Hotărârea nr. 58/2015

HOTĂRÂRE : privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial proprietate privată a Statului Român şi aflat în administrarea Municipiului Iaşi conform Legii nr. 550/2002

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui spațiu comercial proprietate privată a Statului Român și aflat în administrarea Municipiului Iași, conform Legii nr.

550/2002

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26.02.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.15437/17.02.2015 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 550/2002, privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1341/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 412/2002 privind aprobarea listei spațiilor, proprietate privată a statului, ce intră sub incidența Legii nr.550/2002, cu mofificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă suplimentarea listei spațiilor comerciale ce intră sub incidența Legii nr.550/2002 prin includerea spațiului situat în municipiul Iași, str. Cuza Vodă nr. 38, etaj 1, județul Iași, având suprafața utilă de 38,41 mp (suprafață construită de 53,78 mp) și teren aferent de 40,25 mp (reprezentând cota indiviză de 11%), înscris în Cartea Funciară cu numărul cadastral 122700-C1-U6, proprietate privată a Statului Român și aflat în administrarea Municipiului Iași.

Art. 2. Vânzarea spațiului menționat la art.1 din prezenta hotărâre se va efectua prin licitație publică cu strigare organizată în condițiile Legii nr. 550/2002.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 58 din 26 februarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 58 din 26 februarie 2015