Hotărârea nr. 84/2015

HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri conform prevederilor art. 286 alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru contribuabilii prevăzuţi în ANEXA

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri,

conform prevederilor art. 286 alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal,

așa cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2011, pentru contribuabilii prevăzuți în ANEXA 1

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 30664 din 19.02.2015 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, serviciul constatare impunere și executare persoane fizice, la care este anexată lista ANEXĂ 1 a contribuabililor care au solicitat acordarea facilității fiscale și au depus un număr de 2 dosare;

Având în vedere documentele depuse la dosar - conform precizărilor stabilite prin Regulamentul privind criteriile și procedurile de acordare a scutirilor și reducerilor la plata impozitului pe clădiri aprobat prin HCL nr.150/31/05/2014: cererea contribuabililor, documentele de dobândire în proprietate a imobilului în cauză, autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, certificatul de performanță energetică, declarație pe propria răspundere că lucrările de intervenție efectuate pentru creșterea performanței energetice s-au facut exclusiv pe cheltuiala proprie a proprietarului;

Având în vedere prevederile art. 286, alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, asa cum a fost modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2011:

Având în vedere prevederile art. 35' introdus prin ordinul comun nr. 2596/11.10.2011; 2567/30.11.2011 și 299/27.09.2011 a ministerului dezvoltării regionale și turismului, ministerului finanțelor publice, ministerului administrației și internelor pentru completarea normelor metodologice de aplicare a ordonanței de urgență a guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, pentru apartamentele din blocurile de locuințe și imobilele cu destinația de locuințe, la care au fost efectuate lucrări de intervenție în sensul legii, pe cheltuiala proprie a proprietarilor;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru contribuabilii prevăzuți în lista ANEXA nr. 1, parte integrantă a hotărârii, conform art. 286, alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, asa cum a fost modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2011.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, domnilor Pavaleanu Emil si Ioana Str. Prof. Ion Borcea, nr.5 si Ungureanu Geanina-Carmen si Florin, Bld. Independentei nr. 33, Bl. C1-5, Sc.C5, et.1, Ap.3 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de D.E.F.P.L. Iași - Serviciul Constatare, Impunere și Executare Persoane Fizice.

Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurară de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Călin Scripcaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 84 din 31 martie 2015

la HCL 84/2015

TABEL NOMINAL

cu persoanele care beneficiază de scutirea la plata impozitului pe clădiri, conform art. 286, alin. ( 8, ) din Legea 571/2003, privind Codul fiscal

așa cum a fost modificată prin O.G. Nr.30/2011, coroborat cu Regulamentul privind criteriile și procedurile de acordare a scutirilor și reducerilor la plata impozitului pe clădiri aprobat prin H.C.L. 150/31.05.2014

Nr.

crt.

Numele și prenumele

Adresa de

domiciliu

Adresa

proprietății

Numărul și data cererii

Încadrare în clasa de performanță energetică

Perioada de acordare a scutirii

Impozit pe clădiri aferent anului 2014 luat ca bază de calcul

Valoare estimativă a impozitului pe cladiri scutit

0

1

2

3

4

5

6

7

8=6X7

1

Ungureanu Geanina-Carmen

Ungureanu Florin

B-dul Independenței,

nr.33, bl.C1-5, sc.C5, et.1,

ap.3

B-dul Independenței,

nr.33, bl.C1-5, sc.C5, et.1, ap.3

156113/

10.11.2014

C

8 ani

(01.01.2015

31.12.2022)

160.00

1 280.00

2

Pavaleanu Emil

Pavaleanu Ioana

Str.Vasile Alecsandri, nr.9, bl.I3, ap.2;

Str.Nicolae Istrati, nr.24C, bl.H3, et.4, ap.19

Str.Ion Borcea, nr.5

16173/

28.01.2015

C

8 ani

(01.01.2016

31.12.2023)

944.00

7 552.00

TOTAL

1 104.00

8 832.00

NOTĂ: Valorile reale ale impozitelor pe clădiri luate în calcul în perioada de acordare a scutirii, vor fi cele stabilite și adoptate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași, conform prevederilor art. 287 și 288 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru

Page 1 of 1