Hotărârea nr. 88/2015

HOTARARE privind modificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 340 / 29.10.2014

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTARARE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local Iași nr. 340 / 29.10.2014

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 23191 din 12.03.2015;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.340/29.10.2014 privind infiintarea

Parcului Industrial Fortus;

Avand in vedere prevederile Legii nr.186 din 25 iunie 2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale;

Avand in vedere prevederile art.95, alin.(6) litera E din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere articolul 175* din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 36 si art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba modificarea Articolului 4 din Hotararea Consiliului Local Iași

nr.340/29.10.2014 privind infiintarea Parcului Industrial Fortus, astfel:

1 / 2 la H.C.L. nr. 88 din 31 martie 2015

”Prezenta hotarare produce efecte dupa inregistrarea procesului-verbal de trecere in proprietatea publica a Municipiului Iasi a bunurilor imobile ce constituie infrastructura Parcului Industrial Fortus si stingerea creantei fiscale a Municipiului Iasi reprezentand impozite, taxe si alte sume datorate bugetului local de catre S.C. Fortus S.A., la data efectuarii operatiunii prin procedura de dare in plata, cu exceptia prevederilor Articolului 2 aliniat c) care intra in vigoare la data comunicarii prezentei hotarari.”

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local Iași nr.340/29.10.2014 rămân neschimbate și se aplică in consecință.

Art.3. Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata:Primarului Municipiului lasi, Directiei Economice si de Finante Publice Locale, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Tehnice si de Investitii, Serviciului GIS-Cadastru, Serviciului Juridic, S.C. Fortus S.A., Autoritatii de Administrare a Activelor Statului, EuroBusiness LRJ S.P.R.L. Iasi, ISD INSOLVENCY S.P.R.L. Bucuresti si Institutiei Prefectului - Judetul Iasi.

Art.4. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Directia Economica si de Finante Publice Locale, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Tehnica si de Investitii, Serviciul GIS-Cadastru, Serviciul Juridic si SC Fortus SA.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Călin Scripcaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 88 din 31 martie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 88 din 31 martie 2015