Hotărârea nr. 72/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA MIHAI STURDZA NR. 55 NUMAR CADASTRAL 133426 intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MIHAI STURDZA NR. 55, NUMAR CADASTRAL 133426

intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26 februarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 2886 din 26.09.2013;

Avand in vedere cererea nr. 73621 din 22.08.2014 prin care ROMAN MIREL si

ROMAN CORINA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA MIHAI STURDZA NR. 55, NUMAR CADASTRAL 133426;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 173 din 02.06.2014;

Avand in vedere avizul unic Consiliul Judetean nr. 06/PUZ/2015;

Avand in vedere avizul comisie urbanism din sedinta din 02.12.2014;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi STRADA MIHAI STURDZA NR. 55, NUMAR CADASTRAL 133426, intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 425,00 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 5059/01.10.2008 si contractului de partaj voluntar nr. 701/08.02.2011.Indicatori urbanistici : UTR LC: POT=50%,CUT=1,8; Regim de inaltime:P+1E, Hmax.8 m, cu respectarea prevederilorCodului Civil referitor la servitutea de vedere.

Anexa 3 (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitarea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, Domnului ROMAN MIREL, Iasi, STRADA STRAMOSILOR NR. 57, bl. DA14, ET.2, AP. 4 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

2

Nr. 72 din 26 februarie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 72 din 26 februarie 2015