Hotărârea nr. 62/2015

HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita catre Directia de Asistenta Comunitara a spatiului proprietatea Municipiului Iasi in suprafata de 90 mp ramas disponibil in urma modernizarii unui punct termic situat in str. Zugravi in vecinatatea bl. F9-2 in vederea realizarii unor servicii sociale

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea in folosinta gratuita catre Directia de Asistenta Comunitara a spatiului proprietatea Municipiului Iasi, in suprafata de 90 mp, ramas disponibil in urma modernizarii unui punct termic, situat in str. Zugravi, in vecinatatea bl. F9-2,

in vederea realizarii unor servicii sociale

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26 februarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 16263/19.02.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 16190/19.02.2015 a Directiei de Asistenta Comunitara

Iasi;

Având în vedere Hotărâre Consiliului Local nr. 11/27.01.2015 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă atribuirea in folosință gratuită, pe o perioada de 5 ani, către Direcția de Asistență Comunitară, a spatiului proprietatea Municipiului Iasi, in suprafata de 90 mp, ramas disponibil in urma modernizarii unui punct termic, situat in Str. Zugravi, in vecinatatea bl. F9-2, in vederea realizarii unor servicii sociale.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcției Tehnice și Investiții; Directiei de Asistenta Comunitara Iasi si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcția Tehnică și Investiții; Directia de Asistenta Comunitara Iasi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 62 din 26 februarie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 62 din 26 februarie 2015