Hotărârea nr. 8/2015

HOTARÂRE privind aprobarea modificarii organigramei a statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) la Editura Junimea Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) la Editura Junimea Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.01.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată și aprobată în plenul ședinței privind nominalizarea la punctul 12 alin. (2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Editurii "Junimea", a domnului Bejan Victor - consilier local, mențiune consemnată și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 110185/12.12.2014 întocmită de Editura Junimea Iași, în colaborare cu Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile și Serviciul R.U.P.P.S. din cadrul municipalității Iași;

Având în vedere Adresa de înaintare transmisă de Editura Junimea Iași nr.

110180/12.12.2014;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Deciziei Curții Constituționale nr. 55/2014 privind neconstituționalitatea O.U.G. 77/2013 din 26 iunie 2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordine, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

Având în vedere Contractul de management nr. 66619/28.07.2014 având ca

obiect organizarea, gestionarea și conducerea activității la editura Junimea Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică

locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Organigrama și Statul de Funcții ale Editurii Junimea Iași, începând cu anul 2015, în conformitate cu prevederile din Anexele I și II ce fac parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Editurii Junimea Iași, începând cu anul 2015, în conformitate cu Anexa III ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale; Serviciului Resurse Umane, P.P.S; Biroului Programe de Finanțare a Societății Civice; Editurii Junimea Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Editura Junimea Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Cătălin


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 8 din 27 ianuarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 8 din 27 ianuarie 2015