Hotărârea nr. 60/2015

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenurile in suprafaţă de 251 mp si 1263 mp situate în Iaşi Calea Chisinaului nr. 2A precum şi concesionarea prin licitatie publica a acestora in scopul amenajării unor locuri de parcare

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, cu terenurile in suprafață de 251 mp si 1263 mp, situate în Iași, Calea Chisinaului nr. 2A, precum și concesionarea prin licitatie publica a acestora in scopul amenajării

unor locuri de parcare

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26 februarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 14466/16.02.2015 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere initiativa Sc Deco Dem Natura Srl, care prin adresa nr. 100.258/12.12.2014, solicită concesionarea unor terenuri situate în Iași, Calea Chisinaului nr. 2A, în suprafață de 251 mp si 1263 mp, în vederea amenajării unor locuri de parcare, conform certificatului de urbanism 2431/2014;

Având în vedere Procesul verbal nr.13963/12.02.2015 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea/închirierea terenurilor constituită prin Dispoziția nr. 707/2012 a Primarului Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 111282.1/16.12.2014, întocmit S.C.

Diaconu si Asociații S.R.L. în baza contractului de servicii nr. 31253/02.04.2014;

Având în vedere Procesul verbal nr. 14469/16.02.2015 al Comisiei de negociere a redeventelor in cazul concesionarilor directe si de stabilire a valorii redevențelor in cazul licitatiilor publice, constituită prin HCL 140/29.06.2012;

Având în vedere adresa nr. 12154/ 16.02.2015 emisă de Serviciul Juridic -Compartimentul Aplicare a Legilor Proprietății;

Având în vedere prevederile art. 13 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2015, cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iași, cu terenurile în suprafață de 251 mp si 1263 mp, situate în Iași, Calea Chisinaului nr. 2A, identificate conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se însușește Studiul de oportunitate privind concesionarea celor doua terenuri în suprafață de 251 mp si 1263 mp, situate în Iasi, Calea Chisinaului nr. 2A, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.3 Se însușește raportul de evaluare a terenurilor situate în Iași, Calea Chisinaului nr. 2A , care stabileste: pentru terenul în suprafață de 251 mp, valoarea de 31.451 euro, respectiv 140.707 lei si pentru terenul de 1263 mp, valoarea de 141.068 euro, respectiv 631.112 lei.

Art.4 Se aprobă concesionarea prin licitație publica a terenurilor menționate la art.1 in vederea amenajarii unor locuri de parcare.

Art.5 Redevența valorică a concesiunii va avea o valoare de pornire la licitație de 7000 euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plății. Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu. Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice.

Art.6 Durata concesiunii va fi de 25 ani, aceasta se poate prelungi pentru o perioadă determinata, functie de legislatia in domeniu, cu acordul partilor.

Art.7 Se aprobă documentația de atribuire pentru concesionarea terenurilor mentionate la art.1, cuprinsa in Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre..

Art.8 Se aprobă constituirea Comisiei de licitație în următoarea componență: Președinte: Gabriel Mihai Surdu    - Viceprimar Municipiul Iași;

Membri:    Boișteanu Paul Corneliu - consilier local;

-    consilier local;

-    consilier local;

-    consilier local;

-    consilier local

-    director DAPPP


Dangă Marius Sorin

Leonte Constantin Bulgariu Cătălin Preda Anca Letitia Palaga

Art.9. Se aproba modelul cadru al contractului de concesiune, cuprins in Anexa 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10 Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară a Municipiului Iași, conform art. 71 din O.U.G. 54/2006

Art.11 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.12 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale siInstituției Prefectului Județului Iași.

Art.13 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat si Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 60 din 26 februarie 2015

ANEXA nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 26 februarie 2015

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, cu terenurile in suprafață de 251 mp si 1263 mp, situate în Iași, Calea Chisinaului nr. 2A, precum și concesionarea prin licitatie publica a acestora in scopul amenajării unor locuri de parcare

PREAMBUL:

Terenurile situate in Iasi, Calea Chisinaului nr. 2A, in suprafata de 251 mp si 1263 mp, in prezent au urmatoarele destinatii:

-    sunt traversate de conducte de transport energie termica - apa calda, care partial se afla suprateran (in cea mai mare parte) si partial in subteran.;

-    suprafetele neocupate de conducte sunt utilizate cu destinatie de parcare; suprafetele sunt asfaltate dar foarte degradate

Se impune inventarierea terenurilor in suprafață de 251 mp si 1263 mp, situate în Iași, Calea Chisinaului nr. 2A, in domeniul public al Municipiului Iasi, prin completare la HCL 10/2015.

Cap. I . Descrierea si identificarea bunului din patrimoniul Municipiului Iași

Terenurile situate in lasi, Calea Chisinaului nr. 2A, in suprafata de 251 mp si 1263 mp sunt traversate de conducte supraterane si partial subterane de alimentare cu agent termic. - 2xDN600 mm apa calda fierbinte. Conductele sunt foarte vechi, cu izolatia exterioara desprinsa, au un aspect neingrijit, inestetic, ca si terenurile pe care le traverseaza. Suprafetele neocupate de conducte, ce sunt utilizate ca locuri de parcare, sunt degradate, pline de gropi, necesitand amenajare (asfaltare, marcare si semnalizare). Aceste aspecte se pot observa din pozele atasate prezentului document. Aceste bunuri, pe langa faptul ca au un aspect neingrijit, nu aduc in prezent venituri catre bugetul local.

Cap II Argumente de ordin economic, financiar, urbanistic, tehnic, social si de

mediu care justifica realizarea concesiunii

11.1    Aspecte economice si financiare

Prin realizarea concesiunii, Consiliul Local al Municipiului Iasi ar obtine:

-    redeventa anuala - redeventa de pornire la licitatie este de 7.000 euro/an, și a fost stabilita de către comisia numita prin HCL 140/29.06.2012, prin procesul verbal nr.14469/16.02.2015, avand la baza raportul de evaluare nr. 111282.1/16.12.2014, întocmit de SC Diaconu și Asociații SRL.

-    concesionarul va acoperi in intregime costurile ocazionate cu: schimbarea conductelor de furnizare agent termic - apa calda, ingroparea acestora si amenajarea locurilor de parcare.

Prin concesionare se urmareste si se obtine astfel valorificarea superioară a potențialului terenului.

11.2    Aspecte juridice

Din punct de vedere juridic, concesiunea imobilului ca si abordare reprezinta modalitatea cea mai des uzitata, devenind in prezent un standard comun si acceptat pentru finantarea proiectelor de investitii, ceea ce confera avantajul abordarii unor surse de finantare alternative, in actualul context economic și financiar. Conform legislației în vigoare concesiunea poate fi acordată pe o perioada de max. 49 de ani, cu posibilitate de prelungire pentru jumătate din perioada initială, sub conditia respectării clauzelor contractuale. În situatia de fată perioada pentru concesionare este de 25 ani, conform celor stipulate în procesul verbal nr. 14469/16.02.2015 al comisiei numita prin HCL 140/29.06.2012.

Componenta legislativa este constituita din prevederile art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 actualizată, precum si prevederile

Ordonantei de Urgenta nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de

concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată și modificată prin Legea nr. 22/2007, HG 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 54/2006. Procedura de atribuire este licitatia publică. Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile. În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație. Conform art. 26 al OUG 54/2006, în situatia în care, după repetarea procedurii de licitație nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile, se va aplica procedura de negociere directă.

Art. 13 alin (2) si (3) din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevede că terenurile aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizării de construcții sau de obiective de uz și/sau de interes public, cu respectarea documentațiilor de urbanism aprobate potrivit legii. Concesionarea se face pe bază de oferte prezentate de către solicitanți, cu respectarea prevederilor legale, urmărindu-se valorificarea superioară a potențialului terenului.

Conform adresei nr. 12154/ 16.02.2015 emisă de Serviciul Juridic -Compartimentul Aplicare a Legilor Proprietății, terenurile solicitate nu figurează ca fiind revendicate în baza Legii 10/2001, republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și nici în baza Legii 247/2005.

II. 3 Aspecte tehnico-urbanistice

Din punct de vedere tehnic, terenurile dar si conductele, care în prezent au aspect insalubru, vor fi modernizate. Conform acordului de principiu nr. 16300/2014 emis de operatorul de energie termica, SC Dalkia Termo Iasi SA, reamplasarea retelei termice 2xDN600 mm apa calda fierbinte se poate face in subteran, respectandu-se anumite conditii :

-    Lucrarea se va efectua cu conducte preizolate cu respectarea normativelor si reglementarilor in vigoare

-    Reamplasarea retelei termice se va executa in baza unui proiect intocmit de catre un proiectant autorizat pentru retele termice apa fiebinte

-    Intocmirea proiectului tehnic, cu detalii de executie, se va face in baza Temei de proiectare ce va fi stabilita de comun acord cu proiectantul si reprezentantii SC Dalkia Termo Iasi SA

-    Documentatia intocmita de proiectant si detaliile de executie vor fi supuse aprobarii Comisiei Tehnice de Avizare din cadrul SC Dalkia Termo Iasi SA

-    Costurile intocmirii proiectului, obtinerii avizelor, executarii lucrarilor intra in sarcina concesionarului

-    Lucrarile vor putea incepe dupa avizarea favorabila a proiectului

-    Montarea conductelor preizolate se va face pe cheltuiala solicitantului si se va executa de firme autorizate in acest sens.

-    Executarea lucrarii nu va afecta continuitatea furnizarii agentului termic catre consumatori

-    Lucrarile se vor executa in baza unui grafic de lucrari aprobat, cu derularea lucrarilor in afara perioadei de furnizare a a gentului termic pentru incalzire.

Lucrarile de schimbare si ingropare a conductelor vor reveni entitatii care va concesiona terenurile, fara pretentii fata de proprietar.

Dupa executarea lucrarilor de ingropare a conductelor se vor putea executa pe intreaga suprafata lucrarile de amenajare parcare, marcare si semnalizare locuri parcare, cu obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare si cu respectarea prevederilor Legii 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Destinatia pe care o va dobandi terenul in urma lucrarilor de amenajare va respecta prevederile art.13 al Legii 50/1991. Concesionarul va avea obligatia intretinerii acestor locuri de parcare pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune (lucrari de intretinere, curatenie, deszapezire etc). Concesionarul va permite accesul proprietarului terenului, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricator lucrari necesare la conductele de agent termic sau alte lucrari de interes public pe care acesta le considera necesare .

II.4 Aspecte sociale si de mediu

Din punct de vedere al mediului, concesionarul va avea obligatia prin contractul de concesiune sa respecte intreaga legislatie in vigoare pe probleme de mediu. Contractul de concesiune transfera responsabilitatea viitorului concesionar cu privire la respectarea clauzelor de protectie a mediului printre care unele dintre cele mai importante sunt:

- luarea tuturor masurilor necesare pentru diminuarea si evitarea poluarii solului si a apei subterane cu efecte asupra sanatatii populatiei;

- gestionarea eficienta a deseurilor si mentinerea cu strictete a restrictiilor de igiena cerute de reglementarile legale in vigoare.

Respectând prevederile legale estimam că durata până la care se poate incheia

contractul de concesiune este de 2 luni de la aprobarea hotărârii de consiliu local.

Întocmit și susținut conform competențelor compartimentelor de specialitate:

D.E.F.P.L

Director

Ec. Maria Simionescu

Institutia Arhitectului Sef

Arh.Tudor Vericeanu

Serviciul Juridic

Șef Serviciu

Cons. Jr. Doina Florescu


Direcția Tehnică și Investiții

Director

ing. Dumitru Tomorug

D.A.P.P.P

Director exec. ing. Letitia Palaga


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 26 februarie 2015

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

9

pentru organizarea licitatiei publice în vederea concesionării

terenurilor in suprafață de 251 mp si 1263 mp, situate în Iași, Calea Chisinaului nr. 2A in scopul amenajării unor locuri de parcare

1.    informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;

2.    instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare;

3.    caietul de sarcini;

4.    instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;

5.    informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câștigătoare, precum și ponderea lor;

6.    instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

7.    informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii; contractual cadru de concesiune

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL

9

Concedent: MUNICIPIUL IAȘI

Sediul: Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11

Cod fiscal: 4541580

Telefon/fax 0232/264508

E-mail: patrimoniu@primaria-iasi.ro

2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE

A. Procedura licitatiei publice

1.    In cazul acestei proceduri, concedentul are obligatia sa publice anuntul de licitatie in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI a , intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-unul de circulatie locala.

2.    Anuntul se trimite spre publicare cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor .

3.    Pentru desfasurarea procedurii licitatiei publice este obligatoriu depunerea a cel putin 3 oferte valabile.

4.    Dupa primirea ofertelor , in perioada anuntata si inscrierea lor in ordinea primirii in registrul “Candidaturi si oferte”, plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de evaluare , constituita prin hotararea de consiliu local.

5.    Sedinta de deschidere a plicurilor este publica.

6.    Dupa deschiderea plicurilor exterioare , comisia de evaluare elimina ofertele care nu contin totalitatea documentelor si datelor cerute in ,,Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor” si intocmeste un proces verbal in care se mentioneaza rezultatul analizei .

7.    Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai dupa semnarea procesului verbal care consemneaza operatiunile descris la pct. 4 de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti , numai daca exista cel putin 3 oferte valabile.

8.    In cazul in care nu exista cel putin 3 oferte valabile comisia de evaluare va intocmi un proces verbal care va constata imposibilitatea de deschidere a plicurilor interioare, urmand a se repeta procedura de licitatie publica deschisa in termen de 30 de zile.

9.    Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redeventei.

10.    Pentru determinarea ofertei castigatoare, comisia de evaluare aplica criteriul de atribuire prevazut in documentatie.

11.    In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, secretarul comisiei intocmeste un proces verbal in care mentioneaza ofertele valabile, oferta declarata castigatoare, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire.

12.    In baza procesului verbal care indeplineste conditiile prevazute la pct. 9, in termen de o zi, comisia de evaluare intocmeste un raport care cuprinde descrierea procedurii de concesionare si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului castigator sau, in cazul in care nu a fost desemnat nici un castigator, cauzele respingerii pe care il comunica concedentului.

13.    Dupa primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul, in termen de 3 zile lucratoare informeaza in scris cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse indicand motivele excluderii, ofertantul declarat castigator.

14. Pe parcursul procedurii de licitatie, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricaror clarificari si completari necesare .

15. In termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertantilor vizati.

16. Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea concedentului in termen de 4 zile lucratoare de la primirea acesteia.

17. In cazul in care licitatie publica nu a condus la desemnarea unui castigator se va consemna aceasta situatie intr-un proces verbal si se va organiza o noua licitatie.

18. Daca nici cea de-a doua licitatie nu a condus la desemnarea unui castigator aceasta se va consemna intr-un proces verbal care va constitui temeiul pe baza caruia comisia de evaluare va recurge la procedura de negociere directa.

B. Procedura de negociere directa

1. In cazul in care nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile in cadrul celei de-a doua licitatii publice, concedentul va proceda la negociere directa.

2. Se va proceda la publicarea anuntului privind negocierea directa , in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea VI-a, intr-un cotidian de circulatie nationala si unul de circulatie locala.

3. Anuntul negocierii directe se transmite spre publicare, cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

4. In cadrul acestei proceduri se vor aplica dispozitiile privind desfasurarea licitatiei publice, in ceea ce priveste deschiderea plicurilor si intocmirea proceselor verbale de catre comisia de evaluare.

5. La data prevazuta in anuntul publicitar pentru negocierea directa, concedentul programeaza ofertantii si ii informeaza in scris data si ordinea intrarii la negocierea directa.

6. Concedentul va negocia cu fiecare ofertant in parte, la data stabilita, conform programarii si daca au depus oferte valabile.

7. Pentru negocierea directa va fi pastrata documentatia de atribuire aprobata pentru licitatie si criteriile pentru valabilitatea ofertelor sunt cele prevazute in caietul de sarcini.

8. In cazul acestei proceduri se vor respecta prevederile licitatiei deschise referitoare la solicitarile de clarificari si completari.

9. Dupa incheierea negocierii directe comisia de evaluare intocmeste un proces verbal care va cuprinde concluziile negocierilor purtate si in care recomanda concedentului oferta cu cel mai mare cuantum a redeventei.

C.Garantii

1. In vederea participarii la licitatie ofertantii sunt obligati sa depuna garantia de participare la licitatie

2. Ofertantilor necastigatori li se restituie garantia in termen de 10 zile lucratoare de la desemnarea ofertantului castigator in urma unei cereri de restituire.

3. Garantia de participare la licitatie se pierde in situatia in care ofertantul castigator daca acesta nu se prezinta in termen de 20 de zile de la data la care concedentul a informat ofertantul despre alegerea ofertei sale pentru semnarea contractului de concesiune

4.    Garanțiile se pot depune la Trezoreria Iași prin ordin de plata in cont nr.

RO45TREZ4065006XXX000460.

5.    Valoarea garantiei de participare la licitatie este de 2.000 lei

6.    Taxa de participare la licitatie in valoare de 100 lei va putea fi depusa la casieria institutiei sau in cont nr. RO88TREZ4065040XXX000702 deschis la Trezoreria Iași.

3. CAIETUL DE SARCINI

3.1.    INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII

3.1.1.    Organizarea licitației se va efectua în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

-    Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locală;

-    OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobată cu modificări prin Legea 22/2007 cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 168/14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

3.1.2.    Descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat

Obiectul concesionarii constă în transmiterea, în folosință, a terenurilor situate in Iasi, Calea Chisinaului nr. 2A, in suprafata de 251 mp si 1263 mp, identificate în planul de situație anexat care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini

3.1.3.    Destinația bunului ce face obiectul concesiunii

Bunurile prevăzute la punctul 3.1.2., ce fac obiectul prezentei licitații, vor fi concesionate către persoana fizică autorizata/persoană juridică, cu domiciliul/sediul în țară sau străinatate, in scopul amenajarii unor locuri de parcare.

3.1.4.    Condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu

3.1.4.1.    Concesionarul nu va schimba destinatia obiectului concesiunii prevazut la punctul 3.1.3.

3.1.4.2.    Concesionarul nu va putea subconcesiona obiectul concesiunii.

3.1.4.3.    Concesionarul va executa urmatoarele lucrari pe cheltuiala sa, fara pretentii viitoare fata de proprietar:

1. Reamplasarea conductelor termice 2xDN600 mm apa calda fierbinte in subteran, respectandu-se anumite conditii :

-    Lucrarea se va efectua cu conducte preizolate cu respectarea normativelor si reglementarilor in vigoare

-    Reamplasarea retelei termice se va executa in baza unui proiect intocmit de catre un proiectant autorizat pentru retele termice apa fiebinte

-    Intocmirea proiectului tehnic, cu detalii de executie, se va face in baza Temei de proiectare ce va fi stabilita de comun acord cu proiectantul si reprezentantii SC Dalkia Termo Iasi SA

-    Documentatia intocmita de proiectant si detaliile de executie vor fi supuse aprobarii Comisiei Tehnice de Avizare din cadrul SC Dalkia Termo Iasi SA

-    Costurile intocmirii proiectului, obtinerii avizelor, executarii lucrarilor intra in sarcina concesionarului

-    Lucrarile vor putea incepe dupa avizarea favorabila a proiectului

-    Montarea conductelor preizolate se va face pe cheltuiala solicitantului si se va executa de firme autorizate in acest sens.

-    Executarea lucrarii nu va afecta continuitatea furnizarii agentului termic catre consumatori

-    Lucrarile se vor executa in baza unui grafic de lucrari aprobat, cu derularea lucrarilor in afara perioadei de furnizare a a gentului termic pentru incalzire.

Lucrarile de schimbare si ingropare a conductelor vor reveni entitatii care va concesiona terenurile, fara pretentii fata de proprietar.

2. Executarea lucrarilor de amenjare parcare, marcare si semnalizare locuri parcare pe toata suprafata terenurilor concesionate

Dupa executarea lucrarilor de ingropare a conductelor se vor putea executa lucrarile de amenajare parcare, marcare si semnalizare locuri parcare, cu obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare si cu respectarea prevederilor Legii 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Concesionarul va avea obligatia intretinerii acestor locuri de parcare pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune (lucrari de intretinere, curatenie, deszapezire etc). Concesionarul va permite accesul proprietarului terenului, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari necesare la conductele de agent termic sau alte lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

3.1.4.4.    Menținerea cu strictețe a condițiilor de igiena cerute de reglementările legale in vigoare.

3.1.4.5.    Concesionarul are obligatia de a lua toate masurile in vederea exploatarii in siguranta a imobilului concesionat.

3.2. CONDIȚII GENERALE ALE CONCESIUNII

3.2.1. Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii (regimul bunurilor proprii)

În derularea concesiunii bunurile preluate de concesionar sunt terenurile situate in Iasi, Calea Chisinaului nr. 2A, in suprafata de 251 mp si 1263 mp. La încetarea contractului de concesiune din culpa concesionarului bunurile vor fi repartizate dupa cum urmeaza :

-    bunul de retur, constând in terenurile concesionate, se vor reintoarce, în posesia concedentului; concesionarul nu va avea pretentii asupra lucrarilor executate;

-    bunurile proprii, constand din bunuri a căror investiție a fost făcută de concesionar, altele decat cele initiale ( de modificare a traseului conductelor, de inlocuire a acestora si amenajare parcare) pot reveni concedentului, în măsura în care acesta își manifestă intenția de a prelua bunurile respective, în schimbul unei compensații banesti; in caz contrar concesionarul isi va ridica bunurile.

3.2.2. Obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare

Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia

mediului, cu modificarile si completarile ulterioare sau alte reglementari in acest domeniu.

3.2.3.    Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență

Prin încheierea si semnarea contractului de concesiune concesionarul isi asuma raspunderea exploatarii in regim de continuitate si permanenta a bunurilor concesionate, pe o durata de minim 25 (douazecisicinci) ani.

3.2.4.    Interdicția subconcesionării bunului concesionat/posibilitatea subconcesionării, după caz.

Dupa adjudecarea licitatiei si incheierea contractului de concesiune, concesionarul nu poate subconcesiona terenurile.

3.2.5. Durata concesiunii

Durata concesionării este de 25 ani. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă determinata de timp, functie de legislatia in domeniu, cu acordul partilor.

Concesiunea decurge de la data semnării și inregistrarii contractului. Obligația plății redeventei începe de la această dată.

3.2.6.    Redevența minimă și modul de calcul al acesteia

Baza de pornire a licitației publice este 7.000 euro/an. Redevența nu conține TVA. Redevența se va achita in lei la cursul BNR din ziua plății. Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu. Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice, respectiv ___________ lei.

3.2.7.    Natura și cuantumul garanțiilor solicitate de concedent

Concesionarul are obligația ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună cu titlu de garanție o sumă reprezentând 30% din redevența datorată pentru un an de exploatare.

Daca din vina sa sunt distruse total sau partial bunurile prevazute la punctul 1.2. concesionarul va despagubi concendentul cu valoarea stabilita de un evaluator autorizat. Daca concesionarul nu va executa corect lucrarile la conductele termice, fapt dovedit prin documente justificative - procese verbale de constatare efectuate de specialisti in domeniu, atunci acesta este obligat sa execute pe cheltuiala sa remedierile corespunzatoare.

3.2.8.    Condițiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii

Pentru bunurile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini nu se impun conditii

speciale, acesta nu se afla in interiorul unei arii protejate iar pentru acestea nu sunt impuse acordurile si conventiile internationale la care România este parte.

Pentru protectia mediului si protectia muncii nu sunt necesare conditii speciale ci numai conditii impuse de activitatea ce urmeaza sa se desfasoare in obiectivul de investitii care se va realiza prin grija concesionarului.

3.3.    CONDIȚII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE

3.1.    Ofertele se redacteaza in limba romana.

3.2.    Ofertantii transmit ofertele lor pana la data de __________ ora _______in 2

plicuri sigilate conform documentatiei de atribuire.

3.4.    CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

(1) Contractul de concesiune încetează în următoarele situații:

a)    prin acordul de voință al părților;

b)    la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

c)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

d)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

e)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

f)    la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunurilor concesionate sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

g)    în cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 10 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

h)    în cazul neîndeplinirii cumulative a obligațiilor de a solicita emiterea autorizației de construire și începerea construcției în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune; in acest caz contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere și fără nici o altă formalitate.

(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile, în mod gratuit și libere de orice sarcini.

4. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR

1.    Ofertele se redacteaza in limba romana

2.    Ofertantii transmit ofertele lor in 2 plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza, in ordinea primirii lor in registrul Oferte al concedentului, precizandu-se data si ora depunerii.

3.    Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta si va contine :

Persoane juridice:

-    o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare semnata de ofertant

-    certificat de inmatriculare la ORC

-    certificat constatator emis de ORC

-    acte doveditoare privind achitarea taxei de participare si a garantiei de participare la licitatie

-    certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul local

-    certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul de stat -cazierul fiscal al societatii eliberat de Directia Judeteana a Finantelor Publice pe raza careia isi are sediul ofertantul

-    declaratie pe porpria raspundere ca nu este in procedura de reorganizare sau de lichidare judiciara

-    imputernicire pentru reprezentantul societatii, daca nu este reprezentantul legal al acestuia

-    dovada achitarii taxelor de participare si a garantiei de participare la licitatie Persoane fizice autorizate:

-    o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare semnata de ofertant

-    certificat de inmatriculare la ORC / certificat de înregistrare fiscală

-    certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul local

-    certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul de stat

-    acte doveditoare privind achitarea taxei de participare si a garantiei de participare la licitatie

-cazierul fiscal eliberat de Directia Judeteana a Finantelor Publice pe raza careia isi are sediul ofertantul

-    declaratie pe propria raspundere ca nu este in procedura de reorganizare sau de lichidare judiciara

-    copie carte identitate,

4.    Pe plicul interior care contine oferta propriu-zisa se inscriu numele sau denumirea ofertantului precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz, precum si bunurile pentru care se liciteaza si va cuprinde redeventa in lei/an.

6.    Ofertele primite si inregistrate dupa termenul limita de primire prevazut in anuntul publicitar vor fi excluse de la licitatie si vor fi inapoiate ofertantilor fara a fi deschise

7.    Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor.

5. ELEMENTE DE PREȚ

9

1. Pretul minim al redeventei de pornire al licitatiei este de 7.000 euro/an. Redeventa

nu contine TVA.

2. Pasul de ofertare, in cazul negocierii, va fi de 50 euro.

3. In termen de 90 de zile de la semnarea contractului concesionarul are obligatia sa depuna cu titlu de garantie o suma fixa reprezentand o cota parte din suma obligatiei de plata catre concedent si anume 30% din valoarea redeventei datorata pentru primul an de exploatare.

4. Prețul documentației de atribuire: 50 lei

6. INFORMAȚII DETALIATE ȘI COMPLETE PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE APLICATE PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE, PRECUM ȘI PONDEREA LOR

Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redeventei.

7. CĂI DE ATAC

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul concedentului.

8. INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII ’- CONTRACTUL CADRU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru

Anexa 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 26 februarie 2015

CONTRACT DE CONCESIUNE

I. Părțile contractante

9

Între: 1. MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, în calitate de concedent, reprezentat prin Gheorghe NICHITA - Primar, pe de o parte, și

2.................. cu sediul/domiciliul în ............................., înregistrată la

Registrul Comerțului cu nr............, reprezentată prin administrator ................, în

calitate de concesionar, pe de altă parte,

la data de..........................,

la sediul concedentului, în temeiul Legii nr. 50/1991 republicată, a Hotărârii Consiliului

Local al Municipiului Iași nr.........precum și a procesului verbal nr..........de la licitația

din data de........................... s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

II.    Obiectul contractului de concesiune

Art. 1

Obiectul contractului este concesionarea terenurilor situate in Iasi, Calea Chisinaului nr. 2A, in suprafata de 251 mp si 1263 mp , identificate prin schița ce face parte integrantă din contract.

III.    Termenul

Art. 2

(1)    Durata concesiunii este de 25 ani, și intră în vigoare începând cu data de

(2)    Contractul de concesiune se poate prelungi pentru o perioadă determinata, functie de legislatia in domeniu, cu acordul partilor.

IV. Redevența

Art. 3

Redevența este de............Euro/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu. Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice, respectiv ___________ lei.

Art. 4

(1)    Plata redevenței se face prin contul concedentului nr. RO 31 TREZ 406 213 002 05 XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, sau în numerar la casieria concedentului.

(2)    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2015.

(3)    Începând cu anul 2016 plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

(4)    Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații atrage majorări de întârziere. Majorările de întârziere vor fi cele stabilite de lege pentru veniturile bugetului local din taxe și impozite.

(5)    Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp de 3 luni consecutiv, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să solicite instantei rezilierea contractului de concesionare.

(6)    Prezentul contract constituie titlu de creanță și titlu executoriu.

V.    Drepturile părților

Art. 5 - Drepturile concesionarului

(1)    Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, imobilul ce face obiectul contractului de concesiune.

(2)    Concesionarul are dreptul de a executa lucrarile de ingropare a conductelor termice si amenajare a locurilor de parcare

Art. 6 - Drepturile concedentului

(1)    Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

(2)    Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

(3)    Concedentul are dreptul de a executa orice lucrari necesare la conductele de agent termic sau alte lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare, anuntand in prealabil in scris concesionarul

(4)    Concedentul are dreptul de a modifica valoarea redeventei functie de hotararile de consiliu local sau functie de legislatia in domeniu.

VI.    Obligațiile părților

Art. 7 - Obligațiile concesionarului

(1)    Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a imobilului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului.

(2)    Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.

(3)    Concesionarul nu poate subconcesiona bunurile ce fac obiectul concesiunii.

(4)    Concesionarul este obligat să plătească redevența.

(5)    Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii, functie de legislatia in domeniu.

(6)    Concesionarul este obligat sa execute urmatoarele lucrari pe cheltuiala sa, fara pretentii viitoare fata de proprietar:

1. Reamplasarea retelei termice 2xDN600 mm apa calda fierbinte in subteran, respectandu-se anumite conditii :

-    Lucrarea se va efectua cu conducte preizolate cu respectarea normativelor si reglementarilor in vigoare

-    Reamplasarea retelei termice se va executa in baza unui proiect intocmit de catre un proiectant autorizat pentru retele termice apa fiebinte

- Intocmirea proiectului tehnic, cu detalii de executie, se va face in baza Temei de proiectare ce va fi stabilita de comun acord cu proiectantul si reprezentantii SC Dalkia Termo Iasi SA

- Documentatia intocmita de proiectant si detaliile de executie vor fi supuse aprobarii Comisiei Tehnice de Avizare din cadrul SC Dalkia Termo Iasi SA

- Costurile intocmirii proiectului, obtinerii avizelor, executarii lucrarilor intra in sarcina concesionarului

- Lucrarile vor putea incepe dupa avizarea favorabila a proiectului

- Montarea conductelor preizolate se va face pe cheltuiala solicitantului si se va executa de firme autorizate in acest sens.

- Executarea lucrarii nu va afecta continuitatea furnizarii agentului termic catre consumatori

- Lucrarile se vor executa in baza unui grafic de lucrari aprobat, cu derularea lucrarilor in afara perioadei de furnizare a a gentului termic pentru incalzire.

2.Executarea lucrarilor de amenjare parcare, marcare si semnalizare locuri parcare.

Dupa executarea lucrarilor de ingropare a conductelor concesionarul va executa lucrarile de amenajare parcare, marcare si semnalizare locuri parcare, cu obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare si cu respectarea prevederilor Legii 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Concesionarul are obligatia intretinerii locurilor de parcare pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune (lucrari de intretinere, curatenie, deszapezire etc).

(8) Concesionarul are obligatia de a a permite accesul proprietarului terenului, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari necesare la conductele de agent termic sau alte lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

(9)    Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a altor prevederi legale în vigoare.

Concesionarul va respecta condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, începând de la preluarea bunului până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după realizarea lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare, demolare etc.) și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane.

(10)    Concesionarul are obligația de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract.

(11)    La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, imobilul, în mod gratuit și liber de orice sarcini.

(12)    În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă reprezentând 30% din redevența datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45 TREZ 406 50 06 XXX 000 460. În cazul în care concesionarul nu respectă această obligație, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței.

(13)    Concesionarul are obligatia de a respecta prevederile art. 36, alin. 1 și 2 din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, si anume de a solicita emiterea autorizației de construire și de a incepe lucrarea în termen de cel mult un an de zile de la data încheierii contractului de concesiune. In acest sens va prezenta concesionarului autorizatia de construire si ordinul de incepere a lucrarilor.

(14)    Concesionarul este obligat să pună la dispoziția organelor de control ale concedentului toate evidențele și informațiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

(15)    Concesionarul este obligat ca la finalizarea lucrarilor de construire/amenjare sa prezinte concedentului procesul verbal de receptie a lucrarilor executate

(16)    Concesionarul este obligat să continuie exploatarea bunurilor în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia, daca este posibila continuarea exploatarii acestora cu aceeasi destinatie pentru care au fost concesionate.

Art. 8 - Obligațiile concedentului

(1)    Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2)    Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

VII. Încetarea contractului de concesiune

Art. 9

(1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

a)    prin acordul de voință al părților;

b)    la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

c)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

d)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

e)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

f)    la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunurilor concesionate sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

g)    în cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 10 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

h)    în cazul neîndeplinirii cumulative a obligațiilor de a solicita emiterea autorizației de construire și începerea construcției în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune; in acest caz contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere și fără nici o altă formalitate.

(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, concesionarul

este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile, în mod gratuit și libere de orice sarcini.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 10

(1)    Pentru nerespectarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune, partea în culpă datorează majorări de întârziere.

(2)    Forța majoră apără de răspundere, în condițiile legii.

IX. Litigii

Art. 11

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune, în măsura în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, sunt de competența instanței judecătorești de drept comun.

X. Alte clauze

Art. 12

Schimbarea situației juridice a obiectului concesiunii după încheierea contractului nu obligă pe concedent, iar concesionarul nu are dreptul de a pretinde nici un fel de despăgubire în acest caz.

Art. 13

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice motiv nulă, inaplicabilă sau ilegală parțial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta nici o altă dispoziție a contractului, iar acesta va fi interpretat ca și când astfel de dispoziții nelegale sau nevalabile nu ar fi fost prevăzute.

Art. 14

Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul scris al ambelor părți prin semnarea unui act adițional.

Art.15

La încetarea contractului de concesiune din culpa concesionarului bunurile vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

-    bunul de retur, constând in terenurile concesionate, se vor reintoarce, în posesia concedentului; concesionarul nu va avea pretentii asupra lucrarilor executate

-    bunurile proprii, constand din bunuri a căror investiție a fost făcută de concesionar, altele decat cele initiale ( de modificare a traseului conductelor si amenajare parcare) pot reveni concedentului, în măsura în care acesta își manifestă intenția de a prelua bunurile respective, în schimbul unei compensații banesti; in caz contrar concesionarul isi va ridica bunurile.

Art.16

(1)    Concesionarul are obligația de a notifica concedentului intenția de înstrăinare a construcției edificate pe terenul concesionat cu cel puțin 15 zile anterior înstrăinării.

(2)    Transmiterea concesiunii asupra terenurilor, în condițiile art. 41 din Legea nr. 50/1991 - republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se poate face numai cu acordul concedentului.

XI. Definiții

Art. 17

(1)    Prin forța majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2)    Prin caz fortuit se înțeleg acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

Prezentul contract privind concesionarea terenurilor situate in Iași, Calea Chisinaului nr. 2A, in suprafață de 251 mp si 1263 mp, s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte. Terenurile se consideră predate la data semnării prezentului contract de concesiune.

CONCEDENT - MUNICIPIUL IAȘI    CONCESIONAR,

PRIMAR,

Gheorghe NICHITA

SECRETAR,

Denisa Liliana IONAȘCU

Director D.E.F.P.L.

Maria SIMIONESCU

Director D.A.P.P.P.

Letiția PALAGA

Șef Serviciul Juridic

Doina FLORESCU

Intocmit,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Calin Scripcaru

21 / 21 la H.C.L. nr. 60 din 26 februarie 2015