Hotărârea nr. 46/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2015-2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul școlar 2015-2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26.02.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 14540 din 16.02.2015, întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții;

Având în vedere Adresa emisa de catre Inspectoratul Scolar Judetean Iasi cu nr.375/16.01.2015, inregistrată la Primaria Municipiului Iași sub nr. 4692 din 19.01.2015 ;

Având în vedere Adresa nr. 5680 din 21.01.2015, întocmită de către Direcția Tehnică și Investiții, prin care se solicită Inspectoratului Școlar Județean emiterea avizului conform;

Având în vedere Avizul conform, privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Iași, înregistrat sub nr. 648 din 22.01.2015, înaintat de către Inspectoratul Școlar Județean Iași sub nr. 7992/27.01.2015;

Având în vedere prevederile din Ordinul MEN nr. 4894/10.11.2014, privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2015-2016;

Având în vedere prevederile art. 19 și art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 236 și art. 241 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul școlar 2015 - 2016, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și de Investiții, Direcției Economice de Finanțe Publice Locale, Inspectoratului Școlar Județean Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 46 din 26 februarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Anexa nr. 1 la HCL nr. 46 din 26 februarie 2015,

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul școlar 2015-2016

Modificări față de anul școlar 2014-2015

1.    Grădinița cu Program Prelungit nr. 11, Iași - arondare începând cu anul școlar 2015-2016 la Grădinița cu Program Prelungit nr. 12,

Iași (unitate arondată în 2014-2015 la Școala Gimnazială "Otilia Cazimir")

2.    Grădinița cu Program Normal nr. 6, Iași - arondare începând cu anul școlar 2015-2016 la Grădinița cu Program Prelungit nr. 12,

Iași (unitate arondată în 2014-2015 la Școala Gimnazială "Otilia Cazimir")

Nr.

crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

Niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fără personalitate juridică - ARONDATĂ

Niveluri de învățământ

1

Colegiul "Costache Negruzzi", Iași

GIM, LIC

TEO

Școala Primară "Carol I", Iași

PRI

2

Colegiul Național, Iași

GIM, LIC

TEO

-

-

3

Colegiul Național "Mihai Eminescu", Iași

PRI, GIM,

LIC TEO

Școala Primară "Mihail Kogălniceanu", Iași

PRI

4

Colegiul Național "Garabet

Ibrăileanu", Iași

PRI, GIM,

LIC TEO

Grădinița cu Program Normal nr. 16,

Iași

PRE

Grădinița cu Program Prelungit nr. 10,

Iași

PRE

Grădinița cu Program Prelungit Hecuba, Iași

PRE

5

Colegiul Național "Emil Racoviță",

Iași

GIM, LIC

TEO

-

-

6

Colegiul Național de Artă "Octav Băncilă", Iași

PRI/AR,

GIM/AR,

LIC VOC

-

-

7

Liceul Teoretic "Alexandru Ioan

Cuza", Iași

GIM, LIC

TEO

-

-

8

Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir", Iași

GIM, LIC

TEO

-

-

9

Liceul Teoretic "Miron Costin", Iași

PRI, GIM,

LIC TEO

-

-

10

Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil", Iași

GIM, LIC

TEO

-

-

11

Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri",

Iași

PRI, GIM,

LIC TEO

Școala Primară "Gheorghe Asachi", Iași

PRI

12

Liceul Pedagogic "Vasile Lupu", Iași

GIM, LIC TEO, LIC VOC

-

-

13

Seminarul Teologic Ortodox "Sf.

Vasile cel Mare", Iași

LIC VOC

-

-

14

Liceul Teoretic Waldorf, Iași

PRE, PRI, GIM, LIC

TEO

-

-

15

Liceul cu Program Sportiv, Iași

GIM/SP, LIC VOC

-

-

16

Colegiul Agricol și de Industrie

Alimentară "Vasile Adamachi", Iași

LIC TEH, PROF, POS

-

-

17

Colegiul Economic Administrativ, Iași

LIC TEH

-

-

18

Colegiul Tehnic "Ioan C. Ștefanescu", Iași

LIC TEH, PROF

-

-

19

Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida",

Iași

LIC TEH, PROF, POS

-

-

20

Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi", Iași

LIC TEH,

LIC TEO,

LIC VOC, PROF, POS

-

-

21

Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții, Iași

LIC TEH, PROF, POS

-

-

22

Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații "Gheorghe

Mârzescu", Iași

PRI, GIM,

LIC TEH,

LIC TEO, PROF, POS

-

-

23

Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza", Iași

LIC TEH,

LIC TEO, PROF, POS

-

-

24

Liceul Tehnologic Economic de

Turism, Iași

GIM, LIC TEH, PROF

-

-

25

Liceul Tehnologic "Petru Poni", Iași

LIC TEH,

LIC TEO, PROF

-

-

26

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări, Iași

LIC TEH, PROF, POS

-

-

27

Liceul Tehnologic Economic "Virgil

Madgearu", Iași

PRI, GIM,

LIC TEH, PROF

-

-

28

Școala Postliceală Sanitară "Gr. Ghica

Vodă", Iași

POS

-

-

29

Școala Gimnazială "Alexandru Cel

Bun", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 21,

Iași

PRE

30

Școala Gimnazială "Alecu Russo",

Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 10,

Iași

PRE

Grădinița cu Program Normal nr. 12,

Iași

PRE

31

Școala Gimnazială "Alexandru Vlahuță", Iași

PRE, PRI,

GIM

-

-

32

Școala Gimnazială "Bogdan Petriceicu Hașdeu", Iași

PRI, PRI/SP GIM

Școala Primară "Costache Negri", Iași

PRI

Școala Primară "Costache Conachi", Iași

PRI

Grădinița cu Program Normal nr. 1, Iași

PRE, PRI

Grădinița cu Program Normal nr. 2, Iași

PRE

Grădinița cu Program Prelungit "Ion Creangă", Iași

PRE

33

Școala Gimnazială "Carmen Sylva",

Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Prelungit nr. 9,

Iași

PRE

Grădinița cu Program Normal nr. 3, Iași

PRE

34

Școala Gimnazială "Dimitrie A. Sturdza", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Prelungit nr. 2,

Iași

PRE

Grădinița cu Program Normal nr. 17,

Iași

PRE

35

Școala Gimnazială "Elena Cuza", Iași

PRI, GIM

-

-

36

Școala Gimnazială "George

Călinescu", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 7, Iași

PRE

37

Școala Gimnazială "George Coșbuc", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Prelungit nr. 27,

Iași

PRE

38

Școala Gimnazială "Gheorghe I. Brătianu", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Prelungit nr. 6,

Iași

PRE

39

Școala Gimnazială "Ion Creangă", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 15,

Iași

PRE

40

Școala Gimnazială "Ion Ghica", Iași

PRI, GIM

-

-

41

Școala Gimnazială "Ion Neculce", Iași

PRI, GIM

Școala Primară "Gheorghe Ghibănescu", Iași

PRE, PRI

Grădinița cu Program Normal nr. 11,

Iași

PRE

42

Școala Gimnazială "Ion Simionescu",

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 22,

Iași

PRE

Iași

Grădinița cu Program Prelungit nr. 28,

Iași

PRE

43

Școala Gimnazială "Ionel

Teodoreanu", Iași

PRI, GIM

-

-

44

Școala Gimnazială "Mihai Codreanu", Iași

PRI, GIM, GIM/SP

Grădinița cu Program Normal nr. 4, Iași

PRE

45

Școala Gimnazială "Nicolae Iorga",

Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 26,

Iași

PRE

46

Școala Gimnazială "Otilia Cazimir",

Iași

PRI, GIM

-

-

47

Școala Gimnazială "Petru Poni", Iași

PRI, GIM, GIM/SP

Grădinița cu Program Normal nr. 23,

Iași

PRE

48

Școala Gimnazială "Ștefan

Bârsănescu", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 13,

Iași

PRE

49

Școala Gimnazială "Titu Maiorescu", Iași

PRI, GIM

-

-

50

Școala Gimnazială "Vasile Conta",

Iași

PRI, GIM

Școala Primară nr. 1 "Vasile Conta",

Iași

PRI

51

Școala Gimnazială "Veronica Micle", Iași

PRE, PRI,

GIM

-

-

52

Grădinița cu Program Prelungit "Cuv. Parascheva", Iași

PRE

-

-

53

Grădinița cu Program Prelungit "Sf. Sava", Iași

PRE

-

-

54

Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, Iași

PRE

Grădinița cu Program Săptămânal

Moțoc, Iași

PRE

55

Grădinița cu Program Prelungit nr. 3, Iași

PRE

-

-

56

Grădinița cu Program Prelungit nr. 4, Iași

PRE

-

-

57

Grădinița cu Program Prelungit nr. 8, Iași

PRE

Grădinița cu Program Normal nr. 20,

Iași

PRE

58

Grădinița cu Program Prelungit nr. 12, Iași

PRE

Grădinița cu Program Normal nr. 6,

Iași (unitate arondată în 2014-2015 la Școala Gimnazială "Otilia Cazimir")

PRE

Grădinița cu Program Prelungit nr.

11, Iași (unitate arondată în 2014-2015 la Școala Gimnazială "Otilia Cazimir")

PRE

59

Grădinița cu Program Prelungit nr. 13, Iași

PRE

-

-

60

Grădinița cu Program Prelungit nr. 14,

Iași

PRE

-

-

61

Grădinița cu Program Prelungit nr. 16,

Iași

PRE

-

-

62

Grădinița cu Program Prelungit nr. 18,

Iași

PRE

-

-

63

Grădinița cu Program Prelungit nr. 20,

Iași

PRE

-

-

64

Grădinița cu Program Prelungit nr. 21,

Iași

PRE

-

-

65

Grădinița cu Program Prelungit nr. 22,

Iași

PRE

-

-

66

Grădinița cu Program Prelungit nr. 24,

Iași

PRE

-

-

67

Grădinița cu Program Prelungit nr. 25,

Iași

PRE

-

-

68

Grădinița cu Program Prelungit nr. 26,

Iași

PRE

Grădinița cu Program Săptamânal I.A.S. Bucium, Iași

PRE

69

Grădinița cu Program Prelungit nr. 29,

Iași

PRE

-

-

Președinte de Ședință

Călin Scripcaru