Hotărârea nr. 80/2015

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2015

Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul nr. 28592/27.03.2014 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții privind schimbarea denumirii obiectivului de investiții « Reabilitare Corp D » în obiectivul de investitii « Reparatii capitale Corp A », actualizarea are loc în cadrul cap.65.02.71. Învățământ și în cadrul Titlului X Capital Lit. C, art. 71.03. Reparații capitale ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 26221/20.03.2015 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014 - privind bugetul de stat pentru anul 2015;

Având în vedere Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași nr. BCP1631/12.03.2015 privind redistribuirea între unități administrativ-teritoriale a finanțării reprezentând drepturi stabilite prin hotărâri judecătorești în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat;

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Iași nr. 224/13.03.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2015, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare) și Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local cu suma de + 1.920,00 mii lei astfel: • la venituri:

11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

33.02.08 Venituri din prestări de servicii

42.02.18.01 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 42.02.42 Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

45.02.02.01 Fondul Social European (Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent)

• la cheltuieli:

65.02.10 Învățământ - cheltuieli de personal

65.02.20 Învățământ - bunuri și servicii

66.02.51 Sănătate - transferuri între unități ale administrației publice

+ 60,00 mii lei - 45,00 mii lei


+ 1.840,00 mii lei + 231,59 mii lei

+ 45,00 mii lei + 20,00 mii lei - 231,59 mii lei


+ 60,00 mii lei + 20,00 mii lei + 1.840,00 mii lei


Art.2. Se aprobă suplimentarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015 (fond 10), conform Anexei nr. 3 (Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii) și Anexei nr. 3.2 (Secțiunea de dezvoltare), astfel:

•    la venituri în sumă de + 2.215,00 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de + 2.215,00 mii lei

Art.3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 1.3.3 (Lista obiectivelor de investiții 2015 - Spitale), Anexei nr. 1.5 (Detalierea cheltuielilor bugetului local pe activitatea proprie și pe ordonatori de credite), Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2015) și Anexei nr. 5.2 (Sinteza proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare pe anul 2015).

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și Finanțe Publice Locală, Direcția Tehnică și Investiții și Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 80 din 31 martie 2015

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

****** 00.01 TOTAL VENITURI

1 042 840.39

1 920.00

1 044 760.39

****** 48.02 VENITURI PROPRII

334 818.70

-45.00

334 773.70

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

529 050.80

15.00

529 065.80

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

487 320.58

60.00

487 380.58

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

189 218.25

0.00

189 218.25

03.02 impozit pe venit

1 264.25

0.00

1 264.25

03.02.18 Impozit pe v. din transf p

1 264.25

0.00

1 264.25

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

187 954.00

0.00

187 954.00

04.02.01 Cota defalc imp.venit

187 954.00

0.00

187 954.00

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRI

74 895.07

0.00

74 895.07

07.02 Impozite si taxe pe propr

74 895.07

0.00

74 895.07

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

64 079.59

0.00

64 079.59

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19 676.91

0.00

19 676.91

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

44 402.68

0.00

44 402.68

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

7 742.93

0.00

7 742.93

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

2 484.91

0.00

2 484.91

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

5 093.79

0.00

5 093.79

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

164.23

0.00

164.23

07.02.03 Taxe judic timbru& alte t

3 061.43

0.00

3 061.43

07.02.50 Alte imp si taxe propriet

11.12

0.00

11.12

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI&SER

219 606.36

60.00

219 666.36

11.02 Sume defalcate din TVA

194 509.95

60.00

194 569.95

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt muni

192 863.92

60.00

192 923.92

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

1 646.03

0.00

1 646.03

12.02 Alte imp si taxe gen pe bunuri&S

457.95

0.00

457.95

12.02.07 Taxe hoteliere

457.95

0.00

457.95

15.02 Taxe pt servicii specifice

997.72

0.00

997.72

15.02.01 Impozit pe spectacol

203.51

0.00

203.51

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

794.21

0.00

794.21

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz acti

23 640.74

0.00

23 640.74

16.02.02 Impozit pe mijloace de trans

18 767.38

0.00

18 767.38

16.02.02.01 Impozit mijl transp pers fiz

11 651.41

0.00

11 651.41

16.02.02.02 Impozit mijl transp pers jur

7 115.97

0.00

7 115.97

16.02.03 Taxe eliberate licente si au

753.15

0.00

753.15

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunuri

4 120.21

0.00

4 120.21

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3 600.90

0.00

3 600.90

18.02 Alte impozite si taxe fiscal

3 600.90

0.00

3 600.90

18.02.50 Alte impozite si taxe

3 600.90

0.00

3 600.90

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

41 730.22

-45.00

41 685.22

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

14 042.27

0.00

14 042.27

30.02 Venituri din proprietate

14 037.17

0.00

14 037.17

30.02.05 Ven concesiuni, inch

12 226.47

0.00

12 226.47

30.02.05.30 Alte ven concesiuni

12 226.47

0.00

12 226.47

30.02.08 Venituri din dividende

1 332.16

0.00

1 332.16

30.02.08.02 Divid. alti platitor

1 332.16

0.00

1 332.16

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

30.02.50 Alte venituri din proprietate

478.54

0.00

478.54

31.02 Venituri din dobanzi

5.10

0.00

5.10

31.02.03 Alte venituri din dobanzi

5.10

0.00

5.10

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

27 687.95

-45.00

27 642.95

33.02 Ven din prest.serv.si alte act

7 323.36

-45.00

7 278.36

33.02.08 Venituri din prestari de servicii

6 719.59

-45.00

6 674.59

33.02.12 Contr pers cantine

16.29

0.00

16.29

33.02.50 Alte ven prest serv

587.48

0.00

587.48

34.02 Ven.din taxe adm, elib.permise

2 579.64

0.00

2 579.64

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2 281.47

0.00

2 281.47

34.02.50 Alte ven din taxe

298.17

0.00

298.17

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

11 507.01

0.00

11 507.01

35.02.01 Ven amenzi si altele

11 491.79

0.00

11 491.79

35.02.01.02 Ven amenzi sanctiuni

11 491.79

0.00

11 491.79

35.02.03 Incas valorif bunuri

15.22

0.00

15.22

36.02 Diverse venituri

6 277.94

0.00

6 277.94

36.02.01 V.aplicare prescript

18.91

0.00

18.91

36.02.06 Taxe speciale

2 545.68

0.00

2 545.68

36.02.14 Recup ch ef in pr ex

7.38

0.00

7.38

36.02.50 Alte venituri

3 705.97

0.00

3 705.97

37.02 Transf.voluntare,altele decat s

0.00

0.00

0.00

37.02.03 Vars SF pt SD a BL

-55 990.04

0.00

-55 990.04

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

55 990.04

0.00

55 990.04

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

277.85

0.00

277.85

39.02 Venituri din valorif.bunuri

277.85

0.00

277.85

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale

77.22

0.00

77.22

39.02.03 V din vanz locuinte

58.22

0.00

58.22

39.02.10 Depozite spec constructii

142.41

0.00

142.41

* 00.16 III. OPERATII FINANCIARE

0.00

0.00

0.00

*    00.17 IV. SUBVENTII

216 429.65

2 136.59

218 566.24

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

216 429.65

2 136.59

218 566.24

42.02 Subventii de la buget de stat

216 429.65

2 136.59

218 566.24

42.02.18 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului

Sănătății către0b.0u0g

etele loc1a8le40p.e0n0t

ru finanța1re8a40in.0v0e

42.02.18.01 Subvenții din veniturile proprii ale Ministeru

lui Sănătății că0t.r0e0b

ugetele1lo8c4a0l.e00p

entru fina1n8ța4r0e.a00a

42.02.20 Subventii de la bugetul de stat

216 255.65

231.59

216 487.24

42.02.34 Subv incalzire

174.00

0.00

174.00

42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea

sănătății    0.00

45.00

45.00

42.02.42 Sume primite de administratiile locale în cadru

l programelor 0F.E0G0

A impleme2n0ta.0te0

de APIA 20.00

45.02 Sume UE plati confirmate

297 082.09

-231.59

296 850.50

45.02.01 Fd European de Dezv Regionala

207 747.45

0.00

207 747.45

45.02.01.01 Sume plati an curent

200 433.87

0.00

200 433.87

45.02.01.02 Sume plt an anterior

783.92

0.00

783.92

45.02.01.03 Prefinantare

6 529.66

0.00

6 529.66

45.02.02 Fd Social European

5 693.95

-231.59

5 462.36

45.02.02.01 Sume plati an curent

4 221.53

-231.59

3 989.94

45.02.02.02 Sume plati an anteri

1 256.09

0.00

1 256.09

45.02.02.03 Prefinantari

216.33

0.00

216.33

45.02.03 Fondul de coeziune

83 614.73

0.00

83 614.73

45.02.03.01 Sume plati an curent

78 078.29

0.00

78 078.29

45.02.03.02 Sume plati an anteri

5 536.44

0.00

5 536.44

45.02.08 Instr europ de vecin si partene

25.96

0.00

25.96

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

45.02.08.02 Sume plati an anteri

25.96

0.00

25.96

*** 49 TOTAL CHELTUIELI

1 088 161.60

2 295.00

1 090 456.60

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

58 596.67

0.00

58 596.67

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

31 636.66

0.00

31 636.66

10 Cheltuieli de personal

20 543.66

0.00

20 543.66

20 Bunuri si servicii

7 691.00

0.00

7 691.00

71 Active nefinanciare

2 494.00

0.00

2 494.00

81 Rambursari de credite

908.00

0.00

908.00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

16 441.01

0.00

16 441.01

20 Bunuri si servicii

6 491.03

0.00

6 491.03

50 Fond de rezerva

8 105.67

0.00

8 105.67

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 721.57

0.00

1 721.57

56 Pr fonduri externe nerambur

122.74

0.00

122.74

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si

imprumuturi - din care titlurile:

10 519.00

0.00

10 519.00

20 Bunuri si servicii

262.00

0.00

262.00

30 Dobanzi

10 257.00

0.00

10 257.00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

11 962.78

0.00

11 962.78

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care

titlurile:

11 962.78

0.00

11 962.78

20 Bunuri si servicii

200.00

0.00

200.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

11 584.78

0.00

11 584.78

71 Active nefinanciare

178.00

0.00

178.00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

335 834.72

2 295.00

338 129.72

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

203 074.94

80.00

203 154.94

10 Cheltuieli de personal

153 746.00

60.00

153 806.00

20 Bunuri si servicii

20 683.93

20.00

20 703.93

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 619.45

0.00

1 619.45

56 Pr fonduri externe nerambur

16 066.00

0.00

16 066.00

57 Asistenta sociala

350.00

0.00

350.00

59 Alte cheltuieli

609.56

0.00

609.56

71 Active nefinanciare

10 000.00

0.00

10 000.00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

8 919.59

2 215.00

11 134.59

10 Cheltuieli de personal

6 519.59

0.00

6 519.59

20 Bunuri si servicii

200.00

0.00

200.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice (*)

2 200.00

2 215.00

4 415.00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

67 898.24

0.00

67 898.24

10 Cheltuieli de personal

248.29

0.00

248.29

20 Bunuri si servicii

17 917.16

0.00

17 917.16

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 632.96

0.00

1 632.96

56 Pr fonduri externe nerambur

37 524.60

0.00

37 524.60

59 Alte cheltuieli

8 515.63

0.00

8 515.63

71 Active nefinanciare

2 030.60

0.00

2 030.60

81 Rambursari de credite

29.00

0.00

29.00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

55 941.95

0.00

55 941.95

10 Cheltuieli de personal

17 757.29

0.00

17 757.29

20 Bunuri si servicii

9 131.21

0.00

9 131.21

55 Alte transferuri

74.20

0.00

74.20

56 Pr fonduri externe nerambur

10 148.98

0.00

10 148.98

57 Asistenta sociala

15 001.92

0.00

15 001.92

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

59 Alte cheltuieli

1 000.00

0.00

1 000.00

71 Active nefinanciare

2 739.75

0.00

2 739.75

72 Active financiare

0.60

0.00

0.60

81 Rambursari de credite

88.00

0.00

88.00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

55 115.46

0.00

55 115.46

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din

care titlurile:

41 557.46

0.00

41 557.46

20 Bunuri si servicii

21 606.00

0.00

21 606.00

55 Alte transferuri

134.51

0.00

134.51

56 Pr fonduri externe nerambur

3 893.98

0.00

3 893.98

71 Active nefinanciare

8 979.97

0.00

8 979.97

81 Rambursari de credite

6 943.00

0.00

6 943.00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

13 558.00

0.00

13 558.00

20 Bunuri si servicii

13 390.00

0.00

13 390.00

71 Active nefinanciare

50.00

0.00

50.00

81 Rambursari de credite

118.00

0.00

118.00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

626 651.97

0.00

626 651.97

* 80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de

munca - din care titlurile:

34 596.21

0.00

34 596.21

56 Pr fonduri externe nerambur

34 596.21

0.00

34 596.21

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

250 947.53

0.00

250 947.53

20 Bunuri si servicii

10 640.00

0.00

10 640.00

40 Subventii

10 900.00

0.00

10 900.00

56 Pr fonduri externe nerambur

207 365.53

0.00

207 365.53

71 Active nefinanciare

1 600.00

0.00

1 600.00

81 Rambursari de credite

20 442.00

0.00

20 442.00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

320 179.20

0.00

320 179.20

20 Bunuri si servicii

18 100.00

0.00

18 100.00

40 Subventii

30 550.00

0.00

30 550.00

56 Pr fonduri externe nerambur

241 660.77

0.00

241 660.77

71 Active nefinanciare

11 667.43

0.00

11 667.43

81 Rambursari de credite

18 201.00

0.00

18 201.00

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

20 929.03

0.00

20 929.03

20 Bunuri si servicii

475.55

0.00

475.55

56 Pr fonduri externe nerambur

20 353.48

0.00

20 353.48

72 Active financiare

100.00

0.00

100.00

******* 99 DEFICIT (cod 49.02-11.01)

45 321.21

375.00

45 696.21

(*) In totalul de 2.215,00 mii lei este cuprinsa si suma de 375,00 mii lei alocata prin proiectul de hotarare privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31.12.2014.

DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1.1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BuGET

AcTuALiZAT

2015

INFLUENTE

BuGET

PROPuS

2015

****** 00.01 TOTAL venituri secțiune funcționare

473 234.76

80.00

473 314.76

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

473 060.76

15.00

473 075.76

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

487 320.58

60.00

487 380.58

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

189 218.25

0.00

189 218.25

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS.FI

189 218.25

0.00

189 218.25

03.02 impozit pe venit

1 264.25

0.00

1 264.25

03.02.18 Impozit pe v. din transf p

1 264.25

0.00

1 264.25

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

187 954.00

0.00

187 954.00

04.02.01 Cota defalc imp.venit

187 954.00

0.00

187 954.00

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRI

74 895.07

0.00

74 895.07

07.02 Impozite si taxe pe propr

74 895.07

0.00

74 895.07

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

64 079.59

0.00

64 079.59

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19 676.91

0.00

19 676.91

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

44 402.68

0.00

44 402.68

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

7 742.93

0.00

7 742.93

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

2 484.91

0.00

2 484.91

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

5 093.79

0.00

5 093.79

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

164.23

0.00

164.23

07.02.03 Taxe judic timbru& alte t

3 061.43

0.00

3 061.43

07.02.50 Alte imp si taxe propriet

11.12

0.00

11.12

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI&SER

219 606.36

60.00

219 666.36

11.02 Sume defalcate din TVA

194 509.95

60.00

194 569.95

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt muni

192 863.92

60.00

192 923.92

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

1 646.03

0.00

1 646.03

12.02 Alte imp si taxe gen pe bunuri&S

457.95

0.00

457.95

12.02.07 Taxe hoteliere

457.95

0.00

457.95

15.02 Taxe pt servicii specifice

997.72

0.00

997.72

15.02.01 Impozit pe spectacol

203.51

0.00

203.51

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

794.21

0.00

794.21

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz acti

23 640.74

0.00

23 640.74

16.02.02 Impozit pe mijloace de trans

18 767.38

0.00

18 767.38

16.02.02.01 Impozit mijl transp pers fiz

11 651.41

0.00

11 651.41

16.02.02.02 Impozit mijl transp pers jur

7 115.97

0.00

7 115.97

16.02.03 Taxe eliberate licente si au

753.15

0.00

753.15

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunuri

4 120.21

0.00

4 120.21

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3 600.90

0.00

3 600.90

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

3 600.90

0.00

3 600.90

18.02.50 Alte impozite si taxe

3 600.90

0.00

3 600.90

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

-14 259.82

-45.00

-14 304.82

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

14 042.27

0.00

14 042.27

30.02 Venituri din proprietate

14 037.17

0.00

14 037.17

30.02.05 Ven concesiuni, inch

12 226.47

0.00

12 226.47

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

30.02.05.30 Alte ven concesiuni

12 226.47

0.00

12 226.47

30.02.08 Venituri din dividende

1 332.16

0.00

1 332.16

30.02.08.02 Divid. alti platitor

1 332.16

0.00

1 332.16

30.02.50 Alte venituri din proprietate

478.54

0.00

478.54

31.02 Venituri din dobanzi

5.10

0.00

5.10

31.02.03 Alte venituri din dobanzi

5.10

0.00

5.10

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

-28 302.09

-45.00

-28 347.09

33.02 Ven din prest.serv.si alte act

7 323.36

-45.00

7 278.36

33.02.08 Venituri din prestari de servicii

6 719.59

-45.00

6 674.59

33.02.12 Contr pers cantine

16.29

0.00

16.29

33.02.50 Alte ven prest serv

587.48

0.00

587.48

34.02 Ven.din taxe adm, elib.permise

2 579.64

0.00

2 579.64

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2 281.47

0.00

2 281.47

34.02.50 Alte ven din taxe

298.17

0.00

298.17

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

11 507.01

0.00

11 507.01

35.02.01 Ven amenzi si altele

11 491.79

0.00

11 491.79

35.02.01.02 Ven amenzi sanctiuni

11 491.79

0.00

11 491.79

35.02.03 Incas valorif bunuri

15.22

0.00

15.22

36.02 Diverse venituri

6 277.94

0.00

6 277.94

36.02.01 V.aplicare prescript

18.91

0.00

18.91

36.02.06 Taxe speciale

2 545.68

0.00

2 545.68

36.02.14 Recup ch ef in pr ex

7.38

0.00

7.38

36.02.50 Alte venituri

3 705.97

0.00

3 705.97

37.02 Transf.voluntare,altele decat s

-55 990.04

0.00

-55 990.04

37.02.01 Donatii si sponsorizari

0.00

0.00

0.00

37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pt sectiun

ea de dez-5v5ol9ta9r0e.0a4b

ugetului loc0a.l00

-55 990.04

* 00.17 IV. SUBVENTII (cod 00.18)

174.00

65.00

239.00

* 00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

174.00

65.00

239.00

42.02 Subv de la buget stat(cod 00.20

174.00

65.00

239.00

42.02.34 Subv incalzire

174.00

0.00

174.00

42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea s

ănătății    0.00

45.00

45.00

42.02.42 Sume primite de administratiile locale în cadrul

programelor FEG0.A00i

mplementat2e0d.0e0

APIA 20.00

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

473 234.76

80.00

473 314.76

*** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

55 979.93

0.00

55 979.93

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

29 142.66

0.00

29 142.66

10 Cheltuieli de personal

20 543.66

0.00

20 543.66

20 Bunuri si servicii

7 691.00

0.00

7 691.00

81 Rambursari de credite

908.00

0.00

908.00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

16 318.27

0.00

16 318.27

20 Bunuri si servicii

6 491.03

0.00

6 491.03

50 Fond de rezerva

8 105.67

0.00

8 105.67

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 721.57

0.00

1 721.57

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi -

din care titlurile:

10 519.00

0.00

10 519.00

20 Bunuri si servicii

262.00

0.00

262.00

30 Dobanzi

10 257.00

0.00

10 257.00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

10 784.78

0.00

10 784.78

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

10 784.78

0.00

10 784.78

20 Bunuri si servicii

200.00

0.00

200.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

10 584.78

0.00

10 584.78

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

254 969.99

80.00

255 049.99

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

177 008.94

80.00

177 088.94

10 Cheltuieli de personal

153 746.00

60.00

153 806.00

20 Bunuri si servicii

20 683.93

20.00

20 703.93

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 619.45

0.00

1 619.45

57 Asistenta sociala

350.00

0.00

350.00

59 Alte cheltuieli

609.56

0.00

609.56

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

6 869.59

0.00

6 869.59

10 Cheltuieli de personal

6 519.59

0.00

6 519.59

20 Bunuri si servicii

200.00

0.00

200.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

150.00

0.00

150.00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

28 113.04

0.00

28 113.04

10 Cheltuieli de personal

248.29

0.00

248.29

20 Bunuri si servicii

17 917.16

0.00

17 917.16

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 402.96

0.00

1 402.96

59 Alte cheltuieli

8 515.63

0.00

8 515.63

81 Rambursari de credite

29.00

0.00

29.00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

42 978.42

0.00

42 978.42

10 Cheltuieli de personal

17 757.29

0.00

17 757.29

20 Bunuri si servicii

9 131.21

0.00

9 131.21

57 Asistenta sociala

15 001.92

0.00

15 001.92

59 Alte cheltuieli

1 000.00

0.00

1 000.00

81 Rambursari de credite

88.00

0.00

88.00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

42 191.51

0.00

42 191.51

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care

titlurile:

28 683.51

0.00

28 683.51

20 Bunuri si servicii

21 606.00

0.00

21 606.00

* 55 Alte transferuri

134.51

0.00

134.51

81 Rambursari de credite

6 943.00

0.00

6 943.00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

13 508.00

0.00

13 508.00

20 Bunuri si servicii

13 390.00

0.00

13 390.00

81 Rambursari de credite

118.00

0.00

118.00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

109 308.55

0.00

109 308.55

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

41 982.00

0.00

41 982.00

20 Bunuri si servicii

10 640.00

0.00

10 640.00

40 Subventii

10 900.00

0.00

10 900.00

81 Rambursari de credite

20 442.00

0.00

20 442.00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

66 851.00

0.00

66 851.00

20 Bunuri si servicii

18 100.00

0.00

18 100.00

40 Subventii

30 550.00

0.00

30 550.00

81 Rambursari de credite

18 201.00

0.00

18 201.00

* 87 Alte actiuni ec - din care titlurile:

475.55

0.00

475.55

20 Bunuri si servicii

475.55

0.00

475.55

DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

**** 00.01 TOTAL VENITURI SECTIUNE DEZVOLTARE

569 605.63

1 840.00

571 445.63

*** 00.02 VENITURI CURENTE

55 990.04

0.00

55 990.04

** 00.12 C VENITURI NEFISCALE

55 990.04

0.00

55 990.04

* 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

55 990.04

0.00

55 990.04

37.02 Transferuri voluntare

55 990.04

0.00

55 990.04

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

55 990.04

0.00

55 990.04

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

277.85

0.00

277.85

39.03 Venituri din valorif.bunuri

277.85

0.00

277.85

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale

77.22

0.00

77.22

39.02.03 V din vanz locuinte

58.22

0.00

58.22

39.02.10 Depozite spec constr

142.41

0.00

142.41

** 00.17 IV SUBVENTII

216 255.65

2 071.59

218 327.24

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

216 255.65

2 071.59

218 327.24

42.02 Subventii de la buget de stat

216 255.65

2 071.59

218 327.24

42.02.18 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Să

nătății către bu0g.0e0te

le locale1 p8e4n0t.r0u0f

inanțare1a8in4v0e.0s0tiț

42.02.18.01 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului

Sănătății către0.b0u0g

etele lo1ca8le40p.e0n0t

ru finanț1ar8e4a0a.0p0a

42.02.20 Subventii de la bugetul de stat

216 255.65

231.59

216 487.24

45.02 Sume FEN postaderare

297 082.09

-231.59

296 850.50

45.02.01 Fd European de Dezv Regionala

207 747.45

0.00

207 747.45

45.02.01.01 Sume plati an curent

200 433.87

0.00

200 433.87

45.02.01.02 Sume plt an anterior

783.92

0.00

783.92

45.02.01.03 Prefinantare

6 529.66

0.00

6 529.66

45.02.02 Fd Social European

5 693.95

-231.59

5 462.36

45.02.02.01 Sume plati an curent

4 221.53

-231.59

3 989.94

45.02.02.02 Sume plati an anteri

1 256.09

0.00

1 256.09

45.02.02.03 Prefinantari

216.33

0.00

216.33

45.02.03 Fondul de coeziune

83 614.73

0.00

83 614.73

45.02.03.01 Sume plati an curent

78 078.29

0.00

78 078.29

45.02.03.02 Sume plati an anteri

5 536.44

0.00

5 536.44

45.02.08 Instr europ de vecin si partene

25.96

0.00

25.96

45.02.08.02 Sume plati an anteri

25.96

0.00

25.96

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE DEZVOLTARE

614 926.84

2 215.00

617 141.84

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

2 616.74

0.00

2 616.74

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

2 494.00

0.00

2 494.00

71 Active nefinanciare

2 494.00

0.00

2 494.00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

122.74

0.00

122.74

56 Pr fin fd ext neramb

122.74

0.00

122.74

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

1 178.00

0.00

1 178.00

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care titlur

ile: 1 178.00

0.00

1 178.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1 000.00

0.00

1 000.00

71 Active nefinanciare

178.00

0.00

178.00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

80 864.73

2 215.00

83 079.73

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

26 066.00

0.00

26 066.00

56 Pr fin fd ext neramb

16 066.00

0.00

16 066.00

71 Active nefinanciare

10 000.00

0.00

10 000.00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

2 050.00

2 215.00

4 265.00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice (*)

2 050.00

2 215.00

4 265.00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

39 785.20

0.00

39 785.20

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

230.00

0.00

230.00

56 Pr fin fd ext neramb

37 524.60

0.00

37 524.60

71 Active nefinanciare

2 030.60

0.00

2 030.60

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

12 963.53

0.00

12 963.53

55 Alte transferuri

74.20

0.00

74.20

56 Pr fin fd ext neramb

10 148.98

0.00

10 148.98

71 Active nefinanciare

2 739.75

0.00

2 739.75

72 Active financiare

0.60

0.00

0.60

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

12 923.95

0.00

12 923.95

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titl

urile: 12 873.95

0.00

12 873.95

56 Pr fin fd ext neramb

3 893.98

0.00

3 893.98

71 Active nefinanciare

8 979.97

0.00

8 979.97

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

50.00

0.00

50.00

71 Active nefinanciare

50.00

0.00

50.00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

517 343.42

0.00

517 343.42

* 80.02 Actiuni generale economice - din care titlurile:

34 596.21

0.00

34 596.21

56 Pr fin fd ext neramb

34 596.21

0.00

34 596.21

* 81.02 Combustibili si energie- din care titluri:

208 965.53

0.00

208 965.53

56 Pr fin fd ext neramb

207 365.53

0.00

207 365.53

71 Active nefinanciare

1 600.00

0.00

1 600.00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

253 328.20

0.00

253 328.20

56 Pr fin fd ext neramb

241 660.77

0.00

241 660.77

71 Active nefinanciare

11 667.43

0.00

11 667.43

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

20 453.48

0.00

20 453.48

56 Pr fin fd ext neramb

20 353.48

0.00

20 353.48

72 Active financiare

100.00

0.00

100.00

***** 99 DEFICIT (cod 49.02-00.01)

45 321.21

375.00

45 696.21

(*) In totalul de 2.215,00 mii lei este cuprinsa si suma de 375,00 mii lei alocata prin proiectul de hotarare privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31.12.2014.

DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU


MUNICIPIUL IASI


Anexa nr. 1.3.3 PROIECT


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII 2015 SPITALE

Fond 02 mii lei

CAPITOL/OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

PROGRAM

2015

1

2

TOTAL CAP. 66 Sanatate- (40.14)

2050.00

C Alte cheltuieli - total din care:

2050.00

b) Dotări independente

190.80

Sistem de iluminare chirurgical -Spitalul Clinic de Recuperare

168.60

Combina fizioterapie -Spitalul Clinic de Recuperare

22.20

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

1859.20

Reparatii capitale si modernizare Sectia Ortopedie tr.B -Spitalul Clinic de Recuperare

600.00

Reparatii capitale etaj 7 (recompartimentare) - Spitalul Clinic de Recuperare

409.20

Sistematizare verticala,intrare acces ambulanta- Spitalul Clinic Dr.C.I. Parhon

386.16

Reabilitare casa scarii cladire extensie-Spitalul Clinic Dr.C. I. Parhon

213.84

Reparatii capitale pasarela de trecere dintre UPU si celelalte clinici ale spitalului -Spitalul Clinic Judetean Sf. Spiridon

250.00

DIRECTOR GENERAL, PETRU DUMITRU TOMORUG

MUNICIPIUL IASI


ANEXA NR 1.5

PROIECT

DETALIEREA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL PE ACTIVITATEA PROPRIE SI PE ORDONATORI DE CREDITE

PE ANUL 2015

mii lei

PROGRAM 2015

din care credite destinate

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

stingerii platilor restante

** 51 Autoritati publice si actiuni externe

31 636.66

* Municipiul Iasi activitate proprie

31 636.66

10 Cheltuieli de personal

20 543.66

20 Bunuri si servicii

7 691.00

71 Active nefinanciare

2 494.00

81 Rambursari de credite

908.00

** 54 Alte servicii publice generale

16 441.01

* Municipiul Iasi activitate proprie

16 441.01

20 Bunuri si servicii

6 491.03

50 Fond de rezerva

8 105.67

51 Transferuri intre unitati a

1 721.57

56 Pr fonduri externe nerambur

122.74

** 55 Tranz privind datoria publica

10 519.00

* Municipiul Iasi activitate proprie

10 519.00

20 Bunuri si servicii

262.00

30 Dobanzi

10 257.00

** 61 Ordine publica si siguranta nationala

11 962.78

* Municipiul Iasi activitate proprie

11 962.78

20 Bunuri si servicii

200.00

51 Transferuri intre unitati a

11 584.78

71 Active nefinanciare

178.00

** 65 Invatamant

203 134.94

173.75

* Municipiul Iasi activitate proprie

2 249.99

51 Transferuri intre unitati a

1 619.45

56 Pr fonduri externe nerambur

630.54

* Centru de fond Scoli, Gradinite, licee

630.00

20 Bunuri si servicii

630.00

* Gradinita Sf Parascheva

1 548.90

10 Cheltuieli de personal

1 291.00

20 Bunuri si servicii

157.90

71 Active nefinanciare

100.00

* Gradinita PP nr. 12

1 341.50

10 Cheltuieli de personal

1 234.00

20 Bunuri si servicii

107.50

* Gradinita PP nr. 21

1 503.00

10 Cheltuieli de personal

1 126.00

20 Bunuri si servicii

117.00

71 Active nefinanciare

260.00

* Gradinita PP nr. 25

1 193.00

10 Cheltuieli de personal

924.00

20 Bunuri si servicii

109.00

71 Active nefinanciare

160.00

* Gradinita PP nr. 26

1 135.00

10 Cheltuieli de personal

986.00

20 Bunuri si servicii

99.00

71 Active nefinanciare

50.00

* GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8

817.10

10 Cheltuieli de personal

734.00

PROGRAM 2015

din care credite destinate

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

stingerii platilor restante

20 Bunuri si servicii

83.10

* Gradinita PP 16

1 009.00

10 Cheltuieli de personal

854.00

20 Bunuri si servicii

95.00

71 Active nefinanciare

60.00

* Gradinita PP 20

1 012.00

10 Cheltuieli de personal

764.00

20 Bunuri si servicii

108.00

71 Active nefinanciare

140.00

* Gradinita PP 18

996.00

10 Cheltuieli de personal

844.00

20 Bunuri si servicii

92.00

71 Active nefinanciare

60.00

* Gradinita PP 14

1 066.60

10 Cheltuieli de personal

943.00

20 Bunuri si servicii

100.60

71 Active nefinanciare

23.00

* Gradinita PP 13

829.00

10 Cheltuieli de personal

746.00

20 Bunuri si servicii

83.00

* Gradinita PP 24

855.00

10 Cheltuieli de personal

761.00

20 Bunuri si servicii

94.00

* Gradinita PP 1

1 752.00

10 Cheltuieli de personal

1 103.00

20 Bunuri si servicii

279.00

71 Active nefinanciare

370.00

* Gradinita PP 22

1 001.00

10 Cheltuieli de personal

920.00

20 Bunuri si servicii

81.00

* Gradinita PP 3

940.00

10 Cheltuieli de personal

845.00

20 Bunuri si servicii

95.00

* Gradinita PP 29

825.50

10 Cheltuieli de personal

672.00

20 Bunuri si servicii

93.50

71 Active nefinanciare

60.00

* Gradinita PP 4

1 062.00

10 Cheltuieli de personal

936.00

20 Bunuri si servicii

126.00

* Gradinita PP5 Sf. Sava

1 071.80

10 Cheltuieli de personal

727.00

20 Bunuri si servicii

89.80

71 Active nefinanciare

255.00

* Scoala nr. 2 ,, Veronica Micle"

950.90

10 Cheltuieli de personal

822.00

20 Bunuri si servicii

112.70

59 Alte cheltuieli

16.20

* Scoala nr. 3 ,, Al. Vlahuta"

1 916.56

10 Cheltuieli de personal

1 636.00

20 Bunuri si servicii

225.70

59 Alte cheltuieli

4.86

71 Active nefinanciare

50.00

* Scoala nr. 39 "G Calinescu"

2 402.45

10 Cheltuieli de personal

1 973.00

20 Bunuri si servicii

283.80

59 Alte cheltuieli

5.65

71 Active nefinanciare

140.00

* Scoala nr. 15 ,, St. Barsanescu"

3 218.50

10 Cheltuieli de personal

2 847.00

PROGRAM 2015

din care credite destinate

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

stingerii platilor restante

20 Bunuri si servicii

360.00

59 Alte cheltuieli

11.50

* Scoala nr. 22 ,,B.P. Hasdeu"

5 897.00

10 Cheltuieli de personal

4 970.00

20 Bunuri si servicii

625.00

59 Alte cheltuieli

17.00

71 Active nefinanciare

285.00

* Scoala nr.23 ,,Titu Maiorescu"+Sc32+Sc19

3 837.96

10 Cheltuieli de personal

3 367.00

20 Bunuri si servicii

413.00

59 Alte cheltuieli

12.96

71 Active nefinanciare

45.00

* Scoala nr. 38 ,,Petru Poni"

1 189.20

10 Cheltuieli de personal

1 050.00

20 Bunuri si servicii

136.00

59 Alte cheltuieli

3.20

* Scoala nr. 24 "I Ghica"

1 900.20

18.23

10 Cheltuieli de personal

1 494.00

20 Bunuri si servicii

216.00

18.23

59 Alte cheltuieli

5.40

71 Active nefinanciare

184.80

* Scoala nr. 9 "E Cuza"

1 563.99

10 Cheltuieli de personal

1 379.00

20 Bunuri si servicii

177.00

59 Alte cheltuieli

7.99

* Scoala nr. 26 "G Cosbuc"

2 361.94

10 Cheltuieli de personal

2 118.00

20 Bunuri si servicii

238.00

59 Alte cheltuieli

5.94

* Scoala Postliceala Sanitara Gr.GhicaVoda

1 121.00

10 Cheltuieli de personal

985.00

20 Bunuri si servicii

86.00

71 Active nefinanciare

50.00

* Scoala nr. 10 "Gh Bratianu"

2 112.65

10 Cheltuieli de personal

1 663.00

20 Bunuri si servicii

196.00

59 Alte cheltuieli

3.65

71 Active nefinanciare

250.00

* Scoala nr. 4 "I. Teodoreanu"

1 657.47

10 Cheltuieli de personal

1 463.00

20 Bunuri si servicii

181.20

59 Alte cheltuieli

3.27

71 Active nefinanciare

10.00

* Scoala nr. 28 "M Codreanu"

1 287.28

10 Cheltuieli de personal

1 150.00

20 Bunuri si servicii

131.00

59 Alte cheltuieli

6.28

* Scoala nr. 13 " Al Cel Bun"

3 517.90

10 Cheltuieli de personal

3 112.00

20 Bunuri si servicii

380.00

59 Alte cheltuieli

10.90

71 Active nefinanciare

15.00

* Scoala nr. 34" I Simionescu"

3 750.00

10 Cheltuieli de personal

3 046.00

20 Bunuri si servicii

395.90

59 Alte cheltuieli

8.10

71 Active nefinanciare

300.00

* Scoala nr. 43"D Sturdza"

2 758.00

10 Cheltuieli de personal

2 196.00

20 Bunuri si servicii

264.00

PROGRAM 2015

din care credite destinate

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

stingerii platilor restante

59 Alte cheltuieli

13.00

71 Active nefinanciare

285.00

* Scoala nr. 8" C Sylva"

1 770.90

10 Cheltuieli de personal

1 467.00

20 Bunuri si servicii

200.00

59 Alte cheltuieli

3.90

71 Active nefinanciare

100.00

* Scoala nr. 21" I Neculce"

2 537.81

10 Cheltuieli de personal

1 564.00

20 Bunuri si servicii

229.00

59 Alte cheltuieli

4.81

71 Active nefinanciare

740.00

* Scoala nr. 36" V Conta"

2 546.59

10 Cheltuieli de personal

1 848.00

20 Bunuri si servicii

298.09

59 Alte cheltuieli

8.50

71 Active nefinanciare

392.00

* Scoala nr. 11"O Cazimir"

3 742.80

10 Cheltuieli de personal

3 317.00

20 Bunuri si servicii

408.80

59 Alte cheltuieli

17.00

* Scoala nr. 17" I Creanga"

1 892.50

10 Cheltuieli de personal

1 489.00

20 Bunuri si servicii

198.50

59 Alte cheltuieli

5.00

71 Active nefinanciare

200.00

* Scoala nr. 40" Al Russo"

1 765.70

10 Cheltuieli de personal

1 464.00

20 Bunuri si servicii

210.50

59 Alte cheltuieli

11.20

71 Active nefinanciare

80.00

* Scoala nr. 42 ,,N. Iorga"

2 770.42

10 Cheltuieli de personal

2 301.00

20 Bunuri si servicii

305.00

59 Alte cheltuieli

14.42

71 Active nefinanciare

150.00

* Liceul Miron Costin

3 667.76

10 Cheltuieli de personal

2 819.00

20 Bunuri si servicii

364.00

59 Alte cheltuieli

14.76

71 Active nefinanciare

470.00

* Liceul Waldorf

1 163.70

10 Cheltuieli de personal

1 012.00

20 Bunuri si servicii

145.80

59 Alte cheltuieli

5.90

* Liceul M. Eminescu

6 621.39

10 Cheltuieli de personal

4 136.00

20 Bunuri si servicii

606.00

56 Pr fonduri externe nerambur

1 514.09

59 Alte cheltuieli

15.30

71 Active nefinanciare

350.00

* Colegiul C. Negruzzi

8 236.20

10 Cheltuieli de personal

4 461.00

20 Bunuri si servicii

634.00

56 Pr fonduri externe nerambur

2 730.00

59 Alte cheltuieli

11.20

71 Active nefinanciare

400.00

* Colegiul National

4 514.50

10 Cheltuieli de personal

3 697.00

20 Bunuri si servicii

455.00

PROGRAM 2015

din care credite destinate

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

stingerii platilor restante

59 Alte cheltuieli

7.50

71 Active nefinanciare

355.00

* Colegiul E. Racovita

4 150.00

10 Cheltuieli de personal

3 570.00

20 Bunuri si servicii

509.00

59 Alte cheltuieli

21.00

71 Active nefinanciare

50.00

* Liceul Al. I. Cuza

3 982.17

10 Cheltuieli de personal

2 795.00

20 Bunuri si servicii

345.00

56 Pr fonduri externe nerambur

527.37

59 Alte cheltuieli

14.80

71 Active nefinanciare

300.00

* Liceul D. Cantemir

3 587.00

10 Cheltuieli de personal

3 165.00

20 Bunuri si servicii

368.00

59 Alte cheltuieli

14.00

71 Active nefinanciare

40.00

* Liceul G. Ibraileanu

4 616.50

10 Cheltuieli de personal

3 785.00

20 Bunuri si servicii

666.50

59 Alte cheltuieli

15.00

71 Active nefinanciare

150.00

* Liceul V. Alecsandri

4 768.00

10 Cheltuieli de personal

3 869.00

20 Bunuri si servicii

478.00

59 Alte cheltuieli

16.00

71 Active nefinanciare

405.00

* Colegiul de arta O. Bancila

9 382.21

53.16

10 Cheltuieli de personal

7 249.00

20 Bunuri si servicii

706.00

56 Pr fonduri externe nerambur

1 022.01

53.16

59 Alte cheltuieli

55.20

71 Active nefinanciare

350.00

* Colegiul Administrativ nr. 1

4 294.00

10 Cheltuieli de personal

3 568.00

20 Bunuri si servicii

412.00

59 Alte cheltuieli

14.00

71 Active nefinanciare

300.00

* Liceul de informatica Grigore Moisil

7 697.81

10 Cheltuieli de personal

3 346.00

20 Bunuri si servicii

414.00

56 Pr fonduri externe nerambur

3 873.23

59 Alte cheltuieli

14.58

71 Active nefinanciare

50.00

* Liceul sportiv

3 658.48

10 Cheltuieli de personal

2 771.00

20 Bunuri si servicii

350.00

57 Asistenta sociala

350.00

59 Alte cheltuieli

7.48

71 Active nefinanciare

180.00

* Scoala Normala V. Lupu

3 399.14

21.94

10 Cheltuieli de personal

2 770.00

20 Bunuri si servicii

511.00

21.94

59 Alte cheltuieli

18.14

71 Active nefinanciare

100.00

* Seminarul Teologic

1 277.12

10 Cheltuieli de personal

986.00

20 Bunuri si servicii

187.00

59 Alte cheltuieli

4.12

PROGRAM 2015

din care credite destinate

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

stingerii platilor restante

71 Active nefinanciare

100.00

* Liceul Tehnologic Petru Poni

3 686.00

10 Cheltuieli de personal

3 099.00

20 Bunuri si servicii

571.00

59 Alte cheltuieli

16.00

* Gr. Sc. M. Sturdza

3 071.30

10 Cheltuieli de personal

2 525.00

20 Bunuri si servicii

340.00

59 Alte cheltuieli

6.30

71 Active nefinanciare

200.00

* Col.Tehn. Electron.si Telecom.G.Marzescu

3 060.37

10 Cheltuieli de personal

2 524.00

20 Bunuri si servicii

363.00

59 Alte cheltuieli

14.37

71 Active nefinanciare

159.00

* Gr. Sc. I.C. Stefanescu

4 748.55

7.41

10 Cheltuieli de personal

3 688.00

20 Bunuri si servicii

410.00

56 Pr fonduri externe nerambur

200.78

7.41

59 Alte cheltuieli

7.07

71 Active nefinanciare

442.70

* Gr. Sc. Agricol V. Adamachi

2 737.05

10 Cheltuieli de personal

2 226.00

20 Bunuri si servicii

239.00

59 Alte cheltuieli

13.05

71 Active nefinanciare

259.00

* Colegiul Tehnic Ghe. Asachi

6 657.90

10 Cheltuieli de personal

4 791.00

20 Bunuri si servicii

532.00

56 Pr fonduri externe nerambur

1 201.40

59 Alte cheltuieli

33.50

71 Active nefinanciare

100.00

* Colegiul Tehnic de Transporturi si Const

3 913.38

73.01

10 Cheltuieli de personal

2 919.00

20 Bunuri si servicii

730.00

73.01

59 Alte cheltuieli

14.38

71 Active nefinanciare

250.00

* Gr. Sc. Virgil Madgearu+Sc 7 N, Tonitza

5 579.00

10 Cheltuieli de personal

3 789.00

20 Bunuri si servicii

422.00

56 Pr fonduri externe nerambur

1 332.00

59 Alte cheltuieli

36.00

* Gr. Sc. Dimitrie Leonida

5 087.66

10 Cheltuieli de personal

2 055.00

20 Bunuri si servicii

260.00

56 Pr fonduri externe nerambur

2 770.58

59 Alte cheltuieli

2.08

* Lic.Tehnologic de Mecatronica si Automat

5 073.24

10 Cheltuieli de personal

4 418.00

20 Bunuri si servicii

472.04

59 Alte cheltuieli

8.70

71 Active nefinanciare

174.50

* Gr Sc Economic de Turism

3 196.40

10 Cheltuieli de personal

2 642.00

20 Bunuri si servicii

282.00

56 Pr fonduri externe nerambur

264.00

59 Alte cheltuieli

8.40

** 66 Sanatate

8 919.59

* Municipiul Iasi activitate proprie

2 200.00

51 Transferuri intre unitati a

2 200.00

PROGRAM 2015

din care credite destinate

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL

stingerii platilor restante

* Centru de Fond Dir. de asist. com.

6 719.59

10 Cheltuieli de personal

6 519.59

20 Bunuri si servicii

200.00

** 67 Cultura, recreere si religie

67 898.24

* Municipiul Iasi activitate proprie

67 898.24

10 Cheltuieli de personal

248.29

20 Bunuri si servicii

17 917.16

51 Transferuri intre unitati a

1 632.96

56 Pr fonduri externe nerambur

37 524.60

59 Alte cheltuieli

8 515.63

71 Active nefinanciare

2 030.60

81 Rambursari de credite

29.00

** 68 Asigurari si asistenta sociala

55 941.95

* Municipiul Iasi activitate proprie

9 707.73

56 Pr fonduri externe nerambur

8 059.73

71 Active nefinanciare

1 560.00

81 Rambursari de credite

88.00

* Centru de Fond Directia crese

5 321.42

10 Cheltuieli de personal

3 446.42

20 Bunuri si servicii

1 495.00

71 Active nefinanciare

380.00

* Centru de Fond Dir. de asist. com.

40 912.80

10 Cheltuieli de personal

14 310.87

20 Bunuri si servicii

7 636.21

55 Alte transferuri

74.20

56 Pr fonduri externe nerambur

2 089.25

57 Asistenta sociala

15 001.92

59 Alte cheltuieli

1 000.00

71 Active nefinanciare

799.75

72 Active financiare

0.60

** 70 Servicii si dezvoltare publica

41 557.46

* Municipiul Iasi activitate proprie

41 557.46

20 Bunuri si servicii

21 606.00

55 Alte transferuri

134.51

56 Pr fonduri externe nerambur

3 893.98

71 Active nefinanciare

8 979.97

81 Rambursari de credite

6 943.00

** 74 Protectia mediului

13 558.00

* Municipiul Iasi activitate proprie

13 558.00

20 Bunuri si servicii

13 390.00

71 Active nefinanciare

50.00

81 Rambursari de credite

118.00

** 80 Autoritati publice si actiuni externe

34 596.21

* Municipiul Iasi activitate proprie

34 596.21

56 Pr fonduri externe nerambur

34 596.21

** 81 Combustibili si energie

250 947.53

* Municipiul Iasi activitate proprie

250 947.53

20 Bunuri si servicii

10 640.00

40 Subventii

10 900.00

56 Pr fonduri externe nerambur

207 365.53

71 Active nefinanciare

1 600.00

81 Rambursari de credite

20 442.00

** 84 Transporturi

320 179.20

* Municipiul Iasi activitate proprie

320 179.20

20 Bunuri si servicii

18 100.00

40 Subventii

30 550.00

56 Pr fonduri externe nerambur

241 660.77

71 Active nefinanciare

11 667.43

81 Rambursari de credite

18 201.00

** 87 Alte actiuni economice

20 929.03

DENUMIRE ORDONATOR/CAPITOL * Municipiul Iasi activitate proprie

20 Bunuri si servicii

56 Pr fonduri externe nerambur

72 Active financiare

PROGRAM 2015

20 929.03 475.55

20 353.48 100.00

din care credite destinate stingerii platilor restante

* Total Titluri PMI

834 382.84

10 Cheltuieli de personal

20 791.95

20 Bunuri si servicii

96 772.74

30 Dobanzi

10 257.00

40 Subventii

41 450.00

50 Fond de rezerva

8 105.67

51 Transferuri intre unitati a

18 758.76

55 Alte transferuri

134.51

56 Pr fonduri externe nerambur

554 207.58

59 Alte cheltuieli

8 515.63

71 Active nefinanciare

28 560.00

72 Active financiare

100.00

81 Rambursari de credite

46 729.00

* Total Titluri Ordonatori

253 838.76

173.75

10 Cheltuieli de personal

178 082.88

20 Bunuri si servicii

30 015.14

113.18

55 Alte transferuri

74.20

56 Pr fonduri externe nerambur

17 524.71

60.57

57 Asistenta sociala

15 351.92

59 Alte cheltuieli

1 609.56

71 Active nefinanciare

11 179.75

72 Active financiare

0.60

* Total General

1 088 221.60

173.75

10 Cheltuieli de personal

198 874.83

20 Bunuri si servicii

126 787.88

113.18

30 Dobanzi

10 257.00

40 Subventii

41 450.00

50 Fond de rezerva

8 105.67

51 Transferuri intre unitati a

18 758.76

55 Alte transferuri

208.71

56 Pr fonduri externe nerambur

571 732.29

60.57

57 Asistenta sociala

15 351.92

59 Alte cheltuieli

10 125.19

71 Active nefinanciare

39 739.75

72 Active financiare

100.60

81 Rambursari de credite

46 729.00

MUNICIPIUL IASI

ANEXA 3


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN

VENITURI PROPRII

PE ANUL 2015

MII LEI

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2015

00.01 TOTAL VENITURI

160 926.43

2 215.00

163 141.43

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

142 842.12

142 842.12

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

* 00.05 A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT PERS

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

* 04 Cote defalcate din imp.venit

*    00.07 A1.3 ALTE IMP.PE VEN DIN CAPITAL

* 06 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

*    00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

*    00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

143 842.12

143 842.12

*    00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

3 369.09

3 369.09

30 Venituri din proprietate

3 369.09

3 369.09

30.05 Ven concesiuni, inch

3 369.09

3 369.09

30.50 Alte venituri din proprietate

31.10 Alte venituri din dobanzi

*    00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

140 473.03

140 473.03

33 Ven din prestari servicii si alte activitati

139 811.03

139 811.03

33.05 Taxe si alte venituri in invatamant

4 585.34

4 585.34

33.08 Venituri din prestari de servicii

3 215.75

3 215.75

33.13 Contrib de intretinere a persoanelor asistate

3 241.28

3 241.28

33.14 Contrib. elevilor si studentilor pentru internate

20 104.14

20 104.14

33.16 Venituri din valorificarea prod.obtinute din act.proprie

99.78

99.78

33.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si

conversie profesionala

630.00

630.00

33.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de

asigurari sociale de sanatate

93 847.00

93 847.00

33.30 Ven contr.cu dir.sanatate publica din sume alocate de

la bugetul de stat

8 045.45

8 045.45

33.31 Venituri din contracte incheiate cu D.S.P din sume

alocate din veniturile proprii ale MS.

1 653.00

1 653.00

33.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

4 389.29

4 389.29

34 Ven.din taxe adm, elib.permise

641.00

641.00

34.50 Alte ven din taxe

641.00

641.00

35 Amenzi, penalit,confiscari

35.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari

36 Diverse venituri

11.00

11.00

36.50 Alte venituri

11.00

11.00

37 Transf.voluntare,altele decat subventiile

10.00

10.00

37.01 Donatii si sponsorizari

37.03 Varsaminte din SF pentru SD a BL

-3 829.34

-3 829.34

37.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

3 829.34

3 829.34

37.50 Alte transferuri voluntare

10.00

10.00

* 00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

39 Venituri din valorif.bunuri

39.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor

publice

* 00.17 IV. SUBVENTII

17 084.31

2 215.00

19 299.31

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUBLICE

17 084.31

2 215.00

19 299.31

42 Subventii de la buget de stat

20.00

20.00

42.39 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice sau

integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare

42.43 Subventii primite de institutiile publice si activitatile

finantate integral sau partial din venituri proprii

20.00

20.00

43 Subv.de la alte administratii

17 064.31

2 215.00

19 279.31

43.09 Subventii pentru institutii publice

13 634.31

13 634.31

43.10 Subventii din bugete locale pentru finantarea ch curente

in domeniul sanatatii

150.00

2 215.00

2 365.00

43.14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea

cheltuelilor de capital din domeniul sanatatii

2 050.00

375.00

2 425.00

43.17 Sume din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii catre

bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate

1 840.00

43.17.01 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

1 840.00

43.19 Subvenții pt institutii publice destinate sect dezv

1 230.00

1 230.00

TOTAL CHELTUIELI

166 584.50

2 215.00

168 799.50

*    50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

2 712.10

2 712.10

54 Alte servicii publice generale

2 712.10

2 712.10

10 Cheltuieli de personal

1 471.57

1 471.57

20 Bunuri si servicii

1 189.25

1 189.25

71 Cheltuieli de capital

51.28

51.28

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

71.01.30 Alte active fixe

51.28

51.28

din total capitol :

2 712.10

54.10 Serv publice comunitare

2 712.10

2 712.10

*    59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA

11 628.66

11 628.66

61 Ordine publica si siguranta nationala

11 628.66

11 628.66

10 Cheltuieli de personal

9 607.88

9 607.88

20 Bunuri si servicii

1 020.78

1 020.78

71 Active nefinanciare

815.00

815.00

71.01.01 Constructii

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

594.00

594.00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

36.00

36.00

71.01.30 Alte active fixe

185.00

185.00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

185.00

185.00

85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate

Din tot capitol : 61.03 Ordine publica

11 628.66

11 628.66

61.03.04 Politia locala

11 628.66

11 628.66

*    63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

152 243.74

2 215.00

154 458.74

65 Invatamant

33 937.82

33 937.82

10 Cheltuieli de personal

2 137.37

2 137.37

20 Bunuri si servicii

30 991.58

30 991.58

56 Proiecte cu finantare FEN

106.87

106.87

56.02.01 Finantare nationala

82.87

82.87

56.02.03 Cheltueli neeligibile

24.00

24.00

57 Asistenta sociala

120.00

120.00

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

113.00

113.00

57.02.02 Ajutoare sociale in natura

7.00

7.00

71 Active nefinanciare

582.00

582.00

71.01.01 Constructii

20.00

20.00

DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU


71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

222.00

222.00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

225.00

225.00

71.01.30 Alte active fixe

115.00

115.00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

Din tot capitol : 65.03 Învatamant prescolar si primar

13 271.64

13 271.64

65.03.01 Învatamant prescolar

12 538.25

12 538.25

65.03.02 Învatamant primar

733.39

733.39

65.04 Învatamant secundar

16 750.81

16 750.81

65.04.01 Învatamant secund inferior

2 236.10

2 236.10

65.04.02 Învatamant secund superior

14 303.88

14 303.88

65.04.03 Învatamant profesional

210.83

210.83

65.05 Învatamant postliceal

3 915.37

3 915.37

65.10.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

66 Sanatate din care titlu:

111 368.13

2 215.00

113 583.13

10 Cheltuieli de personal

36 021.52

36 021.52

20 Bunuri si servicii

68 077.01

68 077.01

56 Proiecte cu finantare din FEN

56.01.01 Finantare nationala

56.01.02 Finantare externa nerambursabila

56.01.03 Cheltuieli neeligibile

59 Alte cheltueli

1 365.00

1 365.00

59.01 Burse

1 365.00

1 365.00

71 Active fixe

5 904.60

2 215.00

8 119.60

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

3 569.46

2 215.00

5 784.46

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

124.80

124.80

71.01.30 Alte active fixe

132.00

132.00

71.03 Reparatii capitale

2 078.34

2 078.34

Din tot capitol : 66.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu

paturi

111 368.13

2 215.00

113 583.13

66.06.01 Spitale generale

111 368.13

2 215.00

113 583.13

66.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare

67 Cultura, recreere si religie din care titlu:

2 553.79

2 553.79

10 Cheltuieli de personal

1 012.83

1 012.83

20 Bunuri si servicii

1 053.74

1 053.74

59 Alte cheltuieli

235.22

235.22

59.11 Asociatii si fundatii

235.22

235.22

71 Cheltuieli de capital

252.00

252.00

71.01.01 Constructii

79.00

79.00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

145.50

145.50

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

20.00

20.00

71.03 Reparatii capitale

7.50

7.50

Din tot capitol : 67.03 Servicii culturale

2 553.79

2 553.79

67.03.04 Institutii publice, spectacole si concerte

1 111.79

1 111.79

67.03.06 Case de cultura

1 442.00

1 442.00

67.10.50 Alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei

68 Asigurari si asistenta sociala

4 384.00

4 384.00

20 Bunuri si servicii

4 373.50

4 373.50

70 Cheltuieli de capital

10.50

10.50

71 Active nefinanciare

10.50

10.50

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica

10.50

10.50

Din tot capitol :

68.04 Asistenta persoanelor in varsta

2 769.00

2 769.00

68.11 Crese

1 600.00

1 600.00

68.50 Alte cheltuieli in domeniul asig.si asist.sociale

15.00

15.00

*    99 DEFICIT (99.02.96 + 99.02.97)

5 658.07

SEF SERVICIU BUGET, EC LUCIA GHERGHESANU

MUNICIPIUL IASI

ANEXA 3.2


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PE ANUL 2015

MII LEI

DENUMIRE INDICATORI

Buget actualizat 2015

INFLUENTE

Buget propus 2015

TOTAL VENITURI SECȚIUNE DEZVOLTARE

7 109.34

2 215.00

9 324.34

*** 00.02 VENITURI CURENTE

3 829.34

3 829.34

** 00.03 VENITURI FISCALE

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

** 00.12 C VENITURI NEFISCALE (00.14)

3 829.34

3 829.34

* 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

3 829.34

3 829.34

37. Transferuri voluntare

3 829.34

2 215.00

6 044.34

37.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

3 829.34

3 829.34

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

39 Venituri din valorif.bunuri

39.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale

* 00.16 III OPERATII FINANCIARE

** 00.17 IV SUBVENTII

3 280.00

2 215.00

5 495.00

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE .ADMIN.PUBLICA

3 280.00

2 215.00

5 495.00

42.10 Subventii de la bugetul de stat

42.39 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice

finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN

43 Subventii de la alte administratii

3 280.00

2 215.00

5 495.00

43.14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuelilor de capital din domeniul sanatatii

2 050.00

375.00

2 425.00

43.17 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

1 840.00

1 840.00

43.17.01 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

1 840.00

1 840.00

43.19 Subvenții pt instit publ destinate sectiunii de dezvoltare

1 230.00

1 230.00

49 TOTAL CHELTUIELI SECTIUNE DEZVOLTARE

7 907.25

2 215.00

10 122.25

** 50 Partea I-a SERV PUBLICE GENERALE

51.28

51.28

*    54. Alte servicii publice generale

51.28

51.28

70 Cheltuieli de capital

51.28

51.28

71 Active nefinanciare

51.28

51.28

71.01.02 Masini ,echipamente si mijloace de transport

71.01.30 Alte active fixe

51.28

51.28

di total capitol:

54.10.10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

51.28

51.28

*    55. Tranz datoria publică și împrumuturi

*    56. Transf car gen intre dif nivele ad

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA

1 000.00

1 000.00

*    61. Ordine publica si siguranta nationala

1 000.00

1 000.00

70 Cheltueli de capital

1 000.00

1 000.00

71 Active nefinanciare

1 000.00

1 000.00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

594.00

594.00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

36.00

36.00

71.01.30 Alte active fixe

185.00

185.00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

185.00

185.00

din total capitol:

61.10.03.04 Politia comunitara

1 000.00

1 000.00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6 855.97

2 215.00

9 070.97

* 65. Invatamant

688.87

688.87

56 Proiecte cu finantare din FEN

106.87

106.87

56.02.01 Finantare nationala

82.87

82.87

56.02.03 Cheltueli neeligibile

24.00

24.00

70 Cheltuieli de capital

582.00

582.00

71 Active nefinanciare

582.00

582.00

71.01.01 Constructii

20.00

20.00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

222.00

222.00

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

225.00

225.00

71.01.30 Alte active fixe

115.00

115.00

din total capitol:

65.10.04 Invatamant secundar

480.87

480.87

65.10.04.01 Unvatamant secundar inferior

4.00

4.00

65.10.04.02 Invatamnt secundar superior

459.04

459.04

65.10.04.03 Invatamant profesional

17.83

17.83

65.10.05 Invatamant postiliceal

208.00

208.00

* 66. Sanatate

5 904.60

2 215.00

8 119.60

56 Proiecte finantate din FEN

56.01.01 Finantare nationala

56.01.02 Finantare externa nerambursabila

56.01.03 Cheltuieli neeligibile

70 Cheltuieli de capital

5 904.60

2 215.00

71 Active fixe

3 826.26

2 215.00

6 041.26

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

3 569.46

2 215.00

5 784.46

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

124.80

124.80

71.01.30 Alte active fixe

132.00

132.00

71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

2 078.34

2 078.34

Din tot cap : 66.06 Unitati sanitare cu paturi

5 904.60

5 904.60

66.06.01 Spitale generale

5 904.60

2 215.00

8 119.60

* 67. Cultura, recreere si religie

252.00

252.00

70 Cheltuieli de capital

252.00

252.00

71 Active nefinanciare

252.00

252.00

71.01.01 Constructii

79.00

79.00

71.01.02 Masini,echipamente si mijloace de transport

145.50

145.50

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

20.00

20.00

71.01.30 Alte active fixe

7.50

7.50

din total capitol:

67.10.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte

222.00

222.00

67.10.03.06 Case de cultura

30.00

30.00

* 68 Asigurari si asistenta sociala

10.50

10.50

70 Cheltuieli de capital

10.50

10.50

71 Active nefinanciare

10.50

10.50

71.01.03 Mobilier,aparatura birotica si alte acive corporale

10.50

10.50

din total capitol:

68.10.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta

10.50

99.10.97 DEFICIT SECTIUNE DE DEZVOLTARE

797.91

SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI


ANEXA 4


FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOLUL 66 Sanatate

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31/12/2012

Cheltuieli

preliminate

2013

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

11192.65

0

0

0

11192.65

0

0

0

II

25995.02

0

5847.48

8704.89

11442.65

0

0

0

02 Buget local

I

2175

0

0

0

2175

0

0

0

din care:

II

9121.42

0

3602.55

3093.87

2425

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

2175

0

0

0

2175

0

0

0

II

6856.51

0

1837.64

2593.87

2425

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

1000

0

500

500

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

9017.65

0

0

0

9017.65

0

0

0

II

16873.6

0

2244.93

5611.02

9017.65

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

8798.25

0

0

0

8798.25

0

0

0

II

16136.08

0

2244.93

5092.9

8798.25

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

219.4

0

0

0

219.4

0

0

0

II

219.4

0

0

0

219.4

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare    | I

10853.25

0

0

0

11192.65

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31/12/2012

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

25995.02

0

5847.48

8704.89

11442.65

0

0

0

02 Buget local

I

2175

0

0

0

2175

0

0

0

din care:

II

9121.42

0

3602.55

3093.87

2425

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

2175

0

0

0

2175

0

0

0

II

6856.51

0

1837.64

2593.87

2425

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

1000

0

500

500

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

8678.25

0

0

0

9017.65

0

0

0

II

16873.6

0

2244.93

5611.02

9017.65

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

8678.25

0

0

0

8798.25

0

0

0

II

16016.08

0

2244.93

5092.9

8798.25

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

120

0

0

0

219.4

0

0

0

II

638.12

0

0

0

219.4

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

9244.05

0

0

0

9244.05

0

0

0

II

19126.16

0

3594.93

6287.18

9244.05

0

0

0

02 Buget local

I

565.8

0

0

0

565.8

0

0

0

din care:

II

3110.08

0

1350

1194.28

565.8

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

565.8

565.8

II

2610.08

0

850

1194.28

565.8

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

500

500

10 Venituri proprii

I

8678.25

0

0

0

8678.25

0

0

0

II

16016.08

2244.93

5092.9

8678.25

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

8678.25

8678.25

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31/12/2012

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

16016.08

2244.93

5092.9

8678.25

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

II

d. cheltuieli privind consolidarile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

II

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

1948.6

0

0

0

1948.6

0

0

0

II

6868.86

0

2252.55

2417.71

2198.6

0

0

0

02 Buget local

I

1609.2

0

0

0

1609.2

0

0

0

din care:

II

6011.34

0

2252.55

1899.59

1859.2

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

1609.2

1609.2

II

4246.43

0

987.64

1399.59

1859.2

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

500

500

7101 Active fixe

I

0

II

1264.91

1264.91

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31/12/2012

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

339.4

0

0

0

339.4

0

0

0

II

857.52

0

0

518.12

339.4

0

0

0

7101 Active fixe

I

120

120

II

638.12

518.12

120

7103 Reparatii capitale

I

219.4

219.4

II

219.4

219.4

DIRECTOR GENERAL TOMORUG PETRU

JUDETUL: IASI Unitatea administrativ-teritoriala: MUNICIPIUL IASI FORMULAR: 16

ANEXA NR. 5.2 PROIECT


I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

SINTEZA 1

PROIECTELOR CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, ALTI DONATORI SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -

Denumirea si codul proiectului/

surse de finanțare

Cod

Total

proiect

Realizat

până la 31/12/2013

Executie

preliminata

2014

Propuneri

2015

Estimari

2016

Estimari

2017

Estimari

2018

Estimari

anii

ulteriori

0

1

2=3 la 9

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

I

702.02

702.02

II

702.02

702.02

CHELTUIELI CURENTE

01

I

702.02

702.02

II

702.02

702.02

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

I

132.76

132.76

II

132.76

132.76

BUNURI ȘI SERVICII

20

I

569.26

569.26

II

569.26

569.26

1. FINANȚARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ

00

I

(Uniunea Europeană și alți donatori)

II

din care:

1 .2 ALȚI DONATORI

00

II

I

702.02

702.02

II

702.02

702.02

CHELTUIELI CURENTE

01

I

700.72

700.72

II

700.72

700.72

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

I

132.76

132.76

II

132.76

132.76

BUNURI ȘI SERVICII

20

I

567.96

567.96

II

567.96

567.96

SUBVENȚII

40

I

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI

51

II

I

PUBLICE

II

ALTE TRANSFERURI

55

I

ACTIVE NEFINANCIARE

71

II

I

1.30

1.30

II

1.30

1.30

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

56

I

702.02

702.02

NERAMBURSABILE DE POSTADERARE, din care:****)2

II

702.02

702.02

Cheltuieli curente

00

I

Cheltuieli de capital

00

II

I

Denumirea si codul proiectului/

surse de finanțare

Cod

Total

proiect

Realizat

până la 31/12/2013

Executie

preliminata

2014

Propuneri

2015

Estimari

2016

Estimari

2017

Estimari

2018

Estimari

anii

ulteriori

0

1

2=3 la 9

3

4

5

6

7

8

9

Mecanismul financiar SEE

56.17

II

I

702.02

702.02

II

702.02

702.02

Finanțarea națională

56.17.01

I

105.31

105.31

II

105.31

105.31

Finanțarea externă nerambursabilă

56.17.02

I

596.71

596.71

II

II

596.71

596.71

Din total, din care:

1. Proiectul Istoria minoritatilor, total

I

702.02

702.02

II

I

II

702.02

702.02

DIRECTOR

COMAN IULIU COSMIN