Hotărârea nr. 7/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 şi a modificării Statului de Funcţii

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015 și a modificării Statului de Funcții

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.01.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Rapoartele finale ale examenelor de promovare din luna decembrie 2014 întocmite de către comisiile de examen constituite prin dispozitiile Primarului Municipiului Iași;

Având în vedere Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 56077/2015 prin care se transmite faptul că nu se constată nereguli cu privire la modul de completare a planurilor;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 4556/2015 întocmit de Serviciul Resurse Umane,P.P.S;

Având în vedere Raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Iași, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași și Poliția Locală Iași pentru anul 2015, conform anexelor 1 - 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași prin transformarea posturilor ca urmare a promovării în clasă a funcționarilor publici și a promovării în funcție a personalului contractual, precum și prin transformarea gradului profesional al unor posturi vacante conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Resurse Umane, P.P.S; Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași; Direcției de Asistență Comunitară Iași; Poliției Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Resurse Umane, P.P.S; Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași; Direcția de Asistență Comunitară Iași; Poliția Locale Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Cristian Cătălin    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 7 din 27 ianuarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 7 din 27 ianuarie 2015