Hotărârea nr. 63/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului ‘’ camin de elevi - C3’’ situat in Municipiul Iasi str. Bucium nr. 17

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului ‘' camin de elevi - C3'', situat in Municipiul Iasi, str. Bucium nr. 17

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26 februarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 14915/16.02.2015 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 916/14.01.2015 a Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/30.09.2014 privind trecerea din administrarea Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi in administrarea Directiei de Asistenta Comunitara Iasi a caminului C3 si a terenului aferent acestuia, situat in str. Bucium nr. 17, in vederea amenajarii unui ‘'Adapost de noapte'';

Având în vedere acordul Inspectoratului Scolar Judetean Iasi nr. 8395/25.11.2014;

Având în vedere acordul nr. 6045/30.10.2014 a Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii;

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.10/27.01.2015 de insusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba propunerea de schimbare a destinatiei imobilului ‘'camin de elevi - C3'', situat in Municipiul Iasi, str. Bucium nr. 17, identificat conform planului de situatie anexat, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Schimbarea destinatiei imobilului opereaza de la data emiterii avizului conform al Ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice; Inspectoratului Scolar Judetean Iasi; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Directiei de Asistenta Comunitara Iasi si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Directia de Asistenta Comunitara Iasi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Călin Scripcaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 63 din 26 februarie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 63 din 26 februarie 2015