Hotărârea nr. 77/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea conditiilor de eligibilitate necesare in vederea accesarii finantarii din Axa 3 POS Mediu pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană” in forma sa revizuita

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conditiilor de eligibilitate necesare in vederea accesarii finantarii din Axa 3 POS Mediu pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul

Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană” in forma sa revizuita

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26 februarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 15075/17.02.2015 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere cerintele exprimate in GHIDUL SOLICITANTULUI - Axa Prioritară 3 POS Mediu - „Reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea țintelor de eficiență energetică în zonele prioritare identificate” referitoare la eligibilitatea proiectelor finantate prin Axa Prioritară 3 POS Mediu;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 - Se aprobă Planul „Evoluția tarifara si subvenția tranzitionala” necesar îndeplinirii conditiilor de eligibilitate conform Ghidului Solicitantului Axa 3 POS Mediu pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană” (Proiect). Planul este realizat in conformitate cu Analiza Cost Beneficiu actualizata elaborata pentru Proiect si este prezentat in Anexa 1, parte integranta a prezentei hotarâri.

Art.2 Se completeaza Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 190 din 26 iunie 2014 modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr 392 din 19 decembrie 2014, dupa cum urmeaza:

Componenta 4 si 10 - Instalație de colectare uscată a cenușii în CET2 Iași si Dezafectare estacada carbune

Indicatori fizici, Componenta 10

Indicator fizic

Valoare unitara

Cantitate

Demolare estacada carbune

Nr

1

Componenta 6 si 9 - Retehnologizarea magistralei 2 a rețelei de transport si interconectari magistrale

Indicatori fizici, componenta 9

Indicator fizic

Valoare unitara

Cantitate

Numar tronsoane reabilitate

Nr

1

Art.3 În ipoteza in care bunurile ce fac obiectul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană” isi vor schimba regimul juridic stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 463/2009, Municipiul Iași va depune toate diligentele pentru reintegrarea acestora in domeniul public al Municipiului Iasi.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnică și de Investiții; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale; Unității de Management a Proiectului; Unității de Implementare a Proiectului din cadrul S.C. Dalkia Termo Iași, Autoritatea de Management POS Mediu Bucuresti si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art 5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către :Unitatea de Management a Proiectului; Unitatea de Implementare a Proiectului din cadrul S.C. Dalkia Termo Iași, Direcția Tehnică și de Investiții; Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

2

Nr. 77 din 26 februarie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 77 din 26 februarie 2015