Hotărârea nr. 9/2015

HOTARÂRE privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.01.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 977 /15.01.2015 al Direcției de Asistență Comunitară Iași;

Având în vedere prevederile art.6, alin.(2), alin.(6), (7), (8), (9) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată;

Având în vedere prevederile art.28 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile art.34 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificat prin pct. 8 al art.I din H.G. nr.1.291/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, și pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin H.G. nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, aprobate prin H.G. nr. 577/2008;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 778 / 2013, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2011 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin H.G. nr. 38/2011 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr. 920/2011;

Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Beneficiarii venitului minim garantat vor fi repartizați la următoarele instituții: servicii și compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Iași, și unitățile din subordine, S.C. Salubris S.A., S.C. EcoPiața S.A., S.C. Servicii Publice Municipale S.A, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Tribunalul Iași, Judecătoria Iași, Casa Județeană de Pensii Iași, organizații nonguvernamentale, partenere in programele sociale ale municipalității și alte instituții, pe bază de contract, la solicitarea acestora.

(2) După primirea persoanelor repartizate, instituțiile menționate la alin.(1) au următoarele obligații:

a). să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii;

b)    . să țină evidența efectuării orelor de muncă, într-un registru, în funcție de repartițiile transmise de către Direcția de Asistență Comunitară Iași;

c)    . să întocmească situația lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum și activitățile realizate de aceștia, conform planului de acțiuni și potrivit modelului din anexa nr.7 la H.G. nr.778/2013.

Art. 3 (1) Direcția de Asistență Comunitară Iași, prin serviciul de specialitate își va asuma îndeplinirea următoarelor obligații:

a)    . să întocmească lunar un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă;

b)    . să afișeze la loc vizibil planul de acțiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la lit.a, lista cu beneficiarii de ajutor social, precum și cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă;

c)    . să întocmească situația lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum și activitățile realizate de aceștia, conform planului de acțiuni. Situația se va completa pe baza evidențelor transmise de la instituțiile prevăzute la pct.2, potrivit modelului din anexa nr.7 la H.G. nr.778/2013.

(2)    Direcția de Asistență Comunitară poate emite repartiții pentru alte persoane din familia beneficiară, la cererea titularului, în situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile și lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă,

(3)    Supervizarea tuturor activităților prestate de către beneficiarii de ajutor social se va realiza prin Direcția de Asistență Comunitară, respectiv prin serviciul de specialitate.

Art. 4. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 44/2014 își încetează efectele.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; serviciilor și compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Iași, S.C. Salubris S.A., S.C. EcoPiața S.A., S.C. Servicii Publice S.A, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Agenției Județeane pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, Agenției Județeane pentru Plăți și Inspecție Socială, Tribunalului Iași, Judecătoriei Iași, Casei Județeane de Pensii Iași, Direcției de Asistență Comunitară Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Asistență Comunitară Iași..

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Cătălin


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 9 din 27 ianuarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

4 / 4 la H.C.L. nr. 9 din 27 ianuarie 2015