Hotărârea nr. 81/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului Contabil pe anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bilanțului Contabil pe anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Public Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Regia Autonomă de Transport Public Iași;

Având în vedere Legea contabilității nr.82/1991, republicată în M.O. 454/18.06.2008, cu toate modificările ulterioare ;

Având în vedere O.M.F. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere O.M.F. nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;

Având în vedere Raportul de audit financiar si certificare a Bilantului Contabil pe anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Public Iasi;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă Bilanțul Contabil pe anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Public Iași.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice si Investiții;Regiei Autonome de Transport Public Iași. Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Regia Autonomă de Transport Public Iași;

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Călin Scripcaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

1

Nr. 81 din 31 martie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 81 din 31 martie 2015