Hotărârea nr. 52/2015

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat între Municipiul Iaşi şi instituţia Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat între

Municipiul Iași și instituția Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26.02.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.13195/11.02.2014 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 70/25.02.2011, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 91/29.02.2012, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 80/28.03.2013, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 52/28.02.2014, precum și contractul de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat între Municipiul Iași și instituția Avocatul Poporului;

Având în vedere solicitarea nr. 6999/23.01.2015 formulată de instituția Avocatul

Poporului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat între Municipiul Iași și instituția Avocatul Poporului, pentru o perioadă de 1 (unu) an.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Instituției Avocatul Poporului-Biroul Teritorial Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 52 din 26 februarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 52 din 26 februarie 2015