Hotărârea nr. 6/2015

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Modernizare trotuare alei pietonale în cartiere"

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere"

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.01.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 1124 din 07.01.2015, întocmit de Serviciul Investiții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții «Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere» pentru anul 2015, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții și Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Cătălin


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 6 din 27 ianuarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

1

ANEXA NR. 1 la H.C.L. nr. 6 din 27 ianuarie 2015


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI PENTRU

" Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere " În anul 2015

Suprafață totală pavaje [m.p.]    30.000

Lungime totală borduri mari [m.]    15.000

Lungime totală borduri mici [m.]    15.000

Ridicări la cotă capace cămine [buc.]    600

Valoare estimată totală cu T.V.A. 24% [lei]    4.000.000

- din care C+M cu T.V.A. 24% [lei]    3.798.000

Durata de realizare estimată [luni]    24

Valorile estimate au drept bază prețuri și tarife la nivelul lunii decembrie 2014.

Președinte de Ședință Cristian Cătălin

3 / 3 la H.C.L. nr. 6 din 27 ianuarie 2015