Hotărârea nr. 440/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr. 321/30.09.2015 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 29.909.072 41 lei în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative precum si alte măsuri

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr. 321/30.09.2015 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 29.909.072,41 lei în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă

a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte măsuri

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.12.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 122846 /28.12.2015 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 321/30.09.2015 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 29.909.072,41 lei în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte măsuri;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea si completarea articolului 2 din HCL nr. 321/30.09.2015 astfel:

Obiectivele de investitii publice de interes local care vor fi finantate din creditul in valoare de maximum 29.909.072,41 lei sunt:

- Sistemul de management de trafic in municipiul Iasi;

-    Construcție extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil și lucrări pentru desființare magazie anexa 2 a liceului;

-    Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Iași pentru familiile cu un venit mediu sub 350 euro/lună;

-    Reabilitarea, modernizarea si extinderea Caminului de Pensionari Sf. Cuv. Parascheva;

-    Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană.

Art.2. Toate celelalte articole din HCL nr. 321/30.09.2015 raman

neschimbate.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regionala Nord - Est Piatra Neamț, AM POS Mediu București și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare si Proiecte Europene, Direcția Generală Tehnică si Investiții, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 440 din 29 decembrie 2015

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

22

Împotrivă

2

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 440 din 29 decembrie 2015