Hotărârea nr. 71/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA SARARIEI NR. 26 NUMAR CADASTRAL141814 intocmit in vederea modificarii proiectului initial autorizat in curs de executie cu AC nr. 1185/10.10.2013 - Construire locuinta pe teren proprietate pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA SARARIEI NR. 26, NUMAR CADASTRAL141814 intocmit in

vederea modificarii proiectului initial autorizat in curs de executie cu AC nr. 1185/10.10.2013 - Construire locuinta pe teren proprietate pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26 februarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 2407 din 22.08.2014;

Avand in vedere cererea nr. 98347 din 06.11.2014 prin care SZABO MARIANA

si SZABO TIBERIU solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Detaliu-Iasi, SOSEAUA SARARIEI NR. 26, NUMAR CADASTRAL 141814;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul comisie urbanism din sedinta din 04.02.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.

839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si

urbanismul reactualizata;

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Avand in vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, SOSEAUA SARARIEI NR. 26, NUMAR CADASTRAL141814, intocmit in vederea modificarii proiectului initial autorizat in curs de executie cu AC nr. 1185/10.10.2013 - Construire locuinta pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 800,00 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 4387/2012. Indicatori urbanistici:UTR LC: POT=30%,CUT=0,9;Regim de inaltime:D+P+1E; Hmax.9 m.

Anexa 2 (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, Consiliului Județean Iași, doamnei SZABO MARIANA din IASI, BD. DACIA NR.12-18, BL.SB3, ET.1, AP. 6 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Călin Scripcaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

2

Nr. 71 din 26 februarie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 71 din 26 februarie 2015