Hotărârea nr. 89/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr.13 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Adițional nr.13 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.25.375 din 18.03.2015; intocmit de Direcția Tehnica si Investitii;

Având în vedere adresa ARSACIS înregistrată la Primaria Municipiului Iași sub numărul 24.026 din 16.03.2015;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de ARSACIS cu privire la necesitatea aprobarii aprobarii Actului Adițional nr.13 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTĂRÂSTE:

Art.1. - Se aprobă Actul Adițional nr.13 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iasi, prevăzut în Anexa nr.1- parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași - ARSACIS, cu sediul în Iași, Str.Octav Băncila, nr.1, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Iasi cu nr.7/A/24.01.2008, al cărei membru este Municipiul Iași, să semneze în numele și pe seama Municipiului Iași, prin reprezentantul legal al Asociatiei, Președintele Asociatiei- Victor Chirilă, Actul Aditional nr.13 la Statutul Asociației.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; ARSACIS; Direcției Programe și Servicii pentru Comunitate; Direcției Tehnice si Investitii si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de ARSACIS.

Aducerea la cunostința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 89 din 31 martie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 89 din 31 martie 2015