Hotărârea nr. 83/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Anexei nr. 9.1 Anexei nr. 10.3 si a Anexei nr.14 din H.C.L. nr. 150/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Anexei nr. 9.1, Anexei nr. 10.3 si a Anexei nr.14 din H.C.L. nr. 150/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul propus si aprobat in plenul sedintei privind modificarea Anexei nr. 9.1. -- Impozite si taxe locale pe anul 2015 —Taxa pentru carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, de la 15 lei la 5 lei, consemnat si in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere referatul de specialitate inregistrat sub nr. 12508/09.02.2015 intocmit Compartimentul Registrul Agricol;

Având în vedere referatul de specialitate inregistrat sub nr. 16060/18.02.2015 intocmit de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat Iasi;

Având în vedere referatul de specialitate inregistrat sub nr. 39279/04.03.2015 intocmit de Directia Economica si Finante Publice Locale Iasi;

Având în vedere prevederile art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997, si care la pct. 3 stipuleaza: ,,Cel putin o parte din resursele financiare ale autoritatilor administratiei publice locale trebuie sa provina din taxele si impozitele locale, al caror nivel acestea au competenta sa il stabileasca in limitele legale.”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2003 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1846/2480/2014 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 5, alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 20/208/2015 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 9, alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba modificarea si completarea Anexei nr. 9.1 si a Anexei nr. 10.3, pct. 8 si pct. 10 din H.C.L. nr. 150/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2015.

Art.2. Se completeaza Anexa nr. 14 din H.C.L. nr. 150/2014 referitor la Regulamentul privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile in care se instituie taxele speciale, modul de organizare si functionare a serviciilor publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice, cu taxele din Anexa 9.1 asa cum a fost aceasta aprobata la art. 1 din prezenta.

Art.3. Anexa nr. 9.1 si Anexa nr. 10.3 asa cum au fost modificate si completate, anexate, fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului lasi ; Directiei Economice si Finante Publice Locale Iasi ; Compartimentului Registrul Agricol ;

Directia de Administrarea a Patrimoniului Public si Privat Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.5. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Compartimentul Registrul Agricol si Directia de Administrarea a Patrimoniului Public si Privat Iasi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 83 din 31 martie 2015

ANEXA : 9.1

IMPOZITE ȘI TAXE SPECIALE PENTRU ANUL 2015 - COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL -

Denumire

impozit/taxa

Lei

Nivel 2014

H.G. nr.1309/2012 Lei

Propunere

Taxă an 2015

Lei

Temei de drept (art., alin., lege)

Taxă Certificat de Producător Agricol

80 lei

-

H.G. 661/2001 (cu completările si modificările ulterioare)-art.8, alin.1

Lg. nr.571/2003 (cu completările si modificările ulterioare) privind Codul Fiscal -art.268, alin.4 actualizat prin H.G 1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013

Taxă Atestat de Producător Agricol

-

50 lei

Legea nr. 145/2014 - stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, în vigoare de la 03.11.2014 ;Ordinul nr. 1846/2408/2014, privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5, alin. (1), din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;

Lg. nr.571/2003 (cu completarile si modificarile ulterioare) privind Codul Fiscal -art.282, Legea

273/2006 privind finanțele publice locale, (cu completarile si modificarile ulterioare), art. 30.

Taxa pentru carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol

-

5 lei

Legea nr. 145/2014 - stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, în vigoare de la 03.11.2014 Ordinul nr. 20/208/2015, privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9,alin. (1),din Legea nr. 145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; Legea nr.571/2003 (cu completarile si modificarile ulterioare) privind Codul Fiscal -art.282, Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, ( cu

completarile si modificarile ulterioare), art. 30.

Veniturile realizate din încasarea taxelor din prezenta anexa, au ca destinație acoperirea cheltuielilor materiale și de investiții necesare activității curente.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

Anexa nr.10.3 la H.C.L. nr. 83/ 31.03.2015


D.A.P.P.P.

TARIFE PENTRU PARCARI

Nr.

crt.

Denumire tarif

Nivel an 2014

Propune

re

procent

de

majorare fata de anul 2014

Valoare absoluta propusa pentru 2015

Temei de drept

Tarif

T.V.A.

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Tarif lunar parcare (abonament) autoturism in parcarea cu plata din Piata Unirii

139 lei/luna

-

112,09

26,91

139

lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

2

Tarif parcare ocazionala a autoturismului in parcarile cu plata

1,5

leu/ora

-

1,21

0,29

1,5

leu/ora

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

3

Tarif parcare ocazionala a microbuzelor,    autobuzelor,

autocarelor,    camioanelor    in

parcarile cu plata

3

lei /ora

-

2,42

0,58

3

lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

4

Tarif lunar parcare (abonament) autoturism in parcarile cu plata

80

lei /luna

-

64,51

15,48

80

lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

5

Tarif lunar parcare (abonament) microbuze, autobuze, autocare, camioane in parcarile cu plata

100

lei /luna

-

80,64

19,35

100

lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

6

Tarif lunar parcare (abonament) autoturism in parcarile de resedinta pentru    persoane    juridice

detinatoare de spatii comerciale in vecinatatea acestora

100

lei /luna

-

80,64

19,35

100

lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

7

Tarif lunar, de pornire la licitatie, pentru parcare autoturisme in parcarile de resedinta pentru persoane fizice*

20

lei /luna

-

16,13

3,87

20

lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006

8

Tarif pentru utilizarea temporara a parcarilor de resedinta de catre persoane    fizice,    pana    la

organizarea licitatiilor

-

-

24,20

5,80

30 lei /luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006, Legea 571/2003;

9

Tarif inchiriere parcare cu plata sau de resedinta pentru: veterani si vaduve de razboi, fosti detinuti politici/ pers.gr.I invaliditate .

gratuit

-

gratuit

Decret/Lege 118/1990, republicat, art. 6, alin. 1 Legea 44/1994, art.16, lit.e

Legea 341/2004, modif. prin Legea 347/2006

Legea 448/2006, republicată, art 65

10

Tarif folosinta teren pentru parcari neacoperite amenajate conform autorizațiilor de construcție (supraf. de 18 mp) ; ce depaseste aceasta suprafata se taxeaza suplimentar cu 4 lei/mp/luna inclusiv TVA;

-

-

40,32

9,68

50 lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006, Legea 571/2003, Legea 571/2003;

Valoare adjudecata in urma licitatiilor

publice

-

-

-

Valoare adjudecată în urma licitației dar nu mai putin de 50 lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea

3/2003, Legea 51/2006, Legea 571/2003.

*licitatiile /calculul chiriei/evidenta contractelor/urmarirea veniturilor se realizeaza in cadrul D.A.P.P.P.

Anexa la HCL nr. 83 din 31 03 15

Regulament privind organizarea și funcționarea serviciilor pentru întocmirea și eliberarea Atestatului de Producător Agricol și Carnetului de Comercializare a produselor din sectorul agricol

Atestatul de producător este documentul solicitat în scris de persoanele fizice care au calitatea de producător agricol. Taxa se percepe la ridicarea atestatului de producător , care se eliberează conform Legii nr. 145/2014 - stabilirea unor măsuri de

reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, art. 4.

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se eliberează la cererea producătorului agricol, după verificarea existenței atestatului de producător agricol al solicitatntului, precum și a produselor care vor fi comercializate. Taxa se percepe la ridicarea carnetului de comercializare , care se eliberează conform Legii nr. 145/2014- stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, art.8, alin 5.

Veniturile obținute din aceste taxe se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu achiziționarea formularelor cu regim special, conform Legii nr. 145/2014 art. 5 și 8 cât și pentru întreținerea și funcționarea acestor servicii conform destinațiilor aprobate urmărindu-se în principal creșterea calității serviciului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru

Anexa la H.C.L. nr. 83/31.03.2015

PROCEDURA PENTRU TARIFELE CUPRINSE IN ANEXA 10.3,

a HCL 150/2014 - punctele 8 si 10

Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat are, printre alte atribuții, si administrarea terenurilor care pot fi utilizate ca parcari. In activitatea desfasurata s-a constatat existenta unor situatii in care cetatenii solicită loc în parcarea de resedință. Pentru rezolvarea solicitării se acordă loc de parcare, pentru utilizare temporară, în limita locurilor disponibile, până la organizarea licitației privind închirierea parcării. Tariful pentru utilizarea locului de parcare se achită lunar până la data de 30 a lunii pentru luna în curs. Neplata sumei datorate pentru utilizarea temporara a parcarilor de resedinta de catre persoane fizice, la scadenta, atrage majorari de intarziere de 2% din cuantumul sumei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform Codului de Procedura Fiscala. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori, pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.

De asemenea în activitatea desfasurata de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, s-a constatat existenta unor situatii in care cetatenii au amenajat pe cheltuiala lor parcari neacoperite, in baza unor autorizatii colective (pentru proprietarii dintr-un complex locativ) emise de autoritatea locala. Pentru reglementarea situatiei se impune incheierea unor contracte de folosinta teren. La baza intocmirii acestora vor sta: autorizatia de constructie, planul anexa și cererea contribuabilului. Contravaloarea pentru folosinta terenului se achita lunar până la data de 30 a lunii pentru luna în curs. Neplata sumei datorate pentru folosinta teren, la scadenta, atrage majorari de intarziere de 2% din cuantumul sumei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform Codului de Procedura Fiscala. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori, pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.

In cazul in care amenajarea realizată a fost vandută unei alte persoane, in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat la notariat se realizeaza transferul folosintei terenului, incheindu-se un contract cu noul proprietar. Tariful de folosinta teren va fi calculat pornind de la tariful ultimului act aditional/contract /nota de constatare la care se vor aplica majorarile anuale stabilite prin HCL.

In situatia in care terenul a fost utilizat de catre unul din coproprietarii autoturismului iar acesta decedeaza, la cererea copropietarului supravietuitor se poate incheia un alt contract de folosinta teren pentru parcare.

In situatia in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar, inspectorul din cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu Public și Privat va proceda la verificarea situatiei in teren. Se va soma pentru dezafectarea constructiei/amenajarii. Va fi sesizata Politia Locala - Serviciul Control Urbanism. Plata folosintei terenului cade in sarcina proprietarului/utilizatorului constructiei/amenajarii pana la eliberarea efectiva a terenului.

In cazul in care Municipiul Iasi pierde dreptul de proprietate asupra terenului pe care este amenajată parcarea, contractul inceteaza de drept, la data predarii terenului catre noul proprietar; inspectorul va proceda la notificarea beneficiarului despre incetarea contractului.

Incetarea contractelor de folosinta teren, in cazul in care terenul a fost eliberat, se poate realiza in baza cererii beneficiarului, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare. Inspectorul va efectua un controlul pentru a se constata daca terenul a fost adus la starea initiala.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru