Hotărârea nr. 74/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie transport distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26 februarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 16514/20.02.2015 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere adresa DALKIA ROMANIA S.A nr. 1504/13.01.2015, inregistrata de Municipiului Iași sub numarul 4243/16.01.2015 prin care s-a adus la cunostiinta schimbarea numelui societatii din DALKIA ROMANIA S.A in VEOLIA ENERGIE ROMÂNIA S.A. incepind cu data de 13.01.2015 si adresa Veolia Energie Romania SA din 20.02.2015, inregistrata de Municipiului Iași sub numarul 16487/20.02.2015 prin care se solicita modificarea contractului delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012 in vederea schimbarii numelui societatii din DALKIA ROMANIA S.A in VEOLIA ENERGIE ROMÂNIA S.A.

Având în vedere documentele constatatoare privind schimbarea numelui

societatii din DALKIA ROMANIA S.A. în VEOLIA ENERGIE ROMÂNIA S.A. si

anume:Certificatul de înregistrare la registrul comerțului a mențiunii nr. 2963 din 07.01.2015;Certificatul de înregistrare al societății VEOLIA ENERGIE ROMÂNIA S.A. seria B nr.3022808 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Bucuresti;Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Bucuresti cu nr. 14446/15.01.2015

Având în vedere prevederile Hotărârilor Consiliului Local Iași nr. 142/05.07.2012 și nr. 183/28.09.2012 și ale Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, inclusiv ale Actului Adițional nr.1/08.10.2012, Actului Adițional nr.2/01.11.2012, Actului Adițional nr.3/09.11.2012 si Actului Adițional nr.4/07.10.2014;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Actul Adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, în forma prezentată în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași, domnul Gheorghe NICHITA, să semneze, în numele și pe seama Municipiului Iași, Actul Adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012.

Art.3. Anexele fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.4 (1) Copie a prezentei hotărâri va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași, Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA , S.C. Dalkia Termo Iași S.A.

(2) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de

Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA și S.C. Dalkia Termo Iași S.A.

(3) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu


Călin Scripcaru

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 74 din 26 februarie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 74 din 26 februarie 2015