Hotărârea nr. 73/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE NR. 20 NUMAR CADASTRAL 146078 Intocmit in vederea construirii unui imobil birouri si locuinte de serviciu si refacere imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE NR. 20, NUMAR CADASTRAL

146078 Intocmit in vederea construirii unui imobil birouri si locuinte de serviciu si refacere imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26 februarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 233 din 06.02.2014;

Avand in vedere cererea nr. 56568 din 24.06.2014 prin care S.C. STAND BY

S.R.L. prin domnul DOBOS VICTOR solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE NR. 20, NUMAR CADASTRAL 146078;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 136 din 17.03.2014;

Avand in vedere avizul unic Consiliul Judetean nr. 01/PUZ/2015;

Avand in vedere avizul comisie urbanism din sedinta din 17.12.2014

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, STRADA MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE NR. 20, NUMAR CADASTRAL 146078, intocmit in vederea construirii unui imobil birouri si locuinte de serviciu si refacere imprejmuire pe teren proprietate privata persoana juridica. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 276,00 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 3226/30.12.2013; Indicatori urbanistici :POT=60%,CUT=1,8, Regim de inaltime: P+3E; Hmax. 14,0 m;

Anexa P2 (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitarea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, S.C. STAND BY S.R.L. IASI, ALEEA T.NECULAI NR. 43, BL.963, SC. A si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

2

Nr. 73 din 26 februarie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 73 din 26 februarie 2015