Hotărârea nr. 79/2015

HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31 decembrie 2014

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind repartizarea excedentului Municipiului Iași înregistrat la

31 decembrie 2014

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 26510/23.03.2015 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată; Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000

cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 375,00 mii lei din excedentul Municipiului Iasi pe anul 2014, astfel:

Cap. 66.02.51 Sanatate - 375,00 mii lei pentru:„Robot electronic pentru redobandirea mersului de tip locomat” (Spitalul Clinic de Recuperare Iași) - 375,00 mii lei.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iasi, Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Iasi, Directiei Economice si Finante Publice Locale Iasi, Directiei Tehnica si Investitii, Spitalului Clinic de Recuperare Iași, Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice si Finante Publice Locale, Directia Tehnica si Investitii si Spitalul Clinic de Recuperare Iași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Călin Scripcaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 79 din 31 martie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 79 din 31 martie 2015