Hotărârea nr. 49/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii fără plată către Comuna Focuri Județul Iași a 100 00 mc deseu tehnologic

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii fără plată către Comuna Focuri, Județul Iași a 100,00 mc deseu tehnologic

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26.02.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 12.565 din 09.02.2015, întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 -pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 841 din 23 octombrie 1995 - privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea fără plată către Comuna Focuri, Județul Iași, a 100,00 mc deseu tehnologic.

(2)    Transportul de la depozit/șantier, cade în sarcina Comunei Focuri.

(3)    Predarea/primirea se va face pe bază de proces verbal semnat de către reprezentanții Municipiului Iași și reprezentanții Comunei Focuri.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Investiții; Comunei Focuri și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale; Comuna Focuri.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 49 din 26 februarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 49 din 26 februarie 2015