Hotărârea nr. 45/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Consolidare Liceul Pedagogic Vasile Lupu Iaşi” Aleea Mihail Sadoveanu Nr. 46

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii

„Consolidare Liceul Pedagogic Vasile Lupu Iași”

Aleea Mihail Sadoveanu Nr. 46

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26.02.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 15046/17.02.2015, întocmit de Serviciul Investiții;

Având în vedere adresa de solicitare nr. 1934/09.01.2015, a Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” Iasi

Având în vedere prevederile expertizei tehnice pentru imobilele sediu , cantina, camin si capela Liceului Pedagogic Vasile Lupu Iasi, precum si documentatia DALI intocmita de SC EXPOPCONS SRL;

Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare Liceul Pedagogic Vasile Lupu Iași”. Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Liceului Pedagogic Vasile Lupu Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 45 din 26 februarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

ANEXA NR. 1 la HCL nr. 45/26.02.2015

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Pentru obiectivul de investiții „Consolidare Liceul Pedagogic Vasile Lupu Iași”

Spatii cu caracter educațional

Nr.

crt.

Tipul de spatiu

Număr

spatii

Suprafata

(mp)

1.

Săli de clasă /grupă

30

1705.96

2.

Cabinete

6

324,93

3.

Laboratoare

2

188,1

4.

Sală și teren de educatie fizică și sport

1 + 1

200+2160

5.

Spatii de joacă

1

4000

Spatii auxiliare

Nr.

crt.

Tipul de spatiu

Număr

spatii

Suprafata

(mp)

1.

Bibliotecă școlară / centru de informare si documentare

1

299,75

2.

Sală pentru servit masa

1

190

3.

Dormitor

90

1.530

4.

Bucătărie

1

130

5.

Spălătorie

1

131,81

6.

Spatii sanitare

17

859,13

7.

Spatii depozitare materiale didactice

5

90

8.

Alte spatii

5

905,22

Spatii administrative

Nr.

crt.

Tipul de spatiu

Număr

spatii

Suprafata

(mp)

1.

Secretariat

1

48,60

2.

Spatiu destinat echipei manageriale

2

48

3.

Contabilitate

1

22,80

4.

Casierie

1

15,94

5.

Birou administratie

1

24,60

Valoarea lucrarilor de consolidare si reabilitare.......................... 86.522.120 lei (respectiv

19.380.025 euro)

din care C + M ............................................................................68.527.231 lei (respectiv

15,349.363 euro)

Durata estimata de realizare a lucrarilor de amenajare pentru Consolidare Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iasi, este de 36 luni.


Președinte de Ședință

Călin Scripcaru

3 / 3 la H.C.L. nr. 45 din 26 februarie 2015