Hotărârea nr. 82/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2016-2017

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2016-2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de    31

martie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de către Direcția Tehnică;

Având în vedere Memoriul justificativ intocmit de RATP Iași ;

Având în vedere Bugetul de venituri si cheltuieli al RATP Iași pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2017;

Având în vedere O.M.F.P. nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar internațional;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 al Regiei

Autonome de Transport Public Iași și estimările pentru anii 2016-2017.

Art.2. Anexele nr. 1- 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului

Iași, Direcției Economice și Finantelor Publice Locale Iași, Regiei Autonome de Transport Public Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Regia Autonomă de Transport Public Iași.

Aducerea la cunostința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Călin Scripcaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

19

Împotrivă

1

Abțineri

4

Nr. 82 din 31 martie 2015

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Ia și

Anexa 1


- In insolventa -in insolvency - en procedure collective Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 1976041

BUGETUL PE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2014

Propuneri an 2015

%

Estimări an 2016 (103 %)

Estimări an 2017

(102,70 %)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE

(Rd.1 = Rd.2+Rd.5+Rd.6 )

1

84 980

87 866

103.40

90 502

92 945

1.03

1.027

1

Venituri din exploatare, din care:

2

84 936

87 826

103.40

90 461

92 903

1.03

1.027

a)

subvenții cf. prevederilor legale în vigoare

3

29 592

30 550

103.24

31 467

32 317

1.03

1.027

b)

transferuri cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0

0

2

Venituri financiare

5

44

40

90.91

41

42

1.03

1.019

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

83 615

86 628

103.60

89 226

91 634

1.03

1.027

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

83 561

86 588

103.62

89 185

91 592

1.03

1.027

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

35 280

38 972

110.46

40 141

41 225

1.03

1.027

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

981

1 061

108.15

1 093

1 122

1.03

1.027

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

37 263

39 667

106.45

40 856

41 959

1.03

1.027

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

29 030

32 210

110.95

33 176

34 072

1.03

1.027

C1

ch. cu salariile

13

28 815

30 212

104.85

31 118

31 958

1.03

1.027

C2

bonusuri

14

215

1 998

929.30

2 058

2 114

1.03

1.027

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control , comisii și comitete

17

249

179

71.89

184

189

1.03

1.027

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale

18

7 984

7 278

91.16

7 496

7 698

1.03

1.027

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

10 037

6 888

68.63

7 095

7 286

1.03

1.027

2

Cheltuieli financiare

20

54

40

74.07

41

42

1.03

1.024

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1 365

1 238

90.70

1 276

1 311

1.03

1.027

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

387

196

50.65

204

210

1.04

1.029

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

978

1 042

106.54

1 072

1 101

1.03

1.027

1

Rezerve egale

25

65

62

95.38

64

66

1.03

1.031

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2014

Propuneri an 2015

%

Estimări an 2016 (103 %)

Estimări an 2017

(102,70 %)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

2

Alte rezerve reprezentând facilită ți fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

913

980

107.34

1 008

1 035

1.03

1.027

4

Constituirea surselor proprii de finan țare pentru proiectele cofinan țate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plă ții

dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului

economic în exercițiul financiar de

referință

31

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de

stat sau local, în cazul regiilor

autonome, ori dividende cuvenite

acționarilor în cazul societă ților/

companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

-dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

-dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

-dividende cuvenite altor ac ționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destina țiile

prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se

repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finan țare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

EUROPENE, din care:

37

0

0

a)

Cheltuieli materiale

38

0

0

b)

Cheltuieli cu salariile

39

0

0

c)

Cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

d)

Cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

0

0

e)

Alte cheltuieli

42

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

19 588

6 112

31.20

150

130

0.02

0.867

1

Alocații de la buget

44

12 791

5 091

39.80

alocații bugetare aferente plă ților din anii anteriori

45

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

262

1 021

389.69

150

130

0.15

0.867

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1 252

1 434

114.54

1 434

1 434

1.00

1.000

2

Nr. mediu de salaria ți total

49

1 265

1 403

110.91

1 403

1 403

1.00

1.000

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2014

Propuneri an 2015

%

Estimări an 2016 (103 %)

Estimări an 2017

(102,70 %)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

3

știgul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

(Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1 912

1 913

100.04

1 971

2 024

1.03

1.027

4

știgul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

(Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1 898

1 794

94.54

1 848

1 898

1.03

1.027

5

Productivitatea muncii în unită ți valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/49)

52

67 143

62 599

93.23

64 477

66 217

1.03

1.027

6

Productivitatea muncii în unită ți fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000

54

984

986

100.20

986

986

1.00

1.000

8

Plăți restante

55

183 768

165 391

90.00

148 850

133 967

0.90

0.900

9

Creanțe restante

56

40 707

34 081

83.72

27 500

21 000

0.81

0.764

VIZAT CFG

EC. SALCEANU CRISTIAN

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași

ANEXA 2


- In insolventa -in insolvency - en procedure collective Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 1976041

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

- mii lei -

Nr.crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2014

Propuneri

an 2015

%

Aprobat

Realizat

Propuneri

7=6/5

Conform

HG/Ordin

comun

Conform

hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

6

5

6

7

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd. 22+Rd.28 )

1

0

87 723

84 980

87 866

103.40

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)

2

0

87 693

84 936

87 826

103.40

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

0

50 402

47 573

51 754

108.79

a1)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

a2)

din servicii prestate (Cont 704)

5

0

47 812

44 927

49 131

109.36

a3)

din redevențe și chirii (Cont 706)

6

0

1 390

1 402

1 523

108.63

a4)

alte venituri (Cont 708)

7

0

1 200

1 244

1 100

88.42

b)

din vânzarea mărfurilor (Cont 707)

8

0

75

49

15

30.61

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

0

31 000

29 592

30 550

103.24

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(Cont 741)

10

0

31 000

29 592

30 550

103.24

c2

transferuri , cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

d)

din producția de imobilizări (Cont 722)

12

0

0

72

0

0.00

e)

venituri aferente costului producției executate (cont 711)

13

0

27

75

60

80.00

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

0

6 189

7 575

5 447

71.91

f1)

din amenzi și penalități (Cont 7581)

15

0

40

121

0

0.00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Cont 7583) (Rd.17+Rd.18), din care:

16

0

0

42

0

0.00

-active corporale

17

0

42

0

0.00

-active necorporale

18

0

0

0

f3)

din subvenții pentru investiții (Cont 7582 +7584)

19

0

6 083

6 715

5 381

80.13

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

f5)

alte venituri (Cont 7582 +7588)

21

0

66

697

66

9.47

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din

care:

22

0

30

44

40

90.01

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

c)

din diferențe de curs (Cont 765)

25

0

3

27

30

111.11

d)

din dobânzi (Cont 766)

26

0

0

3

680.97

e)

alte venituri financiare (Cont 767+768)

27

0

27

17

7

41.18

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

0

99 080

83 615

86 628

103.60

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

0

99 051

83 561

86 588

103.62

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.41+Rd.47), din care:

31

0

47 851

35 280

38 972

110.46

A1

Cheltuieli privind stocurile

32

0

42 589

30 266

33 391

110.33

a)

Cheltuieli cu materiile prime

33

0

0

0

0

b)

Cheltuieli cu materialele consumabile (Cont 602), din care:

34

0

35 784

25 047

25 532

101.94

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb (Cont 6024)

35

0

2 525

1 643

1 809

110.10

b2)

cheltuieli cu combustibilii (Cont 6022)

36

0

25 499

17 207

16 748

97.33

Nr.crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2014

Propuneri

an 2015

%

Aprobat

Realizat

Propuneri

7=6/5

Conform

HG/Ordin

comun

Conform

hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

6

5

6

7

c)

Cheltuieli privind materialele de natura ob.de inventar (Cont 603)

37

0

690

273

953

349.08

d)

Cheltuieli privind energia și apa (Cont 605)

38

0

6 045

4 899

6 891

140.66

e)

Cheltuieli privind mărfurile (Cont 607)

39

0

70

47

15

31.91

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

0

1 135

1 026

1 266

123.39

a)

Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (Cont 611)

41

0

680

526

619

117.68

b)

Cheltuieli privind chiriile (Cont 612) (Rd.43+Rd.44), din care:

42

0

15

12

15

125.00

b1)

-către operatorii de capital integral/majoritar de stat

43

0

0

0

0

b2)

-către operatorii cu capital privat

44

0

15

12

15

125.00

c)

Prime de asigurare (Cont 613)

45

0

440

488

632

129.51

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+ Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ Rd.69+Rd.78), din care:

46

0

4 127

3 988

4 315

108.20

a)

Cheltuieli cu colaboratorii (Cont 621)

47

0

50

81

95

117.28

b)

Cheltuieli privind comisioanele și onorariul (Cont 622), din care:

48

0

25

13

27

207.69

b1)

Cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

0

0

0

c)

Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Cont 623) (Rd.51+Rd.53), din care:

50

0

67

57

54

94.74

c1)

cheltuieli de protocol (Cont 623.01), din care:

51

0

3

0

0

-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate (Cont 623.02 +623.03), din care:

53

0

64

57

54

94.74

-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

-cheltuieli de promovare a produselor

56

0

64

57

54

94.74

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea (Cont 6582) (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0

7

0

0

0.00

d1)

cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive

58

0

d2)

cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult

59

0

d3)

cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

60

0

7

0

0

0.00

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0

e)

Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (Cont 624)

62

0

22

26

26

100.00

f)

Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (Cont 625), din care:

63

0

50

39

42

107.69

-cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

0

5

0.00

-internă

65

0

5

0.00

-externă

66

0

0

g)

Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (Cont 626)

67

0

327

297

341

114.81

h)

Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (Cont 627)

68

0

55

61

78

127.87

i)

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Cont 628), din care:

69

0

3 524

3 414

3 652

106.97

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0

0

0

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul (Cont 628.04)

71

0

110

165

170

103.03

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională (Cont 628.05)

72

0

90

89

90

101.12

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

0

Nr.crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2014

Propuneri

an 2015

%

Aprobat

Realizat

Propuneri

7=6/5

Conform

HG/Ordin

comun

Conform

hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

6

5

6

7

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

0

0

j)

Alte cheltuieli

78

0

0

0

0

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Cont 635) (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

0

1 008

981

1 061

108.15

a)

Cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

b)

Cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

81

0

633

632

633

100.16

c)

Cheltuieli cu taxa de licență

82

0

42

35

45

128.57

d)

Cheltuieli cu taxa de autorizare

83

0

0

0

e)

Cheltuieli cu taxa de mediu

84

0

2

1

3

300.00

f)

Cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

0

331

313

380

121.41

C.

Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)

86

0

38 342

37 263

39 667

106.45

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)

87

0

29 490

29 030

32 210

110.95

C1.

Cheltuieli cu salariile (Cont 641) (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

0

28 906

28 815

30 212

104.85

a)

salarii de bază

89

0

20 519

19 181

20 116

104.87

b)

sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

0

8 387

9 634

10 096

104.80

c)

alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

0

C2.

Bonusuri (Cont 642+ 6458)

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

0

584

215

1 998

929.30

a)

cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare(cont 6458), din care:

93

0

584

215

608

-tichete de creșă, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

94

0

0

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

95

0

0

423

b)

tichete de masă ( cont 642)

96

0

0

1 390

c)

tichete de vacanță

97

0

0

d)

ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

0

e)

alte cheltuieli conform CCM

99

0

0

C3.

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

0

0

a)

cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

b)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

c)

cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

C4.

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:

104

0

414

249

179

71.89

a)

Pentru directori/directoriat (Cont 641)

105

0

306

178

179

100.56

Nr.crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2014

Propuneri

an 2015

%

Aprobat

Realizat

Propuneri

7=6/5

Conform

HG/Ordin

comun

Conform

hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

6

5

6

7

b)

Pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere (Cont 621)

108

0

108

71

0

0.00

- componenta fixă

109

108

71

0.00

- componenta variabilă

110

0

c)

Pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

0

d)

Pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

C5.

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+ Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:

113

0

8 438

7 984

7 278

91.16

a)

ch. privind contribuția la asigurări sociale (Cont 6451)

114

0

6 100

5 691

4 802

84.38

b)

ch. privind contribuția la asigurări pentru șomaj (Cont 6452)

115

0

147

145

152

104.83

c)

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate (Cont 6453)

116

0

1 526

1 511

1 581

104.63

d)

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii (Cont 6454+6455)

117

0

214

212

222

104.72

e)

ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

118

0

0

0

f)

ch. privind alte contribuții și fonduri speciale (cont 635.04- 4 % solid + 6453 - 0,85 % )

119

0

451

425

521

122.59

D.

Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+ Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

0

11 850

10 037

6 888

68.63

a)

Cheltuieli cu majorări și penalități (Cont 6581) (Rd.122+Rd.123), din care:

121

0

3 700

893

0

0.00

-către bugetul general consolidat

122

0

3 000

674

0

0.00

-către alți creditori

123

0

700

219

0

0.00

b)

ch. privind activele imobilizate (Cont 6583)

124

0

50

33

33

100.00

c)

ch. aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0

0

0

d)

alte cheltuieli (Cont 654+6588)

126

0

20

45

55

122.22

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (Cont 6811)

127

0

8 080

8 540

6 800

79.63

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

0

0

526

0

0.00

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

0

536

0.00

f1.1)

- provizioane în legătură cu contractul de mandat

130

0

f1.2)

provizioane în legătură cu contractul de mandat

130 a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare (Cont 7812+7814) , din care:

131

0

10

0.00

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

0

10

0.00

-din participarea salariaților la profit

133

0

0

-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

0

10

0.00

-venituri din alte provizioane

135

0

0

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

0

29

54

40

74.07

a)

Cheltuieli privind dobânzile (Cont 666) (Rd. 138+Rd.139), din care:

137

0

0

0

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

0

0

0

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

0

0

0

0

b)

Cheltuieli din diferențe de curs valutar (Cont 665) (Rd.141+Rd.142), din care:

140

0

9

17

38

223.53

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

0

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

0

0

0

c)

Alte cheltuieli financiare (cont 667+668 )

143

0

20

37

2

5.41

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

0

0

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

0

-11 357

1 365

1 238

90.67

Nr.crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2014

Propuneri an 2015

%

Aprobat

Realizat

Propuneri

7=6/5

Conform

HG/Ordin

comun

Conform

hotărârii

C.A.

0

1

2

3

4

6

5

6

7

III

venituri neimpozabile

146

10

10

100.00

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

0

3 800

1 065

0.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

0

387

196

50.77

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială ( Rd. 87)

150

0

29 490

29 030

32 210

110.95

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

0

28 906

28 815

30 212

104.85

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

0

1 355

1 252

1 434

114.54

4

Nr. mediu de salariați

153

0

1 355

1 265

1 403

110.91

5

a)

știgul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd.153)/12*1000

154

0

1 778

1 898

1 794

94.54

b)

știgul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000

155

0

1 814

1 912

1 913

100.04

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153*1000)

156

0

64 718

67 143

62 599

93.23

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană) W=QPF/Rd.153

157

0

c)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

158

0

cantitatea de produse finite (QPF)

159

0

pret mediu(p)

160

0

valoare = QPFx p

161

0

pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

0

7

Plați restante

163

0

169 844

183 768

165 391

90.00

8

Creanțe restante , din care:

164

0

35 482

40 707

34 081

83.72

de la operatori cu capital integral de stat

165

0

2 400

2 591

2 568

99.11

de la operatori cu capital privat

166

0

710

1 213

1 213

100.00

de la bugetul de stat

167

0

300

360

300

83.33

de la bugetul local

168

0

32 072

36 543

30 000

82.10

de la alte entități

169

0

ADMINISTRATOR SPECIAL ING. GHERCA MARICEL


DIRECTOR ECONOMIC, EC. STOICESCU RODICA


SEF SERV. FINANCIAR EC. DOBRESCU LAVINIA


SEF SERV. CONTABILITATE EC. CERNAT DANA


ADMINISTRATOR SPECIAL ING. GHERCA MARICEL


DIRECTOR ECONOMIC, EC. STOICESCU RODICA


SEF SERV. FINANCIAR EC. DOBRESCU LAVINIA


SEF SERV. CONTABILITATE EC. CERNAT DANA


VIZAT CFG

EC. SALCEANU CRISTIAN

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași

- In insolventa -in insolvency - en procedure collective Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 1976041

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

ADMINISTRATOR SPECIAL ING. GHERCA MARICEL


DIRECTOR ECONOMIC, EC. STOICESCU RODICA


SEF SERV. FINANCIAR EC. DOBRESCU LAVINIA


SEF SERV. CONTABILITATE EC. CERNAT DANA


Nr.

crt.

INDICATORI

Prevederi an precedent 2013

%

Prevederi an precedent 2014

%

7 = 6 / 5

Aprobat

Realizat

4 = 3/2

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

75 956

82 243

108.28

87 723

84 980

96.87

1

Venituri din exploatare

75 727

82 052

108.35

87 693

84 936

96.86

2

Venituri financiare

229

191

83.41

30

44

146.67

3

Venituri extraordinare

0

0

0

0

VIZAT CFG

EC. SALCEANU CRISTIAN

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași In insolventa -In insolvency - en procedure collective

ANEXA 4


Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5

Cod unic de înregistrare: RO 1976041

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

- mii lei -

Nr.crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2015

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd. 22+Rd.28 )

1

87 866

23 233

45 425

65 039

87 866

1

Venituri din exploatare

2

87 826

23 215

45 399

65 005

87 826

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

51 754

11 120

25 820

36 390

51 754

a1)

din vânzarea produselor

4

0

a2)

din servicii prestate (Cont 704)

5

49 131

10 500

24 500

34 500

49 131

a3)

din redevențe și chirii (Cont 706)

6

1 523

350

750

1 100

1 523

a4)

alte venituri (Cont 708)

7

1 100

270

570

790

1 100

b)

din vânzarea mărfurilor (Cont 707)

8

15

0

15

15

c)

din su nete (

bvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri Rd.10+Rd.11), din care:

9

30 550

10 693

16 803

24 440

30 550

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(Cont 741)

10

30 550

10 693

16 803

24 440

30 550

c2

transferuri de exploatare, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

d)

din producția de imobilizări (Cont 722)

12

0

e)

venituri aferente costului produc ției executate (cont 711)

13

60

12

24

39

60

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

5 447

1 390

2 752

4 121

5 447

f1)

din amenzi și penalități (Cont 7581)

15

0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Cont 7583) (Rd.18+Rd.19), din care:

16

0

-active corporale

17

0

-active necorporale

18

0

f3)

din subvenții pentru investiții (Cont 7582 +7584)

19

5 381

1 380

2 730

4 080

5 381

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

f5)

alte venituri (Cont 7582 +7588)

21

66

10

22

41

66

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

40

18

26

34

40

a)

din imobilizări financiare

23

0

b)

din investiții financiare

24

0

c)

din diferen țe de curs (Cont 765)

25

30

15

20

25

30

d)

din dobânzi (Cont 766)

26

3

1

2

3

3

e)

alte venituri financiare (Cont 767+768)

27

7

2

4

6

7

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

86 628

22 069

43 258

64 343

86 628

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

86 588

22 056

43 232

64 310

86 588

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

38 972

10 238

19 869

28 858

38 972

A1

Cheltuieli privind stocurile

32

33 391

8 748

16 965

24 666

33 391

a)

Cheltuieli cu materiile prime

33

0

b)

Cheltuieli cu materialele consumabile (Cont 602+604), din care:

34

25 532

6 650

13 200

19 300

25 532

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb (Cont 6024)

35

1 809

440

890

1 350

1 819

b2)

cheltuieli cu combustibilii (Cont 6022)

36

16 748

3 800

8 000

12 348

16 748

c)

Cheltuieli privind materialele de natura ob.de inventar (Cont 603)

37

953

55

210

560

953

d)

Cheltuieli privind energia și apa (Cont 605)

38

6 891

2 040

3 540

4 791

6 891

e)

Cheltuieli privind mărfurile (Cont 607)

39

15

3

15

15

15

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

1 266

312

630

943

1 266

Nr.crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2015

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

a)

Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (Cont 611)

41

619

153

310

460

619

b)

Cheltuieli privind chiriile (Cont 612) (Rd.43+Rd.44), din care:

42

15

4

8

11

15

b1)

-către operatorii de capital integral/majoritar de stat

43

0

0

0

0

b2)

-către operatorii cu capital privat

44

15

4

8

11

15

c)

Prime de asigurare (Cont 613)

45

632

155

312

472

632

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ Rd.69+Rd.78), din care:

46

4 315

1 178

2 274

3 249

4 315

a)

Cheltuieli cu colaboratorii (Cont 621)

47

95

25

45

65

95

b)

Cheltuieli privind comisioanele și onorariul (Cont 622), din care:

48

27

7

16

23

27

b1)

Cheltuieli privind consultan ța juridică

49

0

0

0

0

c)

Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Cont 623) (Rd.51+Rd.53), din care:

50

54

14

28

43

54

c1)

cheltuieli de protocol (Cont 623.01), din care:

51

0

0

0

0

-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate (Cont 623.02 +623.03), din care:

53

54

14

28

43

54

-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

-cheltuieli de promovare a produselor

56

54

14

28

43

54

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea (Cont 6582)

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0

0

0

0

0

d1)

cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive

58

0

0

0

d2)

cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult

59

0

0

0

d3)

cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

60

0

0

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0

0

0

e)

Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (Cont 624)

62

26

7

14

21

26

f)

Cheltuieli de deplasare, deta șare, transfer (Cont 625), din care:

63

42

10

21

32

42

-cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

0

0

0

-internă

65

0

0

0

-externă

66

0

0

0

g)

Cheltuieli po ștale și taxe de telecomunicații (Cont 626)

67

341

85

170

255

341

h)

Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (Cont 627)

68

78

20

40

60

78

i)

Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter ți (Cont 628), din care:

69

3 652

1 010

1 940

2 750

3 652

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0

0

0

0

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

(Cont 628.04)

71

170

40

85

128

170

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională (Cont 628.05)

72

90

25

45

65

90

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

0

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

109/2011

76

0

0

0

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

0

0

0

j)

Alte cheltuieli

78

0

0

0

0

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Cont 635) (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

1 061

318

533

863

1 061

a)

Cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

b)

Cheltuieli cu redeven ța pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

81

633

159

317

475

633

Nr.crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2015

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

c)

Cheltuieli cu taxa de licen ță

82

45

12

23

34

45

d)

Cheltuieli cu taxa de autorizare

83

0

0

0

0

e)

Cheltuieli cu taxa de mediu

84

3

1

2

3

3

f)

Cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

380

146

191

351

380

C.

Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.104+Rd.113)

86

39 667

9 577

19 385

29 523

39 667

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care:

87

32 210

7 778

15 746

23 977

32 210

C1.

Cheltuieli cu salariile (Cont 641) (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

30 212

7 279

14 747

22 479

30 212

a)

salarii de bază

89

20 116

4 824

9 752

14 934

20 116

b)

sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

10 096

2 455

4 995

7 545

10 096

c)

alte bonifica ții (conform CCM)

91

0

C2.

Bonusuri (Cont 6458) (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

1 998

499

999

1 498

1 998

a)

Cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările șic ompletările ulterioare, din care:

93

608

152

304

456

608

-tichete de creșă, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

94

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

95

b)

Tichete de masă

96

1 390

347

695

1 042

1 390

c)

Tichete de vacanță

97

d)

Cheltuieli privind participarea salaria ților la profitul obținut în anul precedent

98

e)

Alte cheltuieli conform CCM

99

C3.

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

0

a)

Cheltuieli cu plă țile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b)

Cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c)

Cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4.

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:

104

179

45

90

135

179

a)

Pentru directori/directoriat (Cont 641)

105

179

45

90

135

179

componenta fixă

106

componenta variabilă

107

b)

Pentru consiliul de administra ție/consiliul de supraveghere (Cont 621)

108

0

componenta fixă

109

componenta variabilă

110

c)

Pentru AGA și cenzori

111

0

d)

Pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

C5.

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:

113

7 278

1 754

3 549

5 411

7 278

a)

Cheltuieli privind contribu ția la asigurări sociale (Cont 6451)

114

4 802

1 157

2 344

3 572

4 802

b)

Cheltuieli privind contribu ția la asigurări pentru șomaj (Cont 6452)

115

152

37

74

113

152

c)

Cheltuieli privind contribu ția la asigurări sociale de sănătate (Cont 6453)

116

1 581

381

772

1 176

1 581

d)

Cheltuieli privind contribu țiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii (Cont 6454+6455)

117

222

54

109

165

222

e)

Cheltuieli privind contribu ția unității la schemele de pensii

118

0

0

0

0

f)

Cheltuieli privind alte contribu ții și fonduri speciale (cont 635.04- 4 % solid + 6453 - 0,85 % )

119

521

125

250

385

521

Nr.crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2015

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

D.

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

6 888

1 923

3 445

5 066

6 888

a)

Cheltuieli cu majorări și penalități (Cont 6581)(Rd.122+Rd.123), din care:

121

0

-către bugetul general consolidat

122

0

-către alți creditori

123

0

b)

Cheltuieli privind activele imobilizate (Cont 6583)

124

33

9

17

25

33

c)

Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0

0

0

0

d)

Alte cheltuieli (Cont 654+6588)

126

55

14

28

41

55

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (Cont 681)

127

6 800

1 900

3 400

5 000

6 800

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

0

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

f1.1)

provizioane privind participarea la profit a salaria ților

130

f1.2)

provizioane în legătură cu contractul de mandat

130 a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare (Cont 7814) , din care:

131

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

provizioane în legătură cu contractul de mandat

133

-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

-venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

40

13

26

33

40

a)

Cheltuieli privind dobânzile (Cont 666) (Rd. 138+Rd.139), din care:

137

0

a1)

aferente creditelor pentru investi ții

138

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

0

b)

Cheltuieli din diferen țe de curs valutar (Cont 665) (Rd.141+Rd.142), din care:

140

38

12

24

31

38

b1)

aferente creditelor pentru investi ții

141

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

0

c)

Alte cheltuieli financiare (cont 667+668 )

143

2

1

2

2

2

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

1 238

1 164

2 167

696

1 238

venituri neimpozbaile

146

10

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

196

V

Plăți restante

149

165 375

183 751

183 751

183 751

165 375

VI

Creanțe restante

150

34 081

40 707

40 707

40 707

34 081

VII

Număr mediu lunar de personal pe trimestru

151

1 403

1 355

1 372

1 392

1 403

VIII

Număr efectiv de personal la sfâr șitul fiecărui trimestru

152

1 434

1 355

1 388

1 388

1 434

ADMINISTRATOR SPECIAL ING. GHERCA MARICEL


DIRECTOR ECONOMIC, EC. STOICESCU RODICA


SEF SERV. FINANCIAR EC. DOBRESCU LAVINIA


SEF SERV. CONTABILITATE EC. CERNAT DANA


VIZAT CFG

EC. SALCEANU CRISTIAN

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași

ANEXA 5


- In insolventa -in insolvency - en procedure collective Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 1976041

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

- mii lei -

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

An precedent 2014

Valoare

Aprobat

Realizat

An curent 2015

An 2016

An 2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

19 496

19 588

6 112

150

130

1

Surse proprii, din care:

169

262

1 021

150

130

a) - amortizare

169

262

1 021

150

130

b) - profit

2

Alocații de la buget

12 791

12 791

5 091

3

Credite bancare, din care:

0

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

6 536

6 535

Proiect Civitas

6 536

6 535

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

169

262

150

130

1

Investiții în curs, din care:

26

62

30

30

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

26

62

30

30

automate billete

10

7

20

20

-echipamente pt. instalatie de incalzire

10

10

10

-lucrari record gaze naturale

alimentare apa subterana

6

55

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

An precedent 2014

Valoare

Aprobat

Realizat

An curent 2015

An 2016

An 2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în

locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unită ții administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în

locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unită ții administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

7

6

0

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

7

6

lucrari hidroizolatie dispecerat

7

6

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

An precedent 2014

Valoare

Aprobat

Realizat

An curent 2015

An 2016

An 2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în

locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unită ții administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

136

194

1 021

120

100

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investi ții, din care:

a) - interne

b) - externe

ADMINISTRATOR SPECIAL ING. GHERCA MARICEL

DIRECTOR ECONOMIC, EC. STOICESCU RODICA


SEF SERV. CONTABILITATE EC. CERNAT DANA

VIZAT CFG

EC. SALCEANU CRISTIAN

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5

Cod unic de înregistrare: RO 1976041

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

- mii lei -

Nr.

crt.

ARIERATE

Sold inițial an curent 2015

Reduceri

Sold final an 2015

Reduceri Total an 2016

Sold final an 2016

Reduceri Total an 2017

Sold final an 2017

Total an 2015

Din care: Surse an 2015

Încasări

creanțe

Credite

Alte surse

0

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=2-3

8

9=7-8

10

11=9-10

1.

TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:

183 768

18 377

18 377

0

0

165 391

16 541

148 850

14 883

133 967

1a.

-buget general consolidat

175 009

18 377

18 377

0

0

156 632

16 500

140 132

14 800

125 332

1b.

-alți creditori

8 759

0

0

0

0

8 759

41

8 718

83

8 635

ADMINISTRATOR SPECIAL ING. GHERCA MARICEL

DIRECTOR ECONOMIC, EC. STOICESCU RODICA


SEF SERV. FINANCIAR EC. DOBRESCU LAVINIA


SEF SERV. CONTABILITATE EC. CERNAT DANA

VIZAT CFG

EC. SALCEANU CRISTIAN

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Ia și

- In insolventa -in insolvency - en procedure collective Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 1976041

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate anul 2015

Nr. crt.

Valoarea

creditului

conform

contractului

Perioada de rambursare în ani

Sold sf. an precedent 2014

Valoarea anuală scadentă în anul 2015

Valoarea anuală scadentă în anul 2016

Valoarea anuală scadentă în anul 2017

TOTAL din care:

Rate

Dobânzi

Diferențe de curs

nefavorabile

Comisioane

TOTAL din care:

Rate

Dobânzi

Diferențe de curs

nefavorabile

Comisioane

TOTAL din care:

Rate

Dobânzi

Diferențe de curs

nefavorabile

Comisioane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A.Credite pentru activitatea curentă

TOTAL A

B.Credite pentru activitatea de investiții

TOTAL B

TOTAL

GENERAL

A+B

ADMINISTRATOR SPECIAL ING. GHERCA MARICEL

DIRECTOR ECONOMIC, EC. STOICESCU RODICA


SEF SERV. FINANCIAR EC. DOBRESCU LAVINIA


SEF SERV. CONTABILITATE EC. CERNAT DANA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: Regia Autonomă de Transport Public Iași

- In insolventa -in insolvency - en procedure collective Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5 Cod unic de înregistrare: RO 1976041

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nr. crt.

MĂSURI

Termen de realizare

An precedent 2014

An curent 2015

An 2016

An 2017

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și

reducere a arieratelor

1

Măsura 1. Reduceri de personal (25 persoane x castig mediu lunar 1.794 lei x 6 luni x 1,23081)

TRIM. I

X

X

269

269

269

269

269

269

2

Masura 2. Reducerea calatorilor fraudulosi prin intensificarea controalelor in parteneriat cu jandarmeria (20 echipe control x10 controale/zi x 10 persoane pe zi x 30 xile x 2 lei x12 luni )

TRIM. I

X

X

1 080

1 080

1 080

1 080

1 080

1 080

3

TOTAL Pct. I

1 349

1 349

1 349

1 349

1 349

1 349

Pct. II

Cauze care diminueaza efectul măsurilor propuse la

Pct. I

1

Cauza 1 Majorarea tarifului la energie electrica -estimam o crestere a pretului de achizitie cu 2,2 % avand in vedere indicele mediu de crestere a preturilor estimat de Comisia Nationala de Prognoza (2,2 %) -12.128.317 kwh transport public cu tramvaie x (0,400 lei x 0,022)/12 luni x6 luni + 1.200 Mw x (645 lei x 0,022)/12 luni x 6 luni = 53.365 + 8.514 = 61.879 lei

TRIM. II

X

X

-62

-62

-62

-62

-62

-62

2

TOTAL Pct. II

-62

-62

-62

-62

-62

-62

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

1 287

1 287

1 287

1 287

1 287

1 287

ADMINISTRATOR SPECIAL ING. GHERCA MARICEL

DIRECTOR ECONOMIC, EC. STOICESCU RODICA

SEF SERV. FINANCIAR EC. DOBRESCU LAVINIA

SEF SERV. CONTABILITATE EC. CERNAT DANA

VIZAT CFG

EC. SALCEANU CRISTIAN