Hotărârea nr. 87/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ‹‹Amenajare arhitecturala rau Bahlui››

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția «Amenajare arhitecturala rau Bahlui>>

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere având în vedere referatul de specialitate nr. 24592/17.03.2015 întocmit de Serviciul Investiții;

Având în vedere având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții «Amenajare arhitecturala rau Bahlui>>, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnică—Investiții, Directiei Economică - Finanțe Publice Locale, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcțiile Tehnică - Investiții și Economică - Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 87 din 31 martie 2015

ANEXA la H.C.L. nr. 87 din 31 03 2015


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU

«Amenajare arhitecturala rau Bahlui>>

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA este de 69.972,563 (mii lei)

(în prețuri 12.05.2014, 1 euro = 4,4328 lei),

din care:

-    construcții-montaj (C+M); 55.802,877 mii lei

2.    Eșalonarea investiției (INV/C+M):

-    anul I; 39.972,563 mii lei

-    anul II 30.000,000 mii lei

3.    Durata de realizare (luni); 24 luni

4.    Capacități (în unități fizice și valorice);

Productie de energie electrica

Puterea instalata P = 20 kW Energia anuala produsa E=126 MWh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru

3 / 3 la H.C.L. nr. 87 din 31 martie 2015