Hotărârea nr. 51/2015

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Poliţia Locală Iasi a spaţiului situat în Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10A bl. B1 subsol


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită către Poliția Locală Iași a spațiului situat în Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 10A, bl. B1, subsol

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26.02.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 13928/12.02.2015, întocmit de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 1269/11.02.2015, întocmită de Directorul General al Poliției Locale Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010, privind Legea Poliției Locale; Având în vedere prevederile H.G. nr. 1332/23.12.2010, privind Regulamentul -

cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;

Având în vedere H.C.L. Iași nr. 56 din 25 februarie 2011 privind înființarea

Poliției Locale ca instituțuie publica, de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului local al Municipiului Iași, prin reorganizarea Poliției Comunitare Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, către Poliția Locală Iași, a spațiului situat în Bd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 10A, bl. B1, subsol, pe durata funcționării Poliției Locale Iași , având o suprafață de 158 mp. si teren (curte) 50 mp, din suprafata totala de 412,40 mp si teren total (curte) de 412,40 mp, spatiu ce face parte din patrimoniul privat al Municipiului Iasi conform H.C.L. nr. 11/27.01.2015.

Art. 2. Polția Locală Iași, pentru spațiul atribuit în suprafata de 158 mp, va proceda la efectuarea racordurilor pentru utilități.

Art. 3. Spatiul ramas neatribuit de 254,40 mp (412,40 mp - 158 mp) si teren (curte) de 362,40 mp (412,40 mp - 50 mp), cu îmbunătățirile efectuate de Poliția Locală Iași, urmând a se preda către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Serviciul Administrare Spații Comerciale, de comisii numite în acest scop, pe baza de proces verbal de predare primire .

Art. 4. Spațiul rămas neatribuit de 254,40 mp si teren (curte) de 362,40 mp, va fi scos la licițatie în condițiile legii.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Poliției Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Poliția Locală Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Călin Scripcaru    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 51 din 26 februarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 51 din 26 februarie 2015