărește înscrierea în limitele alocației de hrană, evitând depășirile și raționalizările care ar putea influiența negativ calitatea hranei;

-    verifică întocmirea corectă a foii de mișcare a asistaților;

-    răspunde de inventarul primit;

-    respectă și aplică instrucțiunile în ceea ce privește Sănătatea și securitatea muncii și PSI;

-    îndeplinește sarcinile ce-i revin potrivit regulamentului de organizare și funcționare a unității;

-    gospodărește în bune condiții și apără bunurile Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”;

-    întocmește, la cererea directorului, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

-    îndeplinește orice alte atribuții date de către directorul instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile de serviciu;

-    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărind respectarea de către personalul din subordine a reglementărilor conținute de acesta.

Art.29. Alături de conducerea Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, funcționează următoarele Comisii:

-    Comisia pentru recepția bunurilor;

-    Comisia pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

-    Comisia pentru probleme sociale - de sprijin - compusă din asistent social, preot, administrator;

-    Comisia de perfecționare, încadrare și promovare în muncă coordonată de director în componența căreia intră referentul pe probleme de personal, responsabilii de compartimente;

-    Comisiile se compun din 3 - 5 membri desemnați de conducere, își desfășoară activitatea conform atribuțiilor ce le revin și a sarcinilor stabilite de colectivul de conducere.

IV. Atribuțiile responsabililor în coordonarea Compartimentelor în Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”

Art.30. Instituția își desfășoară activitatea cu un număr de 42 salariați dintr-un total de 57 de posturi. Personalul din cadrul Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” își desfășoară activitatea conform procedurilor de lucru operaționale sau de sistem și are următoarele responsabilități:

-    răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;

-    răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu și nu aduce prejudicii imaginii instituției;

-    răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituției și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

-    răspunde potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

-    răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului.

Art.31. Responsabilii Compartimentelor din structura Căminului au în principal următoarele atribuții, competențe și responsabilități în funcție de specificul structurilor pe care le coordonează și funcție de limitele de competență stabilite în fișa postului :

-    organizează, controlează și răspund de activitatea Compartimentelor pe care le coordonează;

-    stabilesc obiectivele generale, obiectivele specifice și indicatorii de performanță ale Compartimentelor pe care le coordonează;

-    stabilesc obiectivele individuale pentru personalul din subordine;

-    evaluează performanțele profesionale pentru personalul din subordine;

-    răspund de aducerea la cunoștința personalului din subordine a Regulamentului de organizare și funcționare, a Regulamentului de ordine interioară, a Codului etic și a tuturor măsurilor/ deciziilor conducerii Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”care au implicații asupra personalului din subordine;

-    răspund de respectarea atribuțiilor și responsabilităților din fișele posturilor pentru personalul din subordine;

-    răspund de soluționarea curentă a problemelor, verifică și semnează lucrările Compartimentului pe care îl coordonează;

-    stabilesc măsurile necesare pentru cunoașterea și aplicarea legilor și dispozițiilor conducerii instituției, care vizează domeniul de activitate al Compartimentului pe care le coordonează;

-    propun și, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătățirii activității din cadrul structurii pe care o coordonează, colaborează și conlucrează cu celelalte compartimente din cadrul Căminului;

-    analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine în vederea îmbunătățirii activității structurii pe care o coordonează;

-    asigură și răspund de aplicarea prevederilor legale privind întocmirea, circuitul și păstrarea actelor și documentelor în cadrul compartimentului pe care îl coordonează;

-    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) și urmăresc respectarea de către personalul din subordine a reglementărilor conținute de acesta;

-    urmăresc respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul din subordine;

-    răspund de asigurarea unui comportament corect în cadrul Căminului, în scopul creșterii prestigiului și a personalului contractual din cadrul Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

V. Principalele tipuri de relații în structura organizatorică a Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”

Art.32. Principalele tipuri de relații funcționale și modul de stabilire al acestora sunt:

A.    Relații de autoritate ierarhice:

9    n

-    subordonarea șefilor compartimentelor din structura Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” față de directorul instituției, în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare, a actelor administrative și a structurii organizatorice;

-    subordonarea salariaților încadrați în funcții de execuție față de șefii ierarhici.

B.    Relații de autoritate funcționale sunt stabilite între Direcția de Asistență Comunitară Iași, ordonator secundar de credite, și compartimentele din structura organizatorică a Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, instituție subordonată, ordonator terțiar de credite.

C.    Relații de cooperare

-    sunt stabilite între compartimentele de muncă din structura organizatorică a Direcției de Asistență Comunitară și compartimentele Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Aceste relații de cooperare se stabilesc numai în limitele atribuțiilor compartimentului sau a competențelor acordate prin acte normative sau administrative emise, în condițiile legii;

-    sunt stabilite între compartimentele de muncă din structura organizatorică a Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” și compartimente din alte structuri ale administrației centrale sau locale, O.N.G.- uri, etc. Aceste relații de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuțiilor compartimentului sau a competențelor acordate prin acte normative sau administrative emise în condițiile legii.

D.    Relații de reprezentare

-    directorul Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” reprezintă instituția în relațiile cu celelalte structuri ale administrației centrale sau locale, organisme, O.N.G.-uri etc., numai în limitele atribuțiilor sau a competențelor acordate prin acte normative sau administrative emise în condițiile legii;

-    salariații care reprezintă instituția în cadrul unor organizații naționale/internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter național/internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă instituției publice.

E.    Relații de inspecție și control sunt stabilite între compartimentele specializate în inspecție și control (Serviciul de Audit intern din Primăria Iași) și compartimentele din structura instituției sau care desfășoară activități supuse inspecției și controlului, conform competențelor stabilite prin legi și alte acte normative în vigoare.

Art.33. În vederea realizării atribuțiilor prevăzute în prezentul Regulament de Organizare și Funcționare, șefii ierarhici vor repartiza atribuțiile compartimentelor de muncă pe salariați, întocmind Fișa postului.

Art.34. Personalul angajat răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate a compartimentului.

VI. Organizarea și structura Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”

Art.35. Principalele obiective ale Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” sunt :

-    asigurarea permanentă a suportului necesar îmbunătățirii activităților și creșterii calității și eficienței serviciilor acreditate;

-    asigurarea persoanelor vârstnice instituționalizate maximum posibil de autonomie și siguranță;

-    oferirea condițiilor de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanei vârstnice;

-    menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor vârstnice din Cămin;

-    stimularea participării persoanelor vârstnice asistate la viața socială;

-    facilitarea și încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice din Cămin;

-    asigurarea, supravegherea și îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

-    prevenirea și tratarea consecințelor legate de procesul de îmbătrânire pentru persoanele vârstnice instituționalizate;

-    încheierea convențiilor de parteneriat și inițierea de colaborări cu alte autorități locale, instituții publice și private, pentru furnizarea serviciilor sociale de îngrijire în cămin, în condițiile legii;

-    furnizarea informațiilor și datelor solicitate de instituțiile și autoritățile publice cu responsabilități în domeniu, în condițiile legii;

-    elaborarea și implementarea de proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniu.

Art.36. Principiile care stau la baza activității Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” sunt:

-    respectarea drepturilor și demnității umane;

-    universalitatea;

-    nediscriminarea;

-    asigurarea autodeterminării și intimității persoanelor beneficiare;

-    asigurarea dreptului de a alege;

-    implicarea activă și deplină a persoanelor beneficiare;

-    abordarea individualizată și centrată pe nevoile persoanei vârstnice;

-    cooperarea și parteneriatul;

-    recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare și valorizarea ei;

-    abordarea comprehensivă, globală și integrată;

-    orientarea pe rezultate;

-    îmbunătățirea continuă a calității serviciilor acordate.

Art.37. Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” funcționează potrivit Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată, respectiv conform Art.18 alin.(3), cu secții pentru: - persoane dependente;

- persoane semidependente;

- persoane independente.

Art.38. Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” are structura organizatorică, în funcție de volumul, complexitatea, importanța și specificul activității, cu următoarele tipuri de compartimente

A.    Compartiment de asistență și îngrijire medicală;

B.    Compartiment de asistență și îngrijire socială;

C.    Compartiment de asistență și îngrijire psihologică;

D.    Compartiment de asistență, socializare și petrecerea timpului liber;

E.    Compartiment financiar contabil - resurse umane - registratură;

F.    Compartiment administrativ.

Art.39. Salarizarea personalului Căminului se stabilește potrivit legislației aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.

VII. Patrimoniul și finanțarea Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Iași

Art.40. Având în vedere relocarea instituției în data de 19.11.2010 în str. Mihail Cornea nr.40-46 s-a încheiat contractul de închiriere nr.35/19.11.2010 între S.C. PALAS 1 S.R.L. și Direcția de Asistență Comunitară Iași. Astfel s-au închiriat 4 corpuri de clădire necesare funcționării Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Ulterior, prin Protocolul de predare-primire încheiat în data de 29.09.2011 între municipiul Iași și Direcția de Asistență Comunitară, clădirea (pavilion 4) și terenul aferent acesteia a devenit patrimoniul Direcției de Asistență Comunitară, respectiv al Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Art.41. De la bugetul de stat se alocă fonduri în completarea veniturilor extrabugetare ale Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” numai atunci când resursele bugetului local devin insuficiente (Legea 17/2000, art.21 litera c).

Art.42. De la bugetul local se alocă fonduri pentru subvenții acordate în completarea veniturilor extrabugetare ale Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”: alocații bugetare la cap.68 Asistență socială - pe baza bugetului anual de venituri și cheltuieli, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local Iași.

Art.43. Primarul municipiului Iași, în calitate de ordonator principal de credite, alocă fondurile aprobate din bugetul local al municipiului Iași ordonatorului terțiar de credite, respectiv directorului Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, prin Direcția de Asistență Comunitară, ordonator secundar de credite, în conformitate cu prevederile Art.21 alin.(2) lit.a din Legea 17/2000. Art.44. Trimestrial, ordonatorul terțiar de credite, directorul Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, aprobă situațiile financiare, întocmite de către Compartimentul de specialitate din instituție, respectiv Compartimentul Financiar Contabil, care se transmit Direcției de Asistență Comunitară Iași, ordonatorul secundar de credite, respectiv Primăriei municipiului Iași.

Art.45. Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” obține venituri proprii, în completarea surselor bugetare alocate din bugetul local, din contribuțiile beneficiarilor și alte venituri din donații și sponzorizări, în condițiile prevăzute de lege.

Veniturile extrabugetare ale Căminului se încasează, administrează și contabilizează, conform prevederilor legale.

Art.46. Angajarea și efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se aprobă de către ordonatorul terțiar de credite și se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea dispozițiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate și destinația acestora, iar plata se asigură de către Compartimentul Financiar Contabil.

În situația refuzului de viză de control financiar preventiv intern, ordonatorul terțiar de credite poate dispune pe propria răspundere angajarea și efectuarea cheltuielilor respective, respectând prevederile legale în vigoare.

Art.47. Execuția de casă a bugetului și execuția bugetară sunt atribuțiile principale ale Compartimentului Financiar Contabil din cadrul Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Art.48. Cheltuielile pentru servicii medicale, materiale sanitare, dispozitive medicale și medicamente, care nu se suportă din fondurile asigurărilor sociale de sănătate în condițiile legii, sunt asigurate de cămin.

VIII. Compartimentele din structura funcțională a Căminului

A.    COMPARTIMENTUL DE ASISTENTĂ ȘI ÎNGRIJIRE MEDICALĂ este subordonat directorului

și are următoarele atribuții și competențe:

-    evaluează la internare gradul de dependență al persoanei vârstnice, propune repartizarea acesteia în secția corespunzătoare nevoilor identificate și întocmește în echipa interdisciplinară Planul individualizat de asistență și îngrijire/ Planul de intervenție pentru fiecare asistat în parte.

Planul individualizat de asistență și îngrijire/ Planul de intervenție pentru fiecare asistat în parte, Fișa de monitorizare servicii și Fișa de evaluare/reevaluare constituie documentele principale ale Dosarului de servicii ale beneficiarului de servicii.

În Fișa de monitorizare a sănătății sunt cuprinse acțiunile desfășurate efectiv cu asistații:

-    acordarea primului ajutor;

-    monitorizarea parametrilor fiziologici;

-    asigurarea asistenței medicale curente;

-    asigurarea administrării medicamentelor;

-    efectuarea imunizărilor;

-    efectuarea recoltării de produse biologice;

-    acordarea îngrijirii plăgilor, escarelor, ochilor, mucoaselor, fistulelor, etc.;

-    luarea de măsuri pentru calmarea și tratarea durerii;

-    acordarea consultațiilor de specialitate;

-    asigurarea igienei individuale a beneficiarilor în stare gravă;

-    asigurarea igienei paturilor și a întregului mobilier din camere;

-    sprijinirea bolnavilor grav să se alimenteze și să se deplaseze;

-    asigurarea, înlocuirea și transportul rufăriei murdare în condițiile stabilite de igienă;

-    asigurarea spălării veselei și tacâmurilor persoanelor imobilizate;

-    asigurarea păstrării și folosirii în bune condiții a inventarului pe care îl are în gestiune;

-    colaborarea cu toate compartimentele în identificarea problemelor privind îngrijirea persoanelor instituționalizate, în elaborarea și aplicarea planului individualizat de asistență și îngrijire;

-    acordarea asistenței medicale preventive, curative, de recuperare și paliative beneficiarilor, fără nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

-    recomandarea investigațiilor paraclinice pentru stabilirea diagnosticului și evaluarea statusului clinic periodic, în limita contractului încheiat cu un laborator de analize medicale;

-    efectuarea eliberărilor de medicamente și materiale sanitare pe baza Condicii de prescripție medicamente și materiale sanitare;

-    asigurarea deplasării pacienților la consultații de specialitate în alte instituții spitalicești;

-    asigurarea respectării cerințelor standardelor minime de calitate conform prevederilor Art.1 din Ordinul nr. 2126/2014 și a Legii nr.150/2004 privind siguranța alimentului, republicată;

-    asigurarea activităților de kinetoterapie și alte terapii adecvate nevoilor identificate;

-    asigurarea serviciilor de recuperare și reabilitare fizică fizioterapie, masaj;

-    reevaluarea periodică, împreună cu compartimentele de specialitate (la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie) situația vârstnicilor beneficiari de servicii sociale din Cămin;

-    desfășurarea activităților de educație sanitară, informare despre drepturile și obligațiile beneficiarilor;

-    elaborarea procedurilor în baza standardelor de calitate, în vederea creșterii calității serviciilor acordate;

-    întocmirea materialelor documentare, acțiuni și rapoarte privind beneficiarii instituționalizați;

-    reactualizarea, ori de câte ori se impune, a Planului individualizat de asistență și îngrijire;

-    asigurarea implementării și respectării standardelor Sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului;

-    desfășurarea întregii activități conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

B.    COMPARTIMENTUL DE ASISTENTĂ ȘI ÎNGRIJIRE SOCIALĂ este subordonat directorului și

are următoarele atribuții și competențe:

-    asigură asistența socială a persoanelor vârstnice îngrijite în Cămin ;

-    asigură activități și măsuri de îmbunătățire a calității vieții și serviciilor;

-    încurajează și facilitează comunicarea cu familia beneficiarilor;

-    organizează activități de socializare;

-    urmărește dezvoltarea relațiilor cu alte persoane fizice sau juridice pentru realizarea activităților propuse;

-    asigură evaluarea și reevaluarea beneficiarilor;

-    identifică modalități de prevenire a marginalizării sociale și de reintegrare socială în raport cu capacitatea psiho-afectivă;

-    acordă ajutor pentru menținerea sau readaptarea capacităților fizice și intelectuale;

-    indică serviciile de asistență socială pe baza evaluării nevoilor persoanei vârstnice;

-    în colaborare cu Direcția de Asistență Comunitară întocmește ancheta socială și efectuează în cadrul echipei multidisciplinare evaluările complexe în vederea instituționalizării persoanelor vârstnice;

-    realizează și gestionează baza de date privind serviciile acordate beneficiarilor;

-    identifică și evaluează problemele sociale ale beneficiarilor;

-    dezvoltă planuri de acțiune, planuri de interventie, programe, măsuri, activități funcție de nevoile fiecărui beneficiar și servicii specializate acreditate specifice domeniului asistenței sociale;

-    asigură în colaborare cu Compartimentul Administrativ și Direcția de Asistență Comunitară, înmormântarea persoanelor vârstnice lipsite de susținători legali sau când aceștia nu își pot îndeplini obligațiile familiale datorită stării de sănătate sau situației economice precare;

-    reevaluează periodic impreuna cu compartimentele de specialitate (la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie) situația vârstnicilor beneficiari de servicii sociale;

-    desfășoară activități de informare despre drepturile și obligațiile beneficiarilor;

-    elaborează proceduri în baza standardelor minime de calitate conform prevederilor Art.1 din Ordinul nr. 2126/2014 în vederea creșterii calității serviciilor acordate;

-    întocmește materiale documentare, acțiuni, rapoarte privind beneficiarii instituționalizați;

-    asigură respectarea cerințelor standardelor minime de calitate a serviciilor acordate;

-    își desfășoară întreaga activitate conform procedurilor operaționale de lucru;

-    urmărește aplicarea și executarea legilor și a altor reglementări legale în vigoare din domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice;

-    asigură implementarea și respectarea standardelor Sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului;

-    desfășoară întreaga activitate conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

C. COMPARTIMENTUL DE ASISTENTĂ ȘI ÎNGRIJIRE PSIHOLOGICĂ este subordonat directorului și are următoarele atribuții și competențe:

-    încurajarea, susținerea și promovarea suportului psihologic prin psihoterapie, consiliere și asistență socială;

-    mediul de îngrijire securizat și sanogenetic persoanelor în fază terminală;

-    întreținerea psiho-fizică a celor doi parteneri asistat-salariat;

-    monitorizarea activității derulate cu ajutorul indicatorilor proprii;

-    previne degradarea;

-    facilitează manifestarea conduitelor prosociale;

-    realizează și gestionează baza de date privind serviciile acordate beneficiarilor;

-    identifică și evaluează problemele sociale ale beneficiarilor;

-    dezvoltă planuri de acțiune, planuri de interventie, programe, măsuri, activități funcție de nevoile psihologice ale fiecărui beneficiar;

-    reevaluează periodic împreună cu compartimentele de specialitate (la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie) situația vârstnicilor beneficiari de servicii sociale;

-    desfășoară activități de informare despre drepturile și obligațiile beneficiarilor;

-    elaborează proceduri în baza standardelor minime de calitate conform prevederilor Art.1 din Ordinul nr. 2126/2014 în vederea creșterii calității serviciilor acordate;

-    întocmește materiale documentare, acțiuni, rapoarte privind beneficiarii instituționalizați;

-    asigură respectarea cerințelor standardelor minime de calitate a serviciilor acordate;

-    urmărește aplicarea și executarea legilor și a altor reglementări legale în vigoare din domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice;

-    asigură implementarea și respectarea standardelor Sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului;

-    desfășoară întreaga activitate conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

D.    COMPARTIMENTUL DE SOCIALIZARE ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER este subordonat directorului, cu următoarele atribuții și competențe:

-    realizează și gestionează baza de date privind serviciile de asistență, socializare și petrecerea timpului liber acordate asistaților;

-    identifică și evaluează problemele de asistență, socializare și petrecerea timpului liber ale beneficiarilor asistați;

-    dezvoltă planuri de acțiune, planuri de intervenție, programe, măsuri, activități funcție de nevoile de asistență, socializare și petrecerea timpului liber ale fiecărui beneficiar;

-    desfășoară activități de terapie ocupațională în funcție de nevoile și specificul fiecărei persoane vârstnice;

-    facilitează manifestarea conduitelor prosociale;

-    responsabilizează competențele;

-    creează atmosfera familială în unitate;

-    asigură protecție socio-afectivă;

-    valorizează și diseminează experiența persoanelor cu multe amintiri;

-    acordă atenție individuală nevoilor specifice asistaților;

-    desfășoară activități permanente și ocazionale ( individuale, de grup si frontale) ;

-    socializează și resocializează asistații conform Planului individualizat de asistență și îngrijire;

-    monitorizează activitatea derulată cu ajutorul indicatorilor proprii;

-    reevaluează periodic, împreună cu compartimentele de specialitate (la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie) situația vârstnicilor beneficiari de servicii spiritual religioase;

-    desfășoară activități de informare despre drepturile și obligațiile beneficiarilor;

-    elaborează proceduri în baza standardelor minime de calitate conform prevederilor Art.1 din Ordinul nr. 2126/2014, în vederea creșterii calității serviciilor acordate;

-    întocmește materiale documentare, acțiuni, rapoarte privind beneficiarii instituționalizați;

-    asigură implementarea și respectarea standardelor Sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului;

-    desfășoară întreaga activitate conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

E.    COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL - RESURSE UMANE - REGISTRATURĂ se află

în subordinea Contabilului șef și are următoarele atribuții:

1. Financiar-contabil

-    primește facturile de la furnizori pe care le înregistrează într-un registru special, verifică dacă facturile sunt însoțite de documente prevăzute de lege ( N.I.R., referate de necesitate, comandă ) în vederea parcurgerii fazei de lichidare - viza „bun de plată”;

-    lunar efectuează analiza contului furnizori și comunică directorului situația furnizorilor neachitați pentru a ordona, în limita disponibilului existent, prioritatea furnizorilor ce urmează a se achita;

-    calculează zilnic lista de alimente, urmărind încadrarea în alocația zilnică de hrană aprobată pe tipuri de regimuri alimentare;

-    ține evidența sintetică și analitică a debitorilor (alții decât cei din majorări de întârziere) și a creditorilor analizând periodic soldul acestora, informând directorul despre rezultatele analizei și măsurile propuse în vederea recuperării debitelor;

-    urmărește respectarea circuitului documentelor financiar-contabile în interiorul Căminului;

-    efectuează plata cheltuielilor ca fază finală a execuției bugetare prin care instituția este eliberată de obligații față de terți creditorii, întocmind ordinele de plată pe baza ordonanțărilor întocmite de responsabilii de activitate;

-    verifică autenticitatea și exactitatea datelor înscrise în documentele justificative ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

-    verifică dacă, înainte de înregistrarea lor în contabilitate, poartă certificarea șefului compartimentului de specialitate, viza de control financiar preventiv și aprobarea ordonatorului de credite;

-    întocmește dispoziții de plată și încasare de numerar prin casieria unității, având la bază documentele justificative vizate de control financiar preventiv propriu și aprobate de ordonatorul de credite;

-    operează încasările și plățile prin conturile de disponibil de la trezorerie pe baza extraselor de cont și a documentelor justificative (ordine de plată, foi de varsamant, CEC, de numerar ) precum și prin contul de garanții materiale deschis la C.E.C. constituit pentru salariații cu gestiuni;

-    completează la zi registrul jurnal și registrul inventar;

-    întocmește ordonanțările de plată pentru instituție și verifică concordanța între acestea și plăți;

-    ține evidența sintetică și analitică a contribuției de întreținere datorată de beneficiarii instituționalizați în Cămin;

-    participă la valorificarea inventarelor anuale;

-    ține corespondența cu Trezoreria municipiului Iași cu privire la transmiterea B.V.C. aprobat, lista cu specimene de semnături, convenții pentru aprobarea plafoanelor maxime de plăți, etc.;

-    întocmește registru de casă;

-    organizează și exercită controlul financiar preventiv propriu ;

-    respectă procedura privind parcurgerea celor patru etape ale execuției bugetare și legale, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

-    ține evidența mijloacelor fixe, completează fișa mijlocului fix, operează în contabilitatea sintetică și analitică intrarile de mijloace fixe (achiziții) și ieșirile de mijloace fixe (bonuri de mișcare, casări, etc.) și întocmește o evidență corectă a acestora;

-    ține registrul mijloacelor fixe, asigură actualizarea acestuia, ține registrul numerelor de inventar aferente mijloacelor fixe;

-    se ocupă de aprobările privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, precum și de întocmirea procesului verbal de predare - primire, în cazul transmiterii fară plată către alte instituții a bunurilor, conform legii;

-    calculează lunar consumul de carburanți pe baza foilor de parcurs și întocmește nota contabilă;

-    întocmește nota contabilă privind încasările și plățile în numerar, verifică dacă soldul de casă corespunde cu soldul contului 5311 „Casă”;

-    întocmește notele contabile privind consumurile și transferurile de obiecte de inventar în conformitate cu normele metodologice pentru unitățile bugetare;

-    ține evidența cantitativ valorică pe fișele de cont analitice la gestiunile de obiecte de inventar, materiale, alimente, medicamente și materiale sanitare, ambalaje, în ceea ce privește intrările (achiziții) și ieșirile (transferuri, consumuri, casări );

-    asigură calcularea și plata drepturilor salariale ale personalului și răspunde de întocmirea și depunerea declarațiilor lunare, trimestriale și anuale privind aceste drepturi;

-    întocmește documentele de plată către trezorerie și cele contabile, în conformitate cu reglementările în vigoare, urmărește primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora cu documentele de însoțire asigurând încadrarea corectă în clasificarea bugetară atât a cheltuielilor cât și a veniturilor încasate;

-    calculează și reține obligațiile angajatorului și angajatului față de bugetul statului, asigurările sociale, asigurările de sănătate, asigurările de șomaj, respectând prevederile legale în vigoare;

-    calculează și reține pentru salariați popririle, imputațiile, garanțiile, cotizațiile la sindicat și C.A.R.;

-    întocmește ordinele de plată aferente viramentelor la salarii și ordonanțările la plată ale acestora;

-    ține registrul contractelor încheiate cu furnizorii de produse, lucrări, servicii, actualizându-l permanent;

-    rezolvă la termenul stabilit neconformitățile semnalate de auditorul intern sau din exterior;

-    asigură implementarea și respectarea standardelor Sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului;

-    desfășoară întreaga activitate conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

2. Resurse umane:

-    întocmește Organigrama și Statul de funcții anual al Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”;

-    întocmește și gestionează Programul anual de instruire și perfecționare a personalului și îl supune spre aprobare directorului Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”;

-    gestionează Fișa postului pentru personalul angajat;

-    se ocupă de întocmirea, completarea și ținerea la zi a dosarelor de personal pentru salariații Căminului;

-    întocmește contractele de muncă ale noilor angajați și efectuează modificări ale contractelor de muncă;

-    întocmește registrul electronic de evidență al salariaților pe care îl depune în format electronic la

I.T.M. Iași;

-    organizează la nivel de instituție concursurile pentru ocuparea posturilor vacante cu respectarea legislației în vigoare;

-    urmărește acordarea tuturor drepturilor salariaților în conformitate cu legislația în vigoare;

-    întocmește la timp actele pentru personalul care întrerupe raportul de muncă;

-    prezintă la solicitarea conducerii situațiile reactualizate în materie de personal și drepturile bănești privind salariații pentru care întocmește lucrările;

-    asigură implementarea și respectarea standardelor Sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului;

-    desfășoară întreaga activitate conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

3. Registratura:

-    înregistrează în Registrul general intrările și ieșirile, documentele de natură internă și externă;

-    constituie zilnic mapa de corespondență pe care o repartizează funcție de rezoluția directorului;

-    efectuează operațiuni de casierie;

-    asigură implementarea și respectarea standardelor Sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului;

-    desfășoară întreaga activitate conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

F. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV se află în subordinea Contabilului șef și are următoarele atribuții:

1.    Administrativ

-    răspunde de administrarea bunurilor instituției, coordonează activitățile de gestionare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, de organizare a activităților de pază și P.S.I ale instituției;

-    colaborează și sprijină responsabilul cu achizițiile publice pentru organizarea și desfășurarea procedurilor legale de achiziții (licitații, cereri de oferte, negocieri, încredințări directe, etc.) în vederea achiziționării de produse, executării de lucrări și prestării de servicii, conform legislației în vigoare;

-    organizează depozitarea corespunzătoare, pentru conservarea alimentelor, legumelor și fructelor, pe timp de iarnă;

-    organizează controlul asupra modului de întreținere igienică a blocului alimentar;

-    asigură administrarea tehnică și funcțională a clădirilor instituției, asigură condițiile optime pentru buna desfășurare a activităților în Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” ;

-    ține evidența generală a obiectelor de inventar și mijloacelor fixe în fișa de evidență și registrul mijloacelor fixe;

-    asigură mentenanța utilajelor, echipamentelor și mijloacelor auto;

-    asigură respectarea Normelor legale privind prevenirea și stingerea incendiilor;

-    asigură buna desfășurare a activității din spălătorie - lenjerie, din blocul alimentar, din atelierul de întreținere și reparații și din toate sectoarele de activitate din cadrul Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”;

-    asigură și gestionează arhiva instituției în condițiile legii;

-    asigură respectarea standardelor minime de calitate conform prevederilor Art.1 din Ordinul nr.

2126/2014;

-    analizează periodic activitatea proprie și propune acțiuni corective și preventive;

-    rezolvă la termenul stabilit neconformitățile semnalate de auditorul din exterior;

-    asigură păstrarea actelor cu care lucrează și predarea lor la arhivă;

-    asigură confidențialiatea informațiilor despre care ia cunoștință ca urmare a atribuțiilor de serviciu, cu excepția celor care sunt prevăzute de lege ca fiind informații cu caracter public;

-    asigură implementarea standardelor Sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului;

-    desfășoară întreaga activitate conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

2.    Aprovizionare-Achiziții publice

-    elaborează Programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul instituției;

-    elaborează documentația de atribuire sau documentația de concurs, după caz;

-    transmite anunțuri publicitare, lansează invitațiile de participare la licitația publică deschisă, restrânsă sau cerere de ofertă astfel cum sunt prevăzute de lege;

-    asigură pregătirea și desfășurarea licitațiilor și cererilor de oferte, în baza caietelor de sarcini și referatelor întocmite de compartimentul de specialitate și aprobate de conducătorul instituției;

-    colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ce au obligația de a sprijini activitatea de achiziții publice în funcție de specificul documentației de atribuire și de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;

-    colaborează cu Compartimentul Achiziții și Prelucrarea Datelor, din cadrul Direcției de Asistență Comunitară în calitate de ordonator secundar de credite, care monitorizează derularea achizițiilor publice, planificarea și evidența procesului de achiziții publice realizat în cadrul Căminului de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena” (ordonator terțiar de credite) ;

-    urmărește primirea și înregistrarea ofertelor de bunuri sau servicii primite de la diferitele societăți comerciale;

-    aplică și finalizează procedurile de atribuire;

-    întocmește și păstrează/arhivează dosarele de achiziții publice conform legii;

-    organizează toate activitățile de achiziții publice pentru achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii, conform normelor legale în vigoare;

-    redactează, avizează și transmite tuturor celor în drept contractele de achiziție publică încheiate;

-    răspunde de aplicarea legislației în vigoare cu privire la achizițiile directe;

-    realizează și deține o bază de date referitor la achizițiile publice efectuate în cadrul realizării atribuțiilor specifice;

-    asigură respectarea standardelor minime de calitate conform prevederilor Art.1 din Ordinul nr. 2126/2014 și a Legii nr.150/2004 privind siguranța alimentului, republicată;

-    asigură implementarea standardelor Sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentului;

-    desfășoară întreaga activitate conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

3. Asigurarea hranei prin:

-    meniu diversificat conform indicațiilor medicului, același meniu sodat și desodat cu asigurarea caloriilor necesare și încadrarea în alocația zilnică de hrană stabilită penru consumurile colective cuprinzând mic dejun, prânz și masă de seară;

-    servirea mesei în sala destinată, într-o singură serie (sala de mese are o capacitate de 156 locuri, dotate cu 39 de mese cu 4 scaune la masă) pentru persoanele vârstnice încadrate în gradele IIIA și IIIB de dependență (potrivit H.G.nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice);

-    servirea mesei la cameră persoanelor vârstnice încadrate în gradele IA, IB, IIA, IIB și IIC cazate în secția de dependenți (persoanele care nu se pot hrăni singure sunt ajutate să se hrănească sau sunt hrănite de infirmiere și îngrijitoare);

-    alimentare hidratare, conform planului de îngrijire individualizat stabilit care cuprinde reguli și norme specifice, pentru asistatul care se află în perioada terminală;

-    prepararea igienică cu utilaje, aparatură și echipamente moderne;

-    respectarea condițiilor privind respectarea normelor sanitare în vigoare;

-    aprovizionarea și depozitarea alimentelor, produselor agro-alimentare în spații corespunzătoare;

-    monitorizarea activității derulate cu ajutorul indicatorilor proprii de performanță;

-    asigurarea respectării standardelor minime de calitate conform prevederilor Art.1 din Ordinul nr. 2126/2014 și a Legii nr.150/2004 privind siguranța alimentului, republicată;

-    desfășurarea întreagii activități conform legislației în domeniu și procedurilor operaționale de lucru.

4. Găzduirea pe perioadă nedeterminată

-    cazarea persoanelor asistate în camere de 4 paturi sau de 2 paturi, în condițiile stabilite prin normele igienico-sanitare și baremurile de dotare;

-    spațiile comune pentru activități sociale, culturale, religioase, pentru petrecerea timpului liber, sală de mese, spălătorie, centrală telefonică;

-    asistența, îngrijirea și supravagherea permanentă în condițiile igienico-sanitare corespunzătoare, condiții de izolare până la transferarea acestora în unitățile de profil;

-    buna întreținere și folosire a mobilierului, cazarmamentului și echipamentului existent în dotare;

-    monitorizarea activității derulate cu ajutorul indicatorilor proprii de performanță;

-    asigurarea standardelor minime de calitate conform prevederilor Art.1 din Ordinul nr. 2126/2014.

IX. Stabilirea, suspendarea și încetarea drepturilor de asistență socială

Art.49. Internarea în Căminul de Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“ se acordă la cererea persoanei vârstnice interesate și a reprezentantului legal a acesteia, conform Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Anexa1.,Sectiunea1, Modul1, Standard2 ADMITERE și a Legii nr.17/2000, republicată și actualizată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

Art.50. Dreptul la asistență socială în Cămin se stabilește pe baza anchetei sociale, cu respectarea criteriilor prevăzute în Grila națională de evaluare a persoanelor vârstnice (H.G.nr.886/2000). Ancheta socială se relizează de un colectiv format dintr-un asistent social din cadrul Direcției de Asistență Comunitară, unul din cadrul Căminului de Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“ și un medic. Accesul persoanei vârstnice în Căminul de Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“ se face în baza unui dosar care va cuprinde:

-    solicitare scrisă din partea persoanei vârstnice sau a reprezentantului/susținătorului sau legal (cerere);

-    copii după actele de identitate (BI/CI/CN/CC) pentru persoana în cauză, soț/soție, reprezentant legal;

-    acte care dovedesc venitul persoanei beneficiare și al familiei acesteia (cupon pensie, adeverință salariat, certificat fiscal eliberat de organele financiare teritoriale);

-    act doveditor pentru reprezentantul legal;

-    declarație notarială a reprezentantului/susținătorului legal cu privire la obligația achitării contribuției de întreținere în Cămin pentru persoana vârstnică beneficiară (integral sau diferența de contribuție);

-    adeverința de la medicul de familie care să ateste că nu este în evidență cu boli infectocontagioase, psihice, nu este încadrat într-o categorie de persoane cu grad de handicap;rezultatul analizelor solicitate, sunt obligatorii la internare.

Art.51. Categoriile de persoane vârstnice care au venituri proprii care să le permită asigurarea condițiilor de locuit și îngrijirea necesară nu au acces în Căminul de Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“.

Art.52. Categoriile de persoane vârstnice care au fost internate în Căminul de Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“ și s-au externat la cerere dar au creat probleme deosebite care conduceau la întocmirea documentației în vederea externării acestora din cămin nu mai au acces în Căminul de Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“.

Art.53. Pensionarii la internare trebuie să fie valizi, apți să se autoservească cu încadrarea în gradele de dependență III A și III B potrivit H.G. 886/ 2000;

Art.54. Comisia constituită în baza Dispoziției primarului analizează dosarul persoanelor vârstnice care solicită internarea în Căminul de Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“ și, în funcție de situație, propune forma de asistență socială care se impune a se acorda.

Art.55. Aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la servicii de asistență socială pentru persoanele vârstnice la Căminul de Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“ se face de către Primarul municipiului Iași conform prevederilor Art.29, lit.a) din Legea nr.17/2000 privind asistența persoanelor vârstnice, republicată și actualizată și a Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Anexa 1, Modulul 1 - standard 3 - ÎNCETARE SERVICII În cazul suspendării dreptului la servicii sociale pe o perioadă de timp, asistatul are obligația de a elibera camera și a părăsi Căminul necondiționat, iar la revenire va urma aceleași proceduri de internare.

Art.56. Decizia privind stabilirea, respingerea, încetarea sau suspendarea dreptului la servicii de asistență socială poate fi contestată potrivit Legii Contenciosului Administrativ nr.554/2004, actualizată.

Art.57. La data primirii în Căminul de Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“ persoana vârstnică beneficiară va fi înscrisă într-un Registru unic de evidență al beneficiarilor, actualizat permanent și va fi repartizată unui manager de caz care va realiza :

-    dosarul oficial al asistatului în două exemplare: un exemplar pentru compartimentul de specialitate și un exemplar va fi înmînat sub semnătură asistatului;

-    emiterea deciziei interne de stabilire a contribuției de întreținere;

-    informarea asistatului cu privire la serviciile ce urmează a-i fi acordate.

Art.58. În baza deciziei de internare, se încheie contractul de servicii între Căminul de Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“ și persoana vârstnică beneficiară sau reprezentantul/ susținătorul său legal. Art.59. Persoanele vârstnice beneficiază de servicii în baza Planului individualizat de asistență și îngrijire (P.I.A.I.)/ Planului de intervenție (P.I.) întocmit de o echipă multidisplinară. P.I.A.I./P.I. este reactualizat periodic, funcție de evoluția socio-medicală și nevoile persoanei beneficiare și este structurat pe programe de intervenție specifice pentru următoarele aspecte:

-    nevoi de sănătate și promovare a sănătății;

-    nevoi de îngrijire, securitate și promovare a bunăstării personale;

-    nevoi fizice și emoționale;

-    nevoi de socializare, de menținere/reluare a legăturilor cu familia/alte rude/prieteni/persoane importante sau apropiate, precum și modul de satifacere a acestor nevoi;

-    nevoi de petrecere a timpului liber.

Persoana beneficiară sau reprezentantul legal al acesteia are cunoștință de conținutul P.I.A.I./P.I., participă efectiv la întocmirea acestuia și îl semnează.

Art.60. Informațiile obținute privind viața privată a persoanei vârstnice beneficiare și a familiei acesteia sunt confidențiale, putând fi dezvăluite doar cu acordul acestora. Acordul persoanei beneficiare sau a reprezentantului său legal nu este necesar în următoarele situații:

-    dacă dispozițiile legale prevăd acest lucru în mod expres;

-    dacă este pusă în pericol viața/sănătatea persoanei în cauză și aceasta se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul

Art.61. Pentru desfășurarea activității în cadrul Căminului de Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“ se instituie evidența vizitatorilor prin Registru unic de vizite în care vor fi consemnate date cu privire la persoana vârstnică beneficiară (numele și prenumele, data nașterii, data internării) și date de la vizitator (numele si prenumele, gradul de rudenie, actul de identitate, data vizitei, ora, semnătura). Datele se vor consemna separat, pe fiecare persoană beneficiară pentru a avea o imagine de ansamblu asupra relației persoană vârstnică-familie și a posibilității de reintegrare după depășirea perioadei de criză.

Art.62. Învoirea persoanei vârstnice beneficiare în familie, familia extinsă sau la alte persoane apropiate/importante față de aceasta este posibilă cu acordul conducătorului instituției și în baza unei cereri scrise, vizată de medicul curant și compartimentul social în care se va specifica domiciliul persoanei, actul de identitate al acesteia și durata învoirii.

Art.63. Încetarea/sistarea serviciilor către beneficiar pe o perioadă determinată se face la cererea acestuia sau la cererea familiei care îi asigură în continuare întreținerea, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice Modul I, Standard 3-1.

Art.64. Încetarea/sistarea serviciilor către beneficiar pe o perioadă nedeterminată se face de către Primar și directorul Căminului de Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice Modul I, Standard 3-2.

Art.65. Externarea persoanelor găzduite în Căminul de Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“ se poate face și în cazul încălcării Regulamentului de organizare și funcționare și a Regulamentului de ordine interioară de către persoana vârstnică, în baza unui raport întocmit de asistentul social, ținându-se cont de gravitatea faptei săvârșite.

Art.66. În cadrul măsurilor de asistență socială acordate persoanelor vârstnice internate în Căminul de Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“ este obligatoriu a se respecta și aplica următorul pachet minimal de proceduri:

a)    proceduri specifice compartimentului administrativ;

b)    proceduri specifice compartimentului de asistență și îngrijire medicală;

c)    proceduri specifice compartimentului de asistență și îngrijire socială;

d)    proceduri specifice compartimentului de asistență și îngrijire spiritual religioasă;

e)    proceduri specifice compartimentului de asistență și îngrijire psihologică;

f)    proceduri specifice compartimentului de asistență și îngrijire fizică medicală;

g)    proceduri specifice compartimentului de socializare și petrecerea timpului liber;

h)    proceduri specifice compartimentului financiar contabil.

Art.67. Contribuția persoanelor vârstnice sau a susținătorilor legali ai acestora

a)    persoanele asistate în Căminul de Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“ își plătesc integral din venituri proprii sau prin susținători legali contribuția de întreținere în conformitate cu H.C.L. nr.59/2010, Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (republicată și actualizată) și a Legii nr.281/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000, H.G. nr.1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere în căminele pentru persoanele vârstnice;

b)    contribuția lunară de întreținere se stabilește de către contabilul șef și asistentul social, conform Deciziei emise de către directorul Căminului de Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“, în funcție de gradul de dependență a persoanei vârstnice îngrijite și de veniturile persoanei;

c)    obligația privind plata contribuției lunare de întreținere se stabilește printr-un angajament de plată semnat de persoana vârstnică care urmează să fie îngrijită în Cămin sau de către reprezentantul său legal sau de o hotărâre judecătorească.

d)    angajamentul de plată semnat în fața directorului Căminului constituie titlu executoriu, conform prevederilor Legii nr.281/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată;

e)    în cazul în care persoana vârstnică asistată nu achită contribuția lunară de întreținere pâna în ultima zi lucrătoare din cursul lunii, furnizorul de servicii sociale are dreptul de a sista acordarea serviciilor (prevederile cap.VI, art.4 din contractul pentru acordarea de servicii sociale) și, în ultimă instanță, de a rezilia contractul pentru acordarea serviciilor sociale;

f)    în situația specificată anterior, persoana asistată are obligația de a elibera necondiționat camera pe care o ocupă, fără parcurgerea unei proceduri prealabile (emiterea unei somații), conform prevederilor cap.IX, art.7 din contractul pentru acordarea de servicii sociale;

g)    obligația privind plata contribuției se poate stabili și prin hotărâre judecătorească, atunci când persoanele obligate la plată refuză să o achite lunar, sumele reprezentând contribuția lunară de întreținere care constituie venituri extrabugetare ale Căminului.

X. Dispoziții finale și tranzitorii

Art.68. Căminul de Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“ își organizează arhiva proprie pe care o păstrează în conformitate cu prevederile legale, cuprinzând următoarele acte:

-    documente de personal;

-    documente financiar contabile;

-    documente specifice activității sale curente.

Art.69. Prevederile prezentului regulament de organizare și funcționare a Căminului de Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“ sunt aduse la cunoștința persoanei vârstnice/reprezentantului legal al acestuia și personalului care deservește Căminul.

Art.70. Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziții legale în vigoare care privesc activitatea unităților de asistență socială.

Art.71. Modificările și completările legislative incidente prezentului Regulament de organizare și funcționare fac parte de drept din acesta.

Art.72. Orice altă modificare și completare a prezentului Regulament se aprobă de către Consiliul Local al municipiului Iași.

Secțiunea 3. Cantina de Ajutor Social Iași

I. Dispoziții generale

Art.1. Cantina de Ajutor Social este o instituție de asistență socială, din structura organigramei Direcției de Asistență Comunitară, ce are drept scop prestarea de servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații economico - sociale sau medicale deosebite, având obligația de a respecta cu strictețe regulile impuse de Direcția de Sănătate Publică Iași și Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași.

Art.2. Cantina de Ajutor Social este constituită în baza Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor

social, ca unitate publică de asistență socială cu personalitate juridică și funcționează în baza Autorizației sanitare nr.369 actualizată anual, în baza prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, a Regulamentului de Ordine Interioară, precum și în conformitate cu legislația în vigoare:

-    Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată;

-    Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;

-    Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată;

-    Ordinul nr. 2126/2014 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, Anexa 9 - Standarde minime de calitate pentru cantina socială;

-    Ordin nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

-    Hotărâre nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice.

Art.3. Sediul Cantinei de Ajutor Social este în municipiul Iași, str. Sf.Andrei nr.70, conform H.C.L. nr.187/31.03.2004 privind darea în administrarea Cantinei de Ajutor Social a spațiului din adresa anterior menționată.

Art.4. Pe actele emise de Cantina de Ajutor Social se va menționa Municipiul Iași - Direcția de Asistență Comunitară - Cantina de Ajutor Social.

Art.5. Obiectul de activitate al Cantinei de Ajutor Social îl constituie prestarea, după caz, a următoarelor servicii sociale persoanelor îndreptățite:

a)    pregătirea și servirea a doua mese, zilnic, de persoana, pranzul și cina, în limita alocației de hrana prevăzute de reglementările legale;

b)    aprovizionarea, contra cost de la sediul Cantinei, cu produse agroalimentare de bază, la prețurile la care acestea au fost achiziționate;

c)    transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu;

d)    pregătirea și distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situații deosebite;

e)    consilierea și informarea beneficiarilor dar și îndrumarea spre alte instituții abilitate în rezolvarea problemelor solicitate.

Art.6. Cantina de Ajutor Social poate presta și alte activități:

a)    producerea și desfacerea semipreparatelor din carne, produse de patiserie, cafea, sucuri, înghețată, dulciuri, fructe, ceai, sandwich;

b)    organizarea și pregătirea meselor festive cu ocazia diferitelor evenimente;

c)    servicii de catering.

Art.7. Durata de funcționare a Cantinei de Ajutor Social Iași este nelimitată.

Art.8. Cantina de Ajutor Social dispune de cod fiscal și cont bancar propriu, de ștampilă și sigiliu propriu, precum și de patrimoniu.

Art.9. Cantina de Ajutor Social asigură servicii și prestații sociale, conform Certificatului de Acreditare seria A nr.0006413/2009 emis de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale a județului Iași, ce constă în asistență și suport pentru familiile defavorizate.

Art.10. Beneficiarii de servicii și prestații sociale sunt următoarele categorii de persoane:

-    copii în vîrstă de pînă la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

-    tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățămînt ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vîrsta de 25 ani respectiv 26 ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută la lit.a);

-    persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

-    pensionarii;

-    persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

-    invalizii și bolnavii cronici;

-    orice persoană care nu realizează venituri.

II.    Structura organizatorică și principalele tipuri de relații

Art.11. Structura organizatorică a instituției este aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Iași.

Art.12. Structura organizatorică a Cantinei de Ajutor Social cuprinde, în funcție de serviciile acordate și specificul activității, 4 tipuri de compartimente, cu un total de 19 angajați.

Art.13. Numărul și structura de personal pentru Cantina de Ajutor Social sunt aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local Iași privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Comunitară și instituțiilor sale subordonate.

Art.14. Angajarea salariaților se face în condițiile legii de către conducătorul Cantinei de Ajutor Social, în limita posturilor din organigramă și statului de funcții aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local, cu înștiințarea și aprobarea ordonatorului secundar de credite, Direcția de Asistență Comunitară.

Art.15. Conducerea Cantinei de Ajutor Social este constituită din director și contabil șef, în structura organizatorică aprobată, conform legii.

Art.16. Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice. Art.17. Cantina de Ajutor Social are structura organizatorică cu următoarele compartimente :

A.    .Compartiment financiar - contabilitate și achiziții

B.    Compartiment asistență socială

C.    Compartiment prestări servicii asistați

D.    Compartiment pază.

III.    Patrimoniul și finanțele Cantinei de Ajutor Social Iași

Art.18. Patrimoniul Cantinei de Ajutor Social este format din bunuri mobile și imobile preluate pe bază de protocol de la Căminul de Bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena" și prin achiziții efectuate după înființarea Cantinei.

Art.19. Finanțarea Cantinei de Ajutor Social se realizează din bugetul local al administrației publice locale.

Sponsorizarile și donațiile în bani și în natură, făcute de persoanele fizice și juridice, române și străine pot fi folosite numai în scopul dezvoltării și îmbunătățirii calității serviciilor pe care le prestează.

IV.    Managementul și organizarea Cantinei de Ajutor Social

Art.20. Directorul Cantinei de Ajutor Social asigură conducerea, îndrumarea și controlul compartimentelor din structura instituției.

Art.21. Directorul Cantinei de Ajutor Social acționează permanent în vederea îndeplinirii la timp și în mod corespunzător a atribuțiilor ce îi revin din legi, decrete, hotărâri, ordine, dispoziții, decizii și sarcini, conform prezentului Regulament.

Art.22. În exercitarea funcției, directorul emite decizii și are, în principal, următoarele atribuții:

-    aplică în mod corespunzător, legile, decretele, hotărârile guvernului, regulamentele și instrucțiunile date de forurile superioare și locale inclusiv cele cu caracter financiar și de gestiune;

-    se ocupă de obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor în vederea bunei funcționări a societății;

-    aprobă meniurile zilnice și listele de alimente;

-    aprobă transportul mesei la domiciliu pentru persoanele bolnave, bătrâne și greu deplasabile sau imobilizate;

-    asigură relația cu asistații sociali;

-    îndrumă asistații spre alte servicii sociale de care pot beneficia;

-    întocmește planul de activitate, de dezvoltare și aprovizionare urmărind realizarea acestora cât și dările de seamă periodice, evidențiind eventualele neajunsuri care împiedică buna funcționare a instituției și face propuneri pentru remediere, ordonatorului secundar de credite;

-    îndrumă și controlează activitatea personalului din subordine și ia la timp toate măsurile necesare bunei desfășurări a muncii, stabilește graficul de muncă și programul orar al personalului, conform dispozițiilor legale în vigoare;

-    stabilește obiectivele individuale pentru angajații din compartimente ;

-    repartizează compartimentelor din subordine corespondența și lucrările atribuite spre rezolvare;

-    analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine în vederea îmbunătățirii activității compartimentelor;

-    monitorizează îndeplinirea atribuțiilor de serviciu personalului din subordine, conform fișei postului;

-    angajează salariații prin: recrutare, selecție și integrare;

-    motivează salariații prin evaluarea posturilor și salarizare;

-    organizează resursele umane prin: analiza și reevaluarea posturilor, elaborarea documentelor organizaționale (Regulamentul de ordine interioară, Codul etic, etc.);

-    planifică resursele umane prin: pregatirea/perfecționarea și promovarea salariaților;

-    evaluează performanțele resurselor umane prin: evaluarea performanțelor profesionale individuale, evaluarea aptitudinilor;

-    controlează zilnic prezența la seviciu a personalului și vizează condica de prezență;

-    îndeplinește, potrivit legii, atribuțiile ce-i revin în calitate de ordonator terțiar de credite, răspunde pentru buna gestionare și conservare a patrimoniului Cantinei de Ajutor Social privind: cheltuirea mijloacelor bugetare în limita creditelor deschise și conform destinației lor, folosirea rațională și economică a mijloacelor financiare și materiale, inventarierea la sfârșitul exercițiului, și ori de câte ori este necesar, a întregului patrimoniu a instituției, a materialelor combustibile și necombustibile, încheind procese verbale de constatare, semnalând lipsurile și făcând propuneri de imputare;

-    finanțarea la timp a acțiunilor, conform bugetului alocat/aprobat, cu respectarea strictă a disciplinei financiare;

-    aprobarea plăților, numai cu prealabila avizare a contabilului șef și numai în baza actelor justificative legal întocmite;

-    reprezintă Cantina de Ajutor Social în relațiile cu terții;

-    urmărește respectarea întocmai a instrucțiunilor în ceea ce privește Sănătatea și Securitatea Muncii și PSI;

-    asigură aplicarea normelor legale în domeniul Sănătății și securității în muncă;

-    asigură securitatea muncii, răspunzând de procurarea la timp a materialelor de stins incendii, organizarea și instruirii echipei de pompieri și paznici;

-    organizează paza și securitatea clădirilor în vederea evitării scoaterii din unitate a bunurilor de inventar, materiale, alimente, etc., fără forme legale;

-    monitorizează întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/ dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărind respectarea de către personalul din subordine a reglementărilor conținute de acesta.

Art.23. Coordonarea Compartimentului Financiar - Contabilitate și Achiziții este asigurată de către contabilul șef aflat în subordinea directorului Cantinei de Ajutor Social, având ca principale atribuții :

-    asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare și economice a Cantinei de Ajutor Social, în conformitate cu dispozițiile legale;

-    organizează și răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară a salariilor și a cheltuielilor administrative gospodărești și propune măsuri de optimizare continuă a cheltuielilor;

-    organizează analiza periodică a utilizării mijloacelor circulante și propune măsuri pentru readucerea în circuitul economic pentru prevenirea unor imobilizări de fonduri;

-    asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor instituției către bugetul statului, unitățile bancare și terțe instituții;

-    organizează contabilitatea în conformitate cu dispozițiile legale și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor;

-    angajează Cantina de Ajutor Social, alături de ordonatorul secundar de credite Direcția de Asistență Comunitară, prin semnătură, în toate operațiunile patrimoniale;

-    rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar -contabilă;

-    în baza sarcinilor de mai sus, contabilul șef execută controlul financiar preventiv și ierarhic operativ curent;

-    întocmește planul de cheltuieli pentru acțiuni proprii;

-    întocmește notele contabile și verifică documentele care stau la baza înregistrărilor;

-    înregistrază operațiunile din notele contabile în fișele sintetice urmărind execuția bugetară în cadrul alocațiilor acordate fără a se face depășiri de credite;

-    întocmește contul de execuție lunar și urmărește alimentarea contului în limita alocațiilor trimestriale;

-    răspunde de întocmirea, conform legislației în vigoare, a tuturor actelor sub forma cărora se materializează raporturile de muncă ale angajaților din unitate, a contractelor de muncă, a statelor de plată, a registrului REVISAL, condicile de prezență, etc.;

-    întocmește dispoziții de plată și încasare și verifică documentația pentru încasarea salariilor;

-    întocmește pontaje, studiază și comunică legislația apărută referitoare la drepturile salariaților și întocmește statele de plată;

-    ține evidența reținerilor și popririlor - garanții;

-    întocmește dările de seamă pe care le depune la Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași;

-    ține evidența imprimatelor cu regim special;

-    organizează și controlează întreaga activitate gestionară din cadrul unității și efectuează inventarierea în condițiile și termenele legale;

-    urmărește ca utilizarea mijloacelor bănești, a valorilor materiale și a bunurilor de inventar să se facă potrivit destinației lor și în limitele prevăzute de dispozițiile legale;

-    verifică consumul de materiale și alimente;

-    verifică concordanța înregistrărilor din fișele de materiale cu fișele de magazie și teren;

-    urmărește lichidarea debitorilor și creditorilor din diverse operațiuni și confirmă soldurile unităților debitoare sau creditoare;

-    asigură exploatarea în bune condiții a parcului auto și răspunde de aplicarea normativelor în verificarea consumurilor pe fiecare conducător auto;

-    organizează, îndrumă și răspunde de întocmirea și realizarea planurilor de investiții, reparații capitale, dotare construcții, aprovizionare, muncă și salarii ale Cantinei de Ajutor Social;

-    îndrumă și controlează munca administrativ-gospodărească din cadrul Cantinei de Ajutor Social ;

-    propune măsurile necesare pentru organizarea și modernizarea utilajelor și inventarului gospodăresc al instituției;

-    coordonează/participă la inventarierea bunurilor materiale;

-    urmărește dotarea Cantinei de Ajutor Social cu mijloacele de transport corespunzătoare, exploatarea în condiții optime a acestor mijloace și casarea lor, în condiții legale;

-    asigură verificarea la timp și în bune condiții a aparatelor și utilajelor conform dispozițiilor în vigoare, luând măsurile necesare pentru buna întreținere a imobilelor și instalațiilor aferente;

-    asigură exercitarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea incendiilor;

-    aprobă actele de cheltuieli potrivit competențelor ce i se delegă, în condițiile legii, și semnează cu prima semnătură documentele bancare;

-    elaborează Programul anual al achizițiilor publice;

-    elaborează documentația de atribuire sau documentația de concurs, după caz;

-    transmite anunțuri publicitare, lansează invitațiile de participare la licitația publică deschisă, restrânsă sau cerere de ofertă astfel cum sunt prevăzute de OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

-    asigură pregătirea și desfășurarea licitațiilor și cererilor de oferte, în baza caietelor de sarcini și referatelor întocmite de compartimentul de specialitate și aprobate de conducătorul instituției;

-    colaborează cu Compartimentul Achiziții și Prelucrarea Datelor, din cadrul Direcției de Asistență Comunitară în calitate de ordonator secundar de credite, care monitorizează derularea achizițiilor publice, planificarea și evidența procesului de achiziții publice realizat în cadrul Cantinei de Ajutor Social (ordonator terțiar de credite);

-    urmărește primirea și înregistrarea ofertelor de bunuri sau servicii primite de la diferitele societăți comerciale;

-    aplică și finalizează procedurile de atribuire;

-    întocmește și păstrează/arhivează dosarele de achiziții publice conform legii;

-    organizează toate activitățile de achiziții publice pentru achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii, conform normelor legale în vigoare;

-    redactează, avizează și transmite tuturor celor în drept contractele de achiziție publică încheiate;

-    organizează procesul de aprovizionare ritmică a Cantinei de Ajutor Social, cu alimentele ce intră în componența meniurilor;

-    organizează depozitarea corespunzătoare, pentru conservarea alimentelor, legumelor și fructelor, pe timp de iarnă;

-    organizează controlul asupra modului de întreținere igienică a blocului alimentar;

-    controlează distribuirea hranei la bucătărie;

-    asigură dotarea corespunzătoare a blocului alimentar cu instalații, utilaje și obiecte de inventar gospodăresc;

-    organizează controalele pentru evitarea sustragerii hranei de la asistați;

-    urmărește înscrierea în limitele alocației de hrană, evitând depășirile și raționalizările care ar putea influiența negativ calitatea hranei;

-    verifică întocmirea corectă a foii de mișcare a asistaților;

-    răspunde de inventarul primit;

-    respectă și aplică instrucțiunile în ceea ce privește Sănătatea și securitatea muncii și PSI;

-    îndeplinește sarcinile ce-i revin respectând Regulamentul de organizare interioară și Codul etic;

-    întocmește, la cererea directorului, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

-    îndeplinește orice alte atribuții date de către directorul instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile de serviciu;

-    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărind respectarea de către personalul din subordine a reglementărilor conținute de acesta.

V. Compartimentele din structura funcțională a Cantinei de Ajutor Social Iași

COMPARTIMENTUL DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

Prin personalul de specialitate, în cadrul Compartimentului de asistență socială, se asigură evaluarea social - economică a persoanelor ce solicită înscrierea la Cantina de Ajutor Social.

Atribuțiile și responsabilitățile asistentului social sunt:

-    ține evidența cazurilor alocate și urmărește respectarea termenelor pentru rezolvare;

-    redactează rapoartele emise de către asistentul social din teren, cu privire la situația beneficiarilor Cantinei;

-    răspunde de consilierea și informarea a beneficiarilor care apelează la seviciile Cantinei de Ajutor Social;

-    redactează anchetele sociale ale beneficiarilor;

-    întocmește rapoarte cu privire la situația beneficiarilor Cantinei și formulează propuneri pentru ameliorarea situației dificile întocmind fișa personală în urma celor constatate și planul de interventie personalizată;

-    abordează cazurile noi repartizate care au nevoie de servicii sociale sau sprijin, în cadrul instituției sau în afara ei, și înaintează dosarul directorului Cantinei spre aprobare;

-    răspunde de bifarea zilnică a listei de eliberare a hranei, a emiterii legitimațiilor și de programul scadențar al dosarelor;

-    aplică chestionare beneficiarilor în vederea evaluării gradului de satisfacție;

-    informează beneficiarii referitor la: Regulamentul de ordine interioară, Regulamentul de organizare și funcționare și Codul Etic;

-    efectuează investigații în teren pentru colectarea de informații, actualizarea sistematică a anchetelor sociale;

-    efectuează consiliere individuală sau de grup, ajută la identificarea problemelor și la soluționarea lor;

-    asigură informații complete și corecte beneficiarilor/asistaților privind serviciile de care pot beneficia, conform legislației în vigoare, precum și asupra altor unităților de ocrotire socială existente;

-    păstrează și actualizează în permanență, evidența cazurilor aflate în evidența Cantinei;

-    îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Compartimentului;

-    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărind respectarea reglementărilor conținute de acesta.

Psihologul are, în principal, următoarele atribuții:

- realizează evaluarea psihologică a solicitantului de servicii sociale prin aplicarea de probe

psihologice specifice și adecvate, identificând nevoile acestora;

-    realizează profilele psihologice ale beneficiarilor conform procedurii aferente;

-    evaluează resursele de orice natură care pot fi utilizate în ameliorarea situației psiho-socio-profesionale și educaționale a beneficiarului;

-    realizează planul inițial individual de intervenție psihologică, în funcție de nevoile psihologice specifice ale beneficiarului;

-    completează documentele și instrumentele specifice de lucru (fișa de întrevedere, plan individualizat de intervenție, rapoartele de întrevedere, etc.), stabilite prin manualul de proceduri și metodologia de lucru;

-    participă, împreună cu asistentul social, la negocierea planului inițial de intervenție cu beneficiarul și contribuie la definitivarea planului individual de intervenție, ce constituie anexă la contractul de furnizare a serviciilor sociale;

-    implementează activitățile și acțiunile stabilite în planul individual de intervenție;

-    asigură legătura cu alte instituții, servicii sau furnizori de servicii sociale, apărând drepturile și interesele beneficiarului;

-    inițiază și valorifică oportunități de dezvoltare a relațiilor de parteneriat cu alte instituții, organizații din același domeniu sau din domenii conexe;

-    îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Centrului;

-    asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform OMFP 946/2005 (republicat) urmărind respectarea reglementărilor conținute de acesta.

COMPARTIMENTUL PRESTĂRI SERVICII ASISTATI cuprinde:

Bucătăria - activitățile desfășurate în cadrul bucătăriei cuprind atât activitățile legate de prepararea și distribuirea hranei cât și activități legate de aprovizionare, funcționare și întreținere a patrimoniului. Personalul angajat (bucătar, patiser și muncitori necalificați) care se ocupă de prepararea hranei în condiții igienice și la timp, conform listelor de alimente.

Atribuțiile/responsabilitățile personalului angajat la bucătărie:

-    pregătirea alimentelor în vederea oferirii celor trei mese zilnice;

-    prepararea produselor de patiserie, care se dau ca supliment la servirea mesei;

-    asigurarea condițiilor igienico sanitare prin efectuarea curățeniei zilnice;

-    îmbunătățirea eficienței în funcționare a bucătăriei, prin stabilirea de atribuții la toate fazele procesului de pregătire și servire a hranei: respectarea rețetarului de meniuri, menținerea sub observație permenentă a stocului de alimente din magazie, îmbunătățirea și divesificarea meniului cu noi rețete, urmărirea și stabilirea meniului cu încadrarea plafonului valoric maxim aprobat.

Șoferii autoturismelor din parcul auto au următoarele atribuții:

-    transportul mesei la domiciliul asistaților;

-    transportul alimentelor în procesul de aprovizionare al unității;

-    transportul salariilor și a altor valori;

-    completarea zilnică a foilor de parcurs și vizarea acestora de către conducerea unității;

-    realizarea serviciilor legate de transport în relațiile cu alte instituții, dar numai la dispoziția directorului.

COMPARTIMENT PAZĂ ȘI PSI

Personalul angajat, atesta pentru activitatea de pază, se ocupă de asigurarea pazei obiectivului, a mașinilor și

a tuturor bunurilor și a valorilor din perimetrul unității.

VI. Dispoziții finale și tranzitorii

Art.24. Cantina de Ajutor Social Iași își organizează arhiva proprie pe care o păstrează, în conformitate cu prevederile legale, cuprinzând următoarele acte: - documente personal;

- documente financiar contabile;

- documente specifice activității sale curente.

Art.25. Prevederile prezentului Regulament de organizare și funcționare sunt aplicabile personalului angajat și beneficiarilor.

Art.26. Prevederile prezentului Regulament se completează cu orice alte dispoziții legale în vigoare care privesc activitatea unităților de asistență socială.

Art.27. Modificările și completările legislative incidente prezentului Regulament de organizare și funcționare fac parte de drept din acesta.

Art.28. Orice altă modificare și completare a prezentului Regulament se aprobă de către Consiliul Local al municipiului Iași.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru

76