Hotărârea nr. 85/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 314/29.10.2014 privind aprobarea D.A.L.I.-ului a noilor valori ale indicatorilor tehnico – economici si a bugetului aferent proiectului „Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport – Gara Iasi”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 314/29.10.2014 privind aprobarea D.A.L.I.-ului, a noilor valori ale indicatorilor tehnico - economici si a bugetului aferent proiectului

„Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport - Gara Iasi”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 25.498/19.03.2015 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba modificarea ultimului paragraf al Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 314 din 29.10.2014, respectiv Durata de realizare (luni), care va avea urmatorul continut: „Durata de implementare a proiectului Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a Municipiului Iasi, cuprinsa intre data semnarii contractului de finantare si data finalizarii ultimei activitati de proiect, este de 8 luni, din care durata de realizare a lucrarilor de construire/interventie este de 8 luni”.

Art.2. Anexele nr. 1 si nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 314 din 29.10.2014 raman neschimbate.

Art.3.Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 314 din 29.10.2014 rămân neschimbate.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției de Dezvoltare Regionala Nord - Est Piatra Neamț si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de catre Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcția Tehnică și Investiții; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Călin Scripcaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 85 din 31 martie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 85 din 31 martie 2015