Hotărârea nr. 65/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA VOINESTI NR. 64 NUMAR CADASTRAL 138836 întocmit in vederea construirii unei locuinte anexe gospodaresti garaj foisor fantana si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA VOINESTI NR. 64, NUMAR CADASTRAL 138836

întocmit in vederea construirii unei locuinte, anexe gospodaresti, garaj, foisor, fantana si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26 februarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 418 din 24.02.2014;

Avand in vedere cererea nr. 102150 din 19.11.2014 prin care TODERICA

LARINEL si ELENA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Detaliu-Iasi, STRADA VOINESTI NR. 64, NUMAR CADASTRAL 138836;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 21.01.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.

839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Avand in vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliul-Iasi, STRADA VOINESTI NR. 64, Numar Cadastral 138836 intocmit in vederea construirii unei locuinte, anexe gospodaresti, garaj, foisor, fantana si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin P.U.D. este de 1216,00 mp conform contractului de vanzare cumparare nr. 107 din 17.01.2012.Indicatori urbanistici: POT=30%,CUT=1,8; regim de inaltime:D+P+E+M, inaltimea maxima 12,00 m.

Anexa U2 (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitarea prezentei documentatii de urbanism este de 3 ani de la data aprobarii.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, Consiliului Județean Iași, d-lui TODERICA LARINEL, Iasi, bld. Nicolae Iorga nr. 4, bl. 905A, et. 8, ap. 36 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

2

Nr. 65 din 26 februarie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 65 din 26 februarie 2015