Hotărârea nr. 76/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 34 din 13 februarie 2015 pentru realizarea proiectului „Dezvoltare si reabilitare artera functionala Sud- Municipiul Iasi”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 34 din 13 februarie 2015 pentru realizarea proiectului „Dezvoltare si reabilitare artera functionala Sud-Municipiul Iasi”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26 februarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate 17346/24.02.2015 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se modifică Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 34/13.02.2015 care va avea urmatorul continut: „Se aprobă noua valoarea a bugetului proiectului in valoare totală de 74.382.551,46 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 1.201.940,18 lei, reprezentând cota de 2 % din costurile eligibile si finanțarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.”

Art.2 Se inlocuieste Anexa 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 34/13.02.2015 cu Anexa 1 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 34 din 13 februarie 2015 raman neschimbate.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Agenției de Dezvoltare Regionala Nord - Est Piatra Neamț si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 76 din 26 februarie 2015

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din 26 februarie 2015 Anexa 1 Bugetul proiectului

Nr. crt

Denumirea capitolelor si

subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli

eligibile

TOTAL

cheltuieli

TVA

1

2

3

4

5=3+4

6

1.

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru achizitia si amenajarea terenului

1.1.

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenaj area terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

46.3 18,7 9

46.318,79

11.116,51

T OTAL CAPITOL 1

0,00

4 6.3 1 8 ,79

46.318,79

11.116,51

2.

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

T OTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

2.542,90

2.542,90

0,00

3.3.

Proiectare si inginerie

0,00

358.775,78

358.775,78

68.167,40

3.4.

Consultanta

0,00

119.000,00

119.000,00

28.560,00

3.5.

Asistenta tehnica

0,00

484.390,39

484.390,39

105.825,24

T OTAL CAPITOL 3

0,00

964.709,07

964.709,07

202.552,64

4.

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.

Constructii si instalatii

88.323,15

56.927.480,03

57.015.803,18

13.683.792,76

4.2.

Dotari de specialitate

0,00

0,00

0,00

0,00

T OTAL CAPITOL 4

88.323,15

56.927.480,03

57.015.803,18

13.683.792,76

5.

CAPITOLUL 5

Cheltuieli privind organizarea de santier

5.1.

Organizarea de santier

0,00

463 .41 3,86

463.413,86

111.219,33

5.1.1.

Constructii si instalatii aferente organizarii de santier

0,00

317.662,08

317.662,08

76.238,90

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizarii de santier

0,00

145.751,78

145.751,78

34.980,43

5.2.

Cote legale

0,00

909.509,84

909.509,84

0,00

T OTAL CAPITOL 5

0,00

1.372.923,70

1.372.923,70

111.219,33

6.

CAPITOLUL 6

Cheltuieli diverse si neprevăzute

6.1.

Diverse si neprevăzute

0,00

740.527,00

740.527,00

177.726,48

T OTAL CAPITOL 6

0,00

740.527,00

740.527,00

177.726,48

7.

CAPITOLUL 7

Cheltuieli pentru audit, informare si publicitate

7.1.

Audit

0,00

1 4.950,00

14.950,00

3.588,00

7.2.

Informare si publicitate

0,00

30.100,00

30.100,00

7.224,00

T OTAL CAPITOL 7

0,00

45.050,00

45.050,00

10.812,00

8.

CAPITOLUL 8

Alte cheltuieli neeligibile

8.1.

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

0,00

T OTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

I

TOTAL CHELTUIELI

88.323,15

60.097.008,59

60. 185.331,74

14.197.219,72

SURSE DE FINANTARE A PROIECTULUI

NR.

CRT.

SURSE DE FINANȚARE

9

VALOARE

(RON)

I

Valoarea totală a proiectului:

74.382.551,46

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

88.323,15

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

60.097.008,59

c.

TVA

14.197.219,72

II

Contribuția proprie în proiect:

1.290.263,33

a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

1.201.940,18

b

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

88.323,15

III

TVA

14.197.219,72

IV

Asistență financiară nerambursabilă solicitată

58.895.068,41

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru

4 / 4 la H.C.L. nr. 76 din 26 februarie 2015