Hotărârea nr. 47/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranţă Publică al Municipiului Iaşi pentru anul 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Iași pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26.02.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 1201 din 10.02.2015 întocmit de Directorul general al Poliției Locale Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Iași privind Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Iași pentru anul 2015;

Având în vedere H.C.L. nr. 56/2011 privind înființarea Poliției Locale Iași, începând cu 01.01.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010 - Legea poliției Locale;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1.332/2010 privind Regulamentul -cadru de

organizare și funcționare a Poliției locale;

Având în vedere Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 92/2011

pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Iași pentru anul 2015, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Inspectoratului Județean de Poliție Iași; Inspectoratului de Jandarmi Iași; Poliției Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Poliția Locală Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 47 din 26 februarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 47 din 26 februarie 2015