Hotărârea nr. 75/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 35 din 13.02.2015 pentru realizarea proiectului “Sistem de Management de trafic în Municipiul Iaşi”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 35 din 13.02.2015 pentru realizarea proiectului “Sistem de Management de trafic în Municipiul Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26 februarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate 15993 din 19.02.2015 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înlocuiește Anexa nr. 1 din cadrul Hotărârii nr. 35 din 13.02.1015 cu Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 35 din 13.02.2015 rămân neschimbate.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Agenției de Dezvoltare Regionala Nord - Est Piatra Neamț si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 75 din 26 februarie 2015

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 26 februarie 2015 2 / 3 la H.C.L. nr. 75 din 26 februarie 2015

Anexa 1 Bugetul proiectului

Nr.crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli

eligibile

TOTAL (RON)

TVA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

378.079,13

378.079,13

90.738,99

TOTAL CAPITOL 2

0,00

378.079,13

378.079,00

90.738,99

3

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asisten

ă tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

7.000,00

7.000,00

1.680,00

3.3

Proiectare și inginerie

0,00

172.356,94

172.356,94

41.365,67

3.4

Consultanță

0,00

295.297,76

295.297,76

70.871,46

3.5

Asistență tehnică

0,00

285.764,42

285.764,42

68.583,46

TOTAL CAPITOL 3

0,00

760.419,12

760.419,12

182.500,59

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

54.066,49

29.043.259,12

29.097.325,61

6.983.358,15

4.2

Dotări de specialitate

0,00

39.153.505,38

39.153.505,38

9.396.841,29

TOTAL CAPITOL 4

54.066,49

68.196.764,50

68.250.830,99

16.380.199,44

5

Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizarea de șantier

21.841,90

915.021,78

936.863,68

224.847,29

5.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

21.841,90

805.201,38

827.043,28

198.490,39

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

109.820,40

109.820,40

26.356,90

5.2

Cote legale

0,00

548.410,13

548.410,13

0,00

TOTAL CAPITOL 5

21.841,90

1.463.431,91

1.485.273,81

224.847,29

6

Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate

7.1

Audit

0,00

10.200,00

10.200,00

2.448,00

7.2

Informare și publicitate

0,00

20.905,00

20.905,00

5.017,20

TOTAL CAPITOL 7

0,00

31.105,00

31.105,00

7.465,20

8

Cap.8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

48.535,20

48.535,20

11.648,45

TOTAL CAPITOL 8

48.535,20

0,00

48.535,20

11.648,45

TOTAL GENERAL

124.443,59

70.829.799,66

70.954.243,25

16.897.399,96

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru

3 / 3 la H.C.L. nr. 75 din 26 februarie 2015