Hotărârea nr. 54/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26.02.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a

Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a

Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 14425/16.02.2015 întocmită de

Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitările unităților de învățământ privind închirierea unor spații

temporar disponibile nr. 108676/09.12.2014,    8202/27.01.2015,    8193/27.01.2015,

9344/30.01.2015, 9816/02.02.2015; 15414/17.02.2015;

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere prevederile H.C.L. 10/27.01.2015 de insusire a inventarului

domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate

publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică

locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiilor aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ, cuprinse în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicesc Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ menționate în Anexa 1, să întocmească caietul de sarcini și să organizeze licitațiile publice cu respectarea legislației în vigoare. Caietul de sarcini va fi vizat de catre DAPPP. Din comisia de licitație vor face parte obligatoriu 2 reprezentanți ai Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Art. 3. Bunurile cuprinse în Anexa nr. 1 vor putea fi scoase la licitație numai după obținerea, dupa caz, a avizului conform a Ministrului Educației Nationale.

Art. 4. Unitățile de învățământ cuprinse în Anexa 1 au obligația de a vira la bugetul local o cotă de 50 % din valoarea contractului de închiriere.

Art. 5. Prețul minim de pornire la licitației va fi cel prevăzut prin hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale în vigoare.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Unităților de Învățământ cuprinse în Anexă; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și unitățile de învățământ.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Călin Scripcaru    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 54 din 26 februarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

ANEXA 1 la HCL nr. 54/ 26.02.2015

Nr.

crt.

Denumirea unitătii de învățământ

Adresa

Spațiul de închiriat/suprafața

Tipul de activitate

1.

SCOALA

GIMNAZIALA

ION NECULCE IASI

Str. Romana nr. 30

- spatiu, situata in incinta unitatii, corp B, suprafata 9 mp;

Activitate de consiliere a elevilor.

2.

COLEGIUL NATIONAL IASI

Str. Arcu nr. 4

- spatiu situat in corpul A, hol, suprafata 1,00 mp;

Amplasare dozator bauturi calde.

3.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

Aleea Grigore Ghica Voda nr. 28

- spatiu situate in incinta liceului, hol, suprafata 8 mp;

Comercializare produse alimentare destinate elevilor.

4.

SCOALA

GIMNAZIALA

STEFAN

BARSANESCU

Str. Zugravi nr. 12A

-spatiu situate in incinta scolii, etajul I, hol, suprafata

3 mp

Comercializare produse alimentare destinate elevilor.

5.

SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO

Str. Libertatii nr. 24-26

- teren de sport din incinta unitatii de invatamant

Activitati sportive, dupa orele de curs a unitatii scolare.

6

LICEUL

TEORETIC

MIRON COSTIN

Str. Mușatini, nr. 12

- spațiu situat în inicnta unității de învățământ, hol, suprafața 1,00 mp;

Amplasare dozator bauturi calde.

Președinte de Ședință

Călin Scripcaru

3 / 3 la H.C.L. nr. 54 din 26 februarie 2015