Hotărârea nr. 5/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investiţia "Branşament apă şi racord canalizare imobil str. Theodor Râşcanu nr. 13"

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investiția "Branșament apă și racord canalizare imobil str. Theodor Râșcanu nr. 13"

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.01.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 1126 din 07.01.2015, întocmit de Serviciul Investiții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții " Branșament apă și racord canalizare imobil str. Theodor Râșcanu nr. 13", conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții și Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Cătălin


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 5 din 27 ianuarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 1 la H.C.L. nr. 5 din 27 ianuarie 2015

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU "Branșament apă și racord canalizare imobil str. Theodor Râșcanu nr. 13"

Branșament apă O 32 mm.    2 m.l.

Racord canalizare O 200 mm.    4 m.l.

Valoare estimată totală cu T.V.A. 24%    15.000 lei

Durata de realizare estimată    1 lună

Președinte de Ședință Cristian Cătălin

3 / 3 la H.C.L. nr. 5 din 27 ianuarie 2015