Hotărârea nr. 78/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului general de execuţie a bugetului şi a situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Iaşi la data de 31.12.2014

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului general de execuție a bugetului și a situațiilor financiare anuale ale Municipiului Iași la data de 31.12.2014

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 martie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul privind contul de execuție al bugetului Municipiului Iași la 31.12.2014, înregistrat sub nr.26488/20.03.2015, întocmit de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pentru anul

2014;

Având în vedere Ordinul nr. 1780/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014;

Având în vedere Ordinul nr. 96/2015 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie

2014;

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea bugetului inițial pe anul 2014 precum și rectificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul general de execuție bugetară și situațiile financiare anuale ale Municipiului Iași la data de 31.12.2014, conform anexelor parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 78 din 31 martie 2015

Nr. 26488/20.03.2015

Contul general de execuție al bugetului Municipiului Iași la data de 31.12.2014

Cuprins

1.    Raport privind Contul de execuție al bugetului Municipiului Iași la 31 decembrie 2014....................4

2.    Contul de execuție al bugetului local..........................................................................................................9

2.1    Veniturile bugetului local..................................................................................9

2.2    Cheltuielile bugetului local...............................................................................12

2.2.1    Capitolul 51.02    “Autorități publice și acțiuni externe”.............................................................15

2.2.2    Capitolul 54.02    “Alte servicii publice generale”..........................................................16

2.2.3    Capitolul 55.02 “Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”................................17

2.2.4    Capitolul 61.02 “Ordine publică și siguranță națională”...........................................................18

2.2.5    Capitolul 65.02    “Învățământ”...................................................................................................19

2.2.6    Capitolul 66.02    “Sănătate”........................................................................................................22

2.2.7    Capitolul 67.02    “Cultură, recreere și religie”............................................................................24

2.2.8    Capitolul 68.02    “Asigurări și asistență socială”........................................................................26

2.2.9    Capitolul 70.02    “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”.......................................................29

2.2.10    Capitolul 74.02 “Protecția mediului”.......................................................................................31

2.2.11    Capitolul 80.02 “Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”.................................32

2.2.12    Capitolul 81.02 “Combustibil și energie”.................................................................................32

2.2.13    Capitolul 84.02 “Transporturi”.................................................................................................33

2.2.14    Capitolul 87.02 “Alte acțiuni economice”................................................................................35

3.    Contul de execuție a bugetului creditelor interne...........................................................................37

4.    Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din

venituri proprii (de subordonare subordonare locală)............................................................39

5.    Anexe.....................................................................................................................41

5.1    Anexa 12 Contul de execuție a bugetului local - Venituri

5.2    Anexă la raportul privind contul de execuție la 31.12.2014

5.3    Anexa 13 Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli

5.4    Anexa “Execuția bugetară a obiectivelor de investiții pe anul 2014”

5.5    Anexa 16 Contul de execuție a creditelor interne - Cheltuieli

5.6    Anexa 9 Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral/parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri

5.7    Anexa 11 Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral/parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli

5.8    Raport de analiză pe bază de bilanț la situațiile financiare pentru bugetul general al Municipiului Iași întocmite la data de 31 decembrie 2014

5.9    Raport anual de performanță la situațiile financiare ale Municipiului Iași la data de 31 decembrie

2014

5.10    Situațiile financiare la 31.12.2014 și anexe

1. Raport privind Contul de execuție la data de 31 decembrie 2014

Cadrul general al bugetelor locale este reglementat prin Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară, Legea anuală a bugetului de stat, Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, precum și Legea nr. 215/2001 modificată și completată privind administrația publică locală, în concordanță cu programele de creștere a autonomiei financiare a unităților administrativ-teritoriale și de descentralizare a serviciilor de utilități publice.

Contul de execuție bugetară al unității administrativ-teritoriale pe anul 2014 cuprinde 3 componente:

•    Contul de execuției al bugetului local:

-    Venituri = 717.338.428 lei (Anexa 12);

-    Cheltuieli = 717.738.605 lei (Anexa 13). Soldul final la sfârșitul anului 2014 reprezintă un deficit în valoare de -400.177 lei, acoperit din excedentul anului anterior, conform Hotărârii nr. 1/2015 a Consiliului Local Iași.

•    Contul de execuție al bugetului creditelor interne:

-    Trageri = 36.676.436 lei;

-    Cheltuieli = 36.669.321 lei (Anexa 16). Soldul final la sfârșitul anului 2014 reprezintă un excedent în valoare de 7.115 lei. Suma a fost transferată la sfârșitul anului într-un cont de venituri al bugetului local, conform Ordinului Ministerului Finanțelor publice nr. 845/2014, urmând a fi folosită pentru susținerea cheltuielilor bugetului local în anul 2015.

•    Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală):

-    Venituri = 125.947.113 lei (Anexa 9);

-    Cheltuieli = 127.928.123 lei (Anexa 11). Soldul final la sfârșitul anului 2014 reprezintă un deficit de 1.981.010 lei, ce este acoperit din disponibilitățile existente la începutul anului.

Concretizarea modului de gestionare a bugetului se efectuează prin întocmirea la finele anului

bugetar a contului de execuție bugetară. Acesta reflectă finalitatea operațiunilor de executare a

veniturilor și cheltuielilor bugetare și conduce la determinarea modului în care ordonatorii de credite au respectat încadrarea în venituri a cheltuielilor prevăzute în bugetul aprobat de autoritatea deliberativă, autorizarea și legalitatea acestora.

Veniturile bugetului general al municipiului sunt realizate în sumă totală de 879.961.977 lei, din care:

•    venituri buget local = 717.338.428 lei;

•    credite interne = 36.676.436 lei;

•    venituri ale instituțiilor publice și activităților finanțate integral/parțial din venituri proprii =

125.947.113 lei.

Cheltuielile bugetului general al municipiului sunt realizate în sumă totală de 882.336.049 lei, din care:

•    cheltuieli buget local = 717.738.605 lei;

•    credite interne = 36.669.321 lei;

•    cheltuieli instituțiilor publice și activităților finanțate integral/parțial din venituri proprii =

127.928.123 lei.

Cheltuielile bugetare au fost dimensionate și structurate având în vedere asigurarea funcționalității tuturor sectoarelor bugetare și în funcție de priorități pentru finanțarea unor acțiuni și proiecte derulate în interesul comunității locale, respectându-se principiul bunei gestiuni financiare.

În perioada 01.01-31.12.2014 s-a supus aprobării Consiliului Local rectificarea bugetului local, în conformitate cu prevederile legale. Rectificarea bugetului local s-a realizat în baza propunerilor fundamentate ale ordonatorului principal de credite, la solicitarea compartimentelor și direcțiilor din subordinea municipalității, precum și a ordonatorilor secundari și terțiari de credite.

Potrivit execuției bugetului general definitiv al Municipiului Iași constituit din însumarea bugetelor componente prezentate anterior, în anul 2014 ponderea cheltuielilor pe capitole în total prevederi aprobate, precum și a plăților efectuate se prezintă astfel:

-lei

Nr.

crt.

Capitol bugetar

Prevederi

bugetare

definitive

(lei)

%

Plăți

efectuate

(lei)

%

Total, din care:

1.182.346.940

100,00

882.336.049

100,00

2

51 - Autorități publice și acțiuni externe

34.917.390

2,95

32.358.967

3,67

3

54 - Alte servicii publice generale

15.426.620

1,30

12.565.219

1,42

4

55 - Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

15.576.000

1,32

13.117.396

1,49

6

61 - Ordine publică și siguranță națională

20.052.900

1,70

20.010.752

2,27

7

65 - Învățământ

270.892.770

22,91

241.978.587

27,42

8

66 - Sănătate

121.277.390

10,26

102.484.681

11,61

9

67 - Cultură, recreere și religie

57.781.220

4,89

42.510.398

4,82

10

68 - Asigurari și asistenta socială

52.543.170

4,44

43.369.708

4,91

11

70 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

75.633.490

6,40

71.183.532

8,07

12

74 - Protecția mediului

30.563.880

2,58

22.914.778

2,60

13

80 - Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă

48.986.800

4,14

10.020.261

1,14

14

81 - Combustibil și energie

154.483.920

13,07

96.075.679

10,89

15

84 - Transporturi

272.766.040

23,07

167.709.972

19,01

16

87 - Alte acțiuni economice

11.445.350

0,97

6.036.119

0,68

Plățile efectuate pe capitole în cadrul bugetului consolidat definitiv al Municipiului Iași sunt prezentate grafic astfel:

Execuția de casă a bugetului de venituri și cheltuieli s-a derulat prin Trezoreria Municipiului Iași, care a asigurat reflectarea încasării veniturilor bugetare și efectuarea plăților dispuse de persoanele autorizate în limita creditelor bugetare și destinației aprobate, conform legii. S-a urmărit încadrarea deschiderilor de credite bugetare pe capitole și titluri.

Operațiunile bugetare s-au bazat pe principiul separării atribuțiilor persoanelor care efectuează plata cheltuielilor de persoanele care au atribuții privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor publice. În parcurgerea și respectarea dispozițiilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata s-au respectat prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale. Plățile au fost efectuate în limita creditelor bugetare, pe destinațiile stabilite. Sumele aprobate la partea de cheltuieli, prin buget, în cadrul cărora s-au angajat, ordonanțat și lichidat plăți au reprezentat limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor din buget s-a făcut numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Execuția bugetară a veniturilor și cheltuielilor aprobate pe anul 2014 a avut în vedere aplicarea principiilor și regulilor bugetare:

•    Principiul universalității: Veniturile bugetare nu au fost afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepția donațiilor și sponsorizărilor, care au stabilite destinații distincte. Veniturile și cheltuielile se includ în buget în totalitate, în sume brute.

•    Principiul transparenței și publicității: Procesul bugetar este deschis și transparent, acesta realizându-se prin: publicarea în presa locală, pe pagina de internet a instituției publice, sau afișarea la sediul autorității administrației publice locale respective a proiectului de buget local și a contului anual de execuție a acestuia; dezbaterea publică a proiectului de buget local, cu prilejul aprobării acestuia; prezentarea contului anual de execuție a bugetului local în ședință publică.

•    Principiul unității: Veniturile și cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficientă și monitorizarea fondurilor publice locale. Se interzic reținerea și utilizarea de venituri în regim extrabugetar, precum și constituirea de fonduri publice locale în afara bugetelor locale, dacă legea nu prevede altfel.

•    Principiul unității monetare: Toate operațiunile bugetare se exprimă în monedă națională.

•    Principiul anualității: Veniturile și cheltuielile bugetare sunt aprobate, în condițiile legii, pe o perioadă de un an, care corespunde exercițiului bugetar.Toate operațiunile de încasări și plăți efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget aparțin exercițiului corespunzător de execuție a bugetului respectiv.

•    Principiul specializării bugetare: Veniturile și cheltuielile bugetare se înscriu și se aprobă în buget pe surse de proveniență și, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică și destinația acestora.

•    Principul echilibrului: Cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți.

•    Cheltuielile din fondurile publice au avut bază legală, prevederi bugetare și surse de finanțare.

•    Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de autorizările conținute în legi speciale și în legile bugetare anuale.

•    După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare aferente exercițiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective.

Director General DEFPL, Maria Simionescu

Șef Serviciu Buget, Lucia Ghergheșanu


Șef Birou Analiză Economică,Avizări Tarife și Ajutor de Stat Paraschiva Ursache

Întocmit, Mihaela Pascu

2. Contul de execuție al bugetului local

2.1 Veniturile bugetului local

Execuția bugetului local la 31.12.2014, potrivit Legii nr. 273/2006, art. 2, alin. (1), pct.50 și 51, este prezentată distinct pe două secțiuni: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, atât la venituri, cât și la cheltuieli, astfel:

•    Venituri realizate au fost de 717.338.428 lei, din care:

Secțiunea de funcționare = 532.745.225 lei (74,27%);

Secțiunea de dezvoltare = 184.593.203 lei (25,73%).

•    Cheltuieli realizate au fost de 717.738.605 lei, din care:

Secțiunea de funcționare = 522.258.727 lei (72,76%);

Secțiunea de dezvoltare = 195.479.878 lei (27,24%).

Veniturile bugetului local se constituie din:

a)    venituri proprii: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit;

b)    sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

c)    subvenții primite de la bugetul de stat și de la alte bugete;

d)    sume primite de la Uniunea Europeană;

e)    donații și sponsorizări.

Veniturile bugetului local pe anul 2014 s-au realizat în procent de 79,60% față de prevederile bugetare definitive, astfel:

Nr.

crt.

Denumire indicator

Prevederi bugetare definitive (lei)

Încasări realizate

(lei)

Realizat

%

1.

Venituri    totale

(rd.2+3+4+5)

901.225.330

717.338.428

79,60

2.

Venituri proprii, din care:

336.553.920

324.088.676

96,30

2.1

- venituri fiscale

98.018.920

102.804.309

104,88

2.2

- cote și sume defalcate din impozitul pe venit

192.547.390

179.223.741

93,08

2.3

- venituri nefiscale

44.860.300

38.168.462

85,08

2.4

- venituri din capital

1.127.310

3.892.164

345,26

3.

Subvenții    de    la

bugetul de stat

169.123.530

96.103.682

56,82

4.

Transferuri voluntare, altele    decât

subvențiile

117.530

117.527

100,00

5.

Sume defalcate din TVA

236.584.350

234.517.661

99,13

6.

Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate

158.846.000

62.510.882

39,35

Potrivit clasificației bugetare, veniturile realizate în anul 2014 sunt reprezentate grafic astfel:

-lei

Ponderea veniturilor pe cele două componente: proprii și atrase, în totalul veniturilor realizate, este următoarea:

•    Venituri proprii în proporție de 45,18%;

•    Venituri atrase (subvenții de la bugetul statului, sume defalcate din TVA de la bugetul de stat, transferuri voluntare și sume primite de la UE) în proporție de 54,82%.

Indicatori ai bugetului local:

•    Gradul de realizare al veniturilor (GrV) față de prevederi este:

GrV = Încasări realizate *100 = 717.338.428 *100 = 79,60%

Prevederi    901.225.330

Indicatorul exprimă gradul de predictibilitate a veniturilor estimate a se fi realizat în cursul anului bugetar 2014. În anul 2014 gradul de realizare al veniturilor de 79,60% înregistrează o creștere procentuală de 10,03% față de anul 2013 (69,57%), influențat de încasările din impozitele și taxele locale mai mari față de veniturile prognozate.

•    Gradul de fiscalitate (Gf) se stabilește ca raport procentual între încasările la bugetul local sub forma taxelor și impozitelor, inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit și totalul veniturilor încasate.

Gf =    Venituri fiscale curente proprii *100 = 282.028.050 * 100 = 39,32%.

Total venituri    717.338.428

Față de anul 2013, acest indicator a scăzut cu 2,32%, datorită faptului că în totalul veniturilor fiscale curente se regăsesc cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit alocate de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași nerealizate conform prevederilor (93,08% din prevederi).

Gradul de autonomie decizională (GAD) reflectă capacitatea autorității publice locale de a realiza venituri proprii care nu sunt afectate unei anumite destinații de cheltuială și exprimă gradul de flexibilitate avut la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli. Volumul sumelor încasate la bugetul local reprezentând impozitul pe venit este în legătură directă cu dezvoltarea economică a orașului, fiind determinat de populația activă a Municipiului Iași.

GAD = (V. fiscale+V. nefiscale+Cote defalcate din imp. pe venit+Sume defalcate din TVA pt.echil.) *100

Total venituri

GAD = 554.714.173*100 = 77,33%.

717.338.428

Acest indicator înregistrează o creștere de 3 procente comparativ cu anul 2013 (74,32%).

De asemenea o pondere importantă este reprezentată de sursele atrase, respectiv sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea unor responsabilități transferate autorităților publice locale, care reprezintă 32,69% din totalul veniturilor (Ex: cheltuielile de personal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat).

Fundamentarea veniturilor se bazează pe constatarea și evaluarea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea. Acestea se concretizează în activitatea fiscală organizată în cadrul autorității publice prin compartimente specializate care au întreprins acțiuni reglementate de lege în domeniile impunerii, urmăririi, încasării, controlului și executării silite a creanțelor bugetare, respectiv Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare și O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Anual, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44 /2004 - Partea a II-a pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 295a1, pct.287, alin. (2) se întocmește Anexa la raportul privind contul de execuție la data de 31.12.2014 (Anexa 5.2), în care se înscriu, în mod obligatoriu:

a) facilitățile fiscale acordate în anul fiscal de referință, pe fiecare din impozitele și taxele locale prevăzute la pct. 11 alin. (1), precum și pe fiecare din reglementările care au stat la baza acordării facilităților respective;

b)    sumele înregistrate în evidența separată a insolvabililor la data de 31 decembrie a anului fiscal de referință, pe fiecare din impozitele și taxele locale prevăzute la pct. 11 alin. (1), precum și pe fiecare an fiscal din cei 5 ani anteriori anului fiscal de referință;

c)    sumele înregistrate în lista de rămășiță la data de 31 decembrie a anului fiscal de referință, pe fiecare din impozitele și taxele locale prevăzute la pct. 11 alin. (1), precum și pe fiecare alt venit propriu al bugetului local respectiv.

2.2 Cheltuielile bugetului local

Pentru anul 2014 s-au prevăzut pentru cheltuielile aferente bugetului local credite definitive în sumă de 977.365.200 lei, din care s-au efectuat plăți în sumă de 717.738.605 lei, din care:

84.02 Transporturi 22%


51.02 Autorități publice și acțiuni externe 5%


54.02 Alte servicii p generale 1%


81.02 Combustibil și energie 13%


80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă 1%

74.02 Protecția mediului 3%


70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 7%


55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 2%

61.02 Ordine publică și siguranță națională 1%

65.02 Învățământ 32%


66.02 Sănătate 1%


68.02 Asigurari și asistenta socială 6%


67.02 Cultură, recreere și religie 6%


Indicatori ai cheltuielilor bugetului local:

„Învățământul” deține un procent majoritar de 32%, cu 1% mai mult decât în

anul 2013 (31%). Urmează cheltuielile efectuate pentru „Transporturi” (22%), cheltuieli în creștere cu 1% față de anul 2013 (21%) și „Combustibili și energie”(13%), mai mari cu 3% față de cheltuielile efectuate în anul 2013 (10%).

Gradul de realizare a cheltuielilor (GrC) exprimă capacitatea unității administrativ-teritoriale de realizare a proiectelor propuse la începutul anului 2014, prin plățile efectuate.

GrC = Plăti *100 = 717.738.605*100 = 73,44%.

Prevederi 977.365.200

Gradul de realizare pentru anul 2014 înregistrează o creștere procentuală de 10,32% fată de anul 2013, deși este influențat de nerealizările estimate a cofinanțărilor și/sau prefinanțărilor proiectelor cu finantare nerambursabilă postaderare fată de previziunile bugetare motivat de procedurile complexe ce trebuie urmate în implementarea acestora.

•    Rigiditatea cheltuielilor (RC) exprimă obligativitatea autoritătii publice locale de a suporta din bugetul alocat cheltuielile cu munca vie din învătământ, asistentă socială, creșe, evidenta populatiei și aparatul propriu.

RC = Total cheltuieli de personal*100 = 232.548.160*100 = 32,40%

Total cheltuieli    717.738.605

Cheltuielile de personal obligatorii de efectuat de către Municipiul Iași reprezintă aproximativ o treime (32,40%) din plătile desfășurate prin bugetul local, din care cheltuielile de personal pentru învătământ detin un procent majoritar: 26,12%.

•    Cheltuielile efectuate pe cap de locuitor (Cloc) reprezintă cheltuielile totale efectuate de către municipiu raportate la numărul de locuitori .

Cloc = Total cheltuieli = 717.738.605= 2.026,98 lei/locuitor.

Număr locuitori 354.093

Ponderea cheltuielile efectuate pe cap de locuitor este în creștere cu 7,05% în anul 2014 fată de anul 2013 (1.893,48 lei/locuitor).

•    Gradul (capacitatea) de investire a autoritătilor locale (CI) reprezintă efortul pentru investiti pe termen lung din bugetul local pentru realizarea investitiilor noi sau aflate în continuare din municipiu. Pentru anul 2013 gradul de investire a autoritătilor locale a fost de 28,50%.

CI = Cheltuieli secțiunea de dezvoltare *100 = 195.479.878*100 = 27,24%.

Total cheltuieli    717.738.605

La 31.12.2014 se întocmește Anexa privind executia bugetară a obiectivelor de investitii pe anul 2014 (vezi Anexa 5.4). Grafic, sectiunea de dezvoltare se prezintă astfel:

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare a bugetului local in anul 2014

transporturi

43%


ordine publica si

autoritati publice siguranta nationala act.ext. 0%

0%


cultura, recreere si religie 3%

sigurari si asistenta sociala

2%locuinte, servicii si dezvoltare locala 8%

protectia mediului 1%

actiuni generale economice, comerciale 5%

combustibili si energie 27%Deficitul total al bugetului local înregistrat la finele anului 2014, potrivit execuției de casă este de 400.177 lei, diferența dintre:

•    Încasări realizate 717.338.428 lei;

•    Plăți efectuate 717.738.605 lei.

Excedentul secțiunii de funcționare este de 10.486.498 lei.

Deficitul secțiunii de dezvoltare este de 10.886.675 lei. Acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare s-a realizat din excedentul bugetului local conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 1/2015.

S-au prevăzut în buget la 31.12.2014, credite în valoare de 34.917.390 lei, din care s-a

cheltuit suma de 32.358.967 lei, reprezentând un grad de realizare de 92,67%.

Denumire indicatori

Credite bugetare definitive (lei)

Plati efectuate (lei)

Realizat

%

Total cheltuieli, din care:

34.917.390

32.358.967

92,67

Secțiunea de funcționare, din care:

33.499.910

31.999.090

95,52

1. Cheltuieli de personal

22.035.070

21.937.583

99,56

2. Bunuri și servicii

10.557.840

9.214.415

87,28

3. Rambursări de credite

907.000

905.762

99,86

4. Plăți efectuate în anii

precedenți și recuperate în anul curent

0

-58.670

-

Secțiunea de dezvoltare, din

care:

1.417.480

359.877

25,39

1. Proiecte cu finanțare

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

352.680

193.773

54,94

2. Cheltuieli de capital

1.064.800

166.104

15,60

Secțiunea de funcționare

5    5

Cheltuielile de personal, în sumă de 21.937.583 lei, s-au efectuat având în vedere

redimensionarea la strictul necesar de personal, în concordanță cu programele și atribuțiile pe care le-au avut de îndeplinit fiecare compartiment, în baza statelor de funcții aprobate, gradul de realizare al acestora față de prevederi fiind de 99,56%.

Cheltuielile materiale în sumă de 9.214.415 lei au fost efectuate pe baza analizelor proprii și a actelor normative specifice domeniului de activitate, precum și a normativelor de cheltuieli.

S-au efectuat plăți pentru ratele de capital aferente obligațiunilor emise de către Municipiul Iași în sumă de 905.762 lei.

Secțiunea de dezvoltare cuprinde plăți pentru obiective de investiții în continuare în valoare totală de 166.104 lei, respectiv 15,60%. Dintre acestea menționăm următoarele obiective de investiții (Anexa nr. 5.4):

•    dotări IT - echipamente și licențe;

•    reparații capitale acoperiș sediu Primăria Municipiului Iași;

•    achiziții de mașini și echipamente.

S-au efectuat plăți pentru cofinanțarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă („E-COOP: Cooperare digitală”) în sumă de 193.773 lei.

S-au prevăzut în buget la 31.12.2014 credite în valoare de 12.749.860 lei, din care s-a cheltuit suma de 10.184.109 lei, reprezentând un grad de realizare de 79,88 %.

Denumire indicatori

Credite bugetare definitive (lei)

Plăți efectuate (lei)

Realizat

%

Total cheltuieli, din care:

12.749.860

10.184.109

79,88

Secțiunea de funcționare, din

care:

12.396.130

10.021.890

80,85

I.1. Fond de rezervă bugetară la

dispoziția autorităților locale

1.405.930

0

0

I.2. Servicii publice comunitare de

evidență a persoanelor

1.761.660

1.704.972

96,78

1. Transferuri către instituții

publice (Direcția Locală de Evidență a Populației)

1.761.660

1.704.972

96,78

I.3. Alte servicii publice generale

9.228.540

8.316.918

90,12

1. Cheltuieli de personal

0

0

0

2. Bunuri și servicii

9.100.920

8.205.585

90,16

3.Alte transferuri

0

0

0

4. Rambursări de credite

127.620

111.333

87,24

Secțiunea de dezvoltare, din care:

353.730

162.219

45,86

II.3. Alte servicii publice generale

353.730

162.219

45,86

1. Proiecte cu finanțare din fonduri    externe

nerambursabile    (FEN)

postaderare

353.730

180.905

51,14

2. Plăți efectuate în anii

precedenți și recuperate în anul curent

0

-18.686

0

Secțiunea de funcționare

5    5

Din bugetul local a fost transferată suma de 1.704.972 lei în vederea asigurării funcționării Direcției Locale de Evidență a Populației.

În cadrul subcapitolului Alte servicii publice generale au fost efectuate cheltuieli materiale totalizând 8.205.585 lei, pentru: Sărbătorile Iașilor (spectacole în cartiere, Caravana distracției, artificii, simultan de șah, Seara Valorilor), Sărbătorile de iarnă (tradiții pe Ulița Lăpușneanu, seri de colinde, revelion în stradă, artificii), Festivalul Internațional al Educației, Cucuteni 5000, aniversarea zilelor naționale „24 Ianuarie” și ”1 Decembrie”, evenimentul Ora Pământului, Noaptea Albă a Iașiului, Noaptea Muzeelor, „IA ȘI marchează”, Gala Excelenței Sportului Ieșean, Festivalul muzicii românești „George Enescu”, Festivalul Filmului Evreiesc, Festivalul Internațional de Folclor

„Cătălina”, Capsula Timpului, cotizații (Asociația Municipiilor din România, ARSACIS, Asociația Orașelor Energetice din România), concursuri de fotografie, olimpiade și concursuri, O.N.G-uri și alte instituții culturale ale municipiului.

Administrația publică a pus accent și în anul 2014 pe cooperare internațională atât cu orașele înfrățite cât și cu asociații internaționale în scopul promovării imaginii Municipiului Iași la nivel global, prin realizarea materialelor de promovare internă și externă (reclamă, publicitate, organizare de seminarii și conferințe, delegații, recepții oficiale).

S-au efectuat plăți pentru rambursarea împrumuturilor contractate de la Ministerul Finanțelor Publice în sumă de 111.333 lei.

Secțiunea de dezvoltare

5

Plățile efectuate în cadrul unor proiecte cu finanțare externă au fost efectuate în sumă totală de 180.905 lei pentru a răspunde priorităților strategiei de dezvoltare locală, respectiv proiectele „RE-Block - Model eficient și multiplicabil de sisteme inovative”, „Sportul pentru toți - orașe europene ale sportului pentru promovarea activităților sportive pentru cetățeni”, „Strasbourg - Cities 4 U, Cities 4 Europe” și „Pro Us All - Promoting Urban Sports for All”.

2.2.3 Capitolul 55.02 “Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2014, credite în valoare de 15.576.000 lei, reprezentând cheltuieli cu dobânzile la datoria publică locală, din care s-a cheltuit suma de 13.117.396 lei, reprezentând un grad de realizare de 84,22%.

Denumire indicatori

Credite bugetare definitive

(lei)

Plăți efectuate

(lei)

Realizat

%

Total cheltuieli, din care:

15.576.000

13.117.396

84,22

Secțiunea de funcționare

15.576.000

13.117.396

84,22

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor

337.000

265.856

78,89

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

13.146.000

10.962.477

83,39

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

2.093.000

1.889.063

90,26

Secțiunea de funcționare

Plățile efectuate în cadrul capitolului au reprezentat comisioane și dobânzi aferente finanțărilor rambursabile contractate de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BRD-Societe Generale, Ministerul Finanțelor Publice, precum și pentru emisiunile de obligațiuni, în sumă totală de 13.117.396 lei.

S-au prevăzut în buget la 31.12.2014 credite în valoare de 10.013.900 lei care s-a cheltuit suma de 9.981.231 lei, reprezentând un grad de realizare de 99,67%.

Denumire indicatori

Credite bugetare definitive (lei)

Plăți efectuate (lei)

Realizat

%

Total cheltuieli, din care:

10.013.900

9.981.231

99,67

Secțiunea de funcționare, din

care:

9.254.000

9.238.555

99,83

1.1 Poliție Locală

9.140.000

9.139.550

100,00

1. Transferuri între unități

9.140.000

9.139.550

100,00

ale administrației publice

I.2 Protecție civila și protecție contra incendiilor

114.000

99.005

86,85

1. Bunuri și servicii

114.000

99.005

86,85

Secțiunea de dezvoltare, din care:

759.900

742.676

97,73

II.1 Poliție Locală

626.000

621.706

99,31

1. Transferuri de capital

626.000

621.706

99,31

II. Protecție civilă și protecție contra incendiilor

133.900

120.970

90,34

Secțiunea de funcționare

5    5

Din acest capitol s-a asigurat finanțarea Poliției Locale pentru asigurarea unui climat de ordine și liniște publică, cât și pentru creșterea eficienței siguranței publice pe raza Municipiului Iași în sumă totală de 9.139.550 lei.

Pentru finanțarea serviciului public de protecție civilă din Municipiul Iași s-au efectuat plăți pentru achiziții materiale în sumă de 99.005 lei, în vederea:

•    întreținerii sistemelor de avertizare, înștiințare, alarmare a populației în situații de urgență;

•    monitorizării sirenelor de alarmare a populației din Municipiul Iași;

•    achiziționării tehnice, materiale și de echipamente pentru intervenție în situații de urgență;

•    alte cheltuieli pentru situații de urgență.

Secțiunea de dezvoltare

5

Transferurile de capital efectuate pentru Poliția Locală în sumă de 621.706 lei s-au concretizat în:

reparații capitale;

•    mașini, echipamente și mijloace de transport;

•    aparatură birotică.

Cheltuielile de investiții pentru serviciul de protecție civilă, în sumă de 120.970 lei (Anexa nr. 5.4), s-au realizat pentru:

•    sirenă electronică de 3000W cu montaj;

•    studiu de capacitate portantă și asigurare antirisc în vederea prelungirii duratei de viață normală a autoscărilor din dotarea BPCSSM;

•    reparații capitale adăposturi protecție civilă.

2.2.5 Capitolul 65.02 “învățământ”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2014 credite în valoare de 234.867.910 lei, din care s-a cheltuit suma de 224.296.180 lei, reprezentând un grad de realizare de 95,50%.

Denumire indicatori

Credite bugetare definitive (lei)

Plăți efectuate (lei)

Realizat

%

Total cheltuieli, din care:

234.867.910

224.296.180

95,50

Secțiunea de funcționare, din care:

215.287.930

213.216.032

99,04

1.1 Învățământ preșcolar

34.917.270

34.580.602

99,04

1. Cheltuieli de personal

31.056.910

30.738.390

98,97

2. Bunuri și servicii

3.866.080

3.847.928

99,53

3. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-5.720

-5.716

99,93

I.2 Învățământ primar

32.205.030

31.898.881

99,05

1. Cheltuieli de personal

28.559.390

28.259.315

98,95

2. Bunuri și servicii

3.554.430

3.548.982

99,85

3. Burse

91.210

90.584

99,31

I.3 Învățământ secundar inferior

46.574.160

46.051.831

98,88

1. Cheltuieli de personal

40.995.660

40.509.747

98,81

2. Bunuri și servicii

5.195.990

5.159.946

99,31

3. Ajutoare sociale

206.150

206.149

100,00

4. Burse

176.360

175.989

99,79

I.4 Învățământ secundar superior

97.670.100

96.835.591

99,15

1. Cheltuieli de personal

85.267.950

84.488.502

99,09

2. Bunuri și servicii

11.349.210

11.333.166

99,86

3. Transferuri din bugetul local

582.190

547.190

93,99

4. Ajutoare sociale

147.850

147.849

100,00

5. Burse

324.430

320.089

98,66

6. Plăți efectuate în anii

precedenți și recuperate în anul curent

-1.210

-1.205

99,59

I.5 Învățământ profesional

1.951.030

1.914.921

98,15

1. Cheltuieli de personal

1.765.870

1.729.771

97,96

2. Bunuri și servicii

181.830

181.820

99,99

3. Burse

3.330

3.330

100,00

1.6 Învățământ postliceal

1.970.340

1.934.206

98,17

1. Cheltuieli de personal

1.758.150

1.722.217

97,96

2. Bunuri și servicii

211.990

211.989

100,00

3. Burse

200

0

0

Secțiunea de dezvoltare, din care:

19.579.980

11.080.148

56,59

II. 1 Învățământ preșcolar

740.500

695.736

93,95

1. Cheltuieli de capital

740.500

695.736

93,95

II.2 Învățământ primar

1.258.130

1.232.919

98,00

2. Cheltuieli de capital

1.258.130

1.232.919

98,00

II.3 Învățământ secundar inferior

2.269.260

2.263.285

99,74

1. Cheltuieli de capital

2.269.260

2.263.285

99,74

II.4 Învățământ secundar superior

11.055.970

6.161.298

55,73

1. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)

5.731.060

928.516

16,20

2. Cheltuieli de capital

5.324.910

5.232.782

98,27

II.5 Învățământ profesional

2.911.120

192.465

6,61

1. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)

2.911.120

192.465

6,61

II. 6 Învățământ postliceal

545.000

534.445

98,06

2. Cheltuieli de capital

545.000

534.445

98,06

II.7 Alte cheltuieli în domeniul învățământului

800.000

0

-

Învățământul preuniversitar de stat finanțat din bugetul local este format din 70 centre bugetare, urmare a comasării acestora începând cu anul școlar 2012-2014, din care: 18 grădinițe, 24 de școli generale; 12 licee și 14 colegii școlare; o școală postliceală sanitară și un seminar teologic. De menționat faptul că în școlile din Municipiul Iași se școlarizează un număr de 55.916 elevi, din care 7.703 preșcolari.

Secțiunea de funcționare

5    5

Din cotele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, provenind din bugetul de stat, s-au alocat pentru învățământ cheltuieli de personal în sumă de 187.447.942 lei, pentru plata drepturilor salariale și hotărâri judecătorești. Pentru bunuri și servicii, burse și ajutoare sociale finanțarea de bază din bugetul de stat și finanțarea complementară din bugetul local, conform Legii educației naționale nr. 1/2011 actualizată, s-a realizat astfel:

-    bunuri și servicii = 24.283.831 lei, din care 19.142.190 lei - finanțare de bază, iar 5.141.641

lei - finanțare complementară;

-    transferuri = 547.190 lei - finanțare de bază;

-    burse = 589.992 lei - finanțare complementară;

-    ajutoare sociale = 353.998 lei -finanțare complementară.

Secțiunea de dezvoltare

9

Administrația publică contribuie la îmbunătățirea condițiilor de studiu oferite elevilor Municipiului Iași prin finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat. În acest sens s-au alocat sume din bugetul local reprezentând finanțare complementară pentru cheltuieli de capital totalizând 9.959.167 lei, după cum urmează:

•    695.736 lei pentru grădinițe, în vederea efectuării următoarelor lucrări de investiții: reparații termosistem și dotări plită (Grădinița program prelungit nr.20), reparații capitale acoperiș (Grădinița program normal nr.13), reconstruire corp C și reproiectare reconstruire corp C (Grădinița program prelungit nr. 5 „Sf. Sava”);

•    3.496.204 lei pentru școli, în vederea efectuării următoarelor lucrări de investiții: reparații capitale școală (Școala „Ion Simionescu”), reparații capitale acoperiș și reabilitare termică (Școala „Ion Neculce”), reparații capitale instalații termice (Școala „George Coșbuc”, Școala „Titu Maiorescu”), reparații capitale tâmplărie (Școala „Alecu Russo”), reparații capitale instalații apă și electrice (Școala „Titu Maiorescu”), reparații capitale tâmplărie, interioare și împrejmuire și sistem de supraveghere (Școala „Vasile Conta”), proiect anvelopare și reparații capitale centrală Grădinița program prelungit nr.2 (Școala „D.A. Sturdza”), reparații capitale grupuri sanitare (Școala Gimnazială „G.I.Brătianu”), reparații capitale conducte subterane (Școala „Veronica Micle”), dotări mobilier, sistem de supraveghere, reparații acoperiș și tâmplărie (Școala „Bogdan Petriceicu Hașdeu”), reparații capitale acoperiș (Școala „Carmen Sylva”), proiect sală sport (Școala „Ion Creangă”);

•    5.232.782 lei pentru licee, în vederea efectuării lucrărilor de investiții: construire corp nou, dotări - xerox și calculatoare (Liceul „M. Costin”), reparații capitale instalații apă cantină, reparații capitale hidroizolație cămin, reparații capitale tâmplărie și acoperiș (Colegiul Tehnic „I.C. Ștefănescu”), expertiză consolidare clădire (Liceul „Dimitrie Cantemir”), proiect amenajare sală de gimnastică, reparații capitale fațadă (Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții, Liceul Waldorf), reparații capitale uși și lambriuri (Colegiul „C. Negruzzi”), reparații capitale hidroizolație (Liceul Tehnologic „V. Madgearu”), reabilitare corp B (Liceul Tehnologic Economic de Turism), reparații capitale sală de sport (Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu”, Liceul „Dimitrie Cantemir”), reparații capitale acoperiș (Colegiul „D. Leonida”), expertiză și proiect consolidare, dotări - marmite (Liceul Pedagogic „Vasile Lupu”), proiect sală sport (Liceul „Vasile Alecsandri”), reparații capitale clădire sală sport, tâmplărie, proiect instalații (Colegiul „Mihai Eminescu”), reparații capitale instalații termice, modul termic, reparații capitale ateliere, reparații capitale instalații de

laborator (Liceul Tehnologic Mecatronică și Automatizări), reparații capitale centru de

documentare, reparații capitale împrejmuire (Colegiul „Emil Racoviță”), reparații capitale acoperiș (Colegiul „V. Adamachi”), reparații capitale tâmplărie (Colegiul Economic Administrativ), reparații capitale gard (Liceul „Grigore C. Moisil”), extindere Grădinița cu program normal nr.16 (Colegiul „Garabet Ibrăileanu”), reparații capitale tâmplărie corp A (Colegiul Național), reparații capitale corp plastică (Colegiul „Octav Băncilă”);

•    534.445 lei pentru Școala Liceală Postsanitară „Grigore Ghica Vodă”, în vederea efectuării lucrărilor de reabilitare termică.

Proiectele europene derulate prin instituțiile de învățământ ieșean, pentru care municipalitatea a derulat prin bugetul local suma de 1.120.981 lei, se detaliază astfel:

•    „Stagii de pregătire practică în domeniul serviciilor turistice la standarde europene” -Grup Școlar Economic nr.2;

•    „Practic - pregătește-te și acționează pentru cariera ta” - Liceul Tehnologic Economic de Turism;

•    „O mai bună adaptare prin consiliere și orientare” - Liceul teoretic Alexandru Ioan Cuza;

•    „O mai bună adaptare prin consiliere și orientare” - Colegiul Național de Artă Octav Băncilă

•    „Model inovator de organizare și furnizare consiliere, orientare profesională și stagii de pregătire pentru elevi în domenul producției și comercializării creației vestimentare” -Colegiul Tehnic I.C. Ștefănescu;

•    „Model inovator de organizare și furnizare consiliere, orientare profesională și stagii de pregătire pentru elevi în domeniul producției și comercializării creației vestimentare” -Colegiul Național de Artă Octav Băncilă;

•    „Consiliere pentru carieră, stagii de practică pentru un viitor de succes” - Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi.

2.2.6 Capitolul 66.02 “Sănătate”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2014 credite în valoare de 10.053.000 lei, din care s-a cheltuit suma de 9.959.715 lei, reprezentând un grad de realizare de 99,07%.

Denumire indicatori

Credite bugetare definitive (lei)

Plăți efectuate (lei)

Realizat

%

Total cheltuieli, din care:

10.053.000

9.959.715

99,07

Secțiunea de funcționare, din care:

6.953.000

6.865.841

98,75

Spitale generale

100.000

100.000

100,00

1. Bunuri și servicii

100.000

100.000

100,00

Servicii de sănătate publică

6.845.000

6.757.841

98,73

1. Cheltuieli de personal

6.645.000

6.600.851

99,34

2. Bunuri și servicii

200.000

156.990

78,50

Alte instituții și acțiuni sanitare

8.000

8.000

100,00

1. Transferuri curente

8.000

8.000

100,00

Secțiunea de dezvoltare, din care:

3.100.000

3.093.874

99,80

Spitale generale

3.100.000

3.093.874

99,80

2. Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

3.100.000

3.093.874

99,80

Secțiunea de funcționare

5    5

Din acest capitol s-au efectuat plăți pentru cheltuielile materiale ale Serviciului Unitatea de Primire Urgențe și pentru cheltuielile materiale efectuate în vederea decontării călătoriei din ziua donării de sânge a persoanelor voluntare către Centrul de Recoltare și Transfuzie Sanguină, în valoare de 8.000 lei. S-au alocat 100.000 lei pentru funcționarea SMURD Iași, respectiv pentru cazarea echipajului elicopterului, precum și pentru întreținerea autospecialelor de intervenție.

Cheltuielile de personal au fost efectuate pentru plata salariilor cadrelor medicale din cabinetele medicale școlare pentru un număr de 209 de persoane, finanțate prin Direcția de Asistență Comunitară, în sumă totală de 6.600.851 lei. Totodată s-au efectuat plăți în sumă de 156.990 lei pentru achiziționarea medicamentelor și materialelor sanitare din dotarea cabinetelor medicale școlare, cheltuială asigurată tot prin Direcția de Asistență Comunitară.

Secțiunea de dezvoltare

Cheltuielile de capital, în sumă de 3.093.874 lei, au fost efectuate pentru:

•    acces ambulanță și sistematizare pe verticală ( construirea rampei de acces pentru ambulanțe și persoane cu dizabilități), achiziții aparatură medicală la Spitalul „C.I. Parhon”;

•    lucrări de reparații capitale la secția de ortopedie - corp D, reparații capitale etaj 7 (recompartimentare), etaj 1 (bloc operator), etaj 3 (instalații electrice), dotări -mobilier și aparatură medicală la Spitalul de Recuperare Iași.

2.2.7 Capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie'

S-au prevăzut în buget la 31.12.2014 credite în valoare de 54.634.310 lei, din care s-a cheltuit suma de 39.986.839 lei, reprezentând un grad de realizare de 73,19%.

Denumire indicatori

Credite bugetare definitive (lei)

Plăți efectuate (lei)

Realizat

%

Total cheltuieli, din care:

54.634.310

39.986.839

73,19

Secțiunea de funcționare, din care:

36.061.500

33.854.564

93,88

Muzee

15.000

14.318

95,45

1. Rambursări de credite

15.000

14.318

95,45

Instituții publice de spectacole și concerte

520.000

508.956

97,88

1. Transferuri către instituții publice

520.000

508.956

97,88

Case de cultură

670.000

670.000

100,00

1. Transferuri curente

670.000

670.000

100,00

Alte servicii culturale

2.000.000

2.000.000

100,00

1. Asociații și fundații

2.000.000

2.000.000

100,00

Sport

8.000.000

8.000.000

100,00

1. Asociații și fundații

8.000.000

8.000.000

100,00

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi

23.213.300

21.361.535

92,02

1. Cheltuieli de personal

284.000

266.946

94,00

2. Bunuri și servicii

21.560.230

19.878.992

92,20

3. Rambursări de credite interne

1.369.070

1.216.131

88,83

Servicii religioase

500.000

440.000

88,00

1. Susținerea cultelor

500.000

440.000

88,00

Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei

1.143.200

859.755

75,21

1. Bunuri și servicii

950.000

671.129

70,65

2. Transferuri curente

75.000

75.000

100,00

3. Alte cheltuieli

118.200

113.626

96,13

Secțiunea de dezvoltare, din care:

18.572.810

6.132.275

33,02

Muzee

5.871.220

2.687.009

45,77

1. Proiecte cu finanțare din fonduri

5.871.220

2.687.009

45,77

externe nerambursabile (FEN)

Instituții publice de spectacole și concerte

375.000

373.955

99,72

1. Transferuri de capital

375.000

373.955

99,72

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

9.696.490

1.122.889

11,58

1. Proiecte cu finanțare din fonduri

9.696.490

1.122.889

11,58

externe nerambursabile (FEN)

Alte servicii culturale

75.100

60.435

80,47

1. Cheltuieli de capital

75.100

60.435

80,47

Sport

300.000

159.851

53,28

1. Cheltuieli de capital

300.000

159.851

53,28

Tineret

100.000

0

0

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi

310.000

7.750

2,50

1. Cheltuieli de capital

310.000

7.750

2,50

Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei

1.845.000

1.720.386

93,25

1. Cheltuieli de capital

1.845.000

1.720.386

93,25

Secțiunea de funcționare

5    5

Din acest capitol s-au finanțat Casa de Cultură a Municipiului Iași, Ateneul Tătărași, Editura Junimea și alte cheltuieli reprezentând cofinanțarea culturii scrise, sprijinul financiar acordat unităților de cult, precum și cheltuielile privind întreținerea spațiilor verzi, parcurilor și grădinilor publice.

Pentru Casa de Cultură Mihai Ursachi, Ateneul Tătărași și Editura Junimea s-au prevăzut transferuri în suma de 1.178.956 lei.

Din sumele prevăzute pentru asociații și fundații s-au efectuat plăți în sumă de 8.000.000 lei pentru Fundațiile „Sportul Ieșean” și „Iași - capitală culturală europeană”, conform hotărârilor Consiliului Local Iași privind participarea Municipiului Iași ca membru fondator.

La acest capitol s-au alocat sume în valoare de 19.878.992 lei, pentru lucrări de întreținere spații verzi de pe aliniamentele stradale, grădini publice, parcuri, cimitire, lucrări fitosanitare.

Sprijinului financiar acordat pentru unitățile de cult din municipiu a fost în sumă totală de 440.000 lei, conform hotărârilor aprobate.

S-au efectuat plăți pentru rambursarea împrumuturilor contractate de la Ministerul Finanțelor Publice în sumă de 1.230.449 lei.

În anul 2014, Municipiul Iași a asigurat suma de 75.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor în domeniul culturii scrise derulate de către următoarele fundații care au câștigat licitația de proiecte cu finanțare nerambursabilă, după cum urmează:

•    Fundația Culturală Poezia, pentru „Editarea, publicarea și difuzarea Revistei Poezia”;

•    Asociația Revista Convorbiri Literare pentru „Editarea, publicarea și difuzarea revistei Convorbiri literare”;

•    Fundația Solidaritate și Speranță pentru „Albumul mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor”;

•    Asociația Culturală Zon@ Literară Iași pentru „Revista de cultură și de atitudine Zon@ Literară”;

•    Asociația Culturală Feed Back pentru „Revista de experiment literar Feed-Back”;

•    Fundația Culturală Calea, Adevărul și Viața pentru „Editarea și publicarea revistei Cronica Veche”.

S-au efectuat plăți pentru Centrul de Promovare Turistică Iași în sumă de 113.626 lei. Secțiunea de dezvoltare

5

Consiliul Local a asigurat contribuția locală în sumă de 2.687.009 lei pentru plățile în cadrul Proiectului „Înființare Muzeul Municipal Iași”.

Transferurile de capital în sumă de 373.955 lei s-au efectuat către Ateneul Tătărași, în vederea finanțării lucrărilor de investiții pentru refacerea acoperișului.

Pentru Proiectul „Regenerare urbană zona Lăpușneanu - Piața Unirii” s-au efectuat plăți în sumă de 1.122.889 lei, respectiv un grad de realizare de 11,58 %.

Cheltuielile de capital în sumă de 1.948.422 lei (Anexa nr. 5.4) reprezintă lucrări de investiții

pentru:

•    Stadionul „Emil Alexandrescu” pentru modernizarea tribunelor, parcărilor, spațiilor hoteliere,

•    Achiziționarea de monumente și busturi a unor personalități (Ciprian Porumbescu, Nicolae Gane, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Monumentul Ostașului Sovietic),

•    Achiziție mobilier urban, inclusiv acces oraș,

•    Împrejmuire Stadion Tineretului,

•    Proiectare parc de distracție pentru copii, locuri de joacă, inclusiv accese oraș;

•    Dotări ale spațiilor de joacă din Municipiul Iași.

2.2.8 Capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2014 credite în valoare de 48.459.790 lei, din care s-a cheltuit suma de 39.979.781 lei, reprezentând un grad de realizare de 82,50 %.

Denumire indicatori

Credite bugetare definitive (lei)

Plăți efectuate (lei)

Realizat

%

Total cheltuieli, din care:

48.459.790

39.979.781

82,50

Secțiunea de funcționare, din care:

38.307.980

36.893.305

96,31

Asistență acordată persoanelor în vârstă

2.301.930

2.294.558

99,68

1. Cheltuieli de personal

1.706.930

1.701.207

99,66

2. Bunuri și servicii

550.000

550.000

100,00

3. Rambursări de credite

45.000

43.351

96,34

Asistență    socială    în    caz

invaliditate

20.440.170

19.686.313

96,31

1. Cheltuieli de personal

9.013.070

8.791.471

97,54

2. Bunuri și servicii

3.740.000

3.732.840

99,81

3. Ajutoare sociale

7.687.100

7.162.002

93,17

Asistență socială pentru familie și copii

280.220

270.431

96,51

1. Cheltuieli de personal

200.220

199.610

99,70

2. Bunuri și servicii

80.000

70.821

88,53

Creșe

4.348.000

4.323.387

99,43

1. Cheltuieli de personal

2.948.000

2.923.432

99,17

2. Bunuri și servicii

1.400.000

1.399.955

100,00

Ajutor social

5.075.000

4.733.294

93,27

1. Ajutoare sociale

5.075.000

4.733.294

93,27

Cantine de ajutor social

878.780

862.176

98,11

1. Cheltuieli de personal

309.780

306.727

99,01

2. Bunuri și servicii

569.000

555.449

97,62

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

4.983.880

4.723.146

94,77

1. Cheltuieli de personal

2.400.000

2.372.396

98,85

2. Bunuri și servicii

1.608.880

1.384.479

86,05

3. Transferuri interne

75.000

74.611

99,48

4. Asociații și fundații

900.000

892.900

99,21

5. Plăți    efectuate    și

recuperate

0

-1.240

-

Secțiunea de dezvoltare, din care:

10.151.810

3.086.476

30,40

Asistență acordată persoanelor în vârstă

6.192.570

1.274.126

20,58

1. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

6.192.570

1.274.126

20,58

Creșe

550.000

0

0

Cheltuieli de capital

550.000

0

0

Cantine de ajutor social

40.000

40.000

100,00

Cheltuieli de capital

40.000

40.000

100,00

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

3.369.240

1.772.350

52,60

1. Transferuri interne

2.359.580

1.305.359

55,32

2. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

729.660

294.537

40,37

3. Cheltuieli de capital

280.000

172.454

61,59

Secțiunea de funcționare

5    5

S-au finanțat următoarele activități:

•    ocrotirea, îngrijirea și educarea copiilor până la trei ani prin cele 11 creșe cu suma de 4.323.387 lei (cheltuieli de personal și cheltuieli materiale);

•    plata salariilor ale asistenților personali pentru persoanele cu handicap (790 de persoane) din sume defalcate din TVA în valoare de 8.791.471 lei;

•    transportul tuturor persoanelor cu handicap de pe raza Municipiului și a însoțitorilor acestora (6700 de beneficiari) în sumă 3.732.840 lei;

•    s-au acordat ajutoare sociale către 700 persoane constând în: indemnizații persoane cu handicap grav (430 persoane), ajutoare de înmormântare și serviciile de înhumare a decedaților neidentificați, ajutoare de urgență pentru persoanele singure sau familiile care se află în situații de necesitate datorită calamităților naturale, incendiilor, accidentelor sau alte situații deosebite stabilite prin lege în valoare de 7.162.002 lei.

Instituții finanțate din bugetul Direcției de Asistență Comunitară sunt:

•    Cantina de Ajutor Social unde s-au efectuat plăți în sumă de 555.449 lei pentru hrana acordată asistaților social care beneficiază de serviciile cantinei, cheltuieli cu utilitățile și 306.727 lei pentru cheltuieli de personal;

•    Grădinița „Prichindel” - finanțare 270.431 lei pentru cheltuielile de personal și cheltuielile cu hrana și utilitățile;

•    Căminul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” și Căminul de pensionari „Sfânta Parascheva” în care sunt instituționalizate 383 persoane vârstnice și pentru care s-au asigurat fonduri pentru cheltuielile materiale, cu hrana, și de personal în sumă totală de 2.294.558 lei;

Din acest capitol s-a finanțat activitatea proprie a Direcției de Asistență Comunitară pentru:

•    cheltuielile de personal în sumă de 2.372.396 lei;

•    cheltuielile materiale reprezentând servicii de cazare pentru persoanele din cele două adăposturi CA Rosetti și Mangeron (144 persoane), cheltuielile de întreținere și funcționare pentru cele două cămine și pentru sediul Direcției de Asistență Comunitară în sumă de 1.384.479 lei;

•    continuarea relațiilor de parteneriat cu asociațiile și fundațiile, având în vedere Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Iași de aprobare a continuării parteneriatelor cu fundațiile și O.N.G.-urile, totalizând suma de 892.900 lei:

1.    Fundația Trup și Suflet, prin care s-au acordat consiliere, pachete de sărbători și masă caldă în timpul săptămânii unui număr de 48 beneficiari ;

2.    Fundația Surâsul Albastru, prin care s-a derulat proiectul „Șanse la integrare” pentru copiii cu autism și vulnerabili, aceștia beneficiind de un program intens de terapie (socializare, teorie comportamentală aplicată, joc simbolic);

3.    Fundația Iosif „Sprijin pentru copiii aflați în dificultate” a derulat proiectul „Un viitor schimbat” pentru copiii cu risc de abandon școlar (40 de beneficiari);

4.    Fundația Hecuba, prin care se derulează proiectele „Centrul de servicii pentru mama și copil” și „Centrul rezidențial pentru mame și copii aflați în dificultate”, care au furnizat servicii sociale pentru aproximativ 435 de beneficiari, servicii de cazare în locuințe protejate pentru familii monoparentale și servicii gratuite tip creșă și grădiniță, consiliere;

5. Fundația Solidaritate Speranța, pentru proiectul „Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice”, pentru aproximativ 60 de beneficiari.

Secțiunea de dezvoltare

Pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea Căminului de Pensionari Sfânta Parascheva Copou din Iași” s-au efectuat plăți în sumă de 1.274.126 lei.

S-a efectuat plata sumei de 294.537 lei pentru cofinanțarea următoarelor proiecte derulate cu fonduri europene:

•    „Educația înseamnă viitor”

„Vulnerabil, dar activ social ca tine (VAST)”

„Centrul de zi pentru persoane vârstnice Vovidenia”

•    „Reconstrucția statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională și egalitate de șanse”

•    „Combaterea exploatării prin muncă a copiilor din România și Republica Moldova”.

Transferurile interne (programe de dezvoltare) în sumă de 1.305.359 lei au fost alocate

pentru lucrări de construcții aferente proiectelor: „Prooroc Zaharia”, „Centrul de zi Vovidenia”, „Centrul de servicii integrate pentru victimele violenței în familie”, Centrul social cu destinație multifuncțională „Bucuria”.

Cheltuielile de capital în valoare totală de 212.454 lei s-au alocat pentru amenajarea Centrului social de urgență pentru recuperare și integrare socială CA Rosetti, dotarea spațiilor Grădiniței Prichindel și a centrelor de recreere a persoanelor vârstnice aparținând Direcției de Asistență Comunitară.

2.2.9 Capitolul 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2014 credite în valoare de 52.656.320 lei, din care s-a cheltuit suma de 49.253.997 lei, reprezentând un grad de realizare de 93,54%.

Denumire indicatori

Credite bugetare definitive (lei)

Plăți efectuate (lei)

Realizat

%

Total cheltuieli, din care:

52.656.320

49.253.997

93,54

Secțiunea de funcționare, din

care:

35.931.330

34.051.926

94,77

Dezvoltarea sistemului de locuințe

967.000

966.928

99,99

Rambursări de credite

967.000

966.928

99,99

Iluminat public și electrificări rurale

11.675.100

11.247.810

96,34

1. Bunuri și servicii

10.051.100

9.706.090

96,57

2. Rambursări de credite

1.624.000

1.623.832

99,99

3. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

0

-82.112

-

Alte servicii din domeniul locuințelor, serviciilor și dezv. comunale

23.289.230

21.837.188

93,77

1. Bunuri și servicii

19.325.670

18.066.315

93,48

2. Transferuri interne

347.460

315.050

90,67

3. Rambursări de credite

3.616.100

3.455.823

95,57

Secțiunea de dezvoltare, din care:

16.724.990

15.202.071

90,89

Dezvoltarea    sistemului    de

locuințe

174.000

27.171

15,62

1. Cheltuieli de capital

174.000

27.171

15,62

Alte cheltuieli din domeniul

291.100

231.493

79,52

locuințelor

1. Cheltuieli de capital

291.100

231.493

79,52

Alimentare cu apă

675.000

675.000

100,00

1. Transferuri interne

675.000

675.000

100,00

Iluminat public și electrificări rurale

10.455.000

9.653.072

92,33

1. Cheltuieli de capital

10.455.000

9.653.072

92,33

Alte servicii din domeniul locuințelor, serviciilor și dezv. comunale

5.129.890

4.615.335

89,97

1. Cheltuieli de capital

5.129.890

4.637.745

90,41

2. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

0

-22.410

-

Secțiunea de funcționare

5    5

În cadrul acestui capitol s-au alocat fonduri în sumă de 27.772.405 lei pentru plata

iluminatului public, evaluărilor imobiliare și a mobilierului urban, canalizare apă meteorică, întreținerea versanților, monumentelor și a spațiilor de joacă.

Transferurile interne în sumă de 315.050 lei reprezintă contribuția de 50% la plata cheltuielilor de întreținere a proiectului „Centru Expozițional Moldova”.

Rambursările creditelor contractate (obligațiunile municipale) sunt în sumă totală de 6.046.583 lei.

Secțiunea de dezvoltare

5

În cadrul acestui capitol s-au finanțat următoarele obiective de investiții (Anexa nr. 5.4):

•    Iluminat public = 9.429.970 lei;

•    Iluminat arhitectural monumente istorice (Mănăstirea Trei Ierarhi) = 223.100 lei;

•    Hartă de zgomot - actualizare = 61.380 lei;

•    Achiziționare terenuri și imobile = 5.820 lei;

•    Proiecte, studii, avize, taxe pentru reabilitare vestigii arheologice Bulevard Ștefan cel Mare = 10.000 lei;

•    Proiecte, studii, avize, taxe campus social = 27.130 lei;

•    Consolidare versant cu piloți și refacere zid de sprijin str. Simion Bărnuțiu = 275.340 lei;

•    Reactualizare Plan Urbanistic General = 59.520 lei;

•    Plan Urbanistic Zonal zona Moara de Vânt = 2.200 lei;

•    Proiectare amenajare parcare între bl B1 și B2 str. Roman Voda = 11.900 lei;

•    Proiectare reabilitare parc Mimoza - Păcurari = 493.570 lei;

•    Proiectare amenajare arhitecturală râu Bahlui = 132.680 lei;

•    Proiecte, studii, avize, taxe campus social = 27.130 lei;

•    Proiectare, taxe, avize pentru consolidare Palat Braunstein= 90.570 lei;

•    Proiectare reabilitări termice, consultanță, asistență tehnică = 511.620 lei;

•    Actualizare proiect, taxe, avize cimitir Sf. Petru și Pavel = 1.500 lei;

•    Cimitir Buna Vestire - amenajare alei și construire grup sanitar = 1.000.000 lei. Transferurile interne în sumă de 675.000 lei reprezintă cofmanțarea proiectului operațional sectorial de mediu „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Iași”.

2.2.10 Capitolul 74.02 “Protecția mediului”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2014 credite în valoare de 30.563.880 lei, din care s-a cheltuit suma de 22.914.778 lei, reprezentând un grad de realizare de 74,97%.

Denumire indicatori

Credite bugetare definitive (lei)

Plăți efectuate (lei)

Realizat

%

Total cheltuieli, din care:

30.563.880

22.914.778

74,97

Secțiunea de funcționare, din care:

29.491.880

21.844.071

74,07

1.1 Salubritate

20.135.420

19.423.212

96,46

1. Bunuri și servicii

18.626.000

18.085.553

97,10

2. Rambursări de credite

1.509.420

1.337.659

88,62

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

8.926.460

2.420.859

27,12

1. Bunuri și servicii

8.808.460

2.303.259

26,15

2. Rambursări de credite

118.000

117.600

99,66

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

430.000

0

0

Bunuri și servicii

430.000

0

0

Secțiunea de dezvoltare, din care:

1.072.000

1.070.707

99,88

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

1.072.000

1.070.707

99,88

1. Transferuri interne

1.072.000

1.070.707

99,88

Secțiunea de funcționare

Din acest capitol s-au finanțat lucrări realizate pentru salubrizarea stradală: măturat și întreținere carosabil, măturat trotuare, stropit și spălat carosabil, măturat mecanic, activități de dezăpezire, hingherit și lucrări de întreținere animale mari, efectuându-se plăți în sumă de 18.085.553 lei.

Rambursările creditelor contractate pentru investițiile efectuate sunt în sumă de 1.455.259 lei.

Secțiunea de dezvoltare

Transferurile interne în sumă de 1.070.707 lei reprezintă cofinanțarea proiectului operațional sectorial de mediu „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Iași”.

2.2.11 Capitolul 80.02 “Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2014 credite în valoare de 48.986.800 lei, din care s-a cheltuit suma de 10.020.261 lei, reprezentând un grad de realizare de 20,46%.

Denumire indicatori

Credite bugetare definitive (lei)

Plăți efectuate (lei)

Realizat

%

Total cheltuieli, din care:

48.986.800

10.020.261

20,46

Secțiunea de dezvoltare, din care:

48.986.800

10.020.261

20,46

Programe de dezvoltare regională și socială

48.986.800

10.020.261

20,46

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) -Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48.986.800

10.020.261

20,46

Secțiunea de dezvoltare

5

S-au efectuat plăți în sumă de 10.020.261 lei pentru proiectele:

•    „Axa de dezvoltare Nord Sud Pasaj ”Octav Băncilă”” = 8.523.391 lei;

•    „Centrul Tehnologic Regional Iași” = 1.496.870 lei.

2.2.12 Capitolul 81.02 “Combustibil și energie”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2014 credite în valoare de 153.983.920 lei, din care s-a cheltuit suma de 95.597.418 lei, reprezentând un grad de realizare de 62,08 %.

Denumire indicatori

Credite bugetare definitive (lei)

Plăți efectuate (lei)

Realizat

%

Total cheltuieli, din care:

153.983.920

95.597.418

62,08

Secțiunea de funcționare, din care:

43.643.950

41.853.227

95,90

I.1 Energie termică

43.643.950

41.853.227

95,90

1. Bunuri și servicii

160

154

96,25

2. Subvenții

9.999.840

9.999.840

100,00

3. Rambursări de credite

33.643.950

31.853.233

94,68

Secțiunea de dezvoltare, din care:

110.339.970

53.744.191

48,71

1. Proiecte cu finanțare din

fonduri externe nerambursabile (FEN)

109.319.970

53.744.191

49,16

2. Cheltuieli de capital

1.020.000

0

0

Au fost efectuate plăți pentru subvenții energie termică în vederea acoperirii diferențelor de preț și tarif pentru energia termică livrată populației în sumă de 9.999.840 lei.

S-au înregistrat plăți în valoare de 31.853.233 lei reprezentând rambursări de credite contractate cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 172/27 iunie 2013, Bancpost, conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 1/2009 și Ministerul Finanțelor Publice, conform Hotărârilor Consiliului Local nr.29/2013 și nr. 30/2013.

Secțiunea de dezvoltare

5

Proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană” s-a realizat în procent de 49,16% (53.744.191 lei).

2.2.13 Capitolul 84.02 “Transporturi”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2014 credite în valoare de 258.456.770 lei, din care s-a cheltuit suma de 154.051.814 lei, reprezentând un grad de realizare de 59,60 %.

Denumire indicatori

Credite bugetare definitive (lei)

Plăți efectuate (lei)

Realizat

%

Total cheltuieli, din care:

258.456.770

154.051.814

59,60

Secțiunea de funcționare, din care:

72.952.290

69.302.830

95,00

Drumuri și poduri

365.520

328.309

89,82

1. Bunuri și servicii

342.000

308.153

90,10

2. Rambursări de credite

23.520

20.156

85,70

Transport în comun

42.024.090

39.680.408

94,42

1. Bunuri și servicii

2.309.000

297.963

12,90

2. Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

31.000.000

31.000.000

100,00

3. Rambursări de credite

externe

7.101.000

6.783.897

95,53

4. Rambursări de credite interne

1.614.090

1.598.548

99,04

Străzi

29.987.680

28.719.305

95,77

1. Bunuri și servicii

22.738.000

21.516.733

94,63

2. Rambursări de credite interne

7.249.680

7.202.572

99,35

Alte cheltuieli în domeniul

transporturilor

575.000

574.808

99,97

1. Rambursări de credite interne

575.000

574.808

99,97

Secțiunea de dezvoltare, din care:

185.504.480

84.748.984

45,69

Drumuri și poduri

25.800

24.800

96,12

1. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)

25.800

24.800

96,12

Transport în comun

52.473.180

22.877.412

43,60

1. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

50.307.680

20.717.684

41,18

2. Cheltuieli de capital (active fixe)

2.165.500

2.159.728

99,73

Străzi

62.118.070

34.079.018

54,86

1. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

57.054.670

31.608.912

55,40

2. Cheltuieli de capital

5.063.400

2.470.106

48,78

Alte    cheltuieli    in    domeniul

transporturilor

70.887.430

27.767.754

39,17

1. Proiecte cu finanțare din

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

67.392.430

24.561.042

36,44

2. Cheltuieli de capital

3.495.000

3.206.712

91,75

Secțiunea de funcționare

5    5

Modernizarea și creșterea calității serviciului de transport public local a reprezentat o preocupare permanentă a administrației publice locale, în condițiile în care este un serviciu de utilitate publică care asigură mobilitatea cetățenilor și influențează direct calitatea vieții în oraș. Au fost achitate subvenții pentru transportul în comun pentru pensionarii peste 65 de ani, gratuități pentru o zi pentru donatorii de sânge, abonamente pentru studenți și elevi, veterani de război și văduvele acestora, eroi, martiri sau luptători pentru victoria revoluției din 1989, donatori onorifici de sânge, în valoare totală de 31.000.000 lei.

Pentru anul 2014 s-au asigurat fonduri în sumă de 1.598.548 lei în vederea achitării împrumutului contractat de la Ministerul Finanțelor Publice de către Consiliul Local Iași pentru plata arieratelor, conform Hotărârilor Consiliului Local nr.29/2013 și nr.30/2013.

Rambursarea de credite externe în sumă de 6.783.897 lei s-a efectuat conform graficului de rambursare a creditului contractat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Reabilitarea și modernizare a liniilor de tramvai din cadrul Municipiului Iași”, conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 389/2006.

S-au efectuat plăți în sumă de 21.516.733 lei reprezentând întreținere străzi, drumuri și poduri din Municipiul Iași.

Secțiunea de dezvoltare

5

Cheltuielile de capital din cadrul subcapitolelor „Străzi” și „Alte cheltuieli în domeniul transporturilor” s-au realizat în sumă totală de 7.836.546 lei (Anexa nr. 5.4), din care:

•    Reabilitarea și modernizarea liniei de tramvai Nicoriță - Piața Chirilă - Doi Băieți, inclusiv proiectare = 2.066.320 lei;

•    Semaforizări = 152.570 lei;

•    Amenajare trecere de pietoni pe DN 28 la intersecția cu Str. Petre Culianu = 30.880 lei;

•    Modernizare străzi, trotuare, alei pietonale în cartiere = 5.493.360 lei.

În cadrul subcapitolului „Drumuri și poduri” s-au efectuat plăți în sumă de 24.800 lei pentru consultanța acordată proiectului „Reabilitare infrastructură rutieră în zona industrială a Municipiului Iași”.

Suma de 20.717.684 lei din cadrul subcapitolului „Transport în comun” reprezintă plăți pentru proiectele:

•    „Modernizarea rețelei linii tramvai (Pol Creștere Iași)” = 20.692.884 lei,

•    „Modernizarea legăturii rutiere Centrul Intermodal de Transport Gara Iași” = 24.800 lei.

La subcapitolul „Străzi”, din suma 31.608.912 lei s-au efectuat plăți pentru proiectele:

•    „Dezvoltarea axei de transport Est-Vest în Municipiul Iași” = 4.684.681 lei,

•    „Dezvoltare rețea rutieră în zona culturală, istorică și turistică a Municipiului Iași”= 3.720 lei,

•    „Dezvoltare și reabilitare arteră funcțională Sud - Municipiul Iași” = 15.568.604 lei,

•    „Creșterea accesibilității spre zona centrală, economică și comercială”= 3.523.354 lei.

În cadrul subcapitolului „Alte cheltuieli în domeniul transporturilor” s-au efectuat plăți pentru proiectul „Sistemul de management de trafic în Municipiul Iași” în sumă de 24.561.042 lei.

2.2.14 Capitolul 87.02 “Alte acțiuni economice”

S-au prevăzut în buget la 31.12.2014, credite în valoare de 11.445.350 lei, din care s-a cheltuit suma de 6.036.119 lei, reprezentând un grad de realizare de 52,74 %.

Denumire indicatori

Credite bugetare definitive (lei)

Plăți efectuate (lei)

Realizat

%

Total cheltuieli, din care:

11.445.350

6.036.119

52,74

Secțiunea de dezvoltare, din care:

11.445.350

6.036.119

52,74

Turism

11.445.350

6.036.119

52,74

1. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

11.445.350

6.036.119

52,74

Secțiunea de dezvoltare

5

Suma de 6.036.119 lei s-a achitat pentru proiectele: „Zona de Agrement Ciric” = 5.996.545 lei,

„Amenajare Plaja Nicolina” = 39.574 lei.

3. Contul de execuție al bugetului creditelor interne

Cheltuielile aferente creditelor interne contractate (cu BRD - Groupe Societe Generale și Ministerul Finanțelor Publice) au fost prevăzute în sumă de 38.471.730 lei, din care s-au efectuat plăți în sumă de 36.669.321 lei.

Contul de execuție al bugetului creditelor interne cuprinde doar secțiunea de dezvoltare care evidențiază plățile efectuate în cadrul contractului de credit/linie de credit între Municipiul Iași și BRD - Groupe Societe Generale, pentru asigurarea finanțării integrale sau parțiale, pre-finanțării și/sau co-finanțării obiectivelor de investiții publice de interes local care se regăsesc în proiectele cu finanțare europeană nerambursabilă.

Secțiunea de dezvoltare a contului de execuție a bugetului creditelor interne pe capitole bugetare se prezintă grafic astfel:

Executia cheltuielilor pe capitolele bugetare ale bugetului creditelor interne în anul 2014


locuinte, serv.și dezvoltare locala;


combustibil si energie;

(478.261 lei)

1,30%


Plățile efectuate pentru proiectele postaderare finanțate în cadrul bugetului creditelor interne se defalcă grafic, pe proiectele incluse astfel:

Proiectele europene postaderare finanțate prin bugetul creditelor interne în anul 2014

Consolid.si restaurare


imobl.MLzeu MLridpal Iași—

0,50%

Creșterea accesiblităii spre zona centrală economică și Sistemde manag. trafic în    comercială a PC

MLnicipiLl Iași    1,04%

44,91%


Reabilit.Mănăstirea Golia

0,28%

Regenerare Urb.Zona Lăpușneanu - Pista Unrii

0,61%


Reabilitare sistemde termoficare

1,30%


Moderniz.retea linii de tramvai în polLl de creșter


Reabilit.și moderniz. Cămin Pensionari Sf. Parascheva CopoL Iași

0,25%


2,59%


CentrLl Tehnologic Regional Iași

0,96%


RE-BLOCK

0,03%


Dezvoltare și reabilitare arteră fLnctională SLd -MLnicipiLl Iași

33,61%

4. Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală)

În bugetul general al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt consolidate: bugetele instituțiilor publice Editura Junimea, Casa de Cultură Mihai Ursachi, Ateneul Tătărași, Poliția Locală, Direcția Locală de Evidența Populației, Spitalul “Dr. C.I. Parhon” Iași, Spitalul Clinic de Recuperare Iași și veniturile proprii ale Direcției de Asistență Comunitară, Direcției Creșe și celor 70 de unități de învățământ aflate la nivelul Municipiului Iași.

Execuția veniturilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) a fost în sumă de 125.947.113 lei, realizându-se în proporție de 75,64% (prevederi anuale 166.510.010 lei).

Veniturile proprii ale bugetelor instituțiilor publice provin din prestări de servicii, chirii, manifestări culturale și sportive, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din activități proprii și altele. În acest cont de execuție sunt evidențiate veniturile realizate din: contribuțiile părinților în cadrul Direcției Creșe, taxele percepute pentru diverse activități desfășurate de către Direcția de Asistență Comunitară, unitățile de învățământ și spitale.

Grafic, veniturile proprii ale bugetelor instituțiilor publice se prezintă astfel :

Execuția veniturilor bugetului instituțiilor publice si activitatilor finantate integral/partial din venituri proprii în anul 2014

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) a fost în sumă de 127.928.123 lei, realizându-se în proporție de 76,83% (prevederi anuale 166.510.010 lei).

Cheltuielile suportate din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) au fost defalcate astfel:

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activitatilor finantate integral/parțial din venituri proprii în anul 2014

cultura, recreere, religie;

(2.011.967 lei) 2%

asig.si


asist.sociala;

(3.298.152 lei) 3%


servicii publice comunitare;

(2.381.110 lei) 2%

politia

comunitara;

(10.029.521 lei) 8%

sanatate; (92.524.966 lei) 71%


invatamant;

(17.682.407 lei) 14%

5. Anexe

41