Hotărârea nr. 59/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului situat în Iaşi str. Cucu nr. 1 aflat în domeniul privat al Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a imobilului situat în Iași, str. Cucu nr. 1, aflat în domeniul privat al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26 februarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.15456/18.02.2015 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Raportul de evaluare al imobilului nr. 109764/11.12.2014, întocmit de SC Diaconu și Asociații SRL;

Având în vedere Procesul verbal nr. 109820/12.12.2014 al Comisiei de Negociere a redevențelor datorate în baza contractelor de concesionare directă și pentru licitații, constituită prin HCL 140/29.06.2012;

Având în vedere Inventarul domeniului privat al Municipiului Iași atestat prin Hotărârea Consiliului Local nr.11/2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă concesionarea prin licitație publică a imobilului având suprafețele Scd=183 mp și Steren=201 mp, situat în Iasi, str. Cucu nr. 1, identificat în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se însușește raportul de evaluare a imobilului situat în Iași, str. Cucu nr. 1, având suprafețele Scd=183 mp și Steren=201 mp, care stabilește valoarea de 74.988 euro.

Art.3 Redevența valorică a concesiunii va avea o valoare de pornire la licitație de 3.000 euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plății. Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu. Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice.

Art.4 Durata concesiunii este de 25 de ani. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă determinată, functie de legislatia in domeniu, prin simplul acord de voință al părților.

Art.5 Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea imobilului având suprafețele Scd=183 mp și Steren=201 mp, proprietate privata a Municipiului Iași, situat în Iasi, Cucu nr. 1, conform Anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă constituirea Comisiei de licitație în următoarea componență:

Președinte:

Surdu Gabriel Mihai

Membru:

Boișteanu Paul Corneliu

Membru:

Dangă Marius Sorin

Membru:

Leonte Constantin

Membru:

Bulgariu Cătălin

Membru:

Anca Preda

Membru:

Palaga Letiția

Art.7 Se aproba contractul cadru de concesiune, cuprins in Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară a Municipiului Iași, conform art. 71 din O.U.G. 54/2006.

Art.9 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.10 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.11 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către:Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat si Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total consil

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 59 din 26 februarie 2015

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 26 februarie 2015

CAIETUL DE SARCINI

pentru concesionarea prin licitație publică a imobilului situat în Iași, str. Cucu nr. 1, aflat în domeniul privat al Municipiului Iași

CAPITOLUL 1 - PRINCIPII GENERALE

1.1    Organizarea licitației publice deschise se va efectua în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

-    prevederile art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b si a art. 123 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

-    HCL nr. __________

CAPITOLUL 2 - OBIECTUL CONCESIUNII

2.1    Imobilului având suprafețele Scd=183 mp și Steren=201 mp, situat în Iasi, str. Cucu nr. 1, identificat în planul de situație anexat, care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

2.2    Bunul ce face obiectul prezentei licitații va fi concesionat în vederea amenajarii si fucntionarii unui spațiu cu altă destinație decat locuință.

2.3    Orice investiție sau amenajare necesară în vederea realizării scopului pentru care se concesionează bunul, se va face cu respectarea tuturor avizelor si autorizatiilor necesare.

2.4    Elaborarea studiilor și a proiectelor se asigură de către concesionar pe cheltuiala acestuia. Prin soluțile adoptate se va asigura protecția construcțiilor învecinate precum și protecția mediului.

CAPITOLUL 3 - CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

3.1    Bunul necesar realizării obiectului concesiunii

-    constructia avand suprafeța Scd=183 mp și terenul aferent in suprafata de 201mp vor fi puse la dispoziția concesionarului pe durata concesiunii;

-    concesionarul va suporta cheltuielile de reabilitate a bunului, fara pretentii fata de concedent, in scopul functionarii unui spațiu cu altă destinație decat locuință.

3.2    Drepturile si obligațiile părților

3.2.1    Drepturile concesionarului

(1)    Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, imobilul ce face obiectul contractului de concesiune.

(2)    Concesionarul are dreptul de a executa lucrarile de reabilitare si amenajare a bunului

3.2.2    Drepturile concedentului

(1)    Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

(2)    Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

(3)    Concedentul are dreptul de a executa orice lucrari, de interes public, pe care acesta le considera a fi necesare, anuntand in prealabil in scris concesionarul

(4)    Concedentul are dreptul de a modifica valoarea redeventei functie de hotararile de consiliu local sau functie de legislatia in domeniu.

3.2.3 Obligațiile concesionarului

(1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de

continuitate și de permanență a imobilului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului.

(2)    Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii.

(3)    Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

(4)    Concesionarul este obligat să plătească redevența.

(5)    Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii, functie de legislatia in domeniu.

(6)    Concesionarul este obligat sa execute lucrari de reabilitare/modernizare/amenajare pe cheltuiala sa, fara pretentii viitoare fata de proprietar, cu obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare si cu respectarea prevederilor legislative in domeniu.

(7)    Concesionarul are obligatia intretinerii bunului concesionat pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune (lucrari de intretinere, curatenie, deszapezire etc).

(8)    Concesionarul are obligatia de a a permite accesul proprietarului bunului, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

(9)    Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a altor prevederi legale în vigoare.

Concesionarul va respecta condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, începând de la preluarea bunului până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după realizarea lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare, demolare etc.) și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane.

(10)    Concesionarul are obligația de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract.

(11)    La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, imobilul, în mod gratuit și liber de orice sarcini.

(12)    În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă reprezentând 30% din redevența datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45 TREZ 406 50 06 XXX 000 460. În cazul în care concesionarul nu respectă această obligație, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței.

(13) Concesionarul este obligat ca la finalizarea lucrarilor de modernizare/amenjare sa prezinte concedentului procesul verbal de receptie a lucrarilor executate.

(14)    Concesionarul este obligat să pună la dispoziția organelor de control ale concedentului toate evidențele și informațiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

(15)    Concesionarul este obligat să continuie exploatarea bunurilor în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia, daca este posibila continuarea exploatarii acestora cu aceeasi destinatie pentru care au fost concesionate.

3.2.4 Obligațiile concedentului

(1)    Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2)    Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

CAPITOLUL 4 - DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii este de 25 de ani. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă determinate functie de legislatia in domeniu, prin simplul acord de voință al părților.

CAPITOLUL 5 - DURATA DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI

Se stabilește prin autorizațiile necesare, putându-se prelungi la cerere, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL 6 - REDEVENȚA

Valoarea de pornire la licitație este o redevență de 3.000 euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plății. Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu. Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice, respectiv ___________lei.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2015. Începând cu anul 2016, plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

CAPITOLUL 7 - CLAUZE DE INCETARE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Contractul de concesiune încetează în următoarele situații:

a)    prin acordul de voință al părților;

b)    la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

c)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

d)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

e)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

f)    la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

g) în cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 10 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunul, în mod gratuit și libere de orice sarcini.

CAPITOLUL 8 - ORGANIZAREA LICITAȚIEI SI TAXE

7.1    Pot participa la licitatie persoane fizice autorizate și juridice de drept privat.

7.2    Ofertanții interesați în a participa la licitația publică deschisă privind concesionarea imobilului situat în municipiului Iași, str. Cucu nr. 1, vor depune la Registratura

Primăriei Municipiului Iași până în data de .........................., ora .............,

următoarele acte :

Persoane juridice:

-    o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare semnata de ofertant

-    certificat de inmatriculare la ORC

-    certificat constatator emis de ORC

-    acte doveditoare privind achitarea taxei de participare si a garantiei de participare la licitatie

-    certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul local

-    certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul de stat -cazierul fiscal al societatii eliberat de Directia Judeteana a Finantelor Publice pe raza careia isi are sediul ofertantul

-    declaratie pe propria raspundere ca nu este in procedura de reorganizare sau de lichidare judiciara

-    imputernicire pentru reprezentantul societatii, daca nu este reprezentantul legal al acestuia

-    dovada achitarii taxelor de participare si a garantiei de participare la licitatie Persoane fizice autorizate:

-    o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare semnata de ofertant

-    certificat de inmatriculare la ORC / certificat de înregistrare fiscală

-    certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul local

-    certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul de stat

-    acte doveditoare privind achitarea taxei de participare si a garantiei de participare la licitatie

-cazierul fiscal eliberat de Directia Judeteana a Finantelor Publice pe raza careia isi are sediul ofertantul

-    declaratie pe propria raspundere ca nu este in procedura de reorganizare sau de lichidare judiciara

-    copie carte identitate,

7.3    Organizatorul licitatiei are dreptul să descalifice orice opțiune, care nu îndeplineste, prin documentele prezentate, condițiile de participare.

7.4    Garantia de participare se va restitui participantilor care au pierdut licitatia, în termen de 15 zile lucrătoare de la soluționarea contestațiilor sau după trecerea perioadei legale de 7 zile pentru înaintarea contestațiilor, în cazul în care nu se înregistrează contestații.

7.5    Pentru ofertantul câștigător, garanția de participare se constituie în plata redevenței.

7.6    Garanția de participare se poate pierde în situația în care solicitantului căștigător, nu se prezintă pentru încheierea contractului de concesionare în termen de 15 zile calendaristice de la notificare.

CAPITOLUL 8 - PREZENTAREA OFERTELOR ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

8.1    Deschiderea licitației are loc în data de__, ora__, la sediul Primăriei

Municipiului Iași din Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11

În ziua stabilită pentru licitație, comisia se va întruni având asupra ei documentația întocmită pentru terenul supus licitării și la ora stabilită va declara licitația deschisă.

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 2 oferte.

În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu s-au înscris cel puțin 2 solicitanți, concedentul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

Licitatia va începe prin citirea listei participanților înscriși și se vor anunța cererile respinse, precum și motivele.

Ofertantul va participa la licitație prezentând actul de identitate si eventualele procuri în cazul mandatarilor.

Licitatia va incepe de la pretul minim de 3000 euro/an.

Licitația va fi deschisă cu strigare, pasul fiind egal cu 100 euro. Suma adjudecată va constitui redevența anuală, timp de 25 ani și va fi achitată în lei la cursul B.N.R. din ziua plătii.

8.2    Licitația va fi valabilă după parcurgerea a cel puțin 3 pași și minim 3 strigări, iar între două strigări se va acorda un interval de două minute. Strigările se vor face de către președintele comisiei, adjudecarea făcându-se în favoarea ofertantului care la cea din urmă strigare a oferit prețul cel mai mare.

8.3    După încheierea fiecărei licitatii, participanții și comisia de licitație vor semna procesul verbal încheiat privind derularea licitației.

8.4    În cazul în care nu au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile în cadrul primei licitații sau în situația în care nu sunt declarați 2 participanți care să îndeplinească condițiile de participare, licitația se reia.

8.5    La reluarea licitației, aceasta se va desfășura și în situația în care s-a inscris un singur ofertant, care indeplineste conditiile. În situația în care s-a înscis numai un ofertant, ce îndeplinește condițiile, comisia va negocia direct cu acesta, pornind de la prețul minim stabilit.

8.6    Valoarea redevenței adjudecate va constitui redevență anuală, timp de 25 ani și va fi achitată în lei la cursul BNR din ziua plății.

8.7    Ofertantul câștigător va încheia contractul de concesiune în termen de maxim 15 zile calendaristice de la primirea comunicării.

8.8    Concesionarul are obligația ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună cu titlu de garanție o sumă reprezentând 30% din redevența datorată pentru primul an de exploatare. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.

CAPITOLUL 9 - RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI

9.1    Nerespectarea de către concesionar a clauzelor contractuale atrage răspunderea pentru despăgubire și aplicarea de penalități contractuale.

9.2    Prevederile de la alin. 1 se aplică deopotrivă și în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către concedent;

9.3    Concesionarul este obligat la penalități în caz de neplată a redevenței.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 26 februarie 2015

CONTRACT DE CONCESIUNE

I.    Părțile contractante

9

Între: 1. MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, în calitate de concedent reprezentat prin Gheorghe NICHITA - Primar, pe de o parte, și

2.................. cu sediul în ............................., înregistrată la Registrul

Comerțului cu nr............, reprezentată prin administrator................, în calitate de

concesionar, pe de altă parte,

la data de..........................,

la sediul concedentului, în temeiul Legii nr. 215/2001republicată, a Hotărârii Consiliului

Local al Municipiului Iași nr.........precum și a procesului verbal nr..........de la licitația

din data de........................... s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

II.    Obiectul contractului de concesiune

Art. 1

Obiectul contractului este concesionarea imobilului situat in str. Cucu nr. 1, avand, suprafețele Scd=183 mp și Steren=201 mp, identificat prin schița ce face parte integrantă din contract.

III.    Termenul

Art. 2

(1) Durata concesiunii este de 25 ani, și intră în vigoare începând cu data de

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă determinata de timp, cu functie de legislatia in domeniu, prin simplul acord de vointa al partilor.

IV.    Redevența

Art. 3

Redevența este de............Euro/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu. Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice, respectiv ___________ lei.

V.    Plata redevenței

Art. 4

(1)    Plata redevenței se face prin contul concedentului nr. RO31TREZ40621A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, sau în numerar la casieria concedentului.

(2)    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2015.

(3)    Începând cu anul 2016, plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

(4)    Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații atrage majorări de întârziere. Majorările de întârziere vor fi cele stabilite de lege pentru veniturile bugetului local din taxe și impozite.

(5)    Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp de 3 luni consecutiv, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să solicite instantei rezilierea contractului de concesionare.

(6)    Prezentul contract constituie titlu de creanță și titlu executoriu.

VI DREPTURILE PARTILOR

Art. 5 Drepturile concesionarului

(1)    Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, imobilul ce face obiectul contractului de concesiune.

(2)    Concesionarul are dreptul de a executa lucrarile de reabilitare si amenajare a bunului

Art. 6 Drepturile concedentului

(1)    Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

(2)    Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

(3)    Concedentul are dreptul de a executa orice lucrari, de interes public, pe care acesta le considera a fi necesare, anuntand in prealabil in scris concesionarul

(4)    Concedentul are dreptul de a modifica valoarea redeventei functie de hotararile de consiliu local sau functie de legislatia in domeniu.

VI. Obligațiile părților

Art. 7 - Obligațiile concesionarului

(1)    Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a imobilului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului.

(2)    Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii.

(3)    Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

(4)    Concesionarul este obligat să plătească redevența.

(5)    Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii, functie de legislatia in domeniu.

(6)    Concesionarul este obligat sa execute lucrari de reabilitare/modernizare/amenajare pe cheltuiala sa, fara pretentii viitoare fata de proprietar, cu obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare si cu respectarea prevederilor legislative in domeniu.

(7)    Concesionarul are obligatia intretinerii bunului concesionat pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune (lucrari de intretinere, curatenie, deszapezire etc).

(8)    Concesionarul are obligatia de a a permite accesul proprietarului bunului, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

(9)    Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a altor prevederi legale în vigoare.

Concesionarul va respecta condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, începând de la preluarea bunului până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după realizarea lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare, demolare etc.) și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane.

(10)    Concesionarul are obligația de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract.

(11)    La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, imobilul, în mod gratuit și liber de orice sarcini.

(12)    În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă reprezentând 30% din redevența datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45 TREZ 406 50 06 XXX 000 460. În cazul în care concesionarul nu respectă această obligație, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței.

(13)    Concesionarul este obligat ca la finalizarea lucrarilor de modernizare/amenjare sa prezinte concedentului procesul verbal de receptie a lucrarilor executate.

(14)    Concesionarul este obligat să pună la dispoziția organelor de control ale concedentului toate evidențele și informațiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

(15)    Concesionarul este obligat să continuie exploatarea bunurilor în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia, daca este posibila continuarea exploatarii acestora cu aceeasi destinatie pentru care au fost concesionate.

Art. 8 - Obligațiile concedentului

(1)    Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2)    Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

VII. Încetarea contractului de concesiune

Art. 9

(1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

a) prin acordul de voință al părților;

b)    la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

c)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

d)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

e)    în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

f)    la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

g)    în cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 10 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunul, în mod gratuit și libere de orice sarcini.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 10

(1)    Pentru nerespectarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune, partea în culpă datorează majorări de întârziere.

(2)    Forța majoră apără de răspundere, în condițiile legii.

IX. Litigii

Art. 11

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune, în măsura în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, sunt de competența instanței judecătorești de drept comun.

X. Alte clauze

Art. 12

Schimbarea situației juridice a obiectului concesiunii după încheierea contractului nu obligă pe concedent, iar concesionarul nu are dreptul de a pretinde nici un fel de despăgubire în acest caz.

Art. 13

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice motiv nulă, inaplicabilă sau ilegală parțial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta nici o altă dispoziție a contractului, iar acesta va fi interpretat ca și când astfel de dispoziții nelegale sau nevalabile nu ar fi fost prevăzute.

Art. 14

Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul scris al ambelor părți prin semnarea unui act adițional.

Art.15

La încetarea contractului de concesiune din culpa concesionarului bunurile vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

- bunul de retur, constând in imobilul concesionat, se va reintoarce, în posesia concedentului; concesionarul nu va avea pretentii asupra lucrarilor executate

12 / 13 la H.C.L. nr. 59 din 26 februarie 2015

- bunurile proprii, constand din bunuri achizitionate de concesionar, ce pot fi

ridicate fara a afecta functionarea imobilului pot reveni concedentului, în măsura în care

acesta își manifestă intenția de a le prelua, în schimbul unei compensații banesti; in caz contrar concesionarul isi va ridica bunurile.

XI. Definiții

Art. 16

(1)    Prin forța majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2)    Prin caz fortuit se înțeleg acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

Prezentul contract privind concesionareaimobilului din Iași - str. Cucu nr. 1, s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte. Bunul se consideră predat la data semnării prezentului contract de concesiune.

CONCEDENT,    CONCESIONAR,

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI IAȘI    .........................

PRIMAR,

Gheorghe NICHITA

SECRETAR,

Denisa Liliana IONAȘCU

Director D.E.F.P.L.

Maria Simionescu

Director D.A.P.P.P.

Letiția PALAGA

Direcția Juridică

cons. jr. Doina FLORESCU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru

13 / 13 la H.C.L. nr. 59 din 26 februarie 2015